EN

Конкурси

Обяви за провеждане на конкурс

 

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в Секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество в администрация на Министерския съвет

 

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Финанси“, дирекция „Бюджет и финанси” в администрацията на Министерския съвет

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество

 

Публикувана на 18.01.2019 г.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № Н-032 от 17.01.2019 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

 

„Главен експерт“ в Секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество

 

           Област на дейност:

Изпълнява функциите на технически секретар на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) съгласно Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество; подпомага експертно дейността на Секретариата на НСТС при осъществяване на сътрудничеството и консултациите по чл. 3 от Кодекса на труда; изготвя експертни анализи, оценки и становища и осъществява координацията при изпълнението на задачите на Секретариата; обезпечава административно и техническо дейността на НСТС и членовете на съвета.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години;
 • ІІІ младши ранг, в случай че има придобит такъв.

           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • области на придобито висше образование – право;
 • компютърни умения.

Минимален размер на основната заплата: 850 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1.

 

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Финанси“, дирекция „Бюджет и финанси“

 

Публикувана на 11.01.2019 г.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № Н-022 от 10.01.2019 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

 

„Главен експерт“

в отдел „Финанси“, дирекция „Бюджет и финанси“

 

          

 Област на дейност:

Проверка и контрол на постъпващата в отдела счетоводна информация от второстепенните разпоредители с бюджет; анализ на счетоводната информация; подпомагане изготвянето на тримесечните оборотни ведомости на Министерски съвет (МС) и баланса на МС; подпомагане изготвянето на индивидуалния сметкоплан на МС; участие в разработването и актуализацията на вътрешните нормативни актове.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години;
 • ІІІ младши ранг, в случай че има придобит такъв.

           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • области на придобито висше образование – социални, стопански и правни науки;
 • Добри компютърни умения (MS Office, Internet, счетоводен софтуерен продукт).

Минимален размер на основната заплата: 850 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „младши експерт”, дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността” на администрацията на Министерския съвет

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Обществени поръчки и информационни технологии“, дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността”

 

Публикувана на 16.11.2018 г.

            На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед        № Н-898 от 13.11.2018 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

„Младши експерт“

в отдел „Обществени поръчки и информационни технологии“, дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността”

 

Област на дейност:

Подпомага по-високите длъжностни нива във връзка с подготовка на информация и предложения в съответствие с функциите на дирекцията; Подпомага по-високите длъжностни нива във връзка с въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии в администрацията на Министерския съвет (АМС); Осъществяване на мониторинг и защита на информационните и телекомуникационните системи в АМС; Административно и техническо поддържане, работоспособност и нормално функциониране на компютърната и комуникационна техника, както и на IT инфраструктурата в АМС

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…”;
 • професионален опит – не се изисква;
 • V младши ранг, в случай че има придобит такъв.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • области на придобито висше образование – технически науки;
 • компютърни умения;
 • владеене на английски език.

Минимален размер на основната заплата: 750 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка (ако има такива);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „старши експерт” в дирекция „Правителствен протокол” на администрацията на Министерския съвет

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция "Правителствен протокол" - изтекла

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед        № Н-410 от 26.04.2018 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

 

„старши експерт“ в дирекция „Правителствен протокол”

 

           Област на дейност:

Протоколно, техническо обслужване при държавни, официални и работни посещения на министър-председателя в чужбина и при подобни посещения в страната на него и на заместник министър-председателите. Техническо участие по време на провеждане на международни форуми, срещи, консултации, организирани от администрацията на Министерския съвет и при нужда оказване на протоколно съдействие на дадено министерство. Подобряване координацията с другите ведомства на техническо ниво при осъществяване на различните посещения с цел извличане на най-добър представителен резултат от посещението.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 2 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика;
 • ІV младши ранг, в случай че има придобит такъв.

           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • области на придобито висше образование – хуманитарни науки, икономика, технически науки;
 • владеене на работно ниво на английски език (владеене на втори език е предимство);
 • компютърни умения за предпечатна подготовка на някои протоколни материали.

Минимален размер на основната заплата: 600 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1.

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Административни дейности и собственост“, дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността”

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Административни дейности и собственост“, дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността" - изтекла

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед        № Н-360 от 04.04.2018 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

 

„главен експерт“  в отдел „Административни дейности и собственост“, дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността”

 

           Област на дейност:

Подпомага и осигурява осъществяването на политиките в областта на държавната собственост, като обезпечава инженерно-техническата рамка съгласно националното законодателство и стандарти.

Изготвя инженерно-технически експертизи, анализи, становища и прогнози с цел максимално ефективно ползване и непрекъснато поддържане на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и монтажа и поддържането на машини и съоръжения. Изготвя проекти на документи, базирани на високопрофесионални експертни анализи, инженерно-технически експертизи, експертни становища и прогнози по отношение ползването и управлението на обекти – публична и частна държавна собственост.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика;
 • ІІІ младши ранг, в случай, че има придобит такъв.

           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Области на придобито висше образование – инженерно-технически науки;
 • компютърни умения, различни специализирани и квалификационни курсове.

Минимален размер на основната заплата: 700 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „младши експерт” – 2 щ. бр., в дирекция „Икономическа и социална политика”

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "младши експерт" - 2 щ. бр. в дирекция "Икономическа и социална политика" - изтекла

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед        № Н-196 от 26.02.2018 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

„Младши експерт“ – 2 щ. бр.  в дирекция „Икономическа и социална политика”

 

Област на дейност:

Икономическо, инфраструктурно и социално развитие на страната; обща политика за административното регулиране на стопанската дейност; хоризонтални политики; концесии и инвестиции и свързаното с тях законодателство; координационен съвет по концесиите; съвет за развитие; информационни системи, свързани с набиране на информация за нуждите на държавното управление.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…”;
 • професионален опит – не се изисква;
 • V младши ранг, в случай че има придобит такъв.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • области на придобито висше образование – право, технически науки;
 • отлична компютърна грамотност; работа с база данни; работа с правно-информационни системи;
 • владеене на английски език.

Минимален размер на основната заплата: 510 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация; удостоверение за правоспособност;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка (ако има такива);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков №1.

 

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Правителствен протокол”

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция „Правителствен протокол" - изтекла

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция „Правителствен протокол"

 

25 януари 2018

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед
№Н-085 от 25.01.2018 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

 

„Главен експерт“ в дирекция „Правителствен протокол”

 

           Област на дейност:

Протоколно, техническо обслужване при държавни, официални и работни посещения на министър-председателя в чужбина и при подобни посещения в страната на него и заместник министър-председателите, министрите и при възможност на директорите на дирекции в администрацията на Министерския съвет (АМС); техническо участие по време на провеждане на международни форуми, консултации, организирани от АМС и при нужда оказване на протоколно съдействие на дадено министерство; подобряване координацията с другите ведомства на техническо ниво при осъществяване на различните посещения с цел извличане на най-добър представителен резултат от посещението.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика;
 • ІІІ младши ранг, в случай, че има придобит такъв.

           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Области на придобито висше образование – хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, технически науки;
 • владеене на работно ниво на английски език (владеене на втори език е предимство);
 • компютърни умения за предпечатна подготовка на някои протоколни материали.

Минимален размер на основната заплата: 700 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков №1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, считано от 26.01.2018 г. от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков №1.

 
 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция "Правителствена информационна служба"

 
2 юни 2017 г. 
 
 
На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед №Н-1247 от 29.05.2017 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността„Главен експерт“ в дирекция „Правителствена информационна служба” Област на дейност: Участва в дейността на дирекция „Правителствена информационна служба“ в системата на изпълнителната власт и съдейства при осъществяването на медийните мероприятия, организирани от дирекцията; осигурява предпоставки за пълно и обективно отразяване в медиите на дейността на министър-председателя и на Министерския съвет; изготвя прессъобщения за публични прояви и неофициални срещи на министър-председателя, както и за събития, организирани от дирекцията или други административни звена в АМС; работи с пресслужбите на министерствата и агенциите за пълноценно представяне на правителствените политики; поддържа интернет страницата на правителството и нейното всекидневно обновяване с качествени материали.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика – медия или пресцентър;
 •  ІІІ младши ранг, в случай, че има придобит такъв.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 • компютърна грамотност;
 • владеене на чужди езици.
Минимален размер на основната заплата: 700 лв. Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю
Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).
Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” №1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. 
Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” №1.