EN

Обяви за провеждане на конкурс - 2019 г.

 

 

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Приемна“, дирекция „Правителствена канцелария“ - изтекла

 

Публикувана на 01.03.2019 г.

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед        № Н-712 от 27.02.2019 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

 

„Главен експерт“ в отдел „Приемна“, дирекция „Правителствена канцелария“

 

 Област на дейност:

Дейността е свързана с експертен анализ и обработка на постъпилите предложения и сигнали; проверка на сроковете за предоставяне на отговори от администрациите; изготвяне на напомнителни писма до институциите, с оглед спазване на законоустановените срокове; предоставяне на обобщени писмени отговори, ако това се налага при обобщаване на получените становища или даване на указания; анализиране и докладване на проблемите; осъществяване на личен прием на гражданите по определен график, отразявайки същия в специален регистрационен дневник. При осъществяване на дейността спазва разпоредбите на Глава осма „Предложения и сигнали“ на Административнопроцесуалния кодекс, чл. 65, т. 10, 11 и 12 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, утвърдените Правила за мерките за защита на личните данни в администрацията на Министерския съвет и Правилата за организация на работата в отдел „Приемна“.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика;
 • ІІІ младши ранг, в случай че има придобит такъв.

           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • области на придобито висше образование – социални, стопански и правни науки;
 • Добри компютърни умения – MS Office – Word, Excel; работа с Archimed eProcess и с електронен обмен на документи; работа с правно-информационни системи; документооборот в държавната администрация; специализирани и квалификационни курсове.

Минимален размер на основната заплата: 850 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1.

 

 

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество - изтекла

 

Публикувана на 18.01.2019 г.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № Н-032 от 17.01.2019 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

 

„Главен експерт“ в Секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество

 

           Област на дейност:

Изпълнява функциите на технически секретар на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) съгласно Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество; подпомага експертно дейността на Секретариата на НСТС при осъществяване на сътрудничеството и консултациите по чл. 3 от Кодекса на труда; изготвя експертни анализи, оценки и становища и осъществява координацията при изпълнението на задачите на Секретариата; обезпечава административно и техническо дейността на НСТС и членовете на съвета.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години;
 • ІІІ младши ранг, в случай че има придобит такъв.

           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • области на придобито висше образование – право;
 • компютърни умения.

Минимален размер на основната заплата: 850 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1.

 

 

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Финанси“, дирекция „Бюджет и финанси“ - изтекла

 

Публикувана на 11.01.2019 г.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № Н-022 от 10.01.2019 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

 

„Главен експерт“

в отдел „Финанси“, дирекция „Бюджет и финанси“

 

          

 Област на дейност:

Проверка и контрол на постъпващата в отдела счетоводна информация от второстепенните разпоредители с бюджет; анализ на счетоводната информация; подпомагане изготвянето на тримесечните оборотни ведомости на Министерски съвет (МС) и баланса на МС; подпомагане изготвянето на индивидуалния сметкоплан на МС; участие в разработването и актуализацията на вътрешните нормативни актове.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • професионален опит – 4 години;
 • ІІІ младши ранг, в случай че има придобит такъв.

           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • области на придобито висше образование – социални, стопански и правни науки;
 • Добри компютърни умения (MS Office, Internet, счетоводен софтуерен продукт).

Минимален размер на основната заплата: 850 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков № 1.