EN

Устройствен правилник

Устройствен правилник на Министерския съвет

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация


Приет с ПМС № 229 от 23.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 2.10.2009 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм. и доп., бр. 30 от 20.04.2010 г., попр., бр. 32 от 27.04.2010 г., изм. и доп., бр. 74 от 21.09.2010 г., в сила от 21.09.2010 г., бр. 88 от 9.11.2010 г., бр. 15 от 18.02.2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 25 от 25.03.2011 г., изм., бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 15.04.2011 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2011 г., в сила от 7.06.2011 г., изм., бр. 54 от 15.07.2011 г., в сила от 1.08.2011 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., изм. и доп., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 50 от 3.07.2012 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 28.12.2012 г., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 51 от 11.06.2013 г., изм., бр. 69 от 6.08.2013 г., в сила от 6.08.2013 г., изм. и доп., бр. 70 от 9.08.2013 г., бр. 74 от 23.08.2013 г., доп., бр. 82 от 20.09.2013 г., в сила от 20.09.2013 г., изм., бр. 88 от 8.10.2013 г., изм. и доп., бр. 102 от 26.11.2013 г., бр. 8 от 28.01.2014 г., изм., бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 13.06.2014 г., изм. и доп., бр. 58 от 15.07.2014 г., бр. 67 от 12.08.2014 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., бр. 94 от 14.11.2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм., бр. 5 от 20.01.2015 г., в сила от 20.01.2015 г., бр. 19 от 13.03.2015 г., в сила от 13.03.2015 г., изм. и доп., бр. 37 от 22.05.2015 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., бр. 2 от 8.01.2016 г., в сила от 8.01.2016 г., изм. и доп., бр. 8 от 29.01.2016 г., бр. 49 от 28.06.2016 г., бр. 91 от 18.11.2016 г., в сила от 18.11.2016 г., бр. 12 от 3.02.2017 г., в сила от 3.02.2017 г., бр. 30 от 11.04.2017 г., в сила от 11.04.2017 г., бр. 39 от 16.05.2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм., бр. 45 от 6.06.2017 г., в сила от 1.06.2017 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 4.08.2017 г., изм., бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г., бр. 2 от 3.01.2018 г., в сила от 3.01.2018 г., изм. и доп., бр. 70 от 24.08.2018 г., изм., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 3 от 8.01.2019 г., в сила от 8.01.2019 г., бр. 12 от 8.02.2019 г., бр. 46 от 11.06.2019 г., бр. 57 от 19.07.2019 г., доп., бр. 93 от 26.11.2019 г., в сила от 26.11.2019 г., изм., бр. 97 от 10.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г., доп., бр. 25 от 20.03.2020 г., в сила от 18.03.2020 г., изм., бр. 20 от 9.03.2021 г., в сила от 12.04.2021 г.(*), изм. и доп., бр. 27 от 2.04.2021 г., изм., бр. 41 от 18.05.2021 г., в сила от 18.05.2021 г., изм. и доп., бр. 87 от 19.10.2021 г., бр. 107 от 16.12.2021 г., в сила от 16.12.2021 г., бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 1.03.2022 г., изм., бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., бр. 38 от 20.05.2022 г., в сила от 20.05.2022 г., (**) изм. и доп., бр. 60 от 29.07.2022 г., в сила от 1.09.2022 г., изм., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г., бр. 70 от 30.08.2022 г., в сила от 31.08.2022 г., бр. 75 от 20.09.2022 г., в сила от 20.09.2022 г., изм. и доп., бр. 82 от 14.10.2022 г., в сила от 1.11.2022 г., бр. 85 от 25.10.2022 г., в сила от 4.11.2022 г.

 

 


--------------------------------------------------------------------------------


(**) Бел. ред. - Поради отмяната на ПМС № 197 от 26.07.2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози в ДВ, бр. 70 от 2022 г., промените на актовете от ПЗР на постановлението, обнародвано в ДВ, бр. 60 от 2022 г., не пораждат правно действие.


Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Министерския съвет и със структурата и функциите на неговата администрация.


Чл. 2. (1) Министерският съвет е централен колегиален орган на изпълнителната власт с обща компетентност.

(2) Министерският съвет координира дейността на другите органи на изпълнителната власт за осъществяването на единна държавна политика.

(3) Министерският съвет осъществява дейността си въз основа на принципите на законност, публичност, колегиалност, централизация и координация при формирането и провеждането на политиките, на децентрализация на оперативните функции по осъществяване на изпълнителната власт и на взаимодействие и сътрудничество.


Чл. 3. (1) При осъществяване на своята дейност Министерският съвет взаимодейства с Народното събрание, президента, омбудсмана, Конституционния съд, органите на съдебната власт и другите държавни институции, невключени в системата на изпълнителната власт, както и с органите на местното самоуправление.

(2) Министерският съвет осъществява сътрудничество с ръководните органи на синдикатите, на организациите на работодателите и организациите за социална защита, както и на други неправителствени организации.

(3) Министерският съвет провежда единна информационна политика за дейността на правителството и на неговата администрация.


Чл. 4. (1) Текущата дейност на Министерския съвет и подготовката на неговите заседания се осигурява от администрацията на Министерския съвет.

(2) Администрацията на Министерския съвет се ръководи от министър-председателя.

(3) Главният секретар на Министерския съвет осигурява административното ръководство на администрацията на Министерския съвет.

(4) Администрацията на Министерския съвет като юридическо лице се представлява от министър-председателя или от овластени от него длъжностни лица.


Глава втора
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Раздел I
Състав, функции и правомощия на Министерския съвет и на неговите членове

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 51 от 2013 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 67 от 2014 г., бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., бр. 37 от 2015 г., бр. 49 от 2016 г., бр. 12 от 2017 г., в сила от 3.02.2017 г., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., бр. 1 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г., бр. 107 от 2021 г., в сила от 16.12.2021 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) (1) Министерският съвет се състои от:

1. министър-председател на Република България;

2. заместник министър-председател по управление на европейските средства;

3. заместник министър-председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика;

4. заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията;

5. заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи;

6. министър на финансите;

7. министър на отбраната;

8. министър на здравеопазването;

9. министър на регионалното развитие и благоустройството;

10. министър на образованието и науката;

11. министър на външните работи;

12. министър на правосъдието;

13. министър на културата;

14. министър на околната среда и водите;

15. министър на земеделието;

16. министър на икономиката и индустрията;

17. министър на енергетиката;

18. министър на иновациите и растежа;

19. министър на туризма;

20. министър на младежта и спорта;

21. министър на електронното управление.

(2) Заместник министър-председателите и министрите ръководят министерства с изключение на заместник министър-председателя по управление на европейските средства.


Чл. 6. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на Република България на основата на приета от него програма за управление на страната.

(2) Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет и организира стопанисването на държавното имущество, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация, отбраната и въоръжените сили.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Министерският съвет определя държавната политика в различните области на държавното управление с приети от него стратегически документи.

(4) Министерският съвет ръководи и осъществя политиката на Република България към Европейския съюз (ЕС) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).


Чл. 7. (1) В изпълнение на своите конституционни функции Министерският съвет разглежда въпроси, които са му изрично възложени със закон или следват от ръководното му място в системата на изпълнителната власт.

(2) Министерският съвет решава въпросите от своята компетентност на заседания.

(3) По изключение и по предложение на министър-председателя Министерският съвет може да приеме акт и неприсъствено. Ако някой от членовете на Министерския съвет поиска мотивирано проектът на акт да бъде обсъден от Министерския съвет, той се включва в дневния ред за следващото заседание.

(4) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 18.03.2020 г.) По изключение и по предложение на министър-председателя Министерският съвет може да провежда заседания и дистанционно.


Чл. 8. (1) Министерският съвет решава въпросите от своята компетентност, като приема постановления, разпореждания и решения.

(2) Министерският съвет с постановления приема правилници или наредби или урежда обществени отношения, които не подлежат на законова уредба, съобразно компетентността му, установена от Конституцията и законите.

(3) Министерският съвет приема решения или разпореждания по въпроси, които нямат нормативен характер.

(4) Министерският съвет с решение одобрява:

1. законопроекти;

2. предложения до Народното събрание за приемане на решение или до президента за издаване на указ в предвидените в Конституцията и законите случаи;

3. становища по дела пред Конституционния съд.

(5) В решенията по ал. 4, т. 1 се определя кой от членовете на Министерския съвет е отговорен за представянето на законопроекта в Народното събрание.


Чл. 9. (1) Приетите от Министерския съвет актове се подписват от министър-председателя. Министър-председателят подписва и мотивите към актовете по чл. 8, ал. 4, т. 1 и 2, както и становищата по конституционните дела.

(2) При неприсъственото приемане на акт той се представя за подпис на всички членове на Министерския съвет с изключение на командированите и ползващите законоустановен отпуск и се счита за приет, ако бъде подкрепен с "да" от повече от половината от тях.

(3) Приетите от Министерския съвет актове се подпечатват с официалния печат на Министерския съвет.

(4) Приети от Министерския съвет решения по оперативни и текущи въпроси могат да се оформят и в протокола от съответното заседание на правителството.


Чл. 10. (1) Министър-председателят ръководи общата политика на правителството и координира дейността на членовете на Министерския съвет по нейното осъществяване.

(2) Министър-председателят ръководи текущата дейност на Министерския съвет, като утвърждава дневния ред, свиква и председателства заседанията на правителството.

(3) Министър-председателят като централен едноличен орган на изпълнителната власт:

1. назначава и освобождава заместник-министрите и заместник областните управители, както и ръководните органи на държавни институции, когато това му е възложено със закон;

2. осъществява други възложени му с Конституцията и законите на страната правомощия.

(4) При осъществяване на правомощията си по ал. 3 министър-председателят издава заповеди или подписва други официални документи, които се подпечатват с официалния печат на Министерския съвет. В останалите случаи заповедите на министър-председателя и неговата служебна кореспонденция се подпечатват със служебния печат на Министерския съвет.


Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Заместник министър-председателите са централни еднолични органи на изпълнителната власт, които подпомагат министър-председателя при осъществяване координацията на политиката на правителството в определените им ресори.

(2) Правомощията на министър-председателя по чл. 10, ал. 2 в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от него за всеки конкретен случай с писмена заповед заместник министър-председател.

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2013 г., изм., бр. 67 от 2014 г., бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., бр. 12 от 2017 г., в сила от 3.02.2017 г., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 подпомага министър-председателя, като отговаря за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.

(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2013 г., изм., бр. 67 от 2014 г., бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., бр. 37 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., в сила от 8.01.2016 г., бр. 12 от 2017 г., в сила от 3.02.2017 г., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., бр. 107 от 2021 г., в сила от 16.12.2021 г., отм., бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., изм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.) При осъществяване на своите функции по ал. 3 заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 се подпомага от дирекции "Централно координационно звено".

(5) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм., бр. 37 от 2015 г., бр. 91 от 2016 г., в сила от 1.12.2016 г., отм., бр. 12 от 2017 г., в сила от 3.02.2017 г., нова, бр. 107 от 2021 г., в сила от 16.12.2021 г., отм., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.).

(6) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., доп., бр. 49 от 2016 г., изм., бр. 12 от 2017 г., в сила от 3.02.2017 г., отм., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.).

(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., предишна ал. 5, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., бр. 12 от 2017 г., в сила от 3.02.2017 г., изм., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) При упражняване на функциите по ал. 1 и 3 заместник министър-председателите могат да издават заповеди. Заповедите и служебната кореспонденция на заместник министър-председателите се подпечатват със служебния печат на Министерския съвет.


Чл. 12. (1) Министрите са централни еднолични органи на изпълнителната власт със специална компетентност, които осъществяват държавната политика в ръководената от тях сфера на обществения живот в съответствие със законите и приетата от правителството програма за управление на страната.

(2) Министрите осъществяват общо ръководство и координация на дейността на създадените към тях държавни комисии, изпълнителни агенции и други административни структури.

(3) Министрите осъществяват координация на дейността на държавни агенции, държавни комисии и други административни структури към Министерския съвет, когато това им е възложено с акт на правителството или със заповед на министър-председателя.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 51 от 2013 г.) Функциите на министрите, които ръководят министерства, се определят с устройствените правилници на съответните министерства.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., нов, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., отм., бр. 51 от 2013 г.).


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 30 от 2013 г., отм., бр. 51 от 2013 г.).


Чл. 14. (1) Министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите представляват Република България в отношенията с други държави и международни организации, провеждат международни преговори и участват в други международни мероприятия в съответствие с Конституцията, законите на Република България и актовете на Министерския съвет.

(2) В случаите, когато министър предложи на Министерския съвет международен договор за утвърждаване или за ратифициране със закон от Народното събрание, той осигурява неговото обнародване в "Държавен вестник".


Раздел II
Политически кабинети на министър-председателя и на заместник министър-председателите
(Загл. изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., бр. 15 от 2011 г., в сила от
18.02.2011 г., бр. 51 от 2013 г.)

Чл. 15. (1) Политическият кабинет на министър-председателя е организационна структура, която включва заместник министър-председателите, началника на кабинета, парламентарния секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.

(2) Политическият кабинет на министър-председателя подпомага министър-председателя при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на правителствената политика пред обществото.

(3) В изпълнение на задачите си по ал. 2 политическият кабинет на министър-председателя има съвещателни, аналитични и информационни функции, в изпълнение на които:

1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване на политически решения;

2. координира разработването и контролира изпълнението на управленската програма на правителството;

3. координира и контролира съответствието на стратегиите, изготвени от министерствата, с приоритетите в управленската програма на правителството;

4. анализира изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет въз основа на годишните доклади за дейността на министерствата, държавните комисии, държавните и изпълнителните агенции и областните администрации;

5. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) следи за провеждането на обществени консултации на публикуваните на интернет страниците на вносителите и на Портала за обществени консултации проекти на актове от компетентността на Министерския съвет и изразява становища за резултатите от тях;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) обменя информация с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет и на областните управители за изпълнението на приетата от правителството политика в конкретната област;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) осигурява координация при осъществяването на единната информационна политика на правителството;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) осъществява връзките на министър-председателя с обществеността.


Чл. 16. (1) Началникът на политическия кабинет на министър-председателя:

1. съставя програмата на министър-председателя;

2. организира връзките на министър-председателя с членовете на Министерския съвет, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, както и с ръководствата на политическите и обществените организации и с гражданите;

3. организира провеждането на заседанията на политическия кабинет;

4. осигурява координацията на работата на политическия кабинет на министър-председателя с политическите кабинети на министрите, като периодично свиква заседания с техните началници и информира министър-председателя за резултатите от проведените обсъждания;

5. ръководи работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет.

(2) Съветниците и експертите към политическия кабинет на министър-председателя:

1. събират, обобщават и анализират информация, необходима за стратегическото планиране и разработването на политиките за управление на страната;

2. наблюдават и изготвят анализи относно изпълнението на програмата на правителството за управление на страната;

3. подготвят справки, анализи, експертни становища и други материали по въпроси, които се разглеждат от политическия кабинет на министър-председателя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2021 г.) Съветник в политическия кабинет на министър-председателя е и секретар на Съвета по сигурността.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 87 от 2021 г.) Техническите сътрудници към политическия кабинет на министър-председателя осигуряват подготовката и провеждането на заседанията на политическия кабинет.


Чл. 17. Парламентарният секретар на Министерския съвет:

1. организира взаимодействието на Министерския съвет и на министър-председателя с Народното събрание и с ръководствата на парламентарните групи;

2. координира дейността на парламентарните секретари на министрите при представянето на правителствената политика и на внесените от Министерския съвет законопроекти, решения, доклади и отчети пред Народното събрание;

3. (нова – ДВ, бр. 102 от 2013 г., отм., бр. 37 от 2015 г.).


Чл. 18. (1) Ръководителят на звеното за връзки с обществеността:

1. организира представянето на правителствената политика пред обществото;

2. координира дейността на ръководителите на звената за връзки с обществеността в министерствата и другите администрации на изпълнителната власт с оглед провеждането на единна информационна политика;

3. организира публичните изяви на министър-председателя.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., бр. 37 от 2015 г.) Ръководителят на звеното за връзки с обществеността е съветник към политическия кабинет на министър-председателя. При осъществяване на своите функции по ал. 1 той се подпомага от дирекция "Правителствена информационна служба".


Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 51 от 2013 г.) (1) Заместник министър-председателите формират политически кабинети, включващи съветници, експерти и технически сътрудници.

(2) Началниците на политическите кабинети по ал. 1:

1. съставят програмата на заместник министър-председателите;

2. организират връзките на заместник министър-председателите с министрите, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, както и с ръководствата на политическите и обществените организации и с гражданите;

3. осигуряват координацията на работата на политическите кабинети на заместник министър-председателите с политическите кабинети на другите членове на правителството;

4. ръководят работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към кабинета.

(3) Съветниците и експертите към политическите кабинети по ал. 1:

1. събират, обобщават и анализират информация и разработват проекти на политически решения в координирания от заместник министър-председателя ресор;

2. подготвят справки, анализи, експертни становища и други материали по въпроси в координирания от заместник министър-председателя ресор.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 51 от 2013 г.) Политическите кабинети си взаимодействат с администрацията на Министерския съвет при подпомагане дейността на министър-председателя и заместник министър-председателите.

(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява чрез главния секретар. Конкретните задачи се формулират от началника на политическия кабинет и се възлагат на администрацията от главния секретар в обем и срокове, съгласувани между началника на кабинета и главния секретар.


Раздел III
Оперативна дейност на Министерския съвет
Чл. 21. (1) Министър-председателят свиква и ръководи оперативни съвещания по текущи въпроси от дейността на правителството, както и за определяне на подходи за подготовка на въпросите за разглеждане от Министерския съвет.

(2) В оперативните съвещания участват членовете на Министерския съвет, началникът на политическия кабинет на министър-председателя, главният секретар на Министерския съвет, както и други определени от министър-председателя лица.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2014 г., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Дневният ред на оперативните съвещания се определя от началника на политическия кабинет на министър-председателя.


Чл. 22. (1) Министерският съвет може да създава съвети във връзка с осъществяването на свои правомощия, произтичащи от нормативни актове или решения на Народното събрание.

(2) Съветите са постояннодействащи консултативни органи на правителството по определянето и провеждането на държавната политика в дадена област.

(3) Съветите се ръководят от министър-председателя или от друг член на правителството и включват в състава си само лица, които са избрани или назначени в органите на изпълнителната власт или са техни заместници.

(4) В акта за създаване на съвета се определя и администрацията, осигуряваща административното, експертното и техническото им подпомагане.


Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.).


Чл. 24. (1) Работни групи за изготвяне на проекти на актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси от компетентността на правителството с участието на представители на различни администрации се създават с решение на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя.

(2) В акта по ал. 1 се определя заместник министър-председател или министър, който да наблюдава дейността на работната група и да отговаря за резултатите от нейната работа пред правителството.


Раздел IV
Организационни въпроси

Чл. 25. (1) Официалният печат на Министерския съвет е с кръгла форма. В средата е изобразен гербът на Република България, около който е написано "Министерски съвет на Република България". Отпечатъкът от официалния печат е с червен цвят.

(2) Официалният печат е изработен в един екземпляр и се полага от главния секретар на Министерския съвет или от упълномощено от него длъжностно лице от администрацията на Министерския съвет върху актовете на правителството.

(3) За служебни цели се използва служебен печат, който е с кръгла форма с надпис в средата "Република България", около който е написано "Министерски съвет". Отпечатъкът от служебния печат е със син цвят.

(4) Служебният печат се полага от директора на дирекция "Правителствена канцелария" или от упълномощен от него служител върху преписите от актовете на Министерския съвет, върху актовете и служебната кореспонденция на министър-председателя и на заместник министър-председателите, както и върху служебната кореспонденция, подписана от главния секретар на Министерския съвет и от директорите в администрацията на Министерския съвет.

(5) Главният секретар на Министерския съвет утвърждава образците на официалния и служебния печат и определя реда за тяхното съхраняване.


Чл. 26. (1) При осъществяване на своите правомощия министър-председателят пътува в страната и в чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи началникът на политическия кабинет на министър-председателя съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.

(2) По искане на президента във връзка с негови официални посещения в чужбина министър-председателят определя членовете на Министерския съвет, които да го придружават, и ги командирова.

(3) Заместник министър-председателите и министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители в изпълнение на своите правомощия пътуват в страната, без да се издава заповед за командироване. Тримесечните отчети за командировките се утвърждават от Министерския съвет.

(4) Заместник министър-председателите и министрите се командироват в чужбина със заповед на министър-председателя. Органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, областните управители и лицата, които се назначават със заповед на министър-председателя, се командироват в чужбина от министър-председателя или от упълномощено от него длъжностно лице.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Разходите за командировки на членовете на Министерския съвет са за сметка на бюджета на съответните ведомства.


Чл. 27. (1) Разходите за заплати на членовете на Министерския съвет са включени в бюджета на Министерския съвет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 51 от 2013 г.) Министър-председателят, заместник министър-председателите, началниците на политическите им кабинети и главният секретар на Министерския съвет имат право на разходи за представителни цели, които са предвидени по бюджета на Министерския съвет.

(3) Разходите за представителни цели на министрите се предвиждат по бюджета на съответното министерство.


Чл. 28. (1) Членовете на Министерския съвет ползват отпуските, предвидени в трудовото законодателство.

(2) Ползването на отпуск от заместник министър-председателите и министрите се разрешава от министър-председателя.

(3) За ползването на отпуск от министър-председателя се съставя паметна записка от началника на неговия политически кабинет, която включва всички реквизити на заповедта за разрешаване на съответния вид отпуск.


Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 51 от 2013 г.) Процесуалното представителство по спорове, по които страна е Министерският съвет или неговата администрация, министър-председателят или заместник министър-председател в това му качество, се осъществява от лица, определени от министър-председателя.


Глава трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Раздел I
Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет
(Загл. доп. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм., бр. 67 от 2014 г.,
бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.)

Чл. 30. (1) (Доп. – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) Министерският съвет упражнява правото си на законодателна инициатива съобразно приетата от него шестмесечна законодателна програма.

(2) Със законодателната програма се определят законопроектите, които Министерският съвет предлага на Народното събрание за разглеждане и приемане през съответната негова сесия.

(3) Предложенията за включване на законопроект в законодателната програма се правят от членовете на Министерския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията отправят своите предложения за включване на законопроект в законодателната програма чрез съответния заместник министър-председател или министър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.

(4) Предложението за включване на законопроект в законодателната програма трябва да съдържа:

1. целите и основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й;

2. справка относно необходимите промени в действащите закони, свързани с приемането на закона;

3. сроковете за подготовката, съгласуването и одобряването на законопроекта;

4. (нова – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) извършената частична оценка на въздействието;

5. (нова – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) становище от дирекция "Модернизация на администрацията" по частичната оценка на въздействието.

(5) Предложенията се представят на парламентарния секретар на Министерския съвет чрез началника на политическия кабинет на министър-председателя за съставяне на проекта на законодателната програма.

(6) (Нова – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) Законодателната програма се изготвя съгласно приложение № 1 въз основа на предложенията по ал. 4 и на становището на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" относно актовете, които въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз. Програмата се публикува на Портала за обществени консултации заедно с оценките по чл. 30б.


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г., отм., бр. 67 от 2014 г., нов, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) (1) Министерският съвет приема подзаконови нормативни актове съгласно приета от него шестмесечна оперативна програма.


(2) Предложенията за включване на проект на подзаконов нормативен акт в оперативната програма се правят от членовете на Министерския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията отправят своите предложения за включване на проект на подзаконов нормативен акт в оперативната програма чрез съответния заместник министър-председател или министър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.


(3) Предложението за включване на проект на нормативен акт в оперативната програма трябва да съдържа:


1. основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й;


2. законовото основание за приемане на акта;


3. сроковете за подготовката, съгласуването и приемането на нормативния акт;


4. извършената частична предварителна оценка на въздействието;


5. становище от дирекция "Модернизация на администрацията" по частичната предварителна оценка на въздействието.


(4) Предложенията се представят на главния секретар на Министерския съвет за съставяне на проекта на оперативна програма.


(5) Оперативната програма се изготвя съгласно приложение № 1а и се публикува на Портала за обществени консултации заедно с оценките по чл. 30б.


Чл. 30б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г., отм., бр. 67 от 2014 г., нов, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) (1) Вносителят изпраща по електронен път извършената частична предварителна оценка на въздействието за съгласуване от дирекция "Модернизация на администрацията" в срок до 30 дни преди началото на шестмесечния период на действие на законодателната, съответно на оперативната програма на Министерския съвет.


(2) Дирекция "Модернизация на администрацията" в срок 14 дни от получаването съгласува по електронен път оценката по ал. 1, като следи за нейното качество и за пълнота съгласно Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ) и се произнася по преценката относно необходимостта от извършване на цялостна оценка на въздействието. Когато с проекта на нормативен акт единствено се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, срокът за съгласуване е 7 дни.


(3) При съгласуването по ал. 2 дирекция "Модернизация на администрацията" изготвя становище, в което:


1. съгласува без препоръки частичната оценка на въздействието;


2. съгласува частичната оценка на въздействието, като:


а) отправя препоръки за допълване, подобряване на нейното качество, и/или


б) отправя препоръка за извършването на цялостна оценка на въздействието.


(4) След съгласуването вносителят съобразява частичната оценка със становището по ал. 3, т. 2 и предлага включването на проекта на нормативен акт в законодателната, съответно в оперативната програма на Министерския съвет.

(5) Когато в срока по ал. 2 не е получено становище на дирекция "Модернизация на администрацията", се счита, че частичната оценка на въздействието е съгласувана без препоръки.


Чл. 30в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г., отм., бр. 67 от 2014 г., нов, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) (1) Вносителят изпраща по електронен път извършената цялостна предварителна оценка на въздействието за съгласуване от дирекция "Модернизация на администрацията" преди започването на междуведомствената съгласувателна процедура по чл. 32 – 34.


(2) Дирекция "Модернизация на администрацията" в срок 7 дни от получаването съгласува по електронен път оценката по ал. 1, като следи за нейното качество и пълнота съгласно НОМИОВ. Когато с проекта на нормативен акт единствено се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, вносителят може да посочи по-кратък срок за съгласуване, но не по-малко от 3 дни.


(3) При съгласуването по ал. 2 дирекция "Модернизация на администрацията" изготвя становище, в което:


1. съгласува без препоръки цялостната оценка на въздействието;


2. не съгласува цялостната оценка на въздействието, като отправя препоръки за допълване, подобряване на нейното качество и/или за съобразяване с изискванията на НОМИОВ.


(4) Дирекция "Модернизация на администрацията" може да не съгласува цялостната оценка на въздействието два пъти, като повторното съгласуване се извършва в сроковете по ал. 2.


(5) След съгласуване без препоръки или след повторното съгласуване от дирекция "Модернизация на администрацията" вносителят започва съгласувателната процедура по чл. 32 – 34.


Чл. 30г. (Нов – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) (1) За проектите на нормативни актове, които не са включени в законодателната и в оперативната програма на Министерския съвет, се прилагат чл. 30б и 30в.


(2) В случаите по ал. 1 дирекция "Модернизация на администрацията" извършва съгласуването на оценките в срок 7 дни от получаването им. Когато с проекта на нормативен акт единствено се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, вносителят може да посочи по-кратък срок за съгласуване, но не по-малко от 3 дни.


Раздел II
Подготовка, съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет
Чл. 31. (1) Министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията отговарят за подготовката на проектите на актове от компетентността на правителството в ръководените от тях ресори, освен ако в закон е предвидено друго.

(2) Въпросите за разглеждане на заседание се внасят от членовете на Министерския съвет самостоятелно или съвместно, когато са от функционалната компетентност на повече министри.

(3) Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията внасят подготвените от тях проекти на актове чрез съответния заместник министър-председател или министър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., отм., бр. 74 от 2013 г.).


Чл. 32. (1) Членовете на Министерския съвет съгласуват въпросите, на които те са вносители, с останалите министри.

(2) Вносителите съгласуват с президента проектите на актове, съдържащи предложения за издаване на укази.

(3) Вносителите съгласуват с органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, с областните управители или с други държавни органи въпросите, които са свързани или засягат тяхната дейност.

(4) В случаите, предвидени в нормативен акт, проектите на стратегически документи и на нормативни актове се съгласуват със съответните консултативни органи.

(5) Вносителите съгласуват проектите на актове с дирекция "Правна" и с другите дирекции от специализираната администрация на Министерския съвет съобразно функционалната им компетентност.

(6) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2013 г., изм., бр. 46 от 2019 г.) Вносителите изпращат всеки законопроект за съгласуване от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество относно наличието на корупционен риск.

(7) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 4.08.2017 г., отм., бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.).


Чл. 33. (1) По представените за съгласуване проекти на актове министрите изразяват становище относно съответствието им с програмата на правителството за управление на страната и с определената по реда на чл. 6, ал. 3 държавна политика в ръководената или координираната от тях сфера на обществения живот.

(2) Становищата на министрите по проектите на стратегии и програми, както и становищата по ал. 1 се подготвят от техните политически кабинети.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм., бр. 70 от 2013 г., бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Министрите могат да възлагат на ръководената от тях администрация изготвяне на експертно становище по представените за предварително съгласуване проекти на актове, които са свързани или засягат дейността на тяхното министерство. Експертните становища се подписват от главния секретар на министерството, за Министерството на отбраната - от постоянния секретар на отбраната, а за Министерството на вътрешните работи - от административния секретар.


Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2013 г., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г., изм. и доп., бр. 46 от 2019 г.) Съгласуването по чл. 32, ал. 1, 3 и 5 и чл. 33 се извършва в 14-дневен срок от получаването на материалите в съответната администрация – за проектите на нормативни актове, а за останалите актове – в 10-дневен срок. Съгласуването по чл. 32, ал. 6 се извършва в 20-дневен срок от получаването на материалите в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Когато срокът за обществени консултации е намален по реда на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за съгласуване от комисията е 14 дни.

(2) Материалите се считат за съгласувани без бележки, когато в срока по ал. 1 не е получено становище.

(3) (Нова – ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Когато Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи наличие на корупционен риск, със свое решение тя прави предложение за въвеждане на мерки с антикорупционна насоченост. Ако предложението не бъде прието, в справката за отразяване на предложенията по чл. 35, ал. 1, т. 3 вносителят посочва мотиви за това и уведомява комисията при условията и по реда на чл. 32, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) В случаите, когато въз основа на получените становища вносителят измени съществено представения за съгласуване проект на акт или подготви нов проект, той е длъжен да го изпрати за повторно съгласуване заедно със справка по тези становища преди внасянето му за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Предварителното съгласуване може да се извърши и по електронен път при условия и по ред, определени от главния секретар.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Съгласуването на материалите се извършва по реда на чл. 32 и 33, доколкото не е предвиден друго в нормативен акт.

Анотирана съдебна практика

Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., бр. 70 от 2013 г., изм., бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Въпросите за разглеждане от Министерския съвет се внасят с придружително писмо, подписано от съответния главен секретар, за Министерството на отбраната - от постоянния секретар на отбраната, за Министерството на вътрешните работи - от административния секретар, а за Министерството на външните работи - от постоянния секретар, и:

1. писмен доклад, подписан от вносителя;

2. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., бр. 82 от 2013 г., в сила от 20.09.2013 г., изм., бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) проект на акт, парафиран от главния секретар, за Министерството на отбраната - от постоянния секретар на отбраната, за Министерството на вътрешните работи - от административния секретар, а за Министерството на външните работи - от постоянния секретар, и определен от министъра юрист от съответната администрация;

3. всички получени становища, справка за отразяването им, както и справка за съответствие с европейското право на законопроектите и подзаконовите актове;

4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., бр. 102 от 2013 г.) финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите:

а) (доп. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г., изм., бр. 3 от 2019 г., в сила от 8.01.2019 г.) съгласно приложение № 2.1 – за актове, които оказват въздействие върху държавния бюджет;

б) (изм. – ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 8.01.2019 г.) съгласно приложение № 2.2 – за актове, които не оказват въздействие върху държавния бюджет;

5. съобщение за средствата за масово осведомяване;

6. (доп. – ДВ, бр. 46 от 2019 г.) мотиви към законопроектите, в които задължително се посочва и информацията по чл. 35, ал. 2, т. 11;

7. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г., отм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 4.08.2017 г.);

8. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г., изм., бр. 67 от 2014 г., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) частичната оценка на въздействието на проекта на нормативен акт по чл. 30б или цялостната оценка на въздействието на проекта на нормативен акт по 30в, в случаите, когато такава е извършена;

9. (нова – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) становищата от дирекция "Модернизация на администрацията" от съгласуването на извършената оценка на въздействието;

10. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2012 г., предишна т. 7, бр. 74 от 2013 г., предишна т. 9, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) други документи, когато това се изисква или е необходимо във връзка с разглеждането и приемането на акта, както и доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 26 и 27 от Закона за нормативните актове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) В доклада по ал. 1, т. 1 задължително се посочват:

1. целите, които се поставят с предложения акт, и тяхното съответствие с приоритетите и целите в приетите от правителството програма за управление на страната и/или други стратегически документи;

2. причините, които налагат приемането на акта, в т. ч. мярката по правителствената програма и/или стратегическия документ, в изпълнение на която той се предлага;

3. правното основание, на което въпросът се внася за разглеждане от Министерския съвет;

4. (доп. – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) очакваните резултати от прилагането на акта, ако бъде приет, базирани на извършената частична, съответно цялостна предварителна оценка на въздействието, и тяхното съответствие с резултатите, предвидени за съответната мярка в правителствената програма и/или стратегическия документ;

5. причините, поради които не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право;

6. (отм. – ДВ, бр. 102 от 2013 г., нова, бр. 3 от 2019 г., в сила от 8.01.2019 г.) мотивирани финансови разчети за необходимите разходи, трансфери и други плащания;

7. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) дали са проведени обществени консултации по предложения акт, както и резултатите от тях;

8. (нова – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) причините, поради които се налага срокът за обществени консултации да бъде по-кратък от 30 дни, когато е приложимо;

9. (нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 4.08.2017 г., отм., бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.);

10. (нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 4.08.2017 г.) обосновка на необходимостта от въвеждане на режим по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, когато докладът се отнася до законопроект, с който се предвижда въвеждане на такъв режим; в този случай обосновката се включва и в мотивите към законопроекта;

11. (нова – ДВ, бр. 46 от 2019 г.) информация за мерките за противодействие на корупцията, когато такива се съдържат в предложения акт, съдържанието на мерките и корупционния риск, срещу който са насочени.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) В справката за съответствие с европейското право се посочват актовете на Европейския съюз, с които е направена хармонизация на регламентираната материя, а в справката за отразяване на становищата - и предложенията и становищата, постъпили по реда на чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г., бр. 63 от 2017 г., в сила от 4.08.2017 г.) Материалите по ал. 1, т. 2, 5, 6, 8, 9 и 10 се представят и на електронен носител.

(5) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2013 г., изм., бр. 3 от 2019 г., в сила от 8.01.2019 г.) Финансовите обосновки за проектите на решения за одобряване на законопроектите за държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за проекти на подзаконови нормативни актове, които са свързани с изпълнението на държавния бюджет за текущата година, за проекта на решение за бюджетната процедура и за проекта на решение за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза и стратегически документи и планове, които включват разчети с индикативен характер, се разработват съгласно приложение № 2.2.


Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2014 г.) Материалите за разглеждане от Министерския съвет се внасят в администрацията на Министерския съвет не по-късно от 3 работни дни преди редовното заседание на Министерския съвет.

(2) В случаите, когато не са спазени изискванията на чл. 35, главният секретар на Министерския съвет връща материалите на вносителя с указания за отстраняване на нередовността.

(3) В случаите, когато не е спазен срокът по ал. 1, но материалите отговарят на изискванията на чл. 35, те се включват в дневния ред за следващото заседание.

(4) По изключение материали, които не отговарят на някои от изискванията на чл. 35 и на ал. 1, се включват в дневния ред по решение на министър-председателя след доклад на главния секретар.

(6) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2013 г.) По изключение и по решение на министър-председателя материали, макар и да отговарят на изискванията на чл. 35, може да не бъдат включени в дневния ред и да бъдат върнати на вносителя.


Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Съгласуването и внасянето на материали за заседание на Министерския съвет, в които се съдържа класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "строго секретно", "секретно", "поверително" или "за служебно ползване", се извършват по реда на този раздел при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на актовете по неговото прилагане.


Раздел III
Подготовка на заседанията на Министерския съвет
Чл. 38. (1) Министерският съвет провежда редовни заседания въз основа на предварително утвърден от министър-председателя дневен ред.

(2) В дневния ред за всяко предстоящо заседание се включват внесените в сроковете по чл. 36 материали, като те се обособяват в две части:

1. част А - проекти на актове, придружени от положителни становища, които не изискват дискусия;

2. част Б - законопроекти, както и проекти на актове, изискващи дискусия.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2014 г.) Проектът на дневния ред се изготвя от главния секретар и се утвърждава от министър-председателя най-късно 2 дни преди заседанието, за което се отнася.

(4) Министър-председателят може да утвърди включването на допълнителен материал в дневния ред въз основа на мотивирано искане на вносителя относно необходимостта от неговото разглеждане на предстоящото заседание.

(5) Вносителите не могат да предлагат промени в представените проекти на актовете след включването на материала в дневния ред.

(6) Дневният ред за извънредните заседания се определя от министър-председателя.


Чл. 39. (1) Дневният ред с материалите по него се изпраща на членовете на правителството в еднодневен срок след утвърждаването му, съответно след включването на допълнителния материал в него. Членовете на Министерския съвет могат да представят становище по материалите най-късно до деня преди заседанието.

(2) Главният секретар разпределя материалите, включени в дневния ред, между дирекциите в администрацията на Министерския съвет, които най-късно до деня преди заседанието могат да представят експертни становища по тях.


Чл. 40. Материалите, в които се съдържа класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "строго секретно", "секретно" или "поверително", се обособяват в отделна част на дневния ред и се изпращат само на членовете на Министерския съвет при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на актовете по прилагането му.


Раздел IV
Заседания на Министерския съвет
Чл. 41. (1) Министерският съвет провежда заседания всяка седмица в определените със заповед на министър-председателя дни и часове.

(2) Министър-председателят може да разпореди промяна в графика на редовните заседания, както и да свиква извънредни заседания, за което членовете на правителството се уведомяват своевременно от главния секретар на Министерския съвет.


Чл. 42. (1) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 18.03.2020 г.) Заседанията на Министерския съвет се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на правителството. В случаите, когато заседанието се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално участие на членовете на Министерския съвет при спазване на изискванията за кворум.

(2) По изключение и след съгласуване с министър-председателя министрите могат да бъдат представени на заседанията на Министерския съвет от свои заместници. Заместник-министрите не участват при определянето на кворума и в гласуването на актовете.

(3) Заседанията на Министерския съвет се председателстват от министър-председателя, а в негово отсъствие - от определен от него по реда на чл. 11, ал. 2 заместник министър-председател.


Чл. 43. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.) На заседанията на Министерския съвет присъстват началникът на политическия кабинет на министър-председателя, главният секретар на Министерския съвет, парламентарният секретар, ръководителят на звеното за връзки с обществеността и определени от министър-председателя директори на дирекции от администрацията на Министерския съвет, както и стенограф.

(2) На заседание на Министерския съвет или при разглеждането на отделна точка от неговия дневен ред могат да присъстват и поканени от министър-председателя лица в качеството им на представители на държавни институции или други организации.

(3) По искане на вносителя министър-председателят може да разреши присъствие на заместник-министри или на отделни служители от съответната администрация при разглеждане на определена точка от дневния ред.

(4) При обсъждането на въпроси от дневния ред, в материалите по които се съдържа класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "строго секретно", "секретно" или "поверително", присъстват само лица, които имат съответно разрешен достъп за работа с класифицирана информация.

(5) По решение на Министерския съвет отделни въпроси от дневния ред могат да се разглеждат само от неговите членове.


Чл. 44. (1) В началото на заседанието на Министерския съвет министър-председателят обявява дневния ред.

(2) Всеки вносител може да оттегли или да поиска отлагане на внесения от него за разглеждане въпрос, като изложи мотивите за това.

(3) Разглеждането на включените в дневния ред проекти на стратегии, програми и законопроекти се отлагат за следващо заседание на Министерския съвет при отсъствие на техния вносител.

(4) По изключение членовете на правителството могат да предлагат включването на допълнителни въпроси в дневния ред, ако писмено обосноват неотложността от тяхното разглеждане и представят проект на акт.


Чл. 45. (1) Обсъждането на всяка точка от част Б на дневния ред започва с изложение на вносителя, в което той накратко представя проекта и отговаря на получените принципни бележки по него, след което думата се дава на членовете на Министерския съвет, които желаят да се изкажат по разглеждания въпрос. Ако прецени за необходимо, министър-председателят може да включи в дискусията и други присъстващи на заседанието лица.

(2) Актовете на Министерския съвет се приемат с общо съгласие. По решение на министър-председателя може да бъде проведено гласуване по определен въпрос, като в този случай актът се приема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Министерския съвет.


Чл. 46. (1) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 18.03.2020 г.) За всяко проведено от Министерския съвет заседание се изготвя протокол, в който се вписват разгледаните на него въпроси и приетите по тях актове и протоколни решения. В протокола се вписват и участвалите в заседанието членове на Министерския съвет, както и другите присъствали на него външни лица. Протокол се изготвя и в случаите на заседание, проведено дистанционно.

(2) Приетите неприсъствено от Министерския съвет актове се вписват в протокола от първото след тяхното приемане заседание.

(3) Протоколът от заседанието се оформя от главния секретар, подпомогнат от определени от него служители от администрацията на Министерския съвет, и се подписва от министър-председателя най-късно на другия ден след провеждането на заседанието, за което се отнася.

(4) Стенографският протокол се подписва от присъствалия на заседанието стенограф и се прилага към протокола от заседанието.

(5) Препис на протокола от заседанието на Министерския съвет се изпраща на членовете на Министерския съвет.


Раздел V
Оформяне на актовете на Министерския съвет
Чл. 47. (1) Главният секретар на Министерския съвет организира дейността на администрацията на Министерския съвет и координира работата на вносителите за окончателното оформяне на приетите актове съобразно направените в заседанието изменения, допълнения и уточнения и за точното им правно и езиково редактиране.

(2) Окончателното оформяне на актовете се извършва от определената от главния секретар дирекция от администрацията на Министерския съвет в 5-дневен срок от приемането им, съответно от получаването на окончателния акт по реда на чл. 48, ал. 2.


Чл. 48. (1) Когато актът е приет със съществени или многобройни изменения, допълнения и уточнения по представения проект, окончателното му оформяне се извършва от неговия вносител.

(2) Окончателният акт се изпраща до главния секретар на Министерския съвет в 10-дневен срок от приемането му на заседание. Към окончателния законопроект се прилагат и преработени мотиви съобразно направените в него изменения и допълнения. Окончателният акт и мотивите се предоставят и на електронен носител.

(3) Въз основа на справка, подписана от съответния директор по чл. 47, ал. 2, министър-председателят може да разпореди окончателен акт, който не е съобразен с приети от вносителя на заседанието бележки, да бъде върнат на вносителя за тяхното отразяване или въпросът да бъде включен за повторно обсъждане на заседание на Министерския съвет.

(4) Когато вносителят не е представил в срок окончателния акт, главният секретар уведомява за това министър-председателя, който може да внесе в Министерския съвет предложение за отменяне на неговото приемане.


Чл. 49. (1) Преди да бъдат представени за подпис от министър-председателя, актовете се парафират в следната поредност: редактор-стилист, служителят, изготвил окончателното оформяне на акта, директорът на дирекцията по чл. 47, ал. 2, директорът на дирекция "Правна" и главният секретар на Министерския съвет.

(2) След подписването на акта от министър-председателя в него могат да се правят само технически поправки, които се парафират от главния секретар на Министерския съвет.


Чл. 50. (1) Актовете по чл. 8, ал. 4 се изпращат съответно до Народното събрание, президента и Конституционния съд с придружително писмо, подписано от министър-председателя.

(2) Подлежащите на обнародване актове се изпращат в "Държавен вестник" по установения в Закона за "Държавен вестник" ред, като придружителното писмо се подписва от министър-председателя или от определен от него директор на дирекция от администрацията на Министерския съвет.


Чл. 51. При поискване в законоустановените случаи се предоставят преписи от актове на Министерския съвет, изготвени от служители от неговата администрация и подпечатани със служебния печат на Министерския съвет.


Глава четвърта
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Раздел I
Общи положения

Чл. 52. (1) При изпълнение на своите правомощия Министерският съвет се подпомага от администрацията на Министерския съвет.

(2) Администрацията на Министерския съвет осъществява и координация на дейността на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Администрацията на Министерския съвет е организирана в дирекции на общата администрация и в дирекции на специализираната администрация, както и в други административни звена и отделни длъжности съгласно приложение № 3.

(2) Министър-председателят по предложение на главния секретар може да създава отдели и сектори в дирекциите.


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Общата численост на служителите в администрацията на Министерския съвет и нейното разпределение по административни звена са посочени в приложение № 3.

(2) Длъжностното разписание на администрацията на Министерския съвет се утвърждава от министър-председателя по предложение на главния секретар.


Чл. 55. Служебната кореспонденция на администрацията на Министерския съвет се подписва от главния секретар или от директор на дирекция и се подпечатва със служебния печат на Министерския съвет.


Раздел II
Главен секретар

Чл. 56. Административното ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява от главния секретар.


Чл. 57. (1) Главният секретар на Министерския съвет:

1. организира, координира и контролира подготовката на заседанията на Министерския съвет и оформянето на приетите актове;

2. разпределя между дирекциите задачите, свързани с подготовката и приемането на актове на Министерския съвет, както и със създаването на условия за работата му;

3. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 51 от 2013 г.) по искане на началниците на политическите кабинети на министър-председателя и на заместник министър-председателите възлага на дирекциите задачи в рамките на функционалната им компетентност;

4. координира взаимодействието на администрацията на Министерския съвет с другите администрации на изпълнителната власт и на местното самоуправление, включително изисква чрез тях материали и информация, необходими за анализа и подготовката на въпроси от компетентността на Министерския съвет;

5. изпълнява и други задачи, възложени му от Министерския съвет и от министър-председателя.

(2) Главният секретар определя:

1. реда за влизане в сградата на Министерския съвет на служителите и пропускателния режим за длъжностни лица и граждани;

2. организацията на работа с документи и реда за документооборота в администрацията на Министерския съвет;

3. образците на печатите на Министерския съвет, служителите, които имат право да ги полагат, и реда за тяхното съхраняване;

4. други въпроси, свързани с организацията на работата в администрацията на Министерския съвет.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.) Главният секретар в случаите на упълномощаване се разпорежда и контролира движението на средствата по бюджетите и техните партиди в левове и във валута.

(2) Главният секретар в случаите на упълномощаване сключва договори от името на администрацията на Министерския съвет.


Чл. 59. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. и доп., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 43 от 2011 г., в сила от 7.06.2011 г., изм., бр. 50 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г.) (1) Самостоятелни отдели към главния секретар са:

1. отдел "Административна и регионална координация";

2. отдел "Човешки ресурси";

3. отдел "Контрол по изпълнението на актовете и договорите";

4. (нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., отм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 1.12.2016 г., нова, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., отм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., нова, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) отдел "Правителствен протокол";

5. (нова – ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., отм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., нова, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) отдел "Сигурност на информацията";

6. (нова – ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 1.11.2022 г., отм., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.).

(2) Отдел "Административна и регионална координация":

1. координира и подпомага организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства, както и на националните референдуми;

2. осъществява координация на дейността на областните администрации и подпомага взаимодействието им с централните органи на изпълнителната власт;

3. участва в разработването и координирането на инициативи, свързани с развитието на административния капацитет и държавната служба на областно ниво;

4. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2021 г.) осигурява развитието и контрола на съдържанието на:

а) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) Интегрираната информационна система на държавната администрация;

б) (отм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.);

в) Единната информационна система за управление на човешките ресурси;

г) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2019 г.) Интегрираната система за легализация на документи;

5. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.) координира и контролира процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системите по т. 4;

6. (отм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.);

7. координира изготвянето на доклада за състоянието на администрацията.

(3) Отдел "Човешки ресурси":

1. осъществява дейностите по набирането и подбора на персонала, както и организирането на процеса по назначаването на служителите в администрацията;

2. изготвя и съхранява всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения в администрацията;

3. изготвя актовете и документите, свързани с назначаването и освобождаването и определянето на индивидуалните основни месечни заплати на заместник-министрите, заместник областните управители и ръководителите на държавните институции, когато това е възложено на министър-председателя със закон;

4. поддържа електронна система за управление на човешките ресурси, включваща трудовите и служебните досиета на служителите от администрацията;

5. изготвя и актуализира длъжностните и поименните разписания на длъжностите;

6. изготвя годишните планове за обучение на служителите от администрацията;

7. подпомага процеса по разработване на длъжностните характеристики и по оценка на изпълнението на служителите от администрацията.

(4) Отдел "Контрол по изпълнението на актовете и договорите" подпомага главния секретар:

1. (отм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г., нова, бр. 87 от 2021 г.) при упражняването на контрол върху изпълнението на задачите, възложени от главния секретар на административните звена;

2. при упражняването на контрол върху изпълнението на договорите, сключвани от името на администрацията на Министерския съвет.

(5) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., отм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 1.12.2016 г., нова, бр. 17 от 2022 г., в сила от 1.03.2022 г.) Отдел "Човешки ресурси" може да изпълнява някои от дейностите по ал. 3 като споделени услуги по отношение на други централни администрации на изпълнителната власт въз основа на споразумение, сключено между администрацията на Министерския съвет и съответната централна администрация.

(6) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., отм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 1.12.2016 г., нова, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., отм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., нова, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Отдел "Правителствен протокол" осъществява дейностите по:

1. протоколната и церемониалната дейност на членовете на Министерския съвет и на администрацията на Министерския съвет;

2. превода на актове, официална кореспонденция и документи, необходими за дейността на Министерския съвет и на неговата администрация.

(7) (Нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г., изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 8.01.2016 г., отм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 1.12.2016 г., нова, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., отм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., нова, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Отдел "Сигурност на информацията" се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на министър-председателя и изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация функции. Отделът:

1. подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи, като:

а) организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;

б) участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в Закона за защита на класифицираната информация и в актовете по неговото прилагане;

в) регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;

г) осигурява дейността на регистратурите за класифицирана информация; осигурява съхраняването и обмена на информация от НАТО и ЕС и на друга чуждестранна класифицирана информация в областта на международните отношения;

д) участва при подготовката на материали, които съдържат класифицирана информация, за провеждането на заседания на Министерския съвет;

2. осигурява изпълнението на функциите по чл. 9 от Наредбата за сигурността на комуникационните и информационните системи, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 18 от 2020 г.);

3. отговаря за прилагането на пропускателния режим в администрацията на Министерския съвет и осъществява координация с Националната служба за охрана.

(8) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., отм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.).

(9) (Нова – ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 1.11.2022 г., отм., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.).


Чл. 60. При отсъствие на главния секретар на Министерския съвет от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от министър-председателя директор на дирекция от администрацията на Министерския съвет.


Раздел III
Звено за вътрешен одит

Чл. 61. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министър-председателя и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в администрацията на Министерския съвет и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министър-председателя.

(4) Звеното по ал. 1:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министър-председателя;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. представя на министър-председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министър-председателя;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министър-председателя по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министър-председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. (изм. – ДВ, бр. 58 от 2014 г.) дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министър-председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


Раздел IV
Главен инспекторат
(Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., доп., бр. 12 от 2019 г.) Главният инспекторат е на пряко подчинение на министър-председателя и осъществява административен контрол в администрацията на Министерския съвет и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 22 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 12 от 2019 г.) Главният инспекторат:

1. осъществява функциите по чл. 46а, ал. 2 от Закона за администрацията;

2. разглежда постъпили сигнали за корупция срещу служители от администрацията на Министерския съвет, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите;

3. извършва проверки на сигнали срещу министри, областни управители, председатели на държавни агенции, председатели на държавни комисии към Министерския съвет, ръководители на административни структури по чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията, създадени към Министерския съвет, за нарушения по чл. 302, 303 и 305 от Административнопроцесуалния кодекс;

4. координира и подпомага организирането на дейността по провеждане на държавната антикорупционна политика;

5. осигурява експертното и техническото подпомагане на работата на Националния съвет по антикорупционни политики;

6. извършва проверки на сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на Министерския съвет;

7. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

8. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени със заповед на министър-председателя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2019 г.) Дейността на Главния инспекторат е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията на Министерския съвет и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет;

2. превенция и ограничаване на корупцията;

3. подобряване работата на администрацията на Министерския съвет и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., бр. 74 от 2013 г., предишна ал. 3, изм., бр. 12 от 2019 г.) Главният инспекторат осъществява дейността си в съответствие със стратегически и годишни планове, утвърдени от министър-председателя, а при необходимост извършва извънпланови проверки, възложени от министър-председателя.

(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 74 от 2013 г., предишна ал. 4, бр. 12 от 2019 г.) За всяка конкретна проверка Главният инспекторат изготвя доклад до министър-председателя за резултатите, анализира причините и обстоятелствата, свързани с констатираните нарушения, и предлага мерки за отстраняването им.

(6) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 74 от 2013 г., предишна ал. 5, бр. 12 от 2019 г.) Главният инспекторат се отчита ежегодно за дейността си на министър-председателя.

(7) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2019 г.) Главният инспекторат представя на министър-председателя ежегодно до 30 април обобщен доклад за извършените проверки от инспекторатите, изготвен въз основа на докладите по чл. 46, ал. 9 от Закона за администрацията.


Раздел IVа
(Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г., отм., бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., изм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., отм., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.)
Звено по сигурността на информацията
(Загл. попр. - ДВ, бр. 32 от 2010 г.)

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 87 от 2021 г., отм., бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., изм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., отм., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.).


Раздел IVб
(Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)
Финансов контрольор

Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.


Раздел V
Обща администрация
Чл. 63. Според разпределението на функциите администрацията на Министерския съвет е обща и специализирана.


Чл. 64. (1) Общата администрация осигурява технически дейността на Министерския съвет и на неговата специализирана администрация и осъществява дейността по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) Общата администрация включва:

1. дирекция "Правителствена канцелария";

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) дирекция "Бюджет и финанси";

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 7.06.2011 г., бр. 74 от 2013 г.) дирекция "Административно и правно обслужване и управление на собствеността";

4. (отм. – ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., изм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., отм., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.).


Чл. 65. Дирекция "Правителствена канцелария" осъществява дейностите по:

1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 51 от 2013 г.) деловодното обслужване и контрола на движението на документите в администрацията на Министерския съвет, както и деловодното обслужване на министър-председателя, заместник министър-председателите и на техните политически кабинети;

2. подготовката на заседанията на Министерския съвет и на оперативните съвещания;

3. техническата подготовка на материалите за заседанията на Министерския съвет;

4. техническото оформяне на приетите актове на Министерския съвет;

5. изготвянето и съхраняването на протоколите, стенограмите от заседанията и оригиналите на актовете на Министерския съвет и документите към тях;

6. опазването и съхраняването на преписките и архивните дела;

7. контрола за спазването на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от актове на Министерския съвет;

8. изготвянето на проекта на дневен ред за заседанията на Министерския съвет;

9. поддържането на правната информация в администрацията на Министерския съвет;

10. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) приема предложенията и сигналите, подадени по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, и организира работата с тях, доколкото това не е функция на друго административно звено;

11. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г.) организира приема на граждани или на представители на организации в администрацията на Министерския съвет;

12. (нова – ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) воденето на официален документен регистър на документите по т. 1 и официален документен регистър на документите по т. 10 и 11.


Чл. 66. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 87 от 2021 г., бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., предишен текст на чл. 66, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Дирекция "Бюджет и финанси" осъществява дейностите по:

1. организиране на единна счетоводна отчетност в системата на Министерския съвет и на текуща счетоводна отчетност в администрацията на Министерския съвет;

2. утвърждаване на правила, уреждащи финансово-счетоводната дейност и организацията на бюджетния процес;

3. изготвяне на указания до второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет относно съставянето и отчитането на бюджета, финансово-счетоводната дейност, изготвянето и представянето на междинни финансови отчети, годишно счетоводно приключване и други въпроси, свързани с отчетността;

4. организиране на дейностите, свързани с процесите по планиране, съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Министерския съвет;

5. съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и на проекта на бюджет на Министерския съвет като първостепенен разпоредител с бюджет и по области на политики и бюджетни програми за съответната година;

6. утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет;

7. изготвяне и представяне в Министерството на финансите на месечно разпределение на годишния бюджет на Министерския съвет;

8. изготвяне и представяне на годишния и междинните финансови отчети на Министерския съвет като първостепенен разпоредител с бюджет съгласно утвърдени от министъра на финансите стандарти, указания и сметкоплан;

9. изготвяне и представяне в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие на отчетите за изпълнението на бюджета на Министерския съвет, включително за сметките за средства от Европейския съюз, както и тримесечна информация за разходите по бюджетни програми;

10. изготвяне и представяне в Министерството на финансите, Народното събрание и Сметната палата на подробен отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет към полугодието и за годината;

11. публикуване на: месечните и тримесечните касови отчети за изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства на Министерския съвет; на отчета за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за полугодието и за годината; на годишния финансов отчет на Министерския съвет;

12. извършване на съответните промени по бюджета на Министерския съвет, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

13. организиране на съхранението на счетоводната информация в администрацията на Министерския съвет съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

(2) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Дирекция "Бюджет и финанси" може да изпълнява дейности по текущо счетоводно отчитане по отношение на други администрации на изпълнителната власт въз основа на споразумение.


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 7.06.2011 г., бр. 74 от 2013 г.) Дирекция "Административно и правно обслужване и управление на собствеността" осъществява дейностите по:

1. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 7.06.2011 г., нова, бр. 74 от 2013 г.) организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и на монтажа и поддържането на машини и съоръжения;

2. подготовката и осъществяването на процедурите във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки;

3. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 7.06.2011 г., нова, бр. 74 от 2013 г.) транспортното обслужване, включително поддръжката на транспортните средства, поддържането на складовото стопанство, осигуряването на хигиената в сградата и техническата поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния и ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет;

4. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2011 г., в сила от 7.06.2011 г., нова, бр. 74 от 2013 г.) координиране на ползването и контрола върху управлението на обектите - публична държавна собственост, и обектите - частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет;

5. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 43 от 2011 г., в сила от 7.06.2011 г.) подготовката на проекти на договори, сключвани от името на администрацията на Министерския съвет, административно-правното обслужване на дейностите на общата администрация, както и осигуряването на процесуално представителство по искови производства;

6. (отм. – ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.);

7. (отм. – ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.);

8. (отм. – ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.);

9. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2021 г., отм., бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.);

10. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г., отм., бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.);

11. (нова – ДВ, бр. 37 от 2015 г.) осъществяване на дейностите по предоставяне и процесуалното представителство по дела, свързани с предоставянето на достъп до обществена информация.


Чл. 68. (Отм. – ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., изм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., отм., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.).


Раздел VI
Специализирана администрация
Чл. 69. (1) Специализираната администрация включва звената, които пряко подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на Министерския съвет.

(2) Специализираната администрация включва:

1. дирекция "Правна";

2. (отм., предишна т. 3 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм., бр. 25 от 2011 г., бр. 74 от 2013 г., изм., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) дирекция "Координация на политики и концесии";

3. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз";

4. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) дирекция "Вероизповедания";

5. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 8.01.2016 г., отм., бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., изм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.) дирекция "Централно координационно звено";

6. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., отм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 8.01.2016 г., нова, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) дирекция "Стратегическо планиране";

7. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм., бр. 58 от 2014 г., отм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 8.01.2016 г.);

8. (нова - ДВ, бр. 30 от 2010 г., предишна т. 9, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм., бр. 37 от 2015 г.) дирекция "Добро управление";

9. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г.) дирекция "Модернизация на администрацията";

10. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) дирекция "Правителствена информационна служба".


Чл. 70. Дирекция "Правна":

1. подготвя становища за законосъобразността на проектите на актове на Министерския съвет;

2. подпомага дейността на Министерския съвет и на съответните министри при подготовката на законопроекти, както и на актове на Министерския съвет;

3. разработва проекти на актове на Министерския съвет;

4. осигурява съответствието със законите и изразената воля и оформя правно-технически приетите актове на Министерския съвет;

5. подготвя становища по конституционни дела, по които страна е Министерският съвет;

6. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции на администрацията на Министерския съвет;

7. организира процесуалното представителство и правната защита на Министерския съвет и на неговите актове и на актовете на министър-председателя пред всички съдебни инстанции по дела.


Чл. 71. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., отм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.).


Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 5 от 2015 г., в сила от 20.01.2015 г., изм. и доп., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г., изм., бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. и доп., бр. 70 от 2018 г., изм., бр. 87 от 2021 г., бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г., бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Дирекция "Координация на политики и концесии":

1. координира и подпомага министерствата и другите администрации на изпълнителната власт относно постигането на съгласуваност между предлаганите от тях политики, като:

а) подготвя становища по проекти на стратегии, програми и актове от компетентността на Министерския съвет;

б) организира и провежда експертни работни срещи за постигане на съгласие по спорни въпроси, свързани с разработването и изпълнението на политики с хоризонтален характер;

2. подпомага постигането на съгласуваност между министерствата и другите администрации на изпълнителната власт относно прилагане на правилата за кръговата икономика;

3. координира и подпомага дейностите по разработването, мониторинга и контрола по изпълнението и отчитането на програмата за управление на страната по чл. 6, ал. 1;

4. изпълнява функциите на секретариат на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка;

5. изпълнява функциите на секретариат на Съвета за развитие, като:

а) осъществява неговото административно и организационно-техническо обслужване;

б) подпомага експертно неговата дейност;

6. подготвя становища по целесъобразност на политики, предлагани от органи на изпълнителната власт, организации или лица;

7. отговаря за развитието на Портала за консултативните съвети и осъществява контрол за пълнотата и сроковете за въвеждане на информация в портала;

8. изпълнява функциите на специализирана дирекция от администрацията на Министерския съвет по чл. 41 от Закона за концесиите;

9. осъществява мониторинг за спазване на правилата за възлагане на концесии по Закона за концесиите, като анализира данни от Националния концесионен регистър по Закона за концесиите;

10. подготвя становища по проекти на актове на Министерския съвет, свързани с концесии по Закона за подземните богатства, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за водите – за добив на минерална вода;

11. подготвя становища по предложения и сигнали, свързани с концесии;

12. организира процесуалното представителство и правната защита на Министерския съвет и на неговите актове по дела, свързани с предоставянето на концесии по Закона за подземните богатства, по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и по Закона за водите – за добив на минерална вода.


Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз":

1. подпомага експертно дейността на Министерския съвет за провеждане на съгласувана политика на Република България към ЕС и подготвя Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз по чл. 1, ал. 1, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;

2. осигурява експертно, организационно и технически работата на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет и администрира информационните системи по чл. 16 и 16а от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС;

3. координира процеса на подготовка и одобряване на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на ЕС и спомагателните му органи, както и в процеса на комитология и по проектите на Белите и Зелените книги на Европейската комисия, и на позиции за заседанията на Европейския съвет и Съвета на ЕС, включително за неформалните заседания, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и до Общата политика за сигурност и отбрана;

4. изготвя становища по проектите на актове на Министерския съвет и на министрите за съответствието им с политиките и законодателството на Европейския съюз;

5. анализира политиките и законодателството на ЕС и извършва наблюдение на изпълнението на ангажиментите на Република България към ЕС, включително координира процеса на подготовка, приемане от Министерския съвет и проследяване на изпълнението на годишен План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

6. осъществява мониторинг по приемането и координира нотифицирането на актове, с които се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС;

7. осъществява координацията на досъдебната фаза от процедурите по чл. 258 - 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на информационната фаза по чл. 18а от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;

8. представлява национална точка за контакт с Бюрото за техническо подпомагане при обмена на информация (TAIEX Office) на Европейската комисия по отношение на изпълнителната власт в Република България и национален център СОЛВИТ (SOLVIT) в рамките на европейската мрежа за разрешаване на спорове с презграничен елемент, възникнали от неправилното прилагане на законодателството на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар.


Чл. 74. Дирекция "Вероизповедания":

1. координира отношенията на изпълнителната власт с вероизповеданията;

2. подпомага Министерския съвет при осъществяване на държавната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания;

3. организира и ръководи работата на експертна консултативна комисия по проблемите на вероизповеданията;

4. дава експертни заключения и становища в случаите, предвидени в Закона за вероизповеданията;

5. дава становища по искания за разрешение за пребиваване в страната на чуждестранни религиозни служители, поканени от централните ръководства на регистрираните вероизповедания;

6. проверява сигнали и жалби от граждани за нарушаване на техни права и свободи или на права и свободи на техни близки чрез злоупотреба с правото на вероизповедание от страна на трети лица;

7. проверява сигнали и жалби за извършване на незаконосъобразна религиозна дейност и при нужда уведомява органите на прокуратурата;

8. прави предложения пред Министерския съвет по проекта на държавния бюджет за разпределението на държавната субсидия, предназначена за регистрираните вероизповедания, и осигурява необходимата отчетност.


Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 51 от 2013 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 88 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., изм. и доп., бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм., бр. 94 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г., бр. 2 от 2016 г., в сила от 8.01.2016 г., бр. 12 от 2017 г., в сила от 3.02.2017 г., бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., отм., бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., изм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Дирекция "Централно координационно звено":

1. подпомага дейността на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2;

2. координира и осъществява комуникацията с Европейската комисия на експертно равнище във връзка с изпълнението на програмите и инструментите, съфинансирани със средства от ЕС;

3. осигурява координация между органите в рамките на системата за координация, управление, контрол и одит на средствата от ЕС;

4. извършва анализ и текущ мониторинг на функционирането на системата за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г. (ЕФСУ) и прави предложения за подобряването й;

5. осъществява координация при планирането и програмирането на Споразумението за партньорство, Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програмите, съфинансирани от ЕФСУ и други донори, както и на измененията им;

6. осъществява координация при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, и следи за осигуряване на допълняемостта им с други програми, инструменти и механизми;

7. разработва и развива нормативната уредба за управление на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ и изготвя методически указания и общи насоки във връзка с изпълнението на програмите, съфинансирани от тези фондове и от други донори;

8. наблюдава изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, координира дейностите по оценка на ефективността на вложените ресурси и изпълнението на заложените цели, извършва оценки по хоризонтални теми, свързани с изпълнението на Споразумението за партньорство, и предлага мерки за повишаване на ефективността и ефикасността;

9. осъществява текущо наблюдение върху изпълнението на ключовите етапи и цели в НПВУ, като следи за навременното им изпълнение, верифицира изпълнението на реформите и подпомага отчитането на дигиталния и зеления принос на инвестициите, на общите индикатори и на равнището на социалните разходи;

10. анализира рисковете за изпълнение на целите и политиките на инструментите от Следващо поколение ЕС и предлага мерки за преодоляването им;

11. оказва методическа подкрепа на органите за управление и контрол на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, във връзка с прилагането на единен подход по отношение на хоризонталните принципи и правила за изпълнението на програмите;

12. оказва методическа подкрепа на крайните получатели по НПВУ във връзка с прилагането на единен подход по отношение на хоризонталните аспекти, като принципа за "ненанасяне на значителни вреди", осигуряване на равни възможности и др.;

13. планира и координира мерките, подпомагани от международни финансови институции, инструменти, европейски инициативи и др., във връзка с ефективното изпълнение на ЕСИФ, ЕФСУ и НПВУ;

14. координира планирането и осъществяването на мерките за изграждане и поддържане на административния капацитет за изпълнението на Споразумението за партньорство и НПВУ;

15. изпълнява функциите на Национално координационно звено по двустранни програми от други донори;

16. управлява Фонда за двустранни отношения и Фонд "Техническа помощ" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ), както и Фонда за техническа помощ и Фонда за подготовка на проекти по Швейцарско-българската програма за сътрудничество (ШБПС);

17. анализира, разработва и внедрява информационни системи за управление и наблюдение на публичните инвестиции от фондове на ЕС и други донорски програми с цел осигуряване на ефективното им разходване;

18. осигурява планирането, развитието, управлението и поддържането на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), както и изпълнява функциите на Звено за техническа подкрепа на системите;

19. изпълнява функциите на централен координатор на национално равнище на системите на ЕК за управление на фондовете: SFC 2007, SFC 2014, SFC 2021 и ARACHNE;

20. разработва и координира изпълнението на национални комуникационни стратегии за ЕСИФ и ЕФСУ, както и на стратегическа рамка за осъществяване на информационни и комуникационни дейности по отношение на НПВУ;

21. координира информационните и комуникационните дейности по отношение на ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ, ШБПС, ФМ на ЕИП и НФМ;

22. организира и провежда кампании за повишаване на информираността относно възможностите за финансиране със средствата от ЕС и други донорски програми, както и относно резултатите, постигнати от финансираните инвестиции;

23. развива, координира и ръководи мрежата на служителите по информация и комуникация на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ;

24. развива и координира работата на мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ и ЕФСУ;

25. осъществява и координира комуникацията между мрежата на служителите по информация и комуникация на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, и мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ и ЕФСУ;

26. изгражда, развива, управлява и поддържа Единния информационен портал за обща информация за средствата от ЕС;

27. координира дейността на Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" към Съвета по европейски въпроси;

28. осигурява дейността и изпълнява функциите на секретариат на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.

(2) Осъществяването на функциите по ал. 1 може да се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми", назначени за срок до приключване на съответната програма, финансирана с европейски средства, когато това е предвидено в длъжностното разписание.


(3) Възнагражденията на служителите по ал. 2 се финансират изцяло от техническата помощ на съответната програма, финансов инструмент или механизъм, финансирани с европейски средства.


Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм., бр. 74 от 2013 г., доп., бр. 58 от 2014 г., бр. 37 от 2015 г., отм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 8.01.2016 г., нов, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Дирекция "Стратегическо планиране":

1. координира разработването, актуализирането, наблюдението на изпълнението и отчитането на Национална програма за развитие "България 2030" и оперативните документи към нея;

2. предлага инициативи и мерки за консолидиране на националната стратегическа рамка, както и стандарти за документите, които я изграждат;

3. изразява становища относно съгласуваността между документите от националната стратегическа рамка;

4. изразява становища по целесъобразността на предложенията за приемане на нови или изменение на съществуващи документи от националната стратегическа рамка;

5. предлага инициативи и мерки за устойчивото използване на данни при разработването, актуализирането, наблюдението на изпълнението и отчитането на документи от националната стратегическа рамка;

6. следи за напредъка в националното изпълнение на Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации;

7. координира процеса по изработване на нормативната уредба в областта на стратегическото планиране и създава и актуализира методически документи за разработване и актуализиране, наблюдение на изпълнението и отчитането на стратегически документи;

8. осигурява методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат, при създаването на стратегически документи и координира процеса по разработване на годишните цели на администрациите и тяхната съгласуваност с националната стратегическа рамка;

9. осигурява независимо наблюдение за постигането на целите в документите от националната стратегическа рамка и предлага мерки за преодоляване на констатираните слабости;

10. извършва оценка на въздействието върху икономическото развитие на страната от изпълнението на националните стратегически документи;

11. администрира секцията "Стратегически документи" на Портала за обществени консултации.


Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., доп., бр. 37 от 2015 г., отм., бр. 2 от 2016 г., в сила от 8.01.2016 г.).


Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г., доп., бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г., бр. 37 от 2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2022 г., в сила от 15.03.2022 г.) Дирекция "Добро управление" изпълнява функциите на:

1. управляващ орган на Оперативна програма "Добро управление" 2014 – 2020 г. (ОПДУ);

2. управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013 г. (ОПАК);

3. управляващ орган на Оперативна програма "Техническа помощ" 2007 – 2013 г. (ОПТП);

4. (изм. – ДВ, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) управляващ орган на Програма "Техническа помощ" (ПТП) за програмен период 2021 – 2027 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз;

5. програмен оператор по Програма BG 11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество", финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.;

6. подкрепящо звено по Програма BG 07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.;

7. (нова – ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., отм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., нова, бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) орган, отговарящ за управлението на финансирането от Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит.

(2) В изпълнение на функциите по ал. 1, т. 1 – 3 дирекция "Добро управление":

1. осъществява цялостното управление на оперативните програми, насочено към постигане на техните цели и изпълнение на финансовите им планове;

2. разработва необходимите правила и процедури за управлението и изпълнението на оперативните програми;

3. разработва и прилага недискриминационни и прозрачни процедури и критерии за подбор в съответствие с конкретните цели и планираните резултати по оперативните програми;

4. подпомага и координира работата на комитетите за наблюдение на оперативните програми и изпълнява функциите на техен секретариат;

5. изготвя и след одобрение от съответния комитет за наблюдение изпраща до Европейската комисия годишни доклади и окончателен доклад за изпълнението на оперативните програми;

6. предоставя на бенефициентите цялата необходима информация, която е от значение за изпълнението на операциите;

7. поддържа данни в компютризирана форма за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита;

8. проверява дали съфинансираните продукти и услуги са доставени/извършени и дали разходите, декларирани от бенефициентите, са били платени и съответстват ли на приложимото законодателство, на правилата на съответната оперативна програма и на условията за подпомагане на операциите;

9. извършва плащанията към бенефициентите по оперативните програми;

10. изготвя и прилага процедури, съдържащи ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, включително мерки за предотвратяване, установяване и коригиране на нередности, в това число възстановяване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани по оперативните програми, включително лихвите върху тях;

11. изготвя и предоставя на сертифициращия орган цялата необходима информация за целите на сертифицирането на разходите;

12. изготвя и прилага процедури, чрез които гарантира, че всички документи, свързани с изпълнението на оперативните програми, се съхраняват съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и приложимото национално законодателство;

13. изготвя предложения за промяна на оперативните програми, включително предложения за прехвърляне на средства между приоритетните оси, и ги представя пред съответния комитет за наблюдение;

14. осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

15. докладва за напредъка по оперативните програми и предоставя цялата необходима информация на компетентните органи и структури, отговорни за наблюдението и контрола на средствата от фондовете на Европейския съюз;

16. участва в програми на Европейския съюз и на други донори в областта на доброто управление;

17. изпълнява и всички други функции на управляващ орган на оперативните програми, произтичащи от правото на Европейския съюз и приложимото национално законодателство.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 3.02.2017 г., бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Дирекцията съгласува със заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 приоритетни мерки и интервенции по ОПДУ (в областта на електронното управление, административната реформа и управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове), ПТП и Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит.

(4) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., отм., предишна ал. 5, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.) Осъществяването на функциите по ал. 1 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми".

(5) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., предишна ал. 6, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.) Възнагражденията на служителите по ал. 4 се финансират от програмите по ал. 1 в зависимост от задълженията, включени в длъжностната характеристика на служителя, и пропорционално на отработеното време по отделните програми.

(6) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., предишна ал. 7, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.) Дирекцията осигурява процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции по дела, свързани с изпълнението на програмите по ал. 1.

(7) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г., изм., бр. 21 от 2022 г., в сила от 15.03.2022 г., предишна ал. 7, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., предишна ал. 8, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., изм., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) Дирекция "Добро управление" при възлагане с акт на Министерския съвет извършва:

1. проверки по смисъла на чл. 125, параграф 4, алинея първа, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.) за верифициране на разходи на управляващи органи на оперативни програми от програмен период 2014 – 2020 г. по приоритетни оси "Техническа помощ" на програмите;

2. проверки по смисъла на член 74, параграф 1, алинея първа, буква "а" от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд "Убежище, миграция и интеграция", фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ, L 231/159 от 30 юни 2021 г.) за верифициране на разходи на управляващи органи на програми от програмен период 2021 – 2027 г. по приоритетите за техническа помощ на програмите.


Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., изм., бр. 69 от 2013 г., в сила от 6.08.2013 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г., бр. 63 от 2017 г., в сила от 4.08.2017 г., изм. и доп., бр. 57 от 2019 г., изм., бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г., доп., бр. 87 от 2021 г., бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г., изм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г., бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г., бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 4.11.2022 г.) (1) Дирекция "Модернизация на администрацията" подпомага правомощията на Министерския съвет за осъществяване на общото ръководство на държавната администрация.

(2) В областта на административното структуриране и организационното развитие дирекцията:

1. предлага инициативи и мерки за оптимизация, създаване, преобразуване и закриване на административни структури;

2. изразява становища по вътрешното структуриране, функциите и числеността на административните структури.

(3) В областта на човешките ресурси в държавната администрация дирекцията:

1. предлага инициативи и мерки, свързани с управлението на човешките ресурси в държавната администрация, в т. ч. свързани със статута на държавния служител, назначаването, освобождаването, длъжностите, подбора, кариерното развитие, оценяването и заплащането на служителите в държавната администрация;

2. дава становища по принципни въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител и на подзаконовите актове по неговото прилагане;

3. участва в съгласуването на програмите за обучение на Института по публична администрация;

4. осъществява управлението и координацията на стипендиантската програма в държавната администрация;

5. развива Портала за работа в държавната администрация;

6. осъществява управлението и координацията на стажантската програма в държавната администрация и администрира и развива Портала за студентските стажове в държавната администрация.

(4) В областта на административното обслужване и развитие на държавната администрация дирекцията:

1. предлага инициативи и мерки за подобряване на административното обслужване и координацията между административните структури при предоставяне на услуги;

2. предлага стандарти за качество на административното обслужване в централната и териториалната администрация;

3. предлага насоки и осъществява методическа помощ на институциите за подобряване на административното обслужване;

4. предлага инициативи и мерки за въвеждане на системи за управление на качеството в администрацията.

(5) В областта на прозрачността в дейността на държавната администрация дирекцията:

1. предлага инициативи и мерки за повишаване на прозрачността и публичността в дейността на държавната администрация;

2. предлага инициативи и мерки за подобряване на достъпа до обществена информация и администрира и развива Платформата за достъп до обществена информация;

3. предлага инициативи и мерки за подобряване на взаимодействието между държавната администрация и юридическите лица с нестопанска цел;

4. координира инициативата "Партньорство за открито управление".

(6) В областта на иновациите в дейността на администрацията предлага инициативи и мерки за развитие на иновационни процеси.

(7) В областта на подобряването на регулирането в действащото законодателство дирекцията:

1. предлага инициативи и мерки за намаляване на административната тежест и административния контрол върху стопанската дейност;

2. извършва периодични секторни прегледи на административното регулиране, административния контрол на стопанската дейност и системата на държавните такси;

3. извършва периодичен преглед и контрол върху изпълнението на приетите от Министерския съвет мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест;

4. дава становища за необходимостта, вида и обхвата на предложени за въвеждане с проекти на нормативни актове регулаторни режими по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

(8) В областта на планирането на нормотворческата дейност на Министерския съвет дирекцията:

1. координира процеса по изработване на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;

2. съгласува предварителните оценки на въздействието по реда на чл. 30б и 30в;

3. осигурява методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат, при извършването на предварителна и последваща оценка на въздействието;

4. изготвя годишен доклад за извършването на оценка на въздействието;

5. предлага инициативи и мерки за подобряване на системата за оценка на въздействието и обществени консултации;

6. развива Портала за обществени консултации.

(9) При изпълнението на функциите си дирекция "Модернизация на администрацията" изготвя експертни становища, анализи и предложения, изработва проекти на нормативни актове и стратегически документи и изследва добрите практики.

(10) Дирекция "Модернизация на администрацията" изпълнява функциите на секретариат на Съвета за административната реформа.


Чл. 77в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Дирекция "Правителствена информационна служба":

1. разработва програма за представяне дейността на Министерския съвет и на неговата администрация;

2. организира публичните изяви на членовете на Министерския съвет във връзка с представянето на решенията на правителството;

3. осигурява провеждането на информационната политика на правителството, осигурява функционална връзка, ежедневно планиране, координация и осъществяване на тази политика;

4. информира обществото за правителствената политика, програмите и дейността на Министерския съвет;

5. осигурява прозрачност и публичност на дейността на Министерския съвет и на неговата администрация и организира достъпа до правителствена информация в съответствие с конституционните права на гражданите;

6. (отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г.);

7. извършва мониторинг и анализира публикации в средствата за масово осведомяване и на общественото мнение за дейността на правителството;

8. планира и провежда информационни кампании за представяне на конкретни правителствени политики, мерки и действия;

9. осъществява методическо ръководство и координация на звената за връзки с обществеността на министрите, на ръководителите на държавните агенции и държавните комисии и на областните управители;

10. анализира осъществяването на правителствената информационна политика и оценява нейната ефективност;

11. поддържа страницата на правителството в интернет.


Раздел VII
Организация на работата в администрацията на Министерския съвет
Чл. 78. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в администрацията на Министерския съвет изготвят становища, отчети, доклади, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове и други документи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г., изм., бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 30 от 2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 51 от 2013 г.) Ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ по ал. 1, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от министър-председателя, заместник министър-председателя, главния секретар или директора на дирекция.

(3) Общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар.

(4) Ръководителите на административните звена осъществяват цялостен контрол върху дейността на звеното, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.


Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в администрацията на Министерския съвет е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.

(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(4) Главният секретар може да определи и друго работно време за служители от отделни административни звена с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите на Министерския съвет и на администрацията му.

(5) Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на главния секретар.


Чл. 80. Със заповед на главния секретар на Министерския съвет могат да се уреждат и други въпроси на организацията на работа на администрацията.


Глава пета
(Нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)
ОТНОШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

Чл. 81. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) (1) Министерският съвет и неговите членове осъществяват своите отношения с Народното събрание, неговото ръководство и комисии в случаите, при условията и по реда, определени в Конституцията и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

(2) Представителите на Министерския съвет в работата на комисиите на Народното събрание са длъжни да защитават приетата от Министерския съвет позиция.

(3) При невъзможност да присъства на заседание на комисия определеният по реда на чл. 8, ал. 5 министър посочва заместник-министър.

(4) Заместник министър-председателите и министрите са длъжни да информират министър-председателя за отправените към тях въпроси или питания от народни представители. Заместник министър-председателите и министрите подготвят отговорите на въпросите или питанията чрез политическия си кабинет и/или чрез съответната администрация.

(5) Членовете на Министерския съвет са длъжни при отправено от комисия писмено искане във връзка с анкети, проучвания и изслушвания да предоставят сведения и документи, включително такива, представляващи държавна или служебна тайна, при условия и по ред, определени със закон.


Чл. 82. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Министерският съвет изразява на оперативно съвещание становища по внесени от народни представители законопроекти по искане на председателя на водещата комисия. Отговорни за изготвянето на становищата и внасянето им по реда на чл. 21 са съответните министри съобразно тяхната функционална компетентност.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2013 г., отм., бр. 37 от 2015 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.).

(4) При покана от председателя на водещата комисия становището на Министерския съвет се представя от определен от министър-председателя министър или заместник-министър.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Алинеи 1 и 4 се прилагат и за становищата, поискани по чл. 80, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Министерския съвет.


Чл. 83. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) В случаите, когато Конституционният съд обяви закон или негови отделни разпоредби за противоконституционни, Министерският съвет в границите на своите правомощия приема мерки за осигуряване на съответното правно регулиране на обществените отношения, засегнати от решението на Конституционния съд.


Глава шеста
(Нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)
ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 84. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Министерският съвет работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, или други важни причини налагат ограничаване на този принцип.


Чл. 85. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) Преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет законопроектите и проектите на нормативни и общи административни актове на Министерския съвет заедно с мотивите, съответно доклада, се публикуват на интернет страницата на вносителя и на Портала за обществени консултации съгласно изискванията на Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс. Публикуването на проектите на нормативни актове се извършва заедно с извършената предварителна оценка на въздействието и становището по чл. 30б, ал. 3, съответно по чл. 30в, ал. 3.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.) Министрите организират обществените консултации на проектите по ал. 1 в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., бр. 3 от 2019 г., в сила от 8.01.2019 г.) По смисъла на правилника "Въздействие върху държавния бюджет" е влияние само през следващите бюджетни години или кумулативно през текущата и следващите бюджетни години, което изпълнението на акта ще окаже върху показателите по таблица № 2 от приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "а" спрямо утвърдените показатели за текущата бюджетна година.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 41 от Закона за администрацията.


--------------------------------------------------------------------------------ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 313 на Министерския съвет от 17 декември 2009 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)


§ 4. Трудовите правоотношения на служителите в Лечебно-възстановителна база "Хисар", предоставена за безвъзмездно управление на Военномедицинската академия - София, и на служителите на ведомствените бюфети от дирекция "Управление на собствеността и административно-стопански дейности", които преминават от администрацията на Министерския съвет в комплекс "Бояна", се уреждат при условията и по реда на чл. 123, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Кодекса на труда, а за предадените движими вещи на обектите Лечебно-възстановителна база "Хисар" и Лечебно-възстановителна база "Нареченски бани" се съставят предавателно-приемателни протоколи.


§ 5. Средствата, необходими за 2010 г. по § 3, т. 1, ще се осигурят от бюджета на Министерския съвет.


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г., а § 1, т. 1 и § 3, т. 2 - от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

......................................................................................................


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 259 на Министерския съвет от 1 ноември 2010 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 88 от 2010 г.)


§ 6. Служебните правоотношения със служителите в отдел "Контрол в държавната администрация" на дирекция "Главен инспекторат" в администрацията на Министерския съвет се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" функции и численост.

......................................................................................................


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 92 на Министерския съвет от 7 април 2011 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)


§ 5. Дейността по етническите въпроси преминава от Министерството на труда и социалната политика към администрацията на Министерския съвет, осигурена с 3 щатни бройки.


§ 6. Служебните правоотношения със служителите на Министерството на труда и социалната политика, които осъществяват функции в областта на етническите въпроси и които преминават към администрацията на Министерския съвет, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с устройствените правилници на двете администрации.


§ 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на труда и социалната политика и на администрацията на Министерския съвет считано от датата на влизане в сила на постановлението.


§ 8. Министърът на труда и социалната политика в двуседмичен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да внесе в Министерския съвет проект на акт за изменение на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика.

......................................................................................................


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 196 на Министерския съвет от 8 юли 2011 г.

за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната

администрация и за нуждите на националната сигурност

(ДВ, бр. 54 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.)


......................................................................................................

§ 6. (1) Министър-председателят със заповед определя комисия, която в 4-месечен срок от влизането в сила на постановлението:

1. изготвя протоколи-описи за предаване на активите на НМДА;

2. организира и извършва предаването на активите по т. 1;

3. изготвя опис и предава документацията на НМДА;

4. организира и извършва предаването на управлението на НМДА;

5. извършва и други необходими дейности, свързани с интегрирането на НМДА и ЕСМ.

(2) Членове на комисията са представители на администрацията на Министерския съвет, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи".

(3) В срока по ал. 1 представители на Министерския съвет и Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" осъществяват съвместно управление и наблюдение на НМДА.

(4) Председателят и поименният състав на комисията, както и представителите по ал. 3 се определят в заповедта по ал. 1 по предложение на главния секретар на Министерския съвет, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи".

(5) Комисията и представителите по ал. 3 се определят в 14-дневен срок от влизането в сила на постановлението.


§ 7. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2011 г. средства в размер 1 850 000 лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за финансиране интегрирането на ЕСМ и НМДА.

(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет въз основа на фактически извършените разходи по интеграцията на ЕСМ и НМДА.

......................................................................................................


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 277 на Министерския съвет от 6 октомври 2011 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.,

изм., бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.)


§ 4. (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г.).

......................................................................................................


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Постановление № 59 на Министерския съвет от 9 март 2012 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 22 от 2012 г.)


§ 58. Параграф 1, т. 4, букви "а" и "в" и § 2 влизат в сила от 1 април 2012 г.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Постановление № 130 на Министерския съвет от 6 юни 2013 г. за изменение и

допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

(ДВ, бр. 51 от 2013 г.)


§ 16. Параграфи 1 и 15 по отношение на заместник министър-председателя по икономическото развитие влизат в сила от датата на приемане на решение за изменение на Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 25 май 2013 г. (ДВ, бр. 48 от 2013 г.).


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 171 на Министерския съвет от 15 август 2013 г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския

съвет и на неговата администрация
(ДВ, бр. 74 от 2013 г.)


§ 28. (1) Закрива Спортно-оздравителен комплекс "Лозенец" като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министерския съвет.

(2) Архивът, правата и задълженията и имуществото, предоставено на закритото юридическо лице по ал. 1 с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Спортно-оздравителен комплекс "Лозенец" (ДВ, бр. 29 от 2011 г.), както и придобитото и заведено в баланса му към датата на влизане в сила на постановлението, преминават към болница "Лозенец".

(3) Директорът на болница "Лозенец" да предприеме необходимите действия съгласно Закона за лечебните заведения с оглед преминаването на дейността, осъществявана в Спортно-оздравителен комплекс "Лозенец", към лечебното заведение.

(4) Главният секретар на Министерския съвет да назначи комисия с представители на закритото юридическо лице по ал. 1, администрацията на Министерския съвет и болница "Лозенец", която да организира фактическото предаване на имуществото по ал. 2 и подписването на предавателно-приемателен протокол в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.

(5) Трудовите правоотношения със служителите в Спортно-оздравителен комплекс "Лозенец", осъществяващи дейност по ал. 3, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

......................................................................................................


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 353 на Министерския съвет от 5 ноември 2014 г.

за допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г.

за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

(ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила от 19 август 2014 г.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 368 на Министерския съвет от 12 ноември 2014 г. за изменение и

допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
(ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 125 на Министерския съвет от 20 май 2015 г. за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
(ДВ, бр. 37 от 2015 г.)


......................................................................................................

§ 19. (1) Дейността във връзка с програмирането, управлението, наблюдението и оценката на финансовата помощ, предоставяна на Република България чрез Оперативна програма "Административен капацитет", осигурена с 41 щатни бройки, преминава от Министерството на финансите към администрацията на Министерския съвет.

(2) Служебните правоотношения със служителите, осъществяващи функции по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.


§ 20. (1) Одобрява допълнителни разходи по Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз, бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. в размер 330,0 хил. лв., от тях 300,0 хил. лв. за персонал.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на Министерството на финансите с централния бюджет за 2015 г.

(3) Със сумата по ал. 1 се намаляват разходите по бюджетна програма "Оперативна програма "Административен капацитет" по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.

(4) Със сумата 30,0 хил. лв. се увеличават показателите по чл. 6, ал. 3 и съответно се намаляват показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.


§ 21. Финансови корекции за нарушения, извършени преди влизането в сила на постановлението, наложени на Оперативна програма "Административен капацитет" и на управляващия орган на програмата в качеството му на бенефициент по нея, както и на други бенефициенти по програмата, когато не подлежат на възстановяване от тях, се възстановяват от бюджета на Министерството на финансите.


§ 22. Главният секретар на Министерския съвет да извърши налагащите се от § 20 промени по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.


§ 23. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на финансите и по централния бюджет за 2015 г.


§ 24. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението главният секретар на Министерския съвет и министърът на финансите или оправомощени от тях длъжностни лица да уредят отношенията във връзка със:

1. Предаването и приемането на активите и пасивите, свързани с дейността на дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет" в Министерството на финансите.

2. Ползването на помещенията в сградата, намираща се в София, ул. Аксаков 1.

3. Други въпроси, свързани с преминаването на дейността по т. 1 от Министерството на финансите към администрацията на Министерския съвет.


§ 25. До края на 2015 г. документалният фонд, съхраняван в дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет" на Министерството на финансите, да се предаде в администрацията на Министерския съвет.

.........................................................................................


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 384 на Министерския съвет от 30 декември 2015 г. за изменение

на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

(ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 8.01.2016 г.)


.........................................................................................

§ 20. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министър-председателят да извърши произтичащите от постановлението промени в длъжностното разписание на администрацията на Министерския съвет.

.........................................................................................


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 14 на Министерския съвет от 22 януари 2016 г.

за приемане на Наредба за Административния регистър

(ДВ, бр. 8 от 2016 г.)


.........................................................................................

§ 7. Заповедите, издадени на основание на отменената Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър, запазват действието си.


§ 8. (1) Новите обстоятелства, подлежащи на вписване по глави втора и трета от Наредбата за Административния регистър, се въвеждат в 3-месечен срок от влизането в сила на постановлението.

(2) Органът по назначаването осигурява техническа възможност за използване на Единната система за управление на човешките ресурси в държавната администрация и за въвеждане на информацията по глава пета от Наредбата за административния регистър.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 301 на Министерския съвет

от 14 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за обхвата и

методологията за извършване на оценка на въздействието

(ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.)


.........................................................................................

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1, 9 и 16 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от 1 декември 2016 г.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 101 на Министерския съвет от 31 май 2017 г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 1.06.2017 г.)


§ 3. Трудовите правоотношения на служителите от комплекс "Бояна", които преминават в администрацията на Министерския съвет, се уреждат при условията и по реда на чл. 123, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Кодекса на труда.

.........................................................................................


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 70 на Министерския съвет от 2 март 2021 г. за приемане на

Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации

(ДВ, бр. 20 от 2021 г., в сила от 9.03.2021 г., изм. и доп., бр. 27 от 2021 г.)


.........................................................................................

§ 8. (В сила от 12.04.2021 г. - изм., ДВ, бр. 27 от 2021 г.) (1) В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25, 30, 32, 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 1, 3, 12, 46, 57, 93 и 97 от 2019 г. и бр. 25 от 2020 г.), се правят следните изменения:

.........................................................................................

(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г.) Служебните и трудовите правоотношения на служителите в дирекция "Добро управление" на администрацията на Министерския съвет, осъществяващи функции на управляващ орган, осигурени с до 16 щатни бройки, преминават към Държавната агенция за научни изследвания и иновации при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител, съответно по чл. 123 от Кодекса на труда.


§ 18. (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2021 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 4, ал. 1, т. 4, която влиза в сила от 1 юли 2021 г. и § 4, ал. 1, т. 5 и ал. 2 и § 8, които влизат в сила от 12 април 2021 г.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 336 на Министерския съвет от 14 октомври 2021 г. за изменение

и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата

администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.

(ДВ, бр. 87 от 2021 г.)


§ 9. До 1 януари 2022 г. Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Министерството на финансите, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военно разузнаване" и Националната служба за охрана:

1. При необходимост и за изпълнение на конкретни задачи командироват до двама служители по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител или по реда на специалните закони в Секретариата на Съвета по сигурността.

2. Определят служители за връзка, които да осъществяват координацията със Секретариата на Съвета по сигурността.

.........................................................................................


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 20 на Министерския съвет от 25 февруари 2022 г.

за приемане на устройствени правилници на Министерството на икономиката

и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа

(ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 1.03.2022 г.)


.........................................................................................

§ 9. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа да внесат в Министерския съвет проекти на постановления за изменение на устройствените правилници на второстепенните разпоредители с бюджет към тях, а министърът на икономиката и индустрията да измени Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация (обн., ДВ, бр. 76 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 79 и 102 от 2013 г., бр. 35 от 2015 г., бр. 11 от 2016 г. и бр. 58 от 2019 г.).

(2) В срока по ал. 1 председателят на Патентното ведомство да измени Устройствения правилник на Патентното ведомство (обн., ДВ, бр. 61 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 2, 9, 85 и 87 от 2019 г., бр. 80 от 2020 г. и бр. 62 и 99 от 2021 г.).


§ 10. В 14-дневен срок от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа да внесат предложения за промени в съответните нормативни актове, произтичащи от преобразуването съгласно Решение на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г.; изм., бр. 110 от 2021 г.).


§ 11. (1) Министърът на икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа да организират предаването и приемането на документацията по неприключените преписки и архива, свързани с дейностите, които преминават към Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа.

(2) Счетоводният архив и ведомостите за заплати на служителите на преобразуваното Министерство на икономиката се съхраняват в Министерството на икономиката и индустрията.

(3) Архивираните досиета по обществени поръчки във връзка с дейността на общата администрация и Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката, които са предадени за съхранение в архива на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", се съхраняват от Министерството на иновациите и растежа до изтичането на законоустановените срокове.


§ 12. (1) Активите, пасивите, правата и задълженията, свързани с дейността на преобразуваното Министерство на икономиката съгласно Решение на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, преминават към Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа в срок до 31 май 2022 г.

(2) Правата и задълженията на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката, в качеството й на управляващ и договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., на управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г., на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020 г. и на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 - 2027 г. и в качеството й на Изпълнителна агенция по Програма ФАР, включително по договорите за безвъзмездна финансова помощ, се поемат от Министерството на иновациите и растежа.

(3) Правата и задълженията на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката, в качеството й на конкретен бенефициент по приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., по приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и по приоритетна ос "Техническа помощ" на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 - 2027 г., се поемат от Министерството на иновациите и растежа.

(4) Откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката се довършват от министъра на иновациите и растежа.

(5) Сключените договори, чието изпълнение не е приключило, изцяло за нуждите на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката се поемат от министъра на иновациите и растежа.

(6) Сключените договори, чието изпълнение не е приключило, за дейностите, отчитани в програма "Администрация", както и договорите във връзка с дейността на общата администрация на преобразуваното Министерство на икономиката се поемат от министъра на икономиката и индустрията и министъра на иновациите и растежа за съответната част от предмета на договора съобразно нуждите на съответния възложител, при запазване на общия обем, характер и стойност.


§ 13. (В сила от 5.03.2022 г. – ДВ, бр. 17 от 2022 г.) В 7-дневен срок от обнародването на постановлението министърът на икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа да назначат комисии, които да извършат необходимите дейности по § 9 и 10.


§ 14. (1) Служебните и трудовите правоотношения на служителите на Министерството на икономиката, чиито функции преминават към Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа, се уреждат по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.

(2) Извън случаите по ал. 1 служебните и трудовите правоотношения на служителите в звената от общата администрация, дирекция "Вътрешен одит", Инспектората, Звено "Сигурност на информацията" и финансовите контрольори на преобразуваното Министерство на икономиката при постигане на определената численост на персонала в Министерството на икономиката и индустрията и в Министерството на иновациите и растежа се уреждат от министъра на икономиката и индустрията при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, съответно по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

(3) Извън случаите по ал. 1 служебните и трудовите правоотношения на служителите от дирекция "Насърчителни мерки и проекти" и Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката при постигане на определената численост на персонала в Министерството на иновациите и растежа се уреждат от министъра на иновациите и растежа при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, съответно по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

(4) Съдебните производства, по които страна е министърът на икономиката, съответно Министерството на икономиката, образувани във връзка с дейността на звената по ал. 3 и правоотношенията със служители в тях, се довършват от министъра на иновациите и растежа.


§ 15. Министърът на икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа в изпълнение на § 3 и 14 да утвърдят длъжностните разписания в министерствата, в сила от 1 март 2022 г., както и допълнителните разписания на длъжностите, на които се назначават лица при условията и по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от 2020 г. и бр. 102 от 2021 г.) и Наредбата за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване, приета с Постановление № 31 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2020 г.).


§ 16. Компенсирани промени между бюджетите на Министерския съвет и Министерството на иновациите и растежа, произтичащи от промените на числеността на Министерския съвет и на Министерството на иновациите и растежа, да се извършат по реда на Закона за публичните финанси след приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

.........................................................................................


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 89 на Министерския съвет от 19 май 2022 г. за

създаване на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното

управление" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна

агенция "Инфраструктура на електронното управление" и на Устройствен
правилник на Министерството на електронното управление

(ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)


.........................................................................................

§ 5. (1) Служебните и трудовите правоотношения на служителите в Държавна агенция "Електронно управление", чиито функции преминават към Министерството на електронното управление и към Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление", се уреждат съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.

(2) Назначените в Държавна агенция "Електронно управление" лица при условията и по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от 2020 г. и бр. 102 от 2021 г.) и по реда на Наредбата за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване, приета с Постановление № 31 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2020 г.), преминават в Министерството на електронното управление или в Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" съобразно функциите си, като числеността и условията в договорите за назначаването им се запазват в пълен обем.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 служебните и трудовите правоотношения на служителите от закритата Държавна агенция "Електронно управление" се уреждат от председателя на ликвидационната комисия на Държавна агенция "Електронно управление" при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител или по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.


§ 6. (1) Дейностите в областта на информационните технологии, осигурени с 12 щатни бройки, преминават от Министерството на транспорта и съобщенията към Министерството на електронното управление.

(2) Служебните правоотношения със служителите от Министерството на транспорта и съобщенията от дирекция "Информационни технологии" с изключение на служителите, осъществяващи функции в областта на цифровата свързаност (широколентова и 5G свързаност), преминават към Министерството на електронното управление при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените в Устройствения правилник на Министерството на електронното управление структура и числен състав.

(3) Правата и задълженията по сключените договори, свързани с изпълнението на дейностите по проект "Изграждане на ГИС базирана електронна платформа "Единна информационна точка" по Оперативна програма "Добро управление" се осъществяват от Министерството на транспорта и съобщенията.

(4) Финансовите корекции за нарушения, извършени преди влизането в сила на постановлението, които са наложени на Министерството на транспорта и съобщенията с влязло в сила съдебно решение във връзка с изпълнението на проекта по ал. 3, са за сметка на бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията. Ако след приключването на съдебното производство по обжалване актът за налагане на финансовите корекции бъде отменен, платените суми във връзка с този акт се възстановяват по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията.


§ 7. (1) Министърът на електронното управление утвърждава длъжностното разписание в Министерството на електронното управление.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" утвърждава длъжностното разписание в Агенцията.

(3) Министърът на електронното управление и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" утвърждават допълнителните разписания на длъжностите, на назначените при условията и по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. лица, съответно за Министерството на електронното управление и за Държавна агенция "Електронно управление".


§ 8. Регистратурата за класифицирана информация на Държавна агенция "Електронно управление" преминава в Министерството на електронното управление заедно с всички класифицирани материали, които се съхраняват в нея.


§ 9. (В сила от 22.02.2022 г. - ДВ, бр. 38 от 2022 г.) Във всички договори и споразумения на Държавна агенция "Електронно управление", в т.ч. административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" 2014 – 2020 и Фонд "Вътрешна сигурност" 2014 – 2020, както и по договорите, финансирани по "Механизъм за свързване на Европа" (Connecting Europe Facility) по проект "FORESIGHT – Усъвършенствана симулационна платформа за киберсигурност за обучение в авиационната, морската и Powergrid среда, и договорите за изпълнение на проекти, финансирани със средства от други донори, министърът на електронното управление замества председателя на Държавна агенция "Електронно управление" или упълномощените от него лица като страна по договорите и всички споразумения към тях, като поема изцяло всички права и задължения на заместваната страна, произтичащи от клаузите на договорите и на споразуменията към тях.


§ 10. (В сила от 22.02.2022 г. - ДВ, бр. 38 от 2022 г.) Правата и задълженията на Държавна агенция "Електронно управление" в качеството й на конкретен бенефициент по приоритетна ос 4 "Техническа помощ за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове" на Оперативна програма "Добро управление" се поемат от Министерството на електронното управление.


§ 11. (1) Образуваните и неприключени до влизането в сила на това постановление съдебни производства, по които страна е председателят на Държавна агенция "Електронно управление", образувани във връзка с дейността на Агенцията и правоотношенията със служители в нея, се довършват от министъра на електронното управление.

(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Държавна агенция "Електронно управление" се осъществява от Министерството на електронното управление, като извършените процесуални действия се запазват.

(3) Образуваното, но неприключило до влизането в сила на това постановление съдебно производство по § 5, ал. 4, по което страна е Министерството на транспорта и съобщенията, се довършва от него по досегашния ред.


§ 12. За откритите и незавършени процедури и възлагания на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки на закритата Държавна агенция "Електронно управление", правата и задълженията на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 1 от същия закон преминават към министъра на електронното управление, който ги довършва или прекратява.


..................................................................................

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9 и 10 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от 22 февруари 2022 г.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 197 на Министерския съвет от 26 юли 2022 г. за създаване

на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен

правилник на Института за стратегически анализи и прогнози

(ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 1.09.2022 г.,

отм., бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.)


................................................................................................

§ 25. (1) Служебните и трудовите правоотношения на служителите на Министерството на финансите, чиито функции преминават към администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Института по публична администрация и Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление", се уреждат съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.

(2) Служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията на Министерския съвет, чиито функции преминават към Министерството на финансите, се уреждат съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.

(3) Извън случаите на ал. 1 и 2 служебните и трудовите правоотношения на служителите, чиито длъжности се съкращават в резултат на предвидените с постановлението промени, се прекратяват и се уреждат при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, съответно чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

(4) Служителите, заемащи длъжности "главен юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс", "старши юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс" и "юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс", се преназначават на длъжности съответно "главен юрисконсулт", "старши юрисконсулт" и "юрисконсулт".

(5) Директорът на Института за стратегически анализи и прогнози сключва с държавните служители в дирекция "Бюджет" и дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите, чиито функции преминават към института, трудови договори за работа на длъжности, определени в утвърденото длъжностно разписание на института и в съответствие с Националния класификатор на професиите и длъжностите, без срок за изпитване, освен за служителите, които са със срок за изпитване. В тези случаи изтеклият по Закона за държавния служител срок за изпитване се зачита.

(6) Индивидуалната основна месечна заплата по Кодекса на труда на служителите по ал. 5 се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(7) Производствата пред чужди юрисдикции, включително международните арбитражни производства, по които министърът на финансите е представлявал държавата, продължават с участието на министъра на правосъдието.

(8) Министерството на правосъдието замества Министерството на финансите по договорите, свързани с процесуално представителство, правни съвети, предоставяне на преводачески и други услуги по международни арбитражни дела.

(9) До 1 септември 2022 г.:

1. да се осигури финансово и материално преминаването на дейността по ал. 7 и 8;

2. всички документи по висящите производства, свързани с дейността по процесуално представителство пред чужди юрисдикции, включително международни арбитражни дела, съхранявани в Министерството на финансите, се предават в Министерството на правосъдието.

(10) Документалният фонд, свързан с дейността на дирекция "Централно координационно звено", се предава в Министерството на финансите до 31 декември 2022 г.


§ 26. Длъжностните разписания на съответните административни структури се привеждат в съответствие с това постановление в едномесечен срок от влизането му в сила.

................................................................................................


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256

на Министерския съвет от 26 август 2022 г. за отмяна на
Постановление № 197 на Министерския съвет от 2022 г.

за създаване на Институт за стратегически анализи и

прогнози и за приемане на Устройствен правилник

на Института за стратегически анализи и прогнози

(ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.)


§ 1. Постановление № 197 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози (ДВ, бр. 60 от 2022 г.) се отменя.

................................................................................................


Заключителни разпоредби

................................................................................................


§ 3. Постановлението влиза в сила от 31 август 2022 г.


Приложение № 1
към чл. 30, ал. 6
(Ново - ДВ, бр. 74 от 2013 г.,
изм., бр. 91 от 2016 г.,
в сила от 18.11.2016 г.)


ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
за периода …

№ по ред
Наименование на законопроекта
Вносител
Включен в Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на РБ в ЕС
Цели, основни положения и очаквани резултати
Необходими промени в други закони
Изготвяне на цялостна оценка на въздействието (да/не)
Месец на изпращане за предварително съгласуване
Месец на внасяне в Министерския съвет

МЕСЕЦ …

1.

2.МЕСЕЦ …

1.

2.

 


Приложение № 1а
към чл. 30а, ал. 5
(Ново – ДВ, бр. 91 от 2016 г.,
в сила от 18.11.2016 г.)


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
за периода …

№ по ред
Наименование на нормативния акт
Вносител
Включен в Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на РБ в ЕС
Основни положения и очаквани резултати
Законово основание за приемане
Изготвяне на цялостна оценка на въздействието

(да/не)
Месец на изпращане за предварително съгласуване
Месец на внасяне в Министерския съвет

МЕСЕЦ …

1.

2.МЕСЕЦ …

1.

2.

 


Приложение № 2.1
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "а"
(Предишно приложение № 1 - ДВ, бр. 74 от 2013 г.,
предишно приложение № 2 към чл. 35, ал. 1, т. 4,
бр. 102 от 2013 г., изм. и доп., бр. 8 от 2014 г.,
изм., бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г.,
бр. 3 от 2019 г., в сила от 8.01.2019 г.)

 


ОДОБРИЛ,

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

ОТНОСНО: ...............................................................................................................................................

(точно наименование на проекта на акт)

1. Бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет, който е засегнат от проекта на акт ..............
.......................................................................................................................................................................

(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджетите и/или натуралните показатели на повече от един бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет или на сметките за средства от Европейския съюз, се изписва наименованието на всеки от тях.)

2. Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет, който е засегнат от проекта на акт ..............
.......................................................................................................................................................................

(При условие че предложеният проект на акт води до изменения в бюджетите и/или натуралните показатели на второстепенните разпоредители с бюджет или на сметките за средства от Европейския съюз, се изписва наименованието на съответния бюджет на второстепенен разпоредител.)

3. Описание на дейностите, които произтичат от проекта на акт, и мотивите към всяка от тях: .....
......................................................................................................................................................................

4. Финансово въздействие върху държавния бюджет: ..........................................................................

(Изброяват се и се остойностяват по години основните финансови въздействия върху държавния бюджет от изпълнението на проекта на акт, като се включват и мотивите, разчетите и/или допусканията, при които са направени.)

5. Правни въпроси и необходимост от промяна на други нормативни актове: .......................................
............................................................................................................................................................................

(Посочва се дали предлаганият проект на акт изисква промени в други нормативни актове, като те се изброяват и мотивират.)

 


Таблица № 1 "Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите, които произтичат от проекта на акт, във връзка с т. 3"

(в хил. лв.)

Дейности, произтичащи от проекта на акт
Разходи за първата година
Разходи за втората година
Разходи за третата година

Бюджетни средства
Средства от други източници*
Бюджетни средства
Средства от други източници*
Бюджетни средства
Средства от други източници*

Дейност № 1

Дейност № 2

Дейност № 3

Дейност № …

Общо:

 


* Забележка. Другите източници се посочват и остойностяват и поотделно.


Таблица № 2 "Изменения по бюджета или бюджетите, които произтичат от предлагания проект на акт, във връзка с т. 4"(в лв.)

Показатели
Закон за държавния бюджет за текущата бюджетна година
Произтичащи изменения за

текущата

бюджетна

година
Произтичащи изменения за следваща бюджетна

година (n)
Произтичащи изменения за следваща бюджетна

година (n+1)
Произтичащи изменения за следваща бюджетна година (n+2)

1
2
3
4
5
6

Общо за системата на първостепенния разпоредител с бюджет

I. Приходи, помощи и дарения

II. Разходи

Текущи разходи

в т.ч. за персонал

Капиталови разходи

III.А. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) – НЕТО

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет

Бюджетно взаимоотношение с други бюджетни организации

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз

ІІІ.Б. Временни безлихвени заеми

IV. Бюджетно салдо

V. Операции в частта на финансирането

Максимален размер на ангажиментите за разходи

Максимален размер на новите задължения за разходи

Щатни бройки

Централна администрация/Второстепенен разпоредител с бюджет

І. Приходи, помощи и дарения

ІІ. Разходи

Текущи разходи

в т.ч. за персонал

Капиталови разходи

III.А. Бюджетни взаимоотношения (трансфери)

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет

Бюджетно взаимоотношение с други бюджетни организации

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз

ІІІ.Б. Временни безлихвени заеми

IV. Бюджетно салдо

V. Операции в частта на финансирането

Максимален размер на ангажиментите за разходи

Максимален размер на новите задължения за разходи

Щатни бройки

 


Забележки:


* Бюджетните параметри за следващите години отразяват единствено промяната във връзка с прилагането на предложения проект на акт на база на закона за държавния бюджет за текущата бюджетна година по постоянни цени.


** В таблица № 2 към така обособените показатели могат да се добавят допълнителни редове с оглед на по-детайлно отразяване на въздействието на проекта на акт.


ПРЕДЛОЖИЛ (ПРЕДЛОЖИЛИ)
МИНИСТЪР (МИНИСТРИ): ...........................


Приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "б"
(Ново - ДВ, бр. 102 от 2013 г.,
изм., бр. 3 от 2019 г.,
в сила от 8.01.2019 г.)


ОДОБРИЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
ОТНОСНО: .......................................................................................................................................
(точно наименование на проекта на акт)
1. Мотиви и цел за внасяне за разглеждане от Министерския съвет на проекта на акт
2. Очаквани резултати от предлагането на проекта на акт
3. Мотивирана оценка за размера на необходимите допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които се предлага да бъдат одобрени по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет или по сметка за средства от Европейския съюз, за сметка на бюджети по държавния бюджет.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

 

 

 


ПРЕДЛОЖИЛ (ПРЕДЛОЖИЛИ)
МИНИСТЪР (МИНИСТРИ): ...........................


Приложение № 3
към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г.,
в сила от 22.12.2009 г.,
изм. и доп., бр. 15 от 2010 г.,
бр. 30 от 2010 г.,
изм., бр. 74 от 2010 г.,
в сила от 21.09.2010 г.,
бр. 88 от 2010 г.,
изм. и доп., бр. 15 от 2011 г.,
в сила от 18.02.2011 г.,
изм., бр. 25 от 2011 г.,
бр. 31 от 2011 г.,
в сила от 15.04.2011 г.,
изм. и доп., бр. 43 от 2011 г.,
в сила от 7.06.2011 г.,
изм., бр. 80 от 2011 г.,
в сила от 14.10.2011 г.,
бр. 22 от 2012 г.,
бр. 50 от 2012 г.,
изм. и доп., бр. 30 от 2013 г.,
в сила от 20.03.2013 г.,
изм., бр. 51 от 2013 г.,
предишно приложение № 2,
изм., бр. 74 от 2013 г.,
бр. 49 от 2014 г.,
в сила от 13.06.2014 г.,
бр. 58 от 2014 г.,
изм. и доп., бр. 67 от 2014 г.,
изм., бр. 94 от 2014 г.,
в сила от 14.11.2014 г.,
изм. и доп., бр. 37 от 2015 г.,
изм., бр. 2 от 2016 г.,
в сила от 8.01.2016 г.,
бр. 49 от 2016 г.,
бр. 91 от 2016 г.,
в сила от 1.12.2016 г.,
изм. и доп., бр. 12 от 2017 г.,
в сила от 3.02.2017 г.,
изм., бр. 39 от 2017 г.,
в сила от 16.05.2017 г.,
бр. 45 от 2017 г.,
в сила от 1.06.2017 г.,
бр. 2 от 2018 г.,
в сила от 3.01.2018 г.,
бр. 20 от 2021 г.,
в сила от 12.04.2021 г. -
изм., бр. 27 от 2021 г.;
изм., бр. 41 от 2021 г.,
в сила от 18.05.2021 г.,
изм. и доп., бр. 87 от 2021 г.,
изм., бр. 107 от 2021 г.,
в сила от 16.12.2021 г.,
бр. 17 от 2022 г.,
в сила от 1.03.2022 г.,
бр. 38 от 2022 г.,
в сила от 20.05.2022 г.,
изм. и доп., бр. 60 от 2022 г.,
в сила от 1.09.2022 г.,
изм., бр. 62 от 2022 г.,
в сила от 5.08.2022 г.,
бр. 70 от 2022 г.,
в сила от 31.08.2022 г.,
изм. и доп., бр. 82 от 2022 г.,
в сила от 1.11.2022 г.,
бр. 85 от 2022 г. Сравнение с предишната редакция,
в сила от 4.11.2022 г.)


Обща численост на служителите в администрацията на Министерския съвет - 484 щатни бройки
(Загл. изм. – ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 1.11.2022 г., бр. 85 от 2022 г., в сила от 4.11.2022 г.)

Политически кабинети
в т. ч.:
35

Политически кабинет на министър-председателя
10

Политически кабинет на заместник министър-председателя по управление на европейските средства
7

Политически кабинет на заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика
4

Политически кабинет на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията
6

Политически кабинет на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи
7

Главен секретар на Министерския съвет
1

Отдел "Административна и регионална координация"
8

Отдел "Контрол по изпълнението на актовете и договорите"
5

Отдел "Човешки ресурси"
13

Отдел "Правителствен протокол"
9

Отдел "Сигурност на информацията"
6

Звено за вътрешен одит
6

Финансов контрольор
1

Главен инспекторат
12

Обща администрация
в т. ч.:
176

дирекция "Правителствена канцелария"
60

дирекция "Бюджет и финанси"
32

дирекция "Административно и правно обслужване и управление на собствеността"
84

Специализирана администрация
в т. ч.:
195

дирекция "Правна"
14

дирекция "Координация на политики и концесии"
15

дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз"
19

дирекция "Вероизповедания"
5

дирекция "Централно координационно звено"
61

дирекция "Стратегическо планиране"
13

дирекция "Добро управление"
42

дирекция "Модернизация на администрацията"
16

дирекция "Правителствена информационна служба"
10

Секретариати на съвети към Министерския съвет
в т.ч.:

Секретариат на Съвета по сигурността
9

Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурността на доставките
3

Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество
2

Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
4