EN

Контакти

Контакти

Политически кабинет на министър-председателя

Деница Желева – началник на ПК

02/940-30-08

r.dilova@government.bg

 

Политически кабинет на заместник министър-председателя

02/940-20-65

office.donchev@government.bg 

 

Политически кабинет на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика

Христина Христова - началник на ПК

02/940-27-08

hr.hristova@government.bg

 

Политически кабинет на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

Николета Кузманова – началник на ПК

02/940-36-27

h.hristov@government.bg

 

Политически кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи

Петя Тянкова– началник на ПК

02/940-27-17

p.tyankova@government.bg

 

Главен секретар на Министерския съвет

Веселин Даков

02/940-28-44

m.dikova@government.bg

 

Отдел "Административна и регионална координация"

Веска Янева – началник

02/940-25-83

arc@government.bg 

 

Отдел "Контрол по изпълнението на актовете и договорите"

Младен Петрунов

02/940-27-26

m.petrunov@government.bg

 

Отдел "Човешки ресурси"

Катя Славчева

02/940-28-49

k.slavcheva@government.bg

 

Звено за вътрешен одит

Сашка Ценкова

02/940 24-39

s.tsenkova@government.bg 

 

Звено по сигурността на информацията

Атанас Ваклинов

02/940-20-44

a.vaklinov@government.bg

 

Главен инспекторат

Мария Томова – ръководител

02/940-20-61

inspectorat@government.bg

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция "Правителствена канцелария"

Апостол Михов – директор

02/940-27-56

a.myhov@government.bg

Деловодство: MS_register@government.bg

 

Отдел "Приемна"

Соня Божикова – началник отдел

02/940-24-15

ms_priemna@government.bg

 

Дирекция "Бюджет и финанси"

Румяна Петрова – директор

02/940-20-91

r.petrova@governmеnt.bg

 

Дирекция "Административно и правно обслужване и управление на собствеността"

Веселин Чинов – директор

02/940-25-77

v.chinov@government.bg

 

Дирекция "Правителствен протокол"

Мариела Кючукова – директор

02/940-20-03

m.vulcheva@government.bg

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция "Правна"

Росен Кожухаров – директор

02/940-20-36

r.kojuharov@government.bg

 

Дирекция "Икономическа и социална политика"

Мариета Немска – директор

02/940-28-46

m.nemska@government.bg

 

Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз"

Петя Василева – директор

02/940-21-43

EU.Coordination@government.bg

 

Дирекция "Вероизповедания"

Емил Велинов – директор

02/940-20-60

e.velinov@government.bg

http://veroizpovedania.government.bg/home

 

 

Дирекция "Централно координационно звено"

Иван Иванов – директор

02/940-20-59

i.ivanov@government.bg

 

Дирекция "Добро управление"

Ирена Първанова - директор

02/940-36-52

i.parvanova@government.bg

 

Дирекция "Модернизация на администрацията"

Красимир Божанов – директор

02/940-29-84

k.bozhanov@government.bg

 

Дирекция "Правителствена информационна служба"

02/940-27-70

gis@government.bg;

 

СЕКРЕТАРИАТИ НА СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурността на доставките

Аню Ангелов - секретар

02/940-28-42

a.angelov@government.bg

 

Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Васка Шушнева - секретар

02/940-20-32

v.shushneva@government.bg

 

Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Росица Иванова – секретар

02/940-36-22

rositsa.ivanova@government.bg

Длъжностно лице по защита на данните

Атанас Ваклинов

02/940-20-44

a.vaklinov@government.bg