EN

Списък на категориите информация, съгласно чл. 15, ал.1 от ЗДОИ

Списък на категориите информация, съгласно чл. 15, ал.1 от ЗДОИ

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерския съвет

и на неговата администрация и форматите, в които е достъпна

 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС

ФОРМАТ

1.

Описание на правомощията на министър-председателя, организация на работа на Министерския съвет, функции и отговорности на администрацията на МС

http://government.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura/ustroystven-pravilnik

html

2.

Състав на Министерския съвет

http://government.bg/bg/pravitelstvo/ministar-predsedatel/biografia

http://government.bg/bg/pravitelstvo/sastav-na-pravitelstvoto/biografii

html

3.

Структура на АМС

http://government.bg/files/common/AMS%2020.02.2018.pdf

pdf

4.

Контакти и работно време на АМС

http://government.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura/kontakti

 

5.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на МС и текстове на издадените нормативни актове

http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2fdefault.aspx

html

6.

Стратегически документи:

-          Приоритети за управление

 

-          Програма за управление

 

-          Програма на Съвета на ЕС по време на Естонското, Българското и Австрийското председателства

 

-          Програма на Българското председателство на Съвета на ЕС

 

http://government.bg/bg/pravitelstvo/programa-na-pravitelstvoto/vanshna-politika

http://government.bg/bg/pravitelstvo/programa-za-upravlenie-na-pravitelstvoto-na-republika-balgariya-za-perioda-2017-2021-g/vavedenie

http://government.bg/bg/pravitelstvo/programa-na-saveta-na-es-po-vreme-na-estonskoto-balgarskoto-i-avstriyskoto-predsedatelstva/vavedenie

 

 

http://government.bg/bg/pravitelstvo/programa-za-balgarskoto-predsedatelstvo-na-saveta-na-es/vavedenie

 

 

 

 

 

html

7.

Проекти на нормативни актове

http://government.bg/bg/administratsia/dokumenti/proekti-na-normativni-aktove-sunau

http://www.strategy.bg/

 

html

8.

Документи:

-          Доклади по чл. 22, ал. 5 от ЗУФСЗНС и Закона за администрацията

-          Устройствен правилник на МС и на неговата администрация

 

http://government.bg/bg/administratsia/dokumenti/drugi-dokumenti

 

 

http://government.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura/ustroystven-pravilnik

 

 

html

9.

Конкурси

http://government.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura/konkursi

 

10.

Регистри и информационни системи:

-          Административен регистър

-          Национален концесионен регистър

-          Информационна система за правна информация

-          Информационна система „Храмове в България“

http://government.bg/bg/administratsia/registri-portali

http://iisda.government.bg/

http://nkrold.government.bg/app

http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2fdefault.aspx

 

http://hram.government.bg/hramove/index.html#1

 

 

html

11.

Портали:

-          Портал за обществени консултации

-          Портал за отворени данни

-          Портал за децентрализация

-          Единен информационен портал за ЕСИФ

-          Портал за консултативните съвети

-          Портал за мобилност в държавната администрация

-          Портал за студентски стажове в държавната администрация

http://government.bg/bg/administratsia/registri-portali

http://www.strategy.bg/

https://opendata.government.bg/

http://self.government.bg/

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/

http://www.saveti.government.bg/

http://mobility.government.bg/

 

http://mobility.government.bg/

 

 

 

 

html

12.

Достъп до информация:

-          ЗДОИ

-          Заповед и правила за организацията и реда за работа по ЗДОИ

-          Указания за упражняване правото на достъп до информация

-          Бланка за заявление

 

-          Отчети по ЗДОИ

 

-          Декларации за наличие на конфликт на интереси

-          Списък на разсекретените документи

 

-          Информация по чл. 14, ал. 2 от ЗДОИ

-          Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/zdoi

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/vatreshni-pravila

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/dostap-do-informatsia

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/kontakti-sas-zvenoto

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/otcheti-po-zdoi

 

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/deklaratsii-po-zpuki

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/razsekreteni-dokumenti

http://government.bg/bg/prestsentar/novini

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/zdoi

 

 

 

 

 

html

html и doc

 

doc

 

 

pdf

 

doc

 

html

13.

Информация по Закона за публичните финанси

-          Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет

-          Информация за изпълнението на програмния бюджет на МС

-          Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА

 

http://government.bg/bg/administratsia/byudzhet/kasovo-izpalnenie-na-darzhavniya-byudzhet

http://government.bg/bg/administratsia/byudzhet/byudzhet-na-ms

 

http://government.bg/bg/administratsia/byudzhet/plashtaniya-v-sebra

 

 

Docx

 

Excel

 

Excel

14.

Профил на купувача:

-          Търгове

-          Обществени поръчки

 

http://government.bg/bg/administratsia/profil-na-kupuvacha/targove

http://customerprofile.government.bg/

 

рdf и doc

html

15.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на МС

http://government.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/zdoi

doc