EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.06.2020 г.

10.06.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

MНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л  Ж Б А

 

 

Срокът на извънредната епидемична обстановка се удължава до 30 юни

 

Министерският съвет прие Решение за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка до 30 юни 2020 г.

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Натрупаните до момента данни в страната сочат, че въведените мерки по отношение на ранно откриване, изолиране и лечение на заболели, както и своевременно откриване и карантиниране на контактни лица спомогнаха за локализиране и ограничаване разпространението на заболяването до местни епидемични взривове. Прилагането на противоепидемични мерки допринесоха за забавяне развитието на епидемията от COVID-19 в страната и намаляване на натиска върху системата на здравеопазването.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка ще спомогне, чрез прилагане на временни противоепидемични мерки, вкл. и карантина на влизащи в страната лица, да се забави и ограничи разпространението на епидемията от COVID-19, да се създаде устойчивост на прилагането на основните мерки, да се подобри готовността на здравната и социалната система за реакция при последваща вълна и да се създаде възможност за промяна в обхвата и съдържанието на мерките при поява на нови научни данни за причинителя, пътищата на предаване, начините за предпазване и лечението.

 

Осиновени са близо 20% от заловените безстопанствени кучета в страната за 2019 г.

 

При изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в страната през 2019 г. са осиновени близо 20% от заловените кучета. Своя собственик са намерили 4 305 кучета от общо 22 646 приютени кучета. Областите Бургас, Перник, София град, Стара Загора и Русе са с най-голям процентът на осиновявания. Това стана ясно след приетия от Министерският съвет Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България през 2019 г. В 263 общини в страната Програмите са приети, а общият брой на регистрираните приюти е 53.

Отчита се положителна тенденция за осиновяване на български животни и в чужбина. С оглед прилагането на единен подход и гарантиране спазване разпоредбите на действащото европейско и национално законодателство е разработена Стандартна оперативна процедура (СОП) за сертифициране при транспортиране на домашни любимци с търговска цел, публикувана на официалната електронна страница на Българската агенция по безопасност на храните.

 

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.

за увеличаване капитала на Фонда на фондовете

 

Със свое постановление правителството одобри промени по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г., с които да се осигури възможността за увеличаване капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, т.нар. Фонд на фондовете, с парична вноска в размер на 375 000 лв. Увеличаването на капитала на търговското дружество ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Със средствата от увеличението ще се обезпечи дейността на Фонда на фондовете през 2020 г. като „Звено за координация“ (понастоящем управление „Проектна информация и финансиране“), съгласно Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската инвестиционна банка, подписан на 13.12.2016 г. в Люксембург. Звеното ще продължи да извършва дейностите по координация и предоставяне на информация на заинтересованите страни, с цел по-бързото и успешно реализиране на инвестиционни проекти, включително възможността за комбиниране на финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. и Европейския фонд за стратегически инвестиции, т.нар. „План Юнкер“.

От създаването му досега основни приоритети на Звеното за координация са отговорите на конкретни запитвания, помощта за достигането на проектните предложения до инвеститори и цялостното им включване в инвестиционен цикъл, както и активната дейност с представители на публичния и частния сектор за укрепването на капацитета за работа с небезвъзмездна финансова помощ (финансови инструменти, вкл. комбинирано финансиране). Звеното активно съдейства за програмирането на периода 2021 - 2027 г., както и за цялостното изграждане на административния капацитет в публичния сектор по отношение на финансовите инструменти и комбинираното финансиране.

 

Правителството одобри 36 315 лева за стипендии на даровити деца

 

Министерският съвет одобри средства в размер на 36 315 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

От тях 28 215 лв. се предоставят по бюджетите на общините в резултат на постъпили в Министерството на образованието и науката искания от 7 общини за първото тримесечие на 2020 година. За финансиране на отпуснати 20 стипендии по Програмата са необходими 26 730 лв., а за издадена заповед за една стипендия на ученик в частно училище - 1485 лв. Последната сума се предоставя на Столична община, тъй като частното училище е на територията на гр. София.

По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 8 100 лв. в резултат на издадени 6 заповеди от министъра на образованието и науката по мерки от Програмата за 2020 г.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 36 315 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 година.

 

Отпускат се допълнителни 5 млн. лв. по бюджета   Министерството на културата

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета   Министерството на културата за 2020 г. в размер на 5 000 000 лв. Средствата са за реализирането на програми и проекти на частни културни организации и на дейци и творци, упражняващи свободни професии в областта на културата и изкуствата за осъществяване на дейност в условията на извънредна епидемична обстановка, както и след приключване на този период.

2 200 000 лв. ще бъдат предоставени на Национален фонд „Култура“, като 1 500 000 лв. са предназначени за подпомогне на частни културни организации в областта на изкуството и културата, в т.ч. малки авторски кина, цирк, пространства за изкуства и др., и 700 хил. лв. за малки грантове, свързани с отделни артисти, с цел да бъдат провокирани изяви на културен продукт чрез интернет.

По програмите за създаване на нови сценични театрални, музикални и танцови проекти ще бъдат отпуснати по 500 000 лв. за всяка една от тях, като същият размер средства са предвидени и за съвсем нова програма в областта на визуалните изкуства. По програмата за разпространение на вече готов музикален, танцов или театрален продукт е предвиден бюджет от 800 000 лева.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за учредяване на възмездно безсрочно право на пристрояване в имот - публична държавна собственост, в полза на Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, гр. София, за изграждане на външна асансьорна уредба, към съществуваща сграда. Изграждането на асансьора ще осигури по-високо качество на осъществяваната болнична помощ от лечебното заведение, която е изцяло насочена към задоволяване на обществените потребности.

С друго решение правителството учредява възмездно безсрочен сервитут за изграждане и обслужване на подземен ел. кабел. Сервитутът е върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на гр. Сливен, с площ 0,489 дка. Съоръженията ще се използват от „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

На Висшия съдебен съвет се предоставя за управление имот - публична държавна собственост, в град Перник. Имотът се намира на ул. „Търговска“ № 37 в града и представлява самостоятелно помещение в сграда, с площ 328 кв. м. Досега помещението е стопанисвано от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, но вече ще се използва за архив от ВСС.

 

Заключителните документи от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз ще бъдат ратифицирани

 

Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, който се проведе в Женева през септември 2019 г.

С новите документи се постига усъвършенстване на системата за разплащания за малки пакети от електронна търговия между операторите на универсална пощенска услуга. Извършените промени бяха мотивирани с необходимостта пощенските оператори да отговорят на новите процеси, свързани с ръста на електронната търговия и изработването на по-благоприятни ценови условия за доставянето на малките пакети.

Ратифицирането на протокола към конвенцията създава правна основа за уреждане на взаимоотношенията между България и останалите страни-членки на международната организация. Страната ни потвърждава своята принадлежност към единната световна пощенска територия и гарантира правото на българските потребители да ползват международни пощенски услуги.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящи видеоконференции на ресорни министри на държавите-членки на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България за неформална видеоконференция на министрите, отговарящи за конкурентоспособността (вътрешен пазар и индустрия), която ще се проведе на 12 юни. Дневният ред на срещата включва обсъждане на зеления и цифровия преход като двигатели на европейското възстановяване. България оценява високо ангажираността на Европейската комисия и подкрепя предприеманите мерки на ниво ЕС за подпомагане възстановяването на европейската икономика, нейното връщане към нормално функциониране и запазването на водещите позиции на европейската индустрия.

На 15 юни ще се проведе неформална видеоконференция на министрите, отговарящи за политиката за икономическо, социално и териториално сближаване на ЕС. Наскоро Комисията предложи цялостен План за възстановяване на Европа от пандемията с COVID-19, който предвижда финансова подкрепа и мобилизиране на инвестиции в критичните първи години от възстановяването. Планът е придружен от изменения в европейската регулаторна рамка за сближаване. Министрите ще обменят първоначални възгледи по публикуваните на 28 май предложения в областта на Кохезионната политика, а именно: Инициативата REACT-EU, изменените предложения на Комисията за законодателен пакет за сближаване и Фонда за справедлив преход.

Също на 15 юни ще заседават чрез видеоконферентна връзка енергийните министри на държавите-членки на Европейския съюз. Ще бъдат обменени мнения на тема „Икономическо възстановяване и Европейската зелена сделка - възстановяване на енергийната система при осигуряване на растеж“. За България, в контекста на икономическото възстановяване, водещо следва да бъде минимизирането на щетите върху европейската икономика и последващото преодоляване на последиците от кризата. Стабилността и адекватността на енергийната система и осигуряването на достъпна енергия в периода след кризата, ще бъде с изключително значение за социалното и икономическото възстановяване. Ключова роля в процеса има засилването на всеобщата солидарност, изградените механизми за сътрудничество в ЕС, както и между държавите членки. Преходът към ниски равнища на въглеродни емисии поставя значителни предизвикателства, поради което трябва да се гарантира, че най-засегнатите държави-членки и региони следва да бъдат адекватно подпомогнати в този процес, като се отчита тяхната стартова позиция и националните и регионалните им специфики. По време на заседанието Европейската комисия ще информира за актуалното състояние на Националните планове за енергетика и климат, ще бъдат представени работните програми на ЕК, както и на предстоящото Германско председателство на Съвета на ЕС.

Неформална видеоконференция на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, ще се проведе на 12 юни. Министрите ще обсъдят предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за действие на Съюза в областта на здравето - за периода 2021-2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 („Програма EU4Health”). Предложението за Програма за действие в областта на здравето е продължение на съществувалите до момента многогодишни програми за здраве, като в контекста на епидемията с COVID-19 акцент е поставен върху справянето с трансгранични заплахи за здравето. Предвид потенциала на предложението да подобри реакцията на ниво ЕС за готовност и изграждане на капацитет за реагиране в кризисни ситуации, предложението ще бъде от полза и за България. Проектът на регламент предвижда добавена стойност на европейско равнище общ инструментариум на ниво ЕС, осигуряващ бърз и координиран отговор за подготовка и отговор при кризи. Наред с това са заложения редица дейности, свързани с преодоляване на здравните неравенства, укрепване капацитета на здравните системи, превенция и профилактика на хроничните незаразни болести с акцент върху борбата с рака, подкрепа за редки болести, цифровизация в сферата на здравеопазването, антимикробна резистентност и опазване на околната среда.

Съвет „Общи въпроси“ (СОВ) ще заседава на 16 юни чрез видеоконферентна връзка. Съветът  ще подготви заседанието на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки, насрочено за 19 юни т.г.  В рамките на заседанието, министрите да обменят мнения по Многогодишната финансова рамка (МФР) и пакета за възстановяване. По отношение на предложението за МФР, страната ни продължава да отстоява необходимостта от осигуряване на амбициозно финансиране за традиционните политики – Кохезионна политика и Обща селскостопанска политика. Сред останалите теми от дневния ред на СОВ се предвижда обсъждане на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство и на осемнадесетмесечната програма на Съвета на ЕС за периода 1 юли 2020 г. – 31 декември 2021 г.

Правителството одобри също така резултатите от участието на министъра на финансите Владислав Горанов в неформален видеоконферентен разговор между министрите на икономиката и на финансите на държавите-членки на Европейския съюз, проведен на 19 май. Участниците обмениха мнения за постигнатия напредък по мерките, предприети на равнище ЕС, в отговор на кризата е COVID-19 и в подкрепа на възстановяването. Обсъдени бяха и възможности за сближаване на позициите с оглед постигане на споразумение по предложението на Европейската инвестиционна банка за Паневропейски гаранционен фонд. Председателството информира, че регламентът SURE е приет успешно чрез писмена процедура. Инструментът ще започне да функционира след приключване на националните процедури, необходими за подписване на гаранционните споразумения между Комисията и отделните държави-членки.

Въз основа на нота на Председателството министрите обмениха мнения относно съобщението на ЕК във връзка с борбата е изпирането на пари и ревизираната методология за изготвяне на списък с трети високорискови страни, приета от Комисията на 7 май 2020 г. Министрите бяха информирани за успешното приключване на писмената процедура във връзка с приемането на заключенията на Съвета относно националните доклади по страни от Европейския семестър за 2020 г., включително задълбочените прегледи и изпълнението на специфичните препоръки за 2019 г.

Съвет „Общи въпроси“ проведе заседание чрез видеоконферентна връзка на 26 май. Министрите по европейските въпроси на държавите-членки от ЕС обмениха мнения по мерките за деескалация на кризата с коронавируса, включени в Пакета за туризма и транспорта, приет от Европейската комисия на 13 май 2020 г. Сред останалите теми бяха икономическото и социално възстановяване на ЕС, както и провеждането на планираната Конференция за бъдещето на Европа. България подкрепя премахване на ограниченията за свободно движение в ЕС по възможност от 15 юни, при стриктно спазване на изискванията за защита здравето на гражданите. Постепенното възстановяване на ограничените към момента транспортни услуги и свързаност е ключово за икономиката на ЕС.

Одобрени са и резултатите от участието на България в неформалната видеоконферентна среща на министрите на правосъдието на държавите-членки на ЕС, която се проведе на 04 юни. По темата, свързана с предложението за Регламент относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, Председателството и Европейската комисия (ЕК) разясниха, че предложението за Регламент ще подобри условията за трансгранични инвестиции посредством създаването на правна сигурност и елиминиране на съществуващия понастоящем правен риск при трансгранични сделки с вземания. В рамките на проведената дискусия делегациите единодушно подкрепиха принципа за универсално приложение на Регламента, както и изключването на обратното му действие.

По точката от дневния ред, касаеща екстрадицията на граждани на Европейския съюз в трети държави, ЕК заяви, че въпросът е особено актуален и е необходимо Евроюст и Европейската съдебна мрежа да анализират действителни казуси, което ще позволи да се изработят незадължителни за държавите-членки насоки.

ЕК представи накратко информация относно институционализирането на Европейската прокуратура и изрази надежда, че службата ще може да започне дейността си през ноември 2020 г., каквито са били и първоначалните намерения.

Германия представи работната програма на предстоящото Председателство през втората половина на 2020 г. Цифровизацията на правосъдието ще бъде основен приоритет за бъдещото Германското председателство, особено с оглед ситуацията с COVID-19.

 

С 15 години се продължава концесионният договор за находище „Негован“

 

С 15 години ще бъде продължен концесионният договор за находище „Негован", разположено на територията на област София. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата промяна от концесионера - „Холсим Кариерни материали" АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали неиззети.

С днешното решение на МС се предвижда и промяна на клаузите на концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 30% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските в доверителна сметка за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи също ще бъдат финансово обезпечени с нея. Променя се и размерът на ежегодните отчисления в доверителната сметка.

Концесионният договор за находище „Негован" е сключен през 2002 г. за срок от 18 години. От него се добиват строителни материали - пясъци и чакъли.

 

Определени са концесионерите на морските плажове „Свети Влас - запад“ и „Златна рибка“

 

„Блу Съмър“ ЕООД е определен за концесионерите на морския плаж „Свети Влас - запад“ в община Несебър, а „Карлтън“ ЕООД- за концесионер на морския плаж „Златна рибка“ в община Созопол.

 „Блу Съмър“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 9,40 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 52 954,38 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции за подобряване на облика на морския плаж е в размер на 221 556 лв. с ДДС.

 „Карлтън“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,60 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 85 762,31 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж е в размер на 800 160 лв. с ДДС.

 

Правителството одобри промени в Закона за защита на растенията

 

Нови критерии за категоризация на вредителите и мерките за борба с тях, и подобрения в извършването на фитосанитарния контрол в Република България влизат в сила с промените в Закона за защита на растенията. Промените бяха одобрени от Министерски съвет. Влиза в сила ограничен списък от т.нар. „приоритетни“ вредители за ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2031 и с растителноздравния режим в общността, насочен върху превенцията - откриване и унищожаване на установените вредители на ранен етап, за да не се допусне разпространяването им.

Промените насърчават разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни методи за борба с тях, което да намали употребата на пестициди. Въвежда се изискване земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти да водят записи за проведените растителнозащитни мероприятия. Това ще подобри проследимостта и официалния контрол върху употребата на продукти за растителна защита от земеделските стопани. Ще бъде създаден публичен национален електронен регистър на семената, третирани с продукти за растителна защита, разрешени в друга държава членка, които могат да бъдат търгувани и употребявани на територията на страната. БАБХ поддържа на интернет страницата си такъв списък, с цел информираност на заинтересованите страни и подпомагане на контролната дейност върху продуктите за растителна защита.

Промените в Закона за растенията залагат нови и оптимизират съществуващите административно-наказателни разпоредби и санкции при констатирани нарушения.

 

С промени в Устройствения правилник Агенцията по геодезия, картография и кадастър оптимизира дейността си

 

Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ в Агенцията по геодезия, картография и кадастър се разделя на две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“ като функциите й се поемат от новите две дирекции. Това се предвижда с приетото днес от правителството Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Промените са свързани с приключването на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, в резултат на което отпадат задълженията на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ по изпълнение на тази дейност.

С преструктурирането на специализираната администрация на АГКК няма да се променя досегашната обща щатна бройка на ведомството, а числеността на служителите в новите дирекции се намалява от 39 на 30 щатни бройки. Останалите 9 щатни бройки от досегашната дирекция се прехвърлят към службите по геодезия, картография и кадастър. По този начин ще се обезпечат ресурсно службите, за да се подобри обслужването в тях.

В изпълнение на изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност се създава длъжността „Служител по мрежова и информационна сигурност“, който е на пряко подчинение на изпълнителния директор на АГКК.

След извършване на изменението общата численост на АГКК от 417 щатни бройки се запазва, като общата администрация на агенцията се състои от една дирекция - „Административно - правно и финансово обслужване“ - 33 щатни бройки, специализирана администрация, състояща се от дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - 15 щатни бройки, дирекция „Геодезия и картография“ - 15 щатни бройки, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - 15 щатни бройки, служби по геодезия, картография и кадастър - 334 щатни бройки, както и изпълнителен директор, главен секретар, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор и служител по мрежова и информационна сигурност.

 

С промени в Устройствения правилник на МОСВ се създава Национален координационен център

 

Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на МОСВ. С тях се създава „Национален координационен център“, чрез който ще се набира и наблюдава необходимата информация, за осигуряване опазването на компонентите на околната среда, както и факторите, които замърсяват или увреждат околната среда.

Чрез създаването на самостоятелно административно звено, със специфични функции по наблюдаване и събиране на информацията, ще се повиши координацията със специализираните административни звена, както и другите органи на власт, осъществяващи контролни правомощия съгласно екологичното законодателство. Чрез „Националния координационен център“ ще се даде възможност за превантивно обозначаване на евентуални проблеми и навременно вземане на аргументирани решения. Звеното ще работи в тясно сътрудничество с регионалните органи на власт, които осъществяват държавната политика в сферата на околната среда, в това число Регионални инспекции по околна среда и води, Басейнови дирекции и др.

 

Биологично произведени продукти и био пчелен мед ще се предоставят по схемите „Училищен плод" и „Училищно мляко"

 

Биологично произведени продукти и био пчелен мед ще се предоставят по схемите „Училищен плод" и „Училищно мляко" от следващата учебна 2020/2021 година. Това предвижда проект на постановление за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - "Училищен плод" и „Училищно мляко".

По схемите ще се доставят биологични плодове, зеленчуци, млечни продукти и био пчелен мед в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Пчелният мед, който ще се доставя в учебните заведения, трябва да отговаря на изискванията на наредбата за изискванията към пчелния мед. Той трябва да се доставя в индивидуални опаковки с ненарушена цялост.

Измененията в наредбата целят и стимулиране на родното производство. Най-малко 50% от доставяните плодове и зеленчуци ще бъдат произведени от български производители.

 

Съветът за административната реформа ще може да провежда заседания и дистанционно

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г. Измененията са свързани със създаването на възможност за дистанционно провеждане на заседанията на съвета и на регулаторния борд към него.

 

Проучването за нефт и газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух" ще продължи още две години

 

Срокът на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух" ще бъде удължен с две години, считано от 15 май 2020 г. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки искането от страна на титуляря на разрешението. Възможността за удължаване на срока е регламентирана в чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства.

Блокът е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоко Черно море. Договорът с Тотал, ОМВ и Репсол, които проучват тази територия, е в сила от месец септември 2012 г. През двегодишното удължаване на срока ще бъдат извършени допълнителни геолого-геофизични работи и сеизмични изследвания на обща стойност 3.3 млн. евро.

С приетото днес решение Министерският съвет разрешава на „Репсол България" Б.В. да прехвърли своя дял от 30 на сто на другите две дружества - „Тотал Е&П България” Б.В. и „ОМВ Офшор България" ГМБХ. В резултат на прехвърлянето, делът на „Тотал Е&П България" Б.В. става 57,14%, а делът на „ОМВ Офшор България" ГМБХ - 42,86%.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в чл. 25, ал. 1 от Закона за подземните богатства.

 

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г„ ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРА­НИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ В ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪР­ЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪР­ЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕ­БЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В ПЕРНИК.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ВТОРИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ВСЕМИР­НАТА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ ТРЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ВСЕ­МИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията  

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТИ „ВЪТРЕШЕН ПА­ЗАР" И „ИНДУСТРИЯ", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ МИНИСТРИ­ТЕ НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ, ПРОВЕДЕНА НА 19 МАЙ 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 26 МАЙ 2020 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 4 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИ­АЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „НЕГОВАН", ОБЛАСТ СОФИЯ, СКЛЮЧЕН НА 7 ЮНИ 2002 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗ­ВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СВЕТИ ВЛАС - ЗАПАД", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ЗЛАТНА РИБКА", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА, КО­ЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 ЮНИ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБ­НИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИС­ТРАТИВНАТА РЕФОРМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕ­ДЕ НА 15 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕ­ХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕШЕНИЕ № 649 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г., ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕ­НИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-26. ХАН АСПАРУХ”, РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ И ЧАС­ТИЧНО ПРЕХВЪРЛЕНИ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г., И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪР­СЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-21 ХАН АСПАРУХ”, РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНО­МИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 ЮНИ 2020 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБЯВЕНАТА С РЕШЕНИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 14 МАЙ 2020 R. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Внася: министърът на здравеопазването