EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.06.2020 г.

03.06.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

MНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л  Ж Б А

 

 

Правителството предлага проф. д-р Атанас Щерев да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий" - огърлие

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на проф. д-р Атанас Щерев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие за особено значими заслуги за развитието на медицинската наука и образование.

Проф. д-р Атанас Щерев е специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина. Автор е на над 200 статии, публикации и участия в монографии по акушерство и гинекология, репродуктивна ендокринология, асистирана репродукция и здравен мениджмънт в български и международни научни издания. Членува в редица авторитетни професионални и научни организации, сред които Българското научно дружество по акушерство и гинекология. Българска асоциация за ултразвук в медицината, Българската асоциация по фетална медицина, Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), Американска асоциация по репродуктивна медицина и др.

В обществото проф. Щерев е известен като „бащата на инвитрото“. През 1988 г. в България се раждат първите бебета, заченати след инвитро процедури, този успех е дело на проф. Щерев и неговия екип. Благодарение на внедряването на методите за инвитро оплождане, годишно 5% от родените в страната деца са заченати чрез асистирана репродукция.

Проф. Щерев въвежда нови оперативни техники и гинекологични манипулации, сред които са ултразвуковата диагностика и вагиналната сонография, както И дейностите в областта на феталната медицина, които са приложени за първи път в страната от него. Като преподавател има съществен принос за обучението и изграждането на множество специалисти.

Проф. д-р Атанас Щерев е познат и със своята активна обществена дейност. Бил е народен представител в 36-то, 39-то и в 40-то Народно събрание, бил е председател на Парламентарната комисия по здравеопазване и член на Комисията срещу корупцията и Комисията по европейските въпроси. Той има съществена роля за възстановяването на Българския лекарски съюз, а основаната от него фондация „Д-р Димитър Щерев“ осигурява безвъзмездна подкрепа за множество каузи.

 

Одобрен е  Докладът за дейността на Съвета за административната реформа

 

Правителството одобри Доклада за дейността на Съвета за административната реформа през 2019 г.

Сред основните взети решения от Съвета през изминалата година е одобряването на резултати по ключови проекти, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“: Организационен модел за въвеждане на принципа на споделените услуги в работата на администрацията и Пътна карта за въвеждане на споделени услуги; нови Стандарти за провеждане на обществени консултации; Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчник за прилагане на Методологията за провеждане на функционален анализ; Методология за провеждане на наблюдение по метода „таен клиент“.

 

Министерският съвет утвърди Националната програма за предотвратяване и противодействие

на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г.

 

Правителството прие Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г.

Програмата се изготвя ежегодно в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и предлага оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по отношение на трафика на хора.

През 2020 г. превенцията отново ще е приоритет в Националната програма. Ще бъдат проведени трите ежегодни национални кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация, кампания с акцент върху новите заплахи и реалности при трафика на хора, по повод 18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора. През годините трите кампании се утвърдиха като успешен инструмент за информираност на широката общественост за престъплението „трафик на хора“.

На национално, регионално и местно ниво ще бъдат реализирани и множество обучения за повишаване на капацитета на специалистите за разпознаване и ранна идентификация на потенциален риск от трафик и взаимодействие по насочването на жертви на трафик, включително и специализирани обучения за прокурори и служители на МВР, в сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации. Част от предвидените обучения ще бъдат реализирани съвместно с десетте Местни комисии за борба с трафика на хора.

През 2020 г. акцент ще бъде и затвърждаване ролята на работещите механизми за институционална подкрепа и развиване на структурите на национално и местно ниво и осигуряване на ефективното им функциониране.

Защитата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора остават също основни приоритети, заложени в Програмата. През 2020 г. Националната комисия ще продължи да осигурява специализирана подкрепа за жертви на престъплението в разкритите услуги към нея, като предстои откриване на услуга за възрастни лица-жертви на трафик в гр. София. През изминалата година в услугите са обгрижени 25 лица. Понастоящем 8 лица получават медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа в приютите на НКБТХ. Освен психологическа подкрепа за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото. Всички обгрижени лица, получили помощ в приютите към НКБТХ, съдействат на органите на реда за разкриване на престъплението, което означава че ефективната защита и подкрепа на жертвите има ефект и върху преследването и наказанието на извършителите на престъплението.

През 2020 г. се предвижда и разработване на целенасочени дейности за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални тенденции и статистически данни, създаване на Интегрирана база данни за предоставените услуги за жертви на трафик в приютите за временно настаняване и центровете за закрила и подкрепа, управлявани от НКБТХ. Ще бъде надградена и законодателната рамка с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България, чрез приемане на промени и допълнения в Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ за жертви на трафик към Закона за борба с трафика на хора от Министерски съвет.

 

Одобрени са промени Плана за действие по социална икономика за периода 2020-2021 г.

 

Правителството прие промени в Плана за действие по социална икономика за периода 2020-2021 г. Целта на измененията е да се насочат конкретни и спешни мерки в подкрепа на социалните предприятия и другите субекти на социалната и солидарна икономика в условията на кризата, предизвикана от разпространението на вируса COVID-19.

Измененията и допълненията в Плана ще помогнат за дигиталното трансформиране, по-голямата видимост и консолидиране на сектора чрез подобрен достъп до информация и възможности за пазарна реализация на създадените продукти и услуги. Поради тази причина в документа са заложени редица уебинари, провеждането па информационно-дискусионен дигитален форум и семинари, както и представяне на добрите практики.

Реализирането на дейностите, съобразно изменения План, ще насочи вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика.

 

Ще бъде подписан договор за изпълнение на интегрирания воден проект за област Бургас

 

Правителството прие решение, с което дава съгласие  ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." да подпише договор с „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за изпълнение на „Интегриран воден проект за област Бургас". Проектът се финансира от оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.", като общата му стойност е приблизително 459 милиона лева, а отпуснатите безвъзмездно средства са близо 323 милиона лева.

С приетото решение става възможно стартиране на дейностите по реконструкция, рехабилитация на съществуващата ВиК инфраструктура и изграждане на нови системи и съоръжения в тринадесет агломерации с над 10 000 екв. ж. - Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец, част от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация" ЕАД гр. Бургас.

Проектът предвижда реконструкция на 158 км водопроводна и 22 км канализационна мрежа, както и изграждане на близо 7 км водопроводна и 73 км канализационна мрежа. Ще бъде изградена 1 нова пречиствателна станция за отпадъчни води, а други 3 ще бъдат реконструирани. Предвидена е и реконструкция на 2 бр. пречиствателни станции за питейни води. Допълнителният брой еквивалент жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води след проекта, както и общият товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство в следствие на проекта, ще бъде 324 566 екв. ж., а жителите с подобрено водоснабдяване ще бъдат 279 011.

Целта на проекта е изграждане на инфраструктура, чрез която ще се постигне съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води и повишаване на ефективността на системите и съоръженията, както и постигане на съответствие с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и Стратегия „Европа 2020" на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез мерки за изграждане на ВиК инфраструктура.

 

НАП ще продаде отнето в полза на държавата имущество

 

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, със свое решение правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, имущество, отнето в полза на държавата, с влезли в сила съдебни решения, по три случая.

 

Отчисления в размер 50 % от печалбата за финансовата 2019 г. на държавните предприятия

и търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат внесени в полза на държавата

 

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2019 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Процентът на отчисленията от печалбата е 50 на сто, с изключение на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение", за което управителният орган следва да вземе решение да разпредели за държавата 100 на сто от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2019 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон. Процентът на отчисления е в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране, както и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация", поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014 - 2020 година.

В съответствие с Решение на УС на БНБ, във връзка със ситуацията с разпространението на COVID 19, ефектите върху икономиката и необходимостта от предприемане на макропруденциални мерки спрямо кредитните институции, лицензирани да извършват дейност в Република България, от обхвата на разпореждането е изключена също Българска банка за развитие АД.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 юли 2020 г. Разпореждането е в съответствие с чл. 14, т. 3 от Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2020 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

 

Учредява се възмездно безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлен имот в полза на „Булгартрансгаз" ЕАД

 

Правителството учреди възмездно безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлен имот в горска територия-публична държавна собственост, в полза на „Булгартрансгаз" ЕАД.

Имотът се намира в землището на село Козловец, Община Свищов. Той е с площ на сервитутната зона 0,531 дка. Теренът попада в района на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Свищов" към Държавно предприятие „Северноцентрално държавно предприятие" - Габрово.

Имотът ще се използва за изграждане, експлоатация и ремонт на преносен газопровод за Свищов.

 

Република България открива почетно консулство в Уфа, Русия

 

Министерският съвет на Република България прие решение за откриването на българско почетно консулство в Република Башкорстан, Русия, със седалище в град Уфа. Почетен консул ще бъде руският гражданин Ярослав Юриевич Шрьодер.

Ярослав Шрьодер притежава богат опит на ръководни позиции в частния сектор, а към момента заема длъжността на генерален директор на предприятието „СП Уфа” ООД, специализирано в сферата на гражданското строителство, строителния инженеринг и консултативните услуги. Обществената му дейност е свързана с България - активно сътрудничи и провежда културни мероприятия с българската колония в Уфа, от 2009 г. е председател на регионалната обществена организация „Дружба на народите Башкортостан — България”.

Башкорстан е сред най-гъсто населените републики в Руската федерация. Нарежда се сред петте водещи региона на Руската федерация по темпове на икономическо развитие, с над 80% високодоходни предприятия. Републиката поддържа външноикономически връзки с над 104 държави и има стабилно положително търговско салдо.

Откриването на почетното консулство на Република България в гр. Уфа цели задълбочаване на отношенията с Руската федерация, активизиране на търговско-икономическите отношения и разширяването на сътрудничеството в областите от взаимен интерес.

 

Одобрени са резултатите от видеоконференциите на министрите на земеделието и рибарството

и на туризма на държавите от ЕС

 

Правителството одобри резултатите от видеоконферентната среща на високо равнище на министрите на земеделието и рибарството на държавите -членки на ЕС, проведена на 13 май 2020 г. Бяха обсъдени мерките на ниво ЕС за справяне с последиците от пандемията на COVID-19 за сектора на селското стопанство и рибарството, въз основа на предварително формулирани от Председателството въпроси. В областта на земеделието, мнозинството министри споделиха, че голяма част от предприетите до момента мерки се считат за навременни и получават одобрението на държавите-членки. Редица делегации приветстваха последната предложена мярка от страна на ЕК по отношение на конкретните мерки за предоставяне на извънредна временна подкрепа по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в отговор на разпространението на COVID-19. Предложението на Комисията беше представено в резултат на инициатива и предложение на България, като то осигурява възможност за извънредна подкрепа на засегнати сектори с оставащите средства от Програмите за развитие на селските райони.

Министрите призоваха за разширяване на предприетите мерки и въвеждането на допълнителни за подкрепа за частно складиране, компенсация за намаляване на производството и др. в засегнати сектори като свинско, телешко и пилешко месо, картофопроизводство, вино и млечни продукти.

Европейската комисия акцентира, че сектор "Рибарство" се намира в средата на безпрецедентна криза. Предложеният навременен втори пакет от мерки дава редица отговори в тази връзка, но предизвикателствата остават големи за всички. Към момента обсерваторията за състоянието на сектора в ЕС показва, че риболовната дейност и разтоварванията започват леко да се подобряват като показатели, но продължава да се наблюдава спад в цените при някои видове риба. Липсата на оборотен капитал в аквакултурните стопанства продължава да е сред преобладаващите трудности.

Министерският съвет одобри също резултатите от българското участие във втората неформална видеоконференция на министрите на туризма на Европейския съюз относно последиците от разпространението на COVID-19 върху туризма, която се проведе на 20 май 2020 г. в рамките на Хърватското председателство на Съвета на ЕС.

Хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз организира втора неформална видеоконференция на министрите на туризма на ЕС с цел да се обсъди как да се осигури взаимна координация и изпълнение на Пакета за туризъм и транспорт, представен от Европейската Комисия на 13 май.

Министрите приветстваха Пакета за туризъм и транспорт и подчертаха важността на сътрудничеството между държавите-членки за постепенно премахване на ограниченията за пътуване, основани на епидемиологична оценка и спазване на принципите на пропорционалност и недискриминация. За да се гарантира ефективна и навременна координация при прилагането на Пакета, е необходимо сътрудничество в различни области, оказващи влияние върху туризма и съответните заинтересовани страни.

Голяма част от министрите подчертаха важността на адекватни финансови средства за подкрепа за туристическия сектор в средносрочен и дългосрочен план. Някои държави посочиха, че следва да се помисли дори и за удължаване прилагането на Временната рамка за държавна помощ и след м. декември, тъй като секторът ще се нуждае от целенасочена финансова подкрепа и след края на тази година. България отбеляза, че за държавите-членки е важно да знаят каква ще бъде ролята на сектора по отношение на предстоящия План за възстановяване и дали ще има отделна бюджетна линия за туризъм.

Участниците се обединиха около важността за сътрудничество на равнище ЕС с цел постигане на координиран общоевропейски отговор на кризата и възобновяване на туристическия сектор.

Правителството прие и позицията на България за участие в неформалната видео конференция на министрите на външните работи/търговията на ЕС, която ще се проведе на 9 юни 2020 г. В рамките на дневния ред ще бъдат обсъдени теми като актуалното състояние на въпросите, свързани с дейността на Световната търговска организация (СТО) и търговските аспекти на пандемията COVID-19: отражение върху търговската политика.

Министрите на правосъдието на Европейския съюз (ЕС) ще проведат дебат по предложението за Регламент относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърляне на вземания по време на видеоконферентна среща, която ще се проведе на 4 юни 2020 г. Предвидено е още те да обсъдят темата относно екстрадицията на граждани на Европейския съюз в трети страни във връзка с практиката на Съда на Европейския съюз по делото „Петрухин" в случаите, в които трета държава подава искане за екстрадиция на гражданин на Съюза до държава членка, различна от тази по гражданството. По време на видеоконференцията Агенцията за основни права на ЕС, Евроюст, Европейската съдебна мрежа и Европейската комисия ще изложат актуална информация относно въздействието на COVID-19 в областта на правосъдието. Предвидено е също така бъдещото Германско председателство на Съвета на ЕС да представи работната си програма.

 

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Кабакум - Север 2“

 

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Кабакум - Север 2", община Варна, област Варна. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 21 689,97 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Морският плаж ще бъде обезпечен със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Пътища и мостове“ ЕООД ще добива варовици, от находище „Суворово-2“

 

Варненското дружество „Пътища и мостове" ЕООД ще добива строителни материали - варовици, от находище „Суворово-2", разположено в землището на едноименния град, област Варна. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Концесията за находище „Суворово-2" се предоставя за срок от 35 години. През този период дружеството ще инвестира около 163 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 350 хил. лв. без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е Суворово.

 

Правителството определи Wizz Air да оперира по линията София-Санкт Петербург-София

 

Правителството определи Wizz Air Hungary Ltd. да оперира по международната въздушна линия София-Санкт Петербург-София до 1 януари 2025 г.

Wizz Air Hungary Ltd. е установен в България въздушен превозвач от държава-членка на ЕС. Назначаването на превозвача е в съответствие с правото на ЕС и националните правни норми на България. То е извършено съгласно двустранната спогодба за въздушни съобщения между България и Русия, както и въведения от 1 януари 2020 г. режим за либерализиране на въздушните превози до международното летище „Пулково“ в Санкт Петербург.

Определеният въздушен превозвач е заявил готовност да започне да изпълнява редовни полети по линията София-Санкт Петербург-София от 2 юни 2020 г. с честота три пъти седмично във вторник, четвъртък и събота.

 

Близо 400 000 лева ще бъдат вложени в добив на строителни материали от находище „Камъка“

 

„Ягуар-02“ ЕООД, гр. Ихтиман, ще добива строителни материали - гнайсгранити, от находище „Камъка", разположено в землището на с. Черньово, Софийска област. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи 400 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период са над 1 млн. лв. По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е Ихтиман.

Монтанското дружество „Креди" ЕООД ще добива кварцови пясъци от находище „Доктор Йосифово", участък „Север". Находището е разположено в землището на едноименното село, област Монтана. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години. През този период дружеството ще инвестира над 254 хил. лв. за добивната дейност - закупуване на земя, механизация и оборудване, проектиране и съгласуване на проекти и др. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 756 хил. лв. без ДДС.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящи видеоконференции на ресорни министри от държавите-членки на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България за неформалната видеоконференция на министрите по заетостта и социалната политика, която ще се проведе на 9 юни 2020 г. В рамките на дискусията министрите ще обсъдят възможностите за продължаване на действието на някои от въведените по време на пандемията мерки в областта на заетостта и условията на труд за периода след нея, плановете за професионална квалификация и преквалификация, както и осигуряването на равенство между половете с фокус върху уязвимите групи лица.

На 20 май 2020 г. Европейската комисия представи Специфичните препоръки за всяка държава-членка като част от Пролетния пакет на Европейския семестър. От страна на България не са направени възражения по текста, като препоръката в областта на заетостта за „засилването на активната политика на пазара на труда" е в съответствие с предприетите и планираните действия на национално ниво за запазване и възстановяване на заетостта чрез засилено и ефективно използване на целия инструментариум на активната политика на пазара на труда.

Министрите по транспорт и телекомуникации на Европейския съюз ще проведат неформални видеоконферентни срещи на 4 и 5 юни 2020г. Икономическото и социално въздействие на развитието на болестта COVID-19 е основна тема на двата съвета. Министрите ще обсъждат координирани усилия на държавите-членки за устойчиво възстановяване и растеж в транспорта и телекомуникациите.

Неформална видеоконференция ще проведат също министрите на вътрешните работи на ЕС 5 юни 2020 г. Ще бъде обсъдено отражението на COVID-19 върху контрола на вътрешните граници и свободно движение на хора, както и върху политиките по миграция и убежище.

На 8 юни ще се проведе неформална видеоконферентна среща на министрите на земеделието и рибарството на държавите-членки на ЕС. Очаква се Европейската комисия да представи проект на Стратегия „От фермата до трапезата" и проект на Стратегия за биоразнообразието, след което министрите ще имат възможност да проведат обмен на мнения по тях. За изпълнение на стратегията, ЕК ще предложи законодателна рамка преди края на 2023. Стратегията цели да осигури обща европейска рамка за кохерентно приложение на всички политики на европейско и национално ниво. Проектите на документи на ЕК предвиждат цялостна програма за всички етапи на производството на храни - от първичното производство до потреблението. За осъществяване на прехода към устойчива продоволствена система са предложени конкретни действия и цели, свързани с осигуряване на устойчиво производство на храни и продоволствената сигурност, стимулиране на устойчиви практики за преработка на храни и търговия; насърчаване на устойчиво потребление на храни, улесняване на прехода към здравословни и устойчиви диети, борба с измамите с храни и намаляване загубата и разхищението на храни.

За България реализацията на потенциала на двата документа в дългосрочен план ще зависи в голяма степен от осигуряването на достатъчен финансов ресурс за подкрепа на политиката и от възможността държавите-членки да разполагат с максимална гъвкавост при структурирането на своите инструменти според конкретните си нужди и потребности. За да бъде достигната по-висока амбиция от страна на земеделските производители в изпълнението на специфичните цели на ОСП и ангажиментите, произтичащи от Европейският зелен пакт, е необходимо инструментите на европейско ниво да предвиждат допълнително насърчаване на сдружаването на земеделските производители и малките и средни предприятия в организации на производители.

Проектите за Стратегия „От фермата до трапезата“ и Стратегия за
биоразнообразието бяха публикувани на 20 май 2020г. от Европейската комисия и са част от Европейският зелен пакт, който беше представена в края на 2019 г. Предстои обсъждане на проектите на стратегии в Съвета на ЕС и в Европейския парламент като основните резултати от дебата ще имат значение за изпълнение на Плановете за действие, публикувани от Европейската комисия и приложени към проектите за стратегии.

 

Одобрени са промени в Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните пътища

 

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС №182 от 1996 г. Проектът за промени в наредбата бе предложен след анализ на предложение от Българския червен кръст и съобразен с развитието на технологиите, с бързината и качеството на услугите по водно спасяване и медицинско обслужване на място на морските плажове.

Предвижда се броят на спасителните постове да се детайлизира според
дължината на бреговата линия и в зависимост от местонахождението на плажовете. Спасителните постове на морските плажове, намиращи се в територията на курорти от национално значение остават през 100 метра, а на морските плажове, които са извън територията на националните курорти поставянето на спасителните постове ще бъде през 150 метра.

Променят се изискванията при разкриване на медицински постове на морските плажове като обособяването на медицинските пунктове и подвижни реанимационни екипи ще бъде в зависимост от дължината на бреговата линия.

С промените се повишава на ефикасността на дейностите по водно спасяване и здравно и медицинско обслужване, чиято цел е сигурността, здравето и живота на туристите на морските плажове.

 

Безработните ще запазят социалните си помощи, ако се включат в сезонна селскостопанска работа

 

Безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа съгласно влезлите в сила от 14 май промени в Закона за здравето, ще запазят правото си на месечни социални помощи. Те ще имат право и на помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия и изисквания за получаването им. Запазването на правото на подкрепа се гарантира с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството.

Съгласно измененията в срок до 31 октомври 2020 г. трудови възнаграждения и свързаните с тях плащания от сключени трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа няма да се считат за доход при определяне на размера на социалните помощи. Това гарантира на безработните, започнали такава работа, че няма да бъдат лишени от месечно социално подпомагане, което са получавали до този момент. Ако подадат заявление-декларация за целева помощ за отопление, превишението на доходната граница в резултат на получените възнаграждения, няма да бъде основание да им се откаже помощта.

С измененията се създават условия за насърчаване на трудовата активност на безработните и включването им на пазара на труда, както и за повишаване на техните доходи, без да губят правото си на социално подпомагане. Същевременно се подпомагат земеделските производители за по-лесното намиране на работници в сезона на прибиране на реколтата.

 

Правителството одобри доклад с мерки за подпомагане на въздушния транспорт

 

Правителството одобри доклад с мерки за подпомагане на въздушния транспорт. Мерките са насочени към минимизиране на последиците от пандемията от COVID-19 в областта на въздушния транспорт и са в съответствие с приложимите правни актове в областта на гражданското въздухоплаване. Предвидени са следните мерки:

 1. Намаляване на летищната такса за паркиране на летище София със 70%. Предвиденият срок на действие е 6 месеца, но не по-късно от настъпване на ефективната дата на концесията на летище София, така, както настъпването на ефективната дата на концесията е предвидено в проекта на концесионен договор. Мярката е приложима за всички въздушни превозвачи, опериращи от и до летище София.
 2. Отлагане на плащането на таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата за 8 месеца от всички въздушни превозвачи.
 3. Отлагане на плащането на концесионно възнаграждение, дължимо за 2020 г. и отлагане на извършването на оперативни и капиталови разходи. Намаляването на оперативните и капиталови разходи е мярка, приложима за „Летище София“ ЕАД. Отлагането на плащането на концесионно възнаграждение е приложимо за концесионера на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна. Подобна мярка е одобрена от Европейската комисия на 11 април 2020 г., за отлагане плащането на концесионни такси от операторите на летищата в Шарлероа и Лиеж, Белгия. Мярката е селективна, поради което условие за нейното въвеждане е одобряването от службите на Европейската комисия.

Всяка една от предложените мерки в доклада ще бъде приведена в изпълнение след спазване на необходимите национални процедури, както и тези на ниво Европейска комисия.

 

Утвърдени са разходите за командировки в страната за пътвото тримесечие на 2020 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2020 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 5 948,94 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1 280,93 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 260 лв. и за командировки на областни управители – 4 401,78 лв. За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи.

 

Правителството одобри допълнителни средства за благоустрояване и подпомагане на няколко манастира

и за детски градини и детски ясли в столицата

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер за 2020 г. по бюджета на Столична община в размер на 15 000 000 лв. за изграждане, разширение, основен ремонт и реконструкция на детски градини и детски ясли на територията на общината.

Одобрени са и разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. в размер на 1 800 000 лв. за благоустрояване и подпомагане на Рилския манастир „Свети Иван Рилски“, Бачковския манастир „Успение Богородично“, Троянския манастир „Успение Богородично“, манастира „Света Троица“ в местността Кръстова гора, както и за Софийската духовна семинария.

Необходимите средства за Столична община се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г., а допълнителните средства по бюджета на Министерския съвет са за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.

 

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АТАНАС ЩЕРЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ­РИЛ И МЕТОДИЙ“-ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАК­РИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 148 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛ­НА ИКОНОМИКА 2020 - 2021 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 Г." В МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДА ПОДПИШЕ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, ГР. БУРГАС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС".

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯ­ТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТО­РИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖ­НОСТНО ЛИЦЕ, В РЕПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. УФА И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНИНА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЯРОСЛАВ ШРБОДЕР ЗА ПОЧЕТ­НО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ В РЕПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. УФА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБ­ЛИКА БАШКОРТОСТАН, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВОТО, ПРОВЕДЕНА НА 13 МАЙ 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 20 МАЙ 2020 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ФОРМАТ „ТЪРГОВИЯ", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КАБАКУМ - СЕВЕР 2", ОБЩИНА ВАРНА, ОБ­ЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СУВОРОВО-2", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СУВОРОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД - ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА WIZZ AIR HUNGARY LTD. ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ЗА СРОК ДО 1 ЯНУАРИ 2025 Г. ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ - САНКТ ПЕТЕРБУРГ - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПОГОДБАТА ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕ­НИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛС­ТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВО­СЪДИЕ”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕД­СЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИ­ТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСГРАНИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАМЪКА”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕРНЬОВО, ОБЩИНА ИХТИМАН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, НА „ЯГУАР-02” ЕООД - ИХТИМАН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИ­НЕРАЛИ - КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДОКТОР ЙОСИФОВО”, УЧАСТЪК „СЕВЕР”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОКТОР ЙОСИФО­ВО, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ МОНТАНА, НА „КРЕДИ” ЕООД - МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИС­ТРИТЕ ПО ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА ВОД­НИТЕ ПЛОЩИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ОТ 1996 Г.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

министърът на туризма

министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНИ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ СРЕЩИ НА МИНИСТРИТЕ ПО ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 4 И 5 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РИБАРСТВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ № 243 ОТ 05.11.1998 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията