EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 30.07.2020 г.

30.07.2020

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството одобри Програма за изграждане, разширение и

реконструкция на детски ясли, градини и училища

 

Министерският съвет одобри Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г.. Индикативният бюджет за настоящата година е до 70 млн. лв. Същият размер средства са прогнозните бюджети и за всяка една от следващите две години (2021 и 2022г.)

По програмата ще се финансира изграждане на материална база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Предвижда се строеж на нови детски ясли, градини и училища в страната, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи. По този начин ще бъде намален недостигът на свободни места. Ще се създадат и предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст.

В резултат на изпълнението на програмата се очаква и повече училища да преминат към едносменен режим на обучение.

Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.

  

Допълнителни 50 милиона лева се отпускат за детски градини и ясли

 

 Министерския съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 50 милиона лв. по бюджета на Столичната община за 2020 г. за строителство, обзавеждане и оборудване на детски градини и детски ясли, както и за отчуждаване и изкупуване на терени и имоти за нуждите от нови места в детските заведения на територията на общината.

С допълнителните средства ще бъдат изградени нови сгради и ще се разшири капацитетът на съществуващите такива. Така ще се създадат условия за обхващане на всички деца в задължителна предучилищна възраст в детските градини.

Недостигът на места изисква от Столичната община да предприеме спешни мерки за разширяване на съществуващия капацитет на детските заведение и за изграждане на нови такива, въпреки че инвестира целенасочено и последователно в ново строителство и увеличаване на сградния фонд. Причината е продължаващият приток на млади семейства към столицата като броят на децата, чакащи за прием в детските градини, продължава да расте.

Необходимите средства се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2020 г.

 

Министерският съвет прие оперативната си програма за

периода 1 юли - 31 декември 2020 г.

 

 Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода, както и планиране на процеса по извършването на оценка на въздействието.

Оперативната програма дава информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.

Оперативната програма дава възможност за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създава условия за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в програмата.

Включването на проекти на актове в оперативната програма се осъществява след извършена частична предварителна оценка на въздействието.

Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 19 проекта на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет.

Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмата ще бъде публикувана заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

 

 Министерският съвет прие законодателната си програма за

периода 1 юли - 31 декември 2020 г.

 

 Министерският съвет прие законодателната си програма за периода 1 юли - 31 декември 2020 г.

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода, както и планиране на процеса по извършването на оценка на въздействието.

Законодателната програма дава информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.

Законодателната програма дава възможност за повишаване на прозрачността на процеса по изготвяне и приемане на нормативните актове и създава условия за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в програмата.

Програмата предвижда да бъдат разгледани общо 27 предложения за законопроекти, като за два законопроекта ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието.

Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмата ще бъде публикувана заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации wwvv.strategy.bg.

 

Предсрочно се прекратява мандата на Елена Николова Чернева - Маркова като председател на Националното бюро

за правна помощ заради избора й за заместник-омбудсман

 

Министерският съвет взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на Елена Николова Чернева - Маркова като председател на Националното бюро за правна помощ, считано от 22 юли 2020 г. Правителственото решение е във връзка с решение на Народното събрание от 22 юли 2020 г. за избирането на Елена Чернева - Маркова за заместник-омбудсман на Република България и въз основа на подадено от нея заявление и на основание чл. 14, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Закона за правната помощ.

 

 Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

 

Правителството прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет, политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ за 2020 г. в размер 1 257 800 лв. за извънгаранционно поддържане на временното възпрепятстващо съоръжение и прилежащия път по българо-турската граница на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол.

 

 Правителството отпусна 11,6 млн. лв. за изплащане на обезщетения

и прилагани мерки за ограничаване и ликвидиране на АЧС

 

Правителството одобри допълнителни средства в размер до 11,6 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за изплащане на обезщетения и прилагани мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете на територията на България. С тях ще се изплащат обезщетения на свинекоплексите, в които са констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете през 2020 година, както и обезщетения за стопанства, отглеждащи порода „Източнобалканска свиня“.

Съгласно процедурата на Европейската комисия се извършва частично рефинансиране до 75 % на направените разходи.

 

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министър-председателят

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министър-председателят

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ МАНДАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ.

Внася: министър-председателят

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г.

Внася: министър-председателят

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА УМРЕ­ЛИ/ЕВТАНИЗИРАНИ ЖИВОТНИ, УНИЩОЖЕНИ СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИ­ВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ФУРАЖИ, ФУРАЖНИ СУРОВИНИ, ФУРАЖНИ ДОБАВ­КИ И ИНВЕНТАР И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИ­ДИРАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА ТЕРИТО­РИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката