EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 29.06.2022 г.

29.06.2022

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

   

 

Правителството прие Доклад за състоянието на администрацията през 2021 г.

 

Министерският съвет прие решение за приемане на Доклад за състоянието на администрацията през 2021 г.

Ежегодно, в изпълнение на Закона за администрацията по предложение на министър-председателя, Министерският съвет приема Доклад за състоянието на администрацията.

Докладът за състоянието на администрацията през 2021 г. отразява състоянието на администрациите по отношение на: развитието на административните структури; човешките ресурси; условията за осъществяване дейността на администрацията и достъпа до обществена информация.

В Административния регистър, секция „Информация” / “Годишни отчети" на адрес iisda.goveniment.bg/annual reports се публикуват справки с информация, попълнена от администрациите за годишния доклад за 2021 г.

Докладът за състоянието на администрацията през 2021 г. е изготвен на база информацията, попълвана от администрациите и съдържаща се в Интегрираната информационна система на държавната администрация, като е използвана и информация и от други източници.

 

Националната асоциация на хората с придобити увреждания беше призната за национално представителна организация

 

Правителството призна Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания” (НАХПУ) за национално представителна организация на хора с увреждания за срок от четири години.

Основната дейност на Сдружението е в подкрепа на младежите, хората от средната възраст и пенсионерите с увреждания с цел тяхното приобщаване в обществото. НАХПУ е реализирала редица инициативи за повишаване на знанията на хората с увреждания с цел увеличаване възможностите за трудовата им реализация.

Организацията предоставя становища и участва в разработването на проекти, програми, стратегии и инициативи на национално и регионално ниво за участието на хората с увреждания в областта на науката, културата и изкуството, образованието, спорта, както и за насърчаване на тяхната професионалната реализация.

 

Правителството одобри създаването на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия

и сигурност на доставките към Министерския съвет

 

Правителството одобри проект на изменения за създаването на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

С приетото изменение се определя вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията за съпредседател на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките съвместно с министъра на отбраната.

В заключителните разпоредби са предвидени изменения в Постановление № 9 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, с което се правят промени в наименованията на министерствата, чиито представители са членове на Съвета.

 

Каменар става квартал на гр. Поморие

 

Правителството прие решение за административно-териториална промяна в община Поморие, с което село Каменар става квартал на гр. Поморие. В града, който е и административен център на общината, са съсредоточени системите на обществено обслужване, има развита медицинска мрежа, културни институции, градски транспорт, детски и учебни заведения и др. С присъединяването на селото ще може да се оптимизира транспортната схема, обслужваща двете населени места и ще се подобри достъпът на населението до здравни, образователни, социални, културни и административни услуги, предлагани в общинския център на ежедневна база. Повече хора ще имат възможност да получават по-качествени услуги и ще могат да участват активно в решаването на въпроси за съвместното развитие на двете населени места и на региона.

Проектът на Общ устройствен план за територията на община Поморие с обхват на всички населени места и техните землища е в процедура по одобряване. Той предвижда разширяване на строителните граници на с. Каменар и разширяване на производствената зона южно от селото.

 

Определено е наличие на основен интерес във връзка с доставка на боеприпаси за Въоръжените сили

 

Министерският съвет прие решение, с което определи наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, който трябва да бъде защитен при доставката на боеприпаси за Въоръжените сили за Република България.

Придобиването на боеприпаси цели окомплектоване и обновяване на ведомствените запаси поддържане боеспособността на въоръжените сили, за гарантиране на сигурността на страната, суверенитета и териториалната цялост на държавата, за защита на конституционно установения ред в Република България и гарантиране на сигурността на класифицираната информация.

 

278 000 лева отиват при даровити деца

 

Министерският съвет одобри 278 235 лева за стипендии по Програмата за мерките за закрила на деца е изявени дарби от общински, държавни и частни училища.

Програмата осигурява финансови стимули за ученици от VIII до XII клас, представили се успешно на национални и международни олимпиади, конкурси и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта.

184 275 лева се предоставят на 42 общини в страната. С тях ще бъдат осигурени стипендии за 241 ученици от общински училища, както и за 13 ученици с изявени дарби от частни училища.

Стипендии ще получат и 94 ученици от държавни училища, за което по бюджета на Министерството на образованието и науката са прехвърлени 92 340 лева. Одобрен е и трансфер в размер на 1620 лева за Техническия университет в София, в чиято структура са Технологичното училище „Електронни системи“ в столицата и Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, които имат общо трима стипендианти.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството одобри отчуждаването на имоти - частна собственост за изграждане на пътен надлез, част от рехабилитацията на жп участък Пловдив - Бургас. Те представляват земеделска и урбанизирана територия в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването ще се извърши от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Община Каолиново получава държавни имоти в с. Загориче, с обща площ 14700 кв. м и построените в тях сгради. Имотите ще бъдат използвани за създаването на общински „Дневен център за стари хора“ с капацитет до 30 души и „Кризисен център за подкрепа“ за до 8 човека. В дневния център ще се организират дейности, насочени към създаването на условия за социални контакти на възрастните хора, за да се ограничи изолацията им и да се създадат условия за тяхното интегриране в обществото. В кризисния център ще може да се настаняват лица в сложни житейски ситуации, вследствие на бедствия, аварии, трафик или друга форма на експлоатация и емиграция. В него ще се осигурява и подкрепа за нуждаещи се деца, юноши и/или майки, живеещи в среда с насилие или пострадали от такова.

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на имот - публична държавна собственост за управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция „Охрана“. Предмет на Решението на Министерския съвет е поземлен имот, намиращ се в област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Беляковско шосе” № 8, с идентификатор 10447.506.347, с площ от 3 340 кв. м застроена и незастроена площ, застроен с 2 сгради с обща застроена площ 934 кв. м, съгласно Акт за публична държавна собственост № 2393 от 14 юни 2021 г. Имотът е необходим за изграждане на Етапна конвойна база и административни помещения за нуждите на Регионална дирекция „Охрана“ - Велико Търново към Главна дирекция „Охрана“.

Правителството прие Решение за даване на съгласие „Национална компания индустриални зони“ ЕАД да продаде, чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти към АППК, на инвеститори, поземлен имот, находящ се в гр. Пловдив. Мотивът за взетото решение е да се улесни достъпът до имоти, собственост на дружеството, с оглед реализиране на инвестиционни проекти, чиято подкрепа е извън обхвата на Закона за насърчаване на инвестициите, което ще доведе до инвестиции в по-широк кръг от икономически дейности.

 

Одобрени резултатите от българското участие в Неформалната видеоконференция на министрите на транспорта на ЕС

 

Правителството се запозна с резултатите от Неформалната видеоконференция на министрите на транспорта на Европейския съюз, която се проведе на 8 април 2022 г.

В рамките на заседанието представителите на държавите членки обмениха мнения на тема: „Координиран европейски отговор на войната в Украйна в областта на транспорта“.

България представи своята позиция, като заяви, че украинските граждани са освободени от пътни такси, ТОЛ, винетки и разрешителни. Предоставен е превоз на украински и чужди граждани с автобуси от български автобусни превозвачи. Украинските граждани имат достъп до безплатен за тях железопътен превоз. Извършен е и превоз на хуманитарна помощ за Украйна по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС. Осигурено е безопасното и качествено управление на въздушното движение.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в 110-та сесия на Международната конференция на труда

 

Правителството одобри доклад за резултатите от българското участие в 110-та сесия на Международната конференция на труда, проведена в периода 27 май-11 юни 2022г. Националната делегация бе ръководена от заместник-министърът на труда и социалната политика Жулиета Върлякова.

По време на 110-та сесия на МКТ заседаваха следните комитети: Комитет по прилагане на стандартите на МОТ; Комитет относно повторна дискусия за стратегическата цел на заетостта; Комитет за разработване на стандарт за чиракуването; Комитет за достойния труд и социалната и солидарна икономика; Комитет по пълномощията.

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което се проведе на 9 юни 2022 г. в Люксембург.

По време на заседанието Съветът постигна общи подходи по предложението за Регламент по отношение на цифровия обмен на информация по дела за тероризъм и по предложението за Регламент за създаване на платформа за сътрудничество за подпомагане действието на съвместните екипи за разследване. Те ще гарантират сигурен обмен на информация между държавите членки и Евроюст и съответстват на нуждите на разследващите органи от платформа, която да позволи бърза и защитена комуникация.

Съветът прие частичен общ подход по проекта на Директива за противодействие по наказателноправен ред срещу престъпленията в областта на околната среда, който обхваща разпоредбите относно съставите на престъпленията. В изказването си от името на България министър Надежда Йорданова приветства инициативата на Комисията, защото престъпните посегателства срещу околната среда засягат всички граждани и бъдещите поколения. „Трябва да се отчете нуждата от тясна обвързаност между престъпленията и съответстващите им наказания, тъй като на по-късен етап ще се намалят възможностите за формулиране на санкции по престъпни състави, които вече няма да бъдат предмет на обсъждане“, каза още министър Йорданова.

Във връзка с продължаващата война в Украйна бяха обменени мнения относно подходящите реакции в областта на правосъдието с цел избягване на безнаказаността. Министрите потвърдиха необходимостта от продължаване на координацията, започната от Френското председателство в подкрепа на разследването и наказателното преследване на престъпления против човечеството в Украйна. България подкрепи отговор на равнище ЕС за сътрудничество относно защитата на разселени малолетни и непълнолетни лица от Украйна и относно разширяването на списъка на областите на престъпност по член 83 ДФЕС чрез включване на нарушенията на ограничителните мерки на ЕС.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведен на 10 юни 2022 г., в Люксембург.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Миграция и убежище: актуално състояние в изпълнението на първи етап от поетапния подход; Украйна: Изпълнение на Плана от десет точки; Общо състояние на Шенгенското пространство: Кодекс на шенгенските граници; Директива за обмен на информация; Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно автоматизирания обмен на данни в контекста на полицейското сътрудничество („Прюм II“).

 

Одобрена е помощта на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила

в Република България вследствие на военните действия в Украйна“

 

Министерският съвет прие проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“ и допълнение на Програмата по отношение на дължимия данък добавена стойност от лицата, които извършват дейност в обекти, вписани в Регистъра за подслон и на проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г„ за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Украйна.

По второто плащане за периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г., са одобрени 95 лица, които са предоставили 157 025 броя нощувки с изхранване на 9 971 лица, получили временна закрила на територията в Република България за периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. Осигуреният финансов ресурс в размер на 6 817 517 лв. се осигурява, за следните плащания както следва:

 

Регистър на Министерство на туризма

Лица предоставили настаняване -

брой

Верифициран брой нощувки

Сума без ДДС, в

лева

Сума с ДДС, в

лева

Прихващане от плащане по етап I от Програмата, в лева

Сума за получаване по втори отчетен период, в лева

НТР (категоризирани обекти - 9% ставка за ДДС), от които:

91

153 747

6 149 880,00

6 681 121,20

-          1 825,20

6 679 296,00

Лица регистрирани по ЗДДС

62

147 567

5 902 680,00

6 433 921,20

-           

6 433 921,20

Неригистрирани по

ЗДДС

29

6 180

247 200,00

247 200,00

-          1 825,20

245 374,80

РМП (некатегоризирани места за настаняване - 20% ставка за ДДС), от които:

4

3 278

131 120,00

141 400,00

-          3 178,80

138 221,20

Лица регистрирани по ЗДДС.

3

1 285

51 400,00

61 680,00

-           

61 680,00

Неригистрирани по ЗДДС

1

1 993

79 720,00

79 720,00

-          3 178,80

76 541,20

ОБЩО

95

157 025

6 281 000,00

6 822 521,20

-          5 004.00

6 817 517,20

 

 

 

 

Одобрен е Списък със законопроекти, на които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието и със закони,

на които ще бъде извършена последваща оценка на въздействието през 2022 г.

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Списък със законопроекти, на които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието и със закони, на които ще бъде извършена последваща оценка на въздействието през 2022 г.

Решението е в светлината на заявените приоритети на правителството за подобряване процесите по извършване на оценка на въздействието на проектите на нормативни актове и на начина на планиране на тяхното изработване. Въз основа на тези приоритети Министерският съвет прие Решение № 218 от 07.04.2022 г., насочено към повишаване качеството на извършваните оценки на въздействието от администрацията със собствени ресурси през 2022 г. като предвижда министрите да организират извършването със собствени ресурси най-малко на една цялостна предварителна оценка на въздействието на законопроект, който ще бъде предложен за разглеждане от Министерския съвет през 2022 г. и най-малко на една последваща оценка на въздействието на закон, чието изпълнение е от тяхната компетентност, през 2022 г.

С приетото днес решение е одобрен списъкът със законопроекти, съответно със закони, на които ще бъде извършена оценка на въздействието през 2022 г. и са определени отговорните за това институции.

Решението предвижда наблюдението по неговото изпълнение да се осъществява от Съвета за административната реформа под председателството на заместник министър- председателя по ефективно управление.

 

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

 

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г.

Целта е да се определи механизмът за предоставяне и ползване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания в съответствие със Закона за хората с увреждания.

Предвижда се дейностите по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания да се извършват изцяло автоматизирано, чрез специално създаден в НЗОК специализиран софтуер. Електронизирането на тези процеси води до улесняване на лицата да упражнят правото си на достъп до нужното им помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие.

Очаква се с новите условия и ред да се оптимизира и улесни процесът по предоставяне на посочените изделия и съответно правоимащите лица да бъдат обезпечени с нужните им помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

 

Изменя се Правилникът за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

 

Министерския съвет прие изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология. Целта е привеждане в съответствие на Правилника със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обнародван в ДВ, бр. 20 от 11 март 2022 г.

С §7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обнародван в Държавен вестник, брой 20 от 11 март 2022 г., Националният институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката преминава към министъра на околната среда и водите.

С изменението се отразява, че Националният институт по метеорология и хидрология е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на околната среда и водите. Отразява се, че генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология се назначава и освобождава от министъра на околната среда и водите. Спазва се общият принцип, че назначенията се осъществяват след провеждане на конкурс. Настоящият текст на чл. 8, ал. 2 предвижда Правилникът за устройство и дейността на Националният институт по метеорология и хидрология да се одобрява предварително от общото събрание на Института.

С проекта на Постановление на Министерския съвет се прави предложение Общото събрание на учените да може да прави предложения до министъра на околната среда и водите за изменение или допълнение на правилника за устройството и дейността на НИМХ. Допълнително се правят предложения, генералният директор да се ползва от правата за съответната академична длъжност, както след освобождаването на генералният директор да има право да заеме предишната си академична длъжност без провеждане на конкурс или избор при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав на Република България.

 

Приета е такса за една от услугите на Единната информационна точка

 

С допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, се определя размерът на такса при предоставяне на една от услугите на Единната информационна точка, съобразно разпоредбите на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура.

Достъпът до основната част от данните в ГИС базираната платформа продължава да е свободен. Такса се въвежда за изпълнението на електронната административна услуга, предоставяща информация за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Тази услуга обединява информация от множество източници и чрез нея се осигурява бърз достъп на мрежовите оператори до информация за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи.

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

 

На свое заседание Министерският съвет прие проектозакон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи.

Целта на въведените промени е улеснение на гражданите при издаването на личните документи. Едно от предложените изменения е отпадането на задължението за смяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство /СУМПС/ при промяна на постоянния адрес на населено място в рамките на една област. Разширява се обхватът на въведената ускорена услуга за издаване на СУМПС /до 3 дни от приемането на заявлението/, като се добавят и случаите на: първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория; подмяна на СУМПС поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория; възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролни точки; възстановяване на правоспособност поради отказ на категория. Отпада изискването за предоставяне на копие от документ за завършено образование в случаите на подавани от чужди граждани заявления за подмяна на чуждестранни СУМПС с български. Логиката е в обстоятелството, че се касае за признаване на вече придобита правоспособност за управление на МПС, а изискването за образование е национално и е относимо към първоначалното издаване на този документ.

В ЗБЛД се създава правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат удостоверения за електронна идентичност. По този начин личните карти могат да бъдат използвани като носител на електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронна идентификация. Регламентирана е и опцията за запис на удостоверения за електронна идентичност в документите тип „паспорт“, както и в разрешенията за пребиваване, които се издават на пребиваващи у нас чужденци. Предвидена е и възможността при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност до 10 години, както и временна карта за самоличност на лица, на които е постановена присъда, която не е влязла в сила.

Със законопроекта се урежда и хипотезата за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да предостави документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване. В тези случаи се предвижда удостоверяването на личността да става с представянето на удостоверителен документ за раждане.

 

Министерство на правосъдието предлага създаването на единна входна точка за запорите в Република България

 

Министерство на правосъдието предлага изграждането на електронна информационна система единна входна точка за запорите в Република България. Чрез нея информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела ще бъде централизирана в една база данни. Системата ще е достъпна за правоимащите органи и лица на територията на страната и извън нея.

Към момента в българското законодателство съществува нормативна празнота по отношение на възможността за информиране на заинтересованите страни преди извършване на покупко-продажба на движими вещи (пътно-транспортни средства, селскостопанска техника, пътностроителна техника и др.) относно наложени запори върху тях.

Предвидено е информационната система за запорите и системата за електронен публичен търг да функционират на основата на обща информационна система. Този подход ще позволи общ единен стандарт при изграждането на двете функционалности и автоматизирано движение на данни от регистъра на запорите на движими вещи към модула за продажбите и обратно.

Системата ще допринесе за развитието на електронните услуги, които се предоставят на гражданите и бизнеса, както и ще предостави възможност за взаимодействие между системи при проверка за наличие на запор върху вещ на дадено лице. Така ще се постигне максимална информираност на гражданите, бизнеса и държавните органи, ще се намали възможността за разпореждане със запорирани вещи.

 

Правителството прие решение за даване на съгласие УО на ПРСРС да открие процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. ще може да открие процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства в размер до 163 203 274 лева над финансовия ресурс по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

За общините, които ще кандидатстват по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са осигурени допълнителни средства в размер до 163 203 274 лева над финансовия ресурс по подмярката.

Наличният бюджет към момента от 130 166 726 лева е крайно недостатъчен, както с оглед на големия брой общини попадащи в дефиницията за „селска община“ (215 броя), така и с оглед на спецификата и размера на инфраструктурните проекти, които са допустими за подпомагане по ПРСР 2014 - 2020 г.

С приемането на решението се очаква да се одобрят значителен брой проекти по подмярка 7.2, в рамките на адекватни за предвидените дейности финансови размери, с което да се постигнат в по-голяма степен количествените цели по подмярката и финансова рамка по ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Социалната пенсия за старост става 247,00 лв. от 1 юли

 

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 170,00 лв. на 247,00 лв. от 1 юли, реши правителството.

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните.

 

Правителството одобри позиция на България относно предложение на Френското председателство на Съвета на ЕС

за обща позиция на ЕС за преговорите за присъединяване на ЕС с Република Северна Македония

 

Министерският съвет одобри позиция на България относно предложение на Френското председателство на Съвета на ЕС за обща позиция на ЕС за преговорите за присъединяване на ЕС с Република Северна Македония и Заключения на Съвета на ЕС в съответствие с Решението на 47-то Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори на Република Северна Македония от 24 юни 2022 г.

 

Определени са органите и структурите, отговорни за изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Със свое постановление правителството определи органите и структурите, отговорни за изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции.

С Постановлението се уреждат неурегулирани от националното и европейското законодателство обществени отношения, които ще възникнат във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. Определят се органите, структурите, основни им функции по изпълнението на Плана, наемането на служители със специфична експертиза за осигуряване на дейностите по управление и изпълнение на инвестициите в Плана и създаването на експертно-консултативен съвет за проследяване на напредъка на изпълнението му.

С установените в акта правила се цели създаване на ясна и унифицирана уредба по отношение на участниците в процеса на управление и изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

 

Още 10 млн. лв. за модернизация на професионални училища

 

Още 10 млн. лв. ще бъдат вложени в модернизация на професионални училища в страната. Одобрените от кабинета средства са за ремонти на учебни корпуси, спортни площадки, работилници, общежития, физкултурни салони, училищни дворове и изграждане на санитарни помещения за ученици и учители с увреждания.

Допълнителното финансиране е необходимо, за да бъдат завършени дейностите по подобряване на техническата база на държавните професионални гимназии, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Договорените средства по оперативната програма за модернизация на 105 училища са 111 816 000 лв.

Изпълнението на проектите започна още през 2017 г. До момента е изцяло обновена материалната база на 31 професионални гимназии. Допълнително отпуснатите средства ще позволят да продължат дейностите по модернизацията в останалите държавни професионални гимназии, включени в програмата.

 

Одобрени са 2 592 550 лева за пътувания на ученици

 

Правителството одобри 2 592 550 лева за финансиране както на реализирани, така и на предстоящи почивки на ученици по Националната програма „Отново заедно“.

Със средствата се обезпечават пътуванията на 4012 ученици от I клас до XI клас и 404 учители или други ръководители от 87 общински училища.

233 000 лв. се отпускат за финансиране на 9 държавни училища за пътуване на 420 ученици и 46 ръководители.

За участниците в пътуванията е осигурено финансиране от централния бюджет за шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. на участник, който включва: настаняване - 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Това е първото финансиране по програмата през настоящата учебна година. С предишни решения бяха одобрени общо 12 230 950 лева.

На училищата с одобрено финансиране през 2021 г. се предоставят средства след представяне на сключения договор с туроператор. Част от средствата са за пътувания, които не се осъществиха заради пандемията през тази учебна година.

Целта на програмата е създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. Очаква се програмата да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира физическата им активност.

 

Одобрени са допълнителни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 6 248 914 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на непредвидени разходи за провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи, преодоляване на последиците от бедствия.

Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

Вицепремиерът и министър на финансите е упълномощен да води преговори и да подпише Финансово споразумение

за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост между ЕК и правителството ни

 

Със свое решение правителството упълномощи заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите да води преговори и да подпише Финансово споразумение за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост между Европейската комисия и правителството на Република България, в условията на последваща ратификация.

Сключването на Финансово споразумение с Европейската комисия е в изпълнение на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост и е във връзка с Решение за изпълнение на Съвета ST 8091/22 за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България от 04.05.2022 г.

Резултатите, които се очакват да бъдат постигнати, са финализиране на въпросите, свързани с финансовото изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост посредством подписване на споразумение с Европейската комисия при условие за последваща ратификация, с което ще определят финансовите права и задължения на страните с цел създаване на нормативна рамка за гарантиране на ефективното изпълнение на предвидените реформи и инвестиции от България.

 

Отменено е правителственото решение № 159 от 2022 г.

 

Министерският съвет отмени РМС № 159 от 2022 г. за увеличаване капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Врана“ ЕАД и за възлагане на търговското дружество на задължения за изпълнение на цели на публичната политика и Постановление № 33 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.

Предвид очакванията за добра нова реколта от есенници и факта, че в складовете за съхранение на зърно са налични достатъчни количества пшеница за преходен запас, се очертава безпроблемно осигуряване на нуждите от пшеница в Република България.

В тази връзка, отпада необходимостта държавата да се намесва на пазара на зърно и да изкупува от българските зърнопроизводители, продукция за гарантиране на нуждите на населението за година напред.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕН СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внасят: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията;

министърът на отбраната

               

 1. РЕШЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ПРОМЯНА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ, ОБЛАСТ БУРГАС - ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕДНО НАСЕЛЕНО МЯСТО КЪМ ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, КОЙТО ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКА НА БОЕПРИПАСИ ПО ЗАЯВКИ С ЦЕЛ ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ ЗАПАСИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОДОБЕКТ 15 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 124+657“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 124+657 ОТ УЧАСТЪК 2 ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТА- ЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Внасят: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството;

заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

8 РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройство и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТРАНСПОРТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 8 АПРИЛ 2022 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В 110-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, ПРОВЕДЕНА ОТ 27 МАЙ ДО 11 ЮНИ 2022 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 9 ЮНИ 2022 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 10 ЮНИ 2022 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на вътрешните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 145 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г., И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАКОНОПРОЕКТИ, НА КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И СЪС ЗАКОНИ, НА КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ПРЕЗ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внасят: министърът на здравеопазването;

министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. ДА ОТКРИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЪС СРЕДСТВА В РАЗМЕР ДО 163 203 274 ЛЕВА НАД ФИНАНСОВИЯ РЕСУРС ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАМКОВА ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФРЕНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС ЗА ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА ЕС ЗА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕС С РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ЕС.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ТЕХНИТЕ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ОТНОВО ЗАЕДНО ", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. И ОДОБРЕНА ЗА 2022 Г. С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНА".

Внасят: министърът на отбраната;

заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТА НА ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА „ВРАНА" ЕАД И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 159 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА „ВРАНА" ЕАД И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИ НА ПУБЛИЧНАТА ПОЛИТИКА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД, ГР. СОФИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията