EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 27.03.2024 г.

27.03.2024

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 9

за 2024 г.

 

Със свое решение правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 9 за 2024 г. Делото е образувано по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 129, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в частта „с изключение на задължителни осигурителни вноски“.

Разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от ДОПК посочва, че недължимо внесени или събрани суми, с изключение на задължителните осигурителни вноски, се връщат със законната лихва за изтеклия период, когато са внесени или събрани въз основа на акт на орган по приходите. В останалите случаи сумите се връщат със законната лихва от деня, в който е следвало да бъдат възстановени по реда на ал. 1-4.

В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че оспорената разпоредба не противоречи на Конституцията на Република България и искането следва да се отхвърли като неоснователно.

 

Кабинетът прие План за намаляване на административната тежест

 

Министерският съвет прие Решение за приемане на План за намаляване на административната тежест.

Планът за намаляване на административната тежест е резултат от усилията на правителството за подобряване на регулаторната политика на страната, включително в контекста на процеса по присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Проектът на Плана за намаляване на административната тежест съдържа общо 253 мерки, които са в следните основни направления: отпадане на изискуеми документи, служебно събиране на информация, установяването на процедурите по предоставянето на услуги в закон, намаляване на срокове, подобряване на дейностите по администриране на регистри и разширяване на тяхната използваемост в административните производства и др.

За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 97 закона.

В плана се съдържат хоризонтални мерки за разширяване използваемостта на изградени регистри, законовото установяване на които ще промени значителен брой административни производства и за заявителя на услугите ще отпадне изискването за представяне на: копия от скици и други кадастрални данни; документ, доказващ трудовото правоотношение; документ, доказващ юридическата правоспособност; информация за наличие или липса на наказателно производство/повдигнато обвинение/статут на подсъдим.

Мерките в плана се изпълняват чрез законопроектите, одобрявани от Министерския съвет, независимо дали са включени в законодателната програма на Министерския съвет за съответния период. Ще бъде изготвен доклад за неговото изпълнение към 31 декември 2024 г. Планът и информация за неговото изпълнение ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации  www.strategy.bg.

 

Правителството назначи Вилизар Георгиев за член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

 

Правителството назначи Вилизар Георгиев за член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

С РМС № 634 от 2023 г., на основание чл. 6, ал. 1 от ЗСБТ и подадена лична молба за освобождаване, Калин Стануков е освободен като член на ДКСБТ, преди изтичане на 5-годишния мандат на комисията.

С оглед овакантената към настоящия момент позиция, Министерският съвет със свое решение назначи Вилизар Георгиев за член на ДКСБТ, за срок до края на мандата на комисията.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет, който регулира и контролира създаването и дейността на стоковите борси и клиринговите къщи, стоковите тържища, пазарите на производителите, самостоятелните обекти и брокерите, извършващи дейност на стокова борса по ред и начин, определени в Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Комисията се състои от председател и двама членове, които се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и индустрията и имат мандат пет години.

 

Министерският съвет прие изменение на Стратегията за превенция на престъпността

(2021-2030 г.)

 

Правителството прие Решение за изменение на Стратегията за превенция на престъпността (2021-2030 г.), чиято основна цел е създаване на национална рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешното провеждане на водената последователна държавна политика в това направление. С направената промяна се конкретизира изискването изготвените от Националния съвет по превенция на престъпността годишни планове за действие към Стратегията да се внасят за приемане от МС от министъра на вътрешните работи, в качеството му на председател на Съвета.

С предложените промени се уеднаквява и терминологията - навсякъде думите „Стратегия по превенция на престъпността" се заменят със „Стратегия за превенция на престъпността'', а думите „план за изпълнение на стратегията" - с „план за действие към стратегията", отразени са и промени в законодателството - създаването на Комисията за противодействие на корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество и др.

Предложените промени няма да окажат въздействие върху държавния бюджет.

 

Създаден е механизъм за своевременно актуализиране на състава на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет

 

Министерският съвет прие изменение на Решение № 520 от 2018 г. за създаване на Централен епизоотичен съвет към Министерския съвет, с което се регламентира възможност за своевременно изменение на състава на Съвета.

Епизоотичната обстановка на територията на страната в последните години е динамична по отношение на редица заразни болести по животните, а ролята на Съвета за организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика и ликвидиране на заразните заболявания е от изключително значение, поради което е важно да съществува механизъм за своевременно изменение на състава при необходимост. Съветът се ръководи от заместник министър-председател, заместник­-председател е министърът на земеделието и храните, а секретар - изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните.

В състава на съвета се включват представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на земеделието и храните.

 

Кабинетът предлага генерал-майор Стайко Прокопиев да бъде назначен на длъжността Началник на ВА „Г. С. Раковски“

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи генерал-майор Стайко Прокопиев от длъжността „Директор на Щаба на отбраната" и да го назначи на длъжността „Началник на ВА „Г. С. Раковски", считано от 24.04.2024 година.

Кабинетът прие също така Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи генерал-майор Тодор Дочев от длъжността „Началник на ВА „Г. С. Раковски“ и от военна служба, считано от 24.04.2024 година., поради навършване на пределната възраст за военна служба.

 

 

МТС ще проведе процедура за избор на жп превозвач за срок от 15 години

 

Министерският съвет прие решение за провеждане на процедура за избор на превозвач за обществен превоз с железопътния транспорт, включващ превоз на пътници на територията на цялата страна. Правителството възлага на министъра на транспорта и съобщенията да проведе процедурата по реда на Закона за обществените поръчки и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година.

Предвижда се договорът за извършване на пътническите превози да бъде сключен за срок от 15 години, считано от 01.01.2025 г. В случай, че сключването на договора за обществена услуга доведе до смяна на оператора, се предвижда прехвърляне на правата и задълженията на работниците и служителите, заети в настоящия оператор и спазване на определени социални стандарти за целия персонал, участващ в предоставянето на услугата за обществен транспорт.

В условията на поръчката ще се включат изисквания за продължителност, редовност, капацитет и качество на предлаганата услуга, както и редът за тяхното отчитане. Изпълнението на поръчката ще се осъществи с подвижен железопътен състав, предоставен от държавата, както и със собствен такъв, при условия и ред, определени в документацията за обществената поръчка.

 

Увеличава се финансирането за общинската администрация, културните институции и помощник-възпитателите

 

Министерският съвет прие решение за допълнително завишение на максималните коефициенти за съответните групи общини, които се използват при изчисляването на стандарта за средствата за заплати на служителите, заети в общинската администрация.

Допълнителните увеличения са във връзка с приетите с чл. 1, ал. 5, т. 8.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. разходи по централния бюджет за 2024 г. за увеличение на възнагражденията на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация" в размер на 32 млн. лв., считано от 1 януари 2024 г. С предложените промени общото увеличение на средствата за общинската администрация за 2024 г. спрямо 2023 г. достига 9,8%.

С решението на Министерския съвет допълнително се увеличава стандартът за яслена и целодневна група в детска градина, с което се осигурява изпълнението на Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в частта за определените минимални основни месечни работни заплати за непедагогическия персонал, заемащ длъжност „помощник-възпитател". Необходимите средства за увеличението на стандарта са в размер на 16,7 млн. лв. и се осигуряват за сметка на приетите разходи с чл. 1, ал. 5, т. 2.3 от ЗДБРБ за 2024 г.

В сферата на културата основните стандарти за финансиране на държавните музеи, художествени галерии и на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", както и стандартите за общинските музеи, художествени галерии и библиотеки с регионален характер се увеличават допълнително с 18,2%.

Допълващите стандарти за закрити площи на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" и на регионалните библиотеки се увеличават допълнително с 20%, а за държавните музеи и художествени галерии се въвежда нова група допълващ стандарт за закрити площи.

За читалищата стандартът е увеличен допълнително с 1,2%, а натуралният показател е завишен с 20 бройки. С направените промени общото увеличение на стандарта за читалищата за 2024 г. спрямо 2023 г. достига 21,6%.

Общо необходимите средства за увеличението на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности в областта на културата са в размер на 23,1 млн. лв. и се осигуряват за сметка на приетите разходи по централния бюджет за 2024 г. по чл. 1, ал. 5, т. 5.1.1 и 5.2 от ЗДБРБ за 2024 г.

 

Правителството отпусна 3,5 млн. лв. за доизграждане на храм “Св. Вмчк. Архидякон Стефан” и духовен комплекс към него в Южния парк

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г. в размер на - 3 500 000 лв. за доизграждане на храм „Св. вмчк. архидякон Стефан" в Южния парк, гр. София.

Допълнителните финансови средства са необходими за удовлетворяване на религиозните нужди на вярващите православни християни на няколко района в южната част на гр. София.

 

Правителството отпусна средства за изпълнението през 2024 г. на Програмата за подкрепа на организациите на българските общности в региона

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 r. в размер до 2 100 000 лева, необходими за изпълнението на Програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Касово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание, на проектна основа за периода 2020 - 2024 г., приета с Решение на Министерския съвет № 259 от 16 април 2020 г.

Финансовата подкрепа е част от ангажимента на българската държава към българските исторически общности и граждани в чужбина като носители на значителен интелектуален, финансово-икономически и демографски потенциал.

Подпомагането на проекти на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Касово, Украйна и Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание в рамките на 5-годишната Програма осигурява нови възможности и механизми за приобщаване и включване на българските граждани зад граница към държавния и обществено-политическия живот в България, както и за съхраняване на българското етнокултурно пространство и утвърждаване на положителния образ на Република България.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР за Програмата за подпомагане на българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина за 2024 г.

 

Със свое постановление Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г. в размер до 200 000 лева, необходими за финансирането на проекти по Програмата за подпомагане на българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина за 2024 г.

Програмата бе одобрена с Решение на Министерския съвет на Република България № 152 от 07.03.2024 г. Нейната цел е поддържането на устойчиви връзки с българските граждани и българските общности в чужбина и подпомагането на техните структури, организации и медии в справянето с информационни и комуникационни предизвикателства и в създаването на подобрена среда и устойчивост за развитието им.

Фокусът на програмата е насочен към държавите от непосредственото съседство (Западните Балкани) и от Източна Европа с традиционни български общности (Украйна и Молдова). С Програмата се цели създаване на капацитет за борба с дезинформацията и фалшивите новини, повишаване на медийната грамотност и създаване на обществена устойчивост към външна намеса и информационно манипулиране.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

 

Министерският съвет прие на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

Съгласно чл. 1, ал. 5, т. 5.2. в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за увеличение на възнагражденията за централната администрация на Министерството на културата и за Националния институт за недвижимо културно наследство са предвидени 1 900,0 хил. лв.

С проекта на постановление се предлага одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2024 г. в размер на 1 900 000 лв. за увеличение на заплати и за възнаграждения на служителите в Министерство на културата и в Националния институт за недвижимо културно наследство, считано от 1 януари 2024 г. при спазване на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет учреди безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от поземлен имот - публична държавна собственост, в полза на община Пазарджик. Сервитутът се учредява за изграждане на обект: „Канапизационна помпена станция „Добровница“ за отпадъчни води в землището на с. Добровница, община Пазарджик и тласкател до съществуваща РШ от канализационната мрежа на гр. Пазарджик. Засегнатият поземлен имот от сервитута се намира в община Пазарджик.

Целта на проекта е да се осигури възможност за отвеждане до Градска пречиствателна станция за отпадни води - Пазарджик на битови отпадъчни води от с. Добровница посредством канализационна помпена станция и напорен тръбопровод.

Решението е в съответствие със Закона за държавната собственост, който позволява да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, или когато друго техническо решение е икономически нецелесъобразно.

Съгласно друго правителствено решение, имот в столичния район Слатина, който е публична държавна собственост, ще бъде използван за изграждане на контролен пункт на Българската агенция за безопасност на храните и за нови подходи със съоръжения за контрол на достъпа и нов покрит паркинг за нуждите на Държавния авиационен оператор. Имотът с площ 1082 кв. м. ще бъде обявен за частна държавна собственост.

 

Одобрено е Споразумение за взаимно признаване на свидетелствата за морски лица между България и Грузия

 

Правителството одобри проект на Споразумение между ИА „Морска администрация“ на Република България и Агенция за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия.

Документът предвижда взаимно признаване на свидетелствата за морски лица съгласно правило I/3 от Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г.

Споразумението се прилага по отношение на морските лица, притежаващи свидетелство за правоспособност за крайбрежно плаване, издадено от едната страна и служещи на борда на кораби, плаващи под знамето на другата страна.

 

 

Одобрена е българската позиция за Неформалното заседание на Съвета на ЕС по транспорт

 

Правителството одобри българската позиция за Неформалното заседание на Съвета на министрите на транспорта на държавите членки на Европейския съюз. То ще се проведе на 3-4 април 2024 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

По време на Неформалното заседание на Белгийското председателство дискусиите на министрите по транспорт на ЕС ще бъдат съсредоточени в четири тематични сесии. В първата ще бъде обсъдена темата: ,,Екологично чист транспорт - какви са нашите цели". Втората сесия ще включва дискусия за „Активната мобилност и колоезденето в Европа - от декларации до действия". Темата за „Железопътната свързаност между европейските градове: технологично, логистично и политическо предизвикателство за бъдещето" участниците ще разгледат в третата работна сесия.

В рамките на Неформалната среща ще се проведе традиционната междуинституционална сесия на „Дните за свързване на Европа" 2024 г. Тя ще бъде с фокус върху инициативите за насърчаване устойчивостта на европейските транспортни мрежи предвид геополитическите предизвикателства и изменението на климата, което е най-важното предизвикателство за следващите години.

 

Одобрен е докладът с резултатите от неформалното заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 23 и 24 февруари 2024 г. в Гент, Белгия.

Министрите на финансите и управителите на централните банки обсъдиха общата финансова грамотност на гражданите на ЕС, както и начини за подобряване на участието на инвеститорите на дребно на финансовите пазари.

По време на втората работна сесия се състоя неформален дебат за бъдещето на европейската конкурентоспособност.

 

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседание на Съвета на ЕС (Външни работи/Търговия)

 

Правителството одобри доклад на министъра на икономиката и индустрията за участието на България в заседание на Съвета на Европейския съюз (Външни работи/Търговия), проведено в периода 25-29 февруари 2024 г. в гр. Абу Даби, Обединени арабски емирства по време на 13-ата Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО).

В рамките на заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани със субсидиите за сектора на рибарството, селското стопанство, електронната търговия, улесняването на инвестициите, реформата на системата за уреждане на спорове, въпросите на развитието.

Съветът приветства присъединяването на Коморските острови и Източен Тимор към СТО и одобри декларациите по повод на инициативите по инвестициите и околната среда. Отбелязани бяха постигнатите резултати по отношение удължаването на мораториума върху облагането с мита на електронните трансмисии и реформата на СТО.

В рамките на конференцията бяха одобрени и постигнатите резултати относно работната програма по електронна търговия, прилагането на специалното и диференцирано третиране, реформата на системата за уреждане на спорове, работната програма за малките икономики и други. Одобрена бе и Министерската декларация.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи, формат „Вътрешни работи

 

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи", проведено на 4 март 2024 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Общо състояние на Шенгенското пространство - Шенгенски барометър; Оценката на Регламента за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс); Прилагане на оперативната съвместимост; Последствията от руската агресия в Украйна и кризата в Близкия Изток и върху вътрешната сигурност на ЕС - тема на работния обяд; Превенция и борба със сексуалната експлоатация над деца; Външно измерение на миграцията; Борба с трафика на наркотици и организираната престъпност: аспекти на сигурността.

В доклада е включена и информация за проведените двустранни срещи с европейския комисар по вътрешни работи, Илва Йохансон, с министъра на вътрешните работи на Румъния, г-н Каталин Предою, министъра на вътрешните работи на Австрия, г-н Герхард Кариер и министъра на вътрешните работи на Унгария, г-н Шандор Пинтер.

 

Министерският съвет прие за сведение резултатите от редовното заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета „Транспорт, телекомуникации и енергетика", част „Енергетика", проведено на 4 март 2024 г. в гр. Брюксел.

В рамките на незаконодателните дейности бе проведена обмяна на мнения между държавите членки относно сигурността на енергийните доставки и подготовката за следващия зимен период 2024 - 2025 г. Постигнато бе политическо споразумение по Препоръката на Съвета за продължаване на координираните мерки за намаляване на търсенето на газ. Проведен бе и дебат по въпроса за гъвкавостта като основен инструмент в енергийния преход.

По време на дискусиите по т. ,,Други въпроси" Литва отправи призив за спешни правни действия за спиране на вноса на втечнен природен газ от Русия. Министърът на енергетиката на Украйна, г-н Херман Халущенко, запозна енергийните министри с енергийната ситуация в Украйна. Европейската комисия информира за напредъка на държавите членки при постигането на целите за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, а делегациите на Австрия, Чешката република, Унгария и Словакия информираха за отрицателните последици от таксата за съхранение на газ, въведена от Германия, и необходимостта от по-добра координация на европейско ниво.

В рамките на Съвета по енергетика по инициатива на Франция се състоя традиционна среща на енергийните министри на държавите членки от Ядрения алианс (България, Хърватия, Чехия, Финландия, Франция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Швеция), които постигнаха споразумение по текст на декларация за необходимостта от създаване на благоприятна рамка за разгръщане на ядрената енергия и отчитане на нейния принос, наред с възобновяемата енергия, за декарбонизацията на ЕС. Бяха проведени и двустранни срещи по въпроси от областта на енергетиката с Унгария, Италия и Дания.

 

Цялата територия на летище София, включена в договора за концесия, става обект с национално значение

 

Министерският съвет реши цялата територия на летище София, която е включена в договора за концесия, както и всички бъдещи обновления и разширения, да бъдат обявени за обект с национално значение.

Предвижда се и движими вещи, които са предадени на концесионера и е необходимо да бъдат продадени или бракувани, да се обявят за частна държавна собственост. Разпореждането с тях ще се извършва по установения законов ред и приходите от продажби ще постъпват в държавния бюджет.

В обекта на концесия се включват и два нови поземлени имота, необходими за изпълнение на инвестиционната програма на концесионера, като последното е договорено в действащия към момента концесионен договор.

 

Концесионният договор за добив на строителни материали от находище „Светленще бъде прекратен

 

Концесионният договор за добив на строителни материали - глинести мергели, от находище „Светлен“ ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение от концесионера на основни задължения за повече от три месеца. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Находище „Светлен" се намира на територията на община Попова. През м. октомври 2004 г. за него е сключен концесионен договор с „Родна индустрия-91" ЕООД. Причина за прекратяването е фактът, че концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение и не е предоставил банкови гаранции по договора, включително и такива, обезпечаващи изпълнението на задълженията по опазване и възстановяване на околната среда и рекултивация.

 

Концесионният договор за добив на глини от находище „Батакаще бъде прекратен по искане на концесионера

 

Концесионният договор за добив на строителни материали - глини, от находище „Батака" ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки искането на концесионера за това.

Находище „Батака" се намира на територията на община Куклен, област Пловдив. През м. септември 2007 г. за него е сключен концесионен договор с „Тракия Керам" ЕООД, гр. Пловдив. Концесионерът мотивира искането си за прекратяване на концесионния договор с неосъществяването на добивна дейност, поради пазарна конюнктура и липса на фабрика за преработка на суровината в близост до находището. В резултат на това „Тракия Керам" ЕООД няма бъдещи инвестиционни намерения, свързани с обекта на концесия.

 

ВиваметалиЕООД ще проучва строителни материали в площ „Трънков връх

 

„Виваметали“ ЕООД, гр. Радомир, ще проучва строителни материали в площ "Трънков връх", разположена в землищата на селата Друган и Студена в общините Радомир и Перник. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи близо 28 000 лева в проучвателните дейности.

 

Правителството възложи на дирекция „Добро управление в АМС да извършва проверка на разходите за техническа помощ по приоритет 5 „Техническа помощ на програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.

 

Правителството прие изменение на Решение № 677 от 2022 г., с което на дирекция „Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет се възлага извършването на проверки за верификация на разходи по проекти за техническа помощ на управляващите органи на три оперативни програми от програмен период 2014-2020 г. и на три програми от програмен период 2021 - 2027 г., съфинансирани от европейските фондове при споделено управление.

С изменението на Решение № 677 от 2022 г., на дирекция „Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет се възлага и извършването на проверки по смисъла на параграф 1, буква а) на член 74 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 202 I година за верификация на разходи извършени от Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите" 2021 - 2027 г. в качеството му на бенефициент по Приоритет 5 „Техническа помощ".

Решението осигурява спазването на принципа на адекватно разделение на функциите при извършване на управленски проверки на разходите за техническа помощ чрез възлагането им на дирекция „Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет, в която е изграден административен капацитет по управлението и контрола на средства от ЕС, доказал се в рамките на три последователни програмни периода.

 

Правителството предостави на политическа партия „Има такъв народ“  правото на ползване на държавен имот в столицата

 

Правителството предостави на политическа партия „Има такъв народ" правото да използва безвъзмездно държавен имот в столицата за административните нужди на партията. Срокът за стопанисването на имота е десет години и докато партията отговаря на изискванията на Закона за политическите партии, при условие ползвателят да не използва имота за извършване на икономическа дейност.

Имотът се намира в град София, район „Оборище", ул. ,,11-ти август" № 5А, ет. 1, ап. 15 и представлява самостоятелен обект в пететажна сграда.

 

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. Д-р Димитър Шойлев" ЕАД.

Чрез промяната по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. се осигуряват 1 200 000 лв. за увеличаване капитала на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. Д-р Димитър Шойлев" ЕАД (еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала), което ще се извърши чрез издаване на нови 120 000 поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка.

Осигурените чрез увеличаване на капитала средства ще бъдат използвани за заплащане на разходите за завършване на първи етап от преустройството и пребазирането на болницата.

 

Правителството назначи три български авиокомпании за превозвачи по въздушни линии до Китай

 

Правителството назначи три български авиокомпании за превозвачи по международните въздушни линии между България и Китай.

Авиокомпания „Компас Карго Еърлайнс" ЕООД е определена за превозвач на редовни товарни полети по линиите София-Шанхай-София, София-Джънджоу-София и София­-Шънджън-София с общо до седем честоти седмично.

Авиокомпаниите „България Еър" АД и „Гъливеър" ЕООД са определени за изпълнение на редовни пътнически и комбинирани превози по въздушните линии София-Пекин-София и София-Шанхай-София, с общо до четири честоти седмично за първия превозвач и до три честоти за втория.

Въздушните линии са договорени със спогодба за въздушен транспорт между Китайската народна република и Република България и Меморандум за разбирателство между въздухоплавателните власти на двете държави, в сила от 8 декември 2023 г. Изпълняването на редовни полети по линиите ще създаде пряка въздушна свързаност между Република България и Китайската народна република и ще подобри свързаността на страната ни с далечния Изток. Това ще подпомогне развитието на сътрудничеството и ще открие нови възможности за по­бързото изпращане на товари, както и осъществяването на пътувания на граждани от двете страни.

 

Държавата подкрепя с над 5 млн. лв. дейността на национално представителните организации на и за хората с увреждания

 

Правителството утвърди предназначението на субсидиите на национално представителните организации на и за хората с увреждания за бюджетната 2024 година. Те се предоставят за изпълнение на дейности за гарантиране на правата на хората с увреждания, подобряване на техния живот и насърчаване на пълноценното им включване в обществото. Предоставените от държавата средства не могат да се използват за икономически или инвестиционни дейности.

Предоставянето на финансова подкрепа от държавата е регламентирано в Закона за хората с увреждания. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. общият размер на субсидията е 5 099 400 лв.

Средствата ще се разпределят между 21 национално представителни организации на и за хората с увреждания. Размерът на субсидията за всяка от тях е индивидуален и е съобразен с техните предложения за финансиране на дейности, които спомагат за подобряване начина на живот и социалното включване на хората с увреждания. Той е пряко свързан с целесъобразността на дейността на всяка организация и възможностите на държавния бюджет.

 

Ускорена ликвидация на дружества без скорошна дейност и нает персонал

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за допълнение на Търговския закон. С него се създават условия за провеждане в кратки срокове на производството по ликвидация на дружества, които отговарят на определени условия. Създаването на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица е и ангажимент на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост, етап 254 в Реформа „Разрастване България“.

Ликвидацията на търговското дружество е доброволно производство за разпределение на имуществото му след неговото прекратяване. Целта на ликвидацията е да се събере и осребри цялото имущество на дружеството и след като се удовлетворят всички кредитори, остатъкът да бъде разпределен между съдружниците.

В момента доброволната ликвидация на бизнес в България отнема близо една година, процедурата е продължителна и скъпа. В същото време се създават между 30 000 и 50 000 нови юридически лица на година, като над 90% от новостартиралите компании се провалят още в началните стъпки.

Одобреният от правителството законопроект предвижда създаване на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на дружества без скорошна дейност, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и нямат наети служители. Улесняването на процеса се постига по две основни направления - съкращаване на сроковете на процедурите и въвеждане на „обслужване на едно гише" чрез Агенцията по вписванията.

С оглед на създаването на облекчения и намаляване на административната тежест, условията за провеждане на бързо производство по ликвидация само се декларират и представянето на декларация за тези условия следва да бъде достатъчно за разглеждане на заявленията в производство в по-кратки срокове.

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове

 

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове.

Измененията и допълненията на ЗИП предвиждат възможност да бъде създаден нов тип специализиран парк, в който се извършват един вид производствени дейности, с което ще се стимулира клъстерирането.

Също така, с предложените изменения и допълнения се прецизират текстове, по отношение на които в процеса на прилагане на закона е установено, че създават трудности за бизнеса и регистрирането на индустриални паркове.

Очакваните резултати от прилагането на акта включват създаване на по­добри условия за инвестиции и за насърчаване на инвеститорите да извършват производствена дейност в индустриални паркове.

Законопроектът е в съответствие с приоритетите и целите, заложени в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. -декември 2024 г., приета с Решение N0 506 на Министерския съвет от 2023 г.

 

Изменя се Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 2012 г.

Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (Наредбата), когато кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината или до юридическото лице за членство в доброволно формирование, прилагат и свидетелство за съдимост. В случаите, когато кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината, това изискване противоречи на приетите на 19.09.2023 r. изменения и допълнения на Закона за електронното управление (ЗЕУ), тъй като с новата алинея 6 на чл. 4 от ЗЕУ се въвежда изрична забрана подзаконов акт да изисква гражданите и бизнеса да предоставят удостоверителни документи за доказване пред административен орган на факти и обстоятелства, които са налични в регистри.

Изменението и допълнението на Наредбата цели да се синхронизира нормативният акт в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от ЗЕУ. Направената промяна в нормативния акт регламентира, че когато кандидатът за доброволец е български гражданин и подава заявление до кмета на общината за членство в доброволно формирование, то съответната общинска администрация извършва служебна проверка за съдимостта на лицето. Така с предлаганото изменение на чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредбата отпада изискването за прилагане на свидетелство за съдимост, когато кандидатите за доброволци са български граждани и подават заявление до кмета на община за членство в доброволно формирование. Наред с това се прави и допълнение, с което се регламентира начинът на удостоверяването на съдимостта за чуждестранни граждани, а именно с нова алинея към чл. 8 се предвижда за чуждестранните граждани да прилагат аналогичен на свидетелство за съдимост документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

В чл. 8 се предвижда създаване на ал. 5 за отпадане на изискването, предвидено в чл. 8 ал. 2, т. 5 от Наредбата, кандидатите за доброволци да предоставят копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност. Отпадането на това изискване се предвижда за документи за образователно квалификационна степен на висшето образование, придобита след 1 януари 2012 г. за документ за завършено основно образование, средно и/или степен на професионална квалификация, издадено след 1 януари 2007 г., за свидетелство за основно образование, издадено след 1 юни 2009 г. и свидетелства за професионална ·квалификация и удостоверенията за професионално обучение издадени след 01.08.2016 г,. предвид факта, че данните са налични в публични регистри и могат да бъдат проверени по служебен път.

Приемането на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата няма да доведе до създаване на нови структури и/или поемане и изпълнение на нови функции в публичната сфера. За прилагането на предложения проект на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания от държавния бюджет, поради което към настоящият доклад не са приложени финансови разчети. На общините е предоставен електронен достъп до Портала за служебен достъп - ЦАИС ,,Съдебен статус" към Министерство на правосъдието. Съобразно разпоредба на чл. 356, ал. 8 от Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (Обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г., изм. и доп. бр. 70 от 2022 г.) за издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост не се дължи държавна такса.

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

 

Кабинетът одобри законопроект за промени в Закона за лечебните заведения. С проекта се предлага въвеждането на мораториум за създаване на нови лечебни заведения за болнична помощ, както и за разкриване на нови дейности в съществуващи болници, до актуализацията на Националната здравна карта. Настоящата Национална здравна карта не отразява значителните промени, настъпили в здравно-демографския профил на страната и в структурата на здравната мрежа, тъй като не е актуализирана от 2018 г. Предвижда се актуализацията на Национална здравна карта да бъде утвърдена до м. май 2024 г.

С оглед неефективното управление и координация на процесите, свързани с организацията на дейности за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите, се предлага преобразуване на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" чрез отделяне на дейностите по управление, координация и контрол на трансплантациите в България в самостоятелен държавен компетентен орган - Изпълнителна агенция по трансплантация.

Създава се ясна и конкретна нормативна регламентация за регистрация на втори и следващ адрес на лечебните заведения. Облекчава се и процедурата по издаване на удостоверение за лекари, работещи в болничната помощ, които регистрират индивидуални практики за специализирана извънболнична медицинска помощ. Законопроектът предвижда и създаването на единен електронен регистър на лечебните заведения, който ще се поддържа от Министерство на здравеопазването.

Предвижда се и възстановяване на акредитацията на лечебните заведения като процес, насочен към осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка на възможностите за обучение на студенти и специализанти, постигане на по-добри резултати и информиране на медицинските специалисти и гражданите.

 

Променят се нормативни актове за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт

 

Със свое постановление правителството прие промени в нормативни актове относно функциите на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт. Изменени и допълнени са Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, Устройственият правилник на Министерството на финансите и Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. По този начин те са приведени в съответствие с разпоредбата на § 25, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Съгласно нея, считано от 1 февруари 2024 г., министър-председателят, в качеството си на Централен орган за покупки, ще бъде подпомаган от дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки", която с целия си числен състав преминава от Министерството на финансите към администрацията на Министерския съвет.

С приетите изменение и допълнения са направени функционални и структурни промени в Министерството на финансите и администрацията на Министерския съвет.

Целта на нормативни промени е да се осигурят по-добри условия за ефективно изпълнение, да се подобри координацията на централизираното възлагане на обществени поръчки и да се повиши конкуренцията и ефективността на публичните разходи.

 

Отчисления в размер на 100 % от печалбата за финансовата 2023 г. на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат внесени в полза на държавата

 

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2023 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Отчисленията са в размер на 100%. Те са в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и с Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024- 2026 г. Срокът за внасянето им е 31 май 2024 г.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ и центровете за психично здраве, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Изключени са също и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация" и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Запазва се възможността за публичните дружества да разпределят и междинен 6-месечен дивидент, при спазване на изискванията на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Разпореждането е в съответствие с чл. 14, т. 3 от Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ЗА 2024 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕН НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА (2021 – 2030 Г.), ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 718 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 520 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ЕПИЗООТИЧЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕВОЗВАЧ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 346 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ТО 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2024 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2024 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2024 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2024 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО – СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ ДЪРЖАВНИЯ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „БЪЛГАРИЯ ЕР МЕИНТЕНАНС“ ЕАД, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛЕН ПУНКТ, ОБЯВЯВАНЕТО НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.709.367.1, ЗА КОЯТО Е СЪСТАВЕН АКТ ЗА ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 12129 ОТ 8 МАРТ 2024 Г., ЗА СГРАДА – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЯВАНЕТО НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.709.367.2, ЗА КОЯТО Е СЪСТАВЕН АКТ ЗА ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 12130 ОТ 8 МАРТ 2024 Г., ЗА СГРАДА – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТНЕМАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ, И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството;

министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ПО ПУБЛИЧНО ПРАВО – АГЕНЦИЯ ЗА МОРСКИ ТРАНСПОРТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ГРУЗИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА МОРСКИ ЛИЦА СЪГЛАСНО ПРАВИЛО I/3 ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ ОТ 1978 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТРАНСПОРТ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3 И 4 АПРИЛ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 23 И 24 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В ГР. ГЕНТ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ“, ПРОВЕДЕНО ОТ 25 ДО 29 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В АБУ ДАБИ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 4 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 4 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 687 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА, С КОЕТО СЕ ПРИЕМА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „СОФ КЪНЕКТ“ АД МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ СОФИЯ“ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СКЛЮЧЕН НА 22 ЮЛИ 2020 Г. МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА И „СОФ КЪНЕКТ“ АД, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА НАСРЕЩНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА „СОФ КЪНЕКТ“ АД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГЛИНЕСТИ МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СВЕТЛЕН“, ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, СКЛЮЧЕН НА 25 ОКТОМВРИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „РОДНА ИНДУСТРИЯ-91“ ЕООД – ГР. ПОПОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БАТАКА“, ОБЩИНА КУКЛЕН, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮЧЕН НА 20 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ТРАКИЯ КЕРАМ“ ЕООД – ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ТРЪНКОВ ВРЪХ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР И С. СТУДЕНА, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 677 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 125, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВА „А” ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1083/2006 НА СЪВЕТА ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ НА ОПНОИР, НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020 Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” НА ОПИК И НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 8 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” НА ОПРР С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG16RFOP001-8.002-0001-C02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА УО НА ОПРР ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС“ И ПРОВЕРКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 74, ПАРАГРАФ 1, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВА „А” ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 24 ЮНИ 2021 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩОПРИЛОЖИМИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ФОНДА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, КАКТО И НА ФИНАНСОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ТЯХ И ЗА ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“, ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ И ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021 – 2027 Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ НА ПО И НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” 2021 – 2027 Г. И НА ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ 2021 – 2027 Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ НА ПКИП И ПНИИДИТ И ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ № 883 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. И РЕШЕНИЯ № 567 И № 662 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НУЖДИ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2024 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИ¬ТАЛА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРАВМАТО¬ЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „КОМПАС КАРГО ЕЪРЛАЙНС“ ЕООД ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕ¬ВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ СОФИЯ-ШАНХАЙ, СОФИЯ-ДЖЪНДЖОУ-СОФИЯ И СОФИЯ-ШЪНДЖЪН-СОФИЯ, ДОГОВОРЕНИ СЪС СПОГОДБАТА ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, ПОДПИСАНА НА 21 ЮНИ 1993 Г. В ПЕКИН, В СИЛА ОТ 21 ОКТОМВРИ 1996 Г. И МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ ВЛАСТИ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В СИЛА ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2023 Г., ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 663 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОСОЧЕНО ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ЕКСПЛОАТИРА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ, ДОГОВОРЕНИ СЪС СПОГОДБАТА ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, ПОДПИСАНА НА 21 ЮНИ 1993 Г. В ПЕКИН, В СИЛА ОТ 21 ОКТОМВРИ 1996 Г. И МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ ВЛАСТИ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В СИЛА ОТ
  8 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ СОФИЯ-ПЕКИН-СОФИЯ И СОФИЯ-ШАНХАЙ-СОФИЯ, ДОГОВОРЕНИ СЪС СПОГОДБАТА ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, ПОДПИСАНА НА 21 ЮНИ 1993 Г. В ПЕКИН, В СИЛА ОТ 21 ОКТОМВРИ 1996 Г. И МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ ВЛАСТИ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В СИЛА ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СУБСИДИИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ С ПРИЗ¬НАТА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛ¬НОСТ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2024 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАРКОВЕ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2024 Г. И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ И УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

Внася: министърът на финансите