EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 26.08.2022 г.

26.08.2022

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Определен е управител за Република България в няколко международни финансови институции

 

Правителството определи заместник-министъра на финансите Даниела Добрева за управител за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие, за заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд, за управител за Република България в Международната инвестиционна банка, за ръководител на българската делегация в Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество и член на Съвета. Също така одобри допълването на Международната асоциация за развитие към международните финансови организации, в които министърът на финансите е определен за управител за Република България.

България е страна-членка в Черноморската банка за търговия и развитие, Международния валутен фонд, Международната инвестиционна банка, Международната банка за икономическо сътрудничество и Международната асоциация за развитие и като акционер се ползва с правото да определи свои представители в управителните органи на международните финансови институции, съгласно учредителните им договори и вътрешните им правила.

 

Правителството избра нов представител на Министерството на труда и социалната политика в Управителния съвет на Сребърния фонд

 

Правителството прие промени в РМС № 416 от 17 юни 2010 г. за назначаване на членове на Управителния съвет (УС) на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“). Това се налага заради настъпили персонални промени в Министерството на труда и социалната политика, като на мястото на Елка Миланова в УС на фонда е назначен Евгени Гогушев - директор на дирекция „Финанси” в МТСП.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от УС с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.

 

Изменени са две постановления за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост

 

Правителството прие изменения и допълнения в ПМС № 157 от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции и в ПМС № 114 от 08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Така се определят конкретните компетентности на заместник министър-председателя по управление на европейските средства и на министъра на финансите във връзка с изпълнение на ангажиментите на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост.

 

Удължава се срокът за действие на ликвидационната комисия на НКЖФ

 

Кабинетът прие изменение на ПМС № 79 от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд.

С постановлението се предвижда удължаване на нормативно определения срок на работа на ликвидационната комисия с два месеца - до 25.10.2022 г., с цел извършване на финансов одит на дейността на закрития Фонд. Комисията е назначена на 25.05.2022 г.

 

Отменя се ПМС № 197 от 2022 г. за създаване Институт за стратегически анализи и прогнози

 

Правителството отмени ПМС № 197 от 2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози (ДВ, бр. 60 от 2022 г.). С отмяната на постановлението ще се избегнат неблагоприятните последици от предвидените в него структурни, кадрови и функционални промени както в Министерството на финансите, така и в други административни структури във и извън системата на МФ.

С отмяната на ПМС № 197 се осигурява създаването на едно от условията, необходими за организацията и произвеждането на прозрачни, честни и демократични избори за народни представители за 48-то Народно събрание, както и за ефективна защита на фиска. Отпадането на физическия контрол при отпечатването на ценните книжа можеше сериозно да затрудни изпълнението на ангажиментите на Министерството на финансите във връзка с контрола при отпечатването на бюлетини съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс, както и контролните функции във връзка със защитата на фиска.

В служебното правителство министърът на финансите не съвместява функциите на заместник министър-председател по управление на европейските средства. Това налага запазването на дирекция „Централно координационно звено“ в структурата на администрацията на Министерския съвет с цел обезпечаване на надлежното и ефективно подпомагане на вицепремиера при изпълнението на неговите правомощия.

С отмяната на ПМС № 197 отпада и преминаването към Министерството на правосъдието на дейностите, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела и осъществяване на процесуалното представителство на държавата пред чужди юрисдикции, включително международни арбитражни производства.

С акта на правителството се прави и допълнение на ПМС № 182 от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г., които са обвързани с план за оптимизиране и извършване на структурни промени в системата на МФ, като сред тях е увеличаване на числеността на персонала на Агенцията за държавна финансова инспекция за обезпечаване на постоянно увеличаващия се брой искания за извършване на финансови инспекции. Допълнителните щатни бройки са за сметка на закрития Национален компенсационен жилищен фонд.

 

Актуализиран е съставът на Централния епизоотичен съвет към МС

 

Правителството актуализира състава на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет.

Съветът има за задача организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на особено опасни заразни болести, включително и болести, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби.

Ръководител на Съвета е заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев. Заместник-председател е министърът на земеделието Явор Гечев, а в състава на съвета са включени министрите на вътрешните работи, на отбраната, на финансите, на здравеопазването, на икономиката и индустрията и на околната среда и водите.

 

Правителството реши министърът на иновациите и растежа да е национален координатор по Инициативата „Три морета”

 

Правителството прие решение за изменение на Решение № 629 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на национален координатор от българска страна на Инициативата „Три морета“. С изменението за координатор се определя министърът на иновациите и растежа, независимо от името на лицето, което заема поста.

„Три морета” има за цел да подпомогне икономическото развитие на страните от Централна и Източна Европа, като насърчи инвестициите - публични и частни, в проекти, насочени към развитието и укрепването на енергийната, транспортната и дигиталната свързаност между държавите от региона на инициативата.

Инициативата не е институционализирана и няма седалище и секретариат. Всяка от участващите държави посочва национален координатор, който взаимодейства с националните координатори на останалите държави-членки на Инициативата. Националният координатор за България е определен с т. 1 от Решение № 629 на Министерския съвет от 2020 г. С предходните две изменения за национални координатори са определяни конкретни министри с техните имена.

Във връзка с последната смяна на състава на Министерския съвет (назначеното с указ на Президента служебно правителство) и предстоящите парламентарни избори на 2 октомври 2022 г., е необходимо да отпадне посочването на името на конкретен министър на иновациите и растежа, който да изпълнява функциите на национален координатор от българска страна на Инициативата „Три морета”.

Изменението има за цел да повиши правната сигурност при извършването на правни и фактически действия от действащия министър на иновациите и растежа в изпълнение на РМС № 629/2020 г., във всеки момент във времето, независимо от текущия състав на Министерския съвет, както и да повиши стабилността на решението на Министерския съвет, като не се налага неговото изменение при всяка смяна на лицето, назначено за министър на иновациите и растежа.

 

Правителството одобри временното изплащане на допълнителни командировъчни средства

за възникнала заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командированите служители

в задграничните представителства на Република България в Украйна

 

Министерският съвет включи Украйна в списъка на страните, в които на служителите, дългосрочно командировани в съответните задгранични представителства на Република България, поради възникнала заплаха за живота и сигурността временно се изплащат допълнителни командировъчни средства в размер на 25 на сто от базисния размер за съответната държава, определен в приложение №1 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. Решението е във връзка с рязкото влошаване на военнополитическата обстановка в Украйна вследствие на започнатата на 24 февруари 2022 г. от страна на Руската федерация война в Украйна.

 

Увеличени са трансферите за общините във връзка с провеждането на предстоящите избори

 

Със свое постановление правителството прие изменение и допълнение на ПМС № 241 от 4 август 2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

С него вече одобрените трансфери по бюджетите на общините в размер на 15 200 000 лв. за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на секционните избирателни комисии се увеличават с 460,4 хил. лв. Предложено е и разпределение по бюджетите на общините на допълнителните трансфери за организационно-техническа подготовка на изборите, в частта за възнаграждения, включително осигурителни вноски, за 99 980 брой членове в 12 596 секционни избирателни комисии, по прогнозна информация, предоставена от кметовете на общини и решението на Централната избирателна комисия за определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии.

Необходимите допълнителни средства се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 година.

С промяната се гарантира обективно разпределение на средствата за финансиране на възнагражденията, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии по бюджетите на общините за 2022 г. и безпрепятствено провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет за 2022 г. в размер на - 3 515.0 хил. лв. за довършването на ремонта и реконструкцията на източното (Банското) крило на Зографския манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф“ - Атон, което в момента е необитаемо и се намира в процес на ремонт и реконструкция.

Допълнителните финансови средства са необходими по повод искане на игумена на Зографския манастир Негово Високопреподобие архимандрит Амвросий. Източното крило е построено преди двеста година със средства на заможния банскалия хаджи Вълчо. В него великият български будител Паисий довършва своята „История славянобългарска“. С довършването на Банското крило ще бъде възстановен автентичният облик на манастира, който през вековете е бил стожер на българската духовност. Поддръжката и грижата от страна на държавата е с цел да бъде съхранен славянобългарският характер на манастира „Свети Великомъченик Георги Зограф“.

 

Над 3 млн. лв. за площадки, wi-fi зони и електронни дневници в училища и детски градини

 

Площадки за обучение по безопасност на движението, електронни дневници, Wi-Fi зони и нова материално-техническа база в училища и детски градини ще бъдат финансирани с 3 645 409 лв., реши правителството. Средствата са разпределени по три национални програми: „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование” и „Професионално образование и обучение”.

135 детски градини и 237 училища ще изградят площадки за обучение по безопасност на движението с 769 551 лв.

1 539 550 лв. ще бъде финансирането за закупуване на електронни дневници за 1 595 общински детски градини в цялата страна. На 19 гимназии се предоставят 103 888 лв. за закупуване на софтуер за професионално обучение. Нови Wi-Fi зони ще имат 121 училища, за което са предвидени 969 299 лв.

По Национална програма „Професионално образование и обучение“ средства ще получат пет общински професионални гимназии и средни училища. Финансирането от 263 121 лв. ще подпомогне осигуряването на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда. Учениците ще имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване и да придобиват професионални компетентности в реални трудови условия.

 

Република България и Обединените арабски емирства ще си сътрудничат в областта на земеделието

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на земеделието между Министерството на земеделието на Република България и Министерството на климатичните промени и околната среда на Обединените арабски емирства.

Основната цел на Меморандума е разширяване на двустранното сътрудничество в областта на земеделието, продоволствената сигурност, безопасността на храните, рибарството и други области от взаимен интерес.

В изпълнение на Меморандума двете страни ще си сътрудничат чрез обмен на информация за националните си законодателства, обмен на експерти и при изпълнението на проекти и програми от взаимен интерес за постигане на по-висока продоволствена сигурност.

 

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на България

и Департамента по култура и туризъм на Абу Даби

 

Министерският съвет прие решение, с което одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Департамента по култура и туризъм на Абу Даби.

Република България и Емирство Абу Даби поддържат традиционно добро сътрудничество в областта на културата. Двете страни изразиха взаимно желание за продължаване на диалога с цел постигане на целите за устойчиво развитие и укрепване на социалното, културното и икономическото развитие между тях.

Предлаганият проект на меморандум регламентира възможностите за сътрудничество за популяризиране и развитие на културните индустрии на двете страни за постигане на взаимна полза, както и за развитие и разширяване на техните културни връзки.

Предвидено е страните да полагат усилия за насърчаване на инвестициите на публичния и частния сектор в културата, с особен акцент върху разработването и изпълнението на взаимноизгодни проекти в областта на културата.

В чл. 7 от проекта на меморандум се предвижда той да влезе в сила от датата на неговото подписване и да остане в сила за период от 5 (пет) години.

 

България и Обединените арабски емирства ще си сътрудничат в областта на образованието

 

За първи път ще бъде създадена нормативна рамка за сътрудничество в областта на общото, професионалното и висшето образование между България и Обединените арабски емирства. Това предвижда одобрен от правителството проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства.

Сътрудничеството ще включва обмен на информация, обучение на учители, създаване и разработване на учебни програми, включително и езиково обучение. Предмет на обмена на информация ще бъде образователното планиране и научно­изследователска дейност. Ще бъде проучено и признаването на академични квалификации, придобити в учебните заведения в двете страни.

 

България и Обединените арабски емирства ще си сътрудничат в туризма

 

Министерският съвет одобри изменение на РМС № 652 от 2019 г. за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Обединените арабски емирства.

Документът отразява готовността на двете държави да създадат най - благоприятни условия за взаимноизгодно партньорство в сектора. Те ще насърчават инвестициите в него и ще участват в международни туристически и инвестиционни изложения, организирани на тяхна територия. Меморандумът поставя фокус и върху стимулиране на инициативите за популяризиране на културно-историческите паметници с цел двустранно развитие на културния туризъм.

България и ОАЕ ще обменят информация и опит също в администрирането на хотели и курорти, в организирането на учебни програми и техники за обучение на кадри в туризма, в сферата на събирането на туристическите данни и в статистиката, в лицензирането на туристически съоръжения, както и в развитието на здравния туризъм.

Двете страни ще задълбочат сътрудничеството си и в рамките на международни форуми и по линия на международни формации като Световната организация по туризъм към ООН и др.

 

Правителството одобри състава на българската делегация за участие в 77-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН

 

Министерският съвет одобри днес състава на българската делегация за 77-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН, която ще бъде ръководена от министъра на външните работи Николай Милков. В нея влизат още постоянният представител на Република България към ООН в Ню Йорк, посланик Лъчезара Стоева, генерални директори и директори в Министерството на външните работи.

Темата на тазгодишния Общ политически дебат след откриването на 77-ата сесия на ОС на ООН, който ще се проведе от 20 до 26 септември 2022 г. в Ню Йорк, е: „Водоразделен момент: трансформативни решения на взаимообвързани предизвикателства“. Темата произтича от факта, че светът се намира в критичен момент в историята на ООН в резултат на комплексни и взаимосвързани кризи, включително пандемията от COVID-19, войната в Украйна, хуманитарните предизвикателства от безпрецедентен характер, повратната точка в изменението на климата, както и нарастващите заплахи за глобалната икономика.

На 19 септември т. г., непосредствено преди началото на Общия дебат, в Главната квартира на ООН ще се проведе Среща на върха по трансформиране на образованието, в която от българска страна също ще участва министърът на външните работи Николай Милков.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на

Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

 

 Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в неформално заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведено на 11 юли 2022 г., в Прага. В рамките на заседанието бяха проведени дискусии по следните теми: Заплахи за вътрешната сигурност, произтичащи от руската агресия в Украйна; Оперативна съвместимост на информационните системи; Засилване на борбата срещу сексуалното насилие над деца; Миграция: бъдещи предизвикателства.

Проведени бяха срещи с европейския комисар по вътрешни работи Илва Йохансон и с държавния секретар на ФМВР на Германия по въпросите на присъединяването на България към Шенген, както и четиристранна среща по същата тема между България, Румъния, Чешкото председателство и ЕК.

 

Одобрен е доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 12 юли 2022 г. в Брюксел.

По време на срещата Чешкото председателство представи своите приоритети в областта на икономическите и финансовите въпроси за втората половина на 2022 г.

Министрите обмениха мнения относно икономическото и финансовото въздействие на руската агресия срещу Украйна, вкл. прилагането на санкциите и краткосрочната и дългосрочната подкрепа за Украйна.

Европейската комисия представи актуалното състояние по отношение на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост.

В рамките на Европейския семестър за 2022 г. Съветът ЕКОФИН одобри заключенията относно задълбочените прегледи в контекста на Процедурата при макроикономически дисбаланси. Участниците в заседанието одобриха и заключения относно Доклада за фискална устойчивост за 2021 г.

Съветът прие три правни акта, необходими за отмяната на дерогацията за Хърватия, последната стъпка за въвеждане на еврото в Хърватия на 1 януари 2023 г.

 

България участва в обсъждането на финансирането на научни изследвания и иновации в Европа

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност от 21-22 юли. Основната тема на политическия дебат беше взаимодействието и осъществяването на синергии между европейските и националните инициативи, програми и инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите в Европа.

В рамките на двудневната среща участниците потвърдиха важността на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (2021 - 2027 г.) и фондовете по европейската политика за сближаване, и по-конкретно Европейския фонд за регионално развитие. Държавите членки обобщиха предизвикателствата през предходния програмен период 2014 - 2020 г. и обсъдиха възможностите за тяхното преодоляване и постигане на по-висока ефективност и ефикасност през 2021 - 2027 г.

Представителят на България Йордан Първанов, посланик на България в Република Чехия, информира, че работата по дизайна на оперативните програми в страната е в последните си етапи. Той изрази надежда, че пречките ще бъдат преодолени през настоящия програмен период и призова Европейската комисия да подпомогне процесите на обмен на добри практики между държавите членки. Посочи, че насърчаването на международното сътрудничество в научните изследвания и иновации и увеличаването на българското участие в „Хоризонт Европа“ е сред основните ни цели, така че българските учени да могат да се възползват напълно от възможностите на европейското научноизследователско пространство.

Представителят ни напомни, че Министерството на образованието и науката продължава своите усилия в реформирането на системата в партньорство с новосъздаденото Министерство на иновациите и растежа, като основният фокус на тези усилия е създаването на нов закон за насърчаване на научните изследвания и иновации, който да определи рамката на общата политика.

Чешкото председателство заяви, че са нужни общи действия, както във формирането и изпълнението на политиките за научни изследвания и иновации, така и с образователните, промишлените и кохезионните политики, като заключи, че има още възможности за подобряване и опростяване.

 

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в извънредното заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет прие доклада с резултатите от участието на България в извънредното заседание на Съвет „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 26 юли 2022 г. в гр. Брюксел.

В рамките на заседанието бе постигнато политическо споразумение по проекта на Регламент относно координирани мерки за намаляване на търсенето на газ. В изказванията си държавите членки откроиха отчетливо необходимостта от демонстриране на единство и координираност в действията на ЕС. Прилагането на принципа за солидарност и оказването на съдействие на най-засегнатите държави членки при реална криза с доставките, бе поставено като най-силен акцент. Компромисният текст на проекта на Регламент бе подкрепен от всички държави членки, с изключение на Унгария. На база на постигнатото политическо съгласие, като следваща стъпка бе планирано стартирането на писмена процедура за одобряване на проекта на Регламент в най-кратки срокове.

По време на заседанието бе проведен дебат на тема „Сигурност на енергийните доставки в ЕС и по-нататъшни мерки във връзка с подготовката за следващия зимен период“. Комисията привлече вниманието върху всяването на паника в обществото чрез използването на зависимостта от руски изкопаеми ресурси. Бяха отбелязани усилията за разгръщане на енергията от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност, диверсифициране на доставките и продължаване на преговорите с международни партньори за закупуване на газ и водород.

В рамките на последвалата дискусия държавите членки споделиха своите виждания и предприетите национални мерки за преодоляване на настоящата несигурна ситуация във връзка с доставките на енергийни ресурси от Русия. Бе поставен акцент върху важната роля и използването на повече зелени технологии, необходимостта от насърчаване на енергийната свързаност в ЕС, провеждането на информационни кампании сред населението, насърчаването на местното производство и запълването на газовите хранилища в ЕС.

Гърция представи разпространения за заседанието нон-пейпър с предложен алтернативен подход за справяне с високите цени на енергията - реформа на дизайна на електроенергийния пазар с разделяне на технологиите на две категории - от една страна, за производство на електроенергия от фотоволтаични, вятърни и ядрени централи, а от друга страна - за производство на електроенергия от природен газ, която да бъде компенсирана.

 

Запазва се действащата към момента организационна структура на ММС

 

Министерският съвет отмени ПМС  № 169 от 2022 г. и приетия с него Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта (ДВ, бр. 56 от 2022 г.).

С отмяната на постановлението се запазва действащата към момента организационна структура на министерството, като същевременно се намалява численият състав на администрацията от 191 щ. бр. на 186 щ. бр,

С това ще се избегнат неблагоприятните последици от предвидените в отменения устройствен правилник структурни, кадрови и функционални промени в Министерството на младежта и спорта.

Ще се избегне и рискът от неблагоприятни последици от евентуално обявяване на незаконосъобразност на акта е оглед разпоредбата на § 22 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ, ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В СЪВЕТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЧЛЕН НА СЪВЕТА И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 191 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 416 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ.

Внасят: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

министърът на финансите;

министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 520 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ЕПИЗООТИЧЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 629 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА НА ИНИЦИАТИВАТА „ТРИ МОРЕТА“.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 752 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМАНДИРОВЪЧНИ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗНИКНАЛА ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА И СИГУРНОСТТА НА ДЪЛГОСРОЧНО КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ В ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА АБУ ДАБИ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 652 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 77-АТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮЛИ 2022 Г. В ПРАГА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи.

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 12 ЮЛИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, ПРОВЕДЕНО НА 21 И 22 ЮЛИ 2022 Г. В ПРАГА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮЛИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на младежта и спорта