EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 26.05.2021 г.

26.05.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството прие Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда

през 2019 г.

 

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2019 г. Той цели да информира обществеността и държавните институции за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, както и да насочи вниманието към ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика.

Докладът включва екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда. Целта е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, и представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общоевропейско ниво. Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са „ключови въпроси“ от обществен интерес. Изведени са тенденции и заключения, които формират „ключови послания” по съответните екологични теми.

С оглед по-добра достъпност и по-лесно възприемане, анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти.

Пълният текст на доклада е публикуван на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: http://eea.government.bg/.

 

Актуализирана е оперативната програма на Министерския съвет за месец юни

 

Осем нови проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на Министерския съвет бяха включени в Оперативната програма на правителството за месец юни. С приетото днес Решение на МС Оперативната програма се актуализира с належащи и важни теми от сферата на образованието, пенсионното осигуряване, схемите за държавна помощ в областта на културата, пазара на труда, усъвършенстване на административното обслужване.

С промени в нормативната уредба ще бъде гарантиран равен достъп за всички деца, записани във втора възрастова група /4-5 год./,  до безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, както и осигуряване на познавателни книжки по направление „Български език и литература“ на всички деца, които се обучават във втора възрастова група  в Европейските училища.

В програмата на правителството за месец юни е включено определянето на нов размер на социалната пенсия за старост. Предвижда се увеличение от 1 юли на социалната пенсия за старост и на пенсиите, несвързани с трудова дейност (пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персоналната пенсия) и добавките, които се изчисляват в процент от нея. Повишеният размер на пенсията за старост ще има въздействие върху ежедневието и стандарта на живот на над 128 хиляди души по данни на НСИ.

Предвижда се правно уреждане на предстоящите нови административни услуги, предоставяни от Министерството на правосъдието и съдилищата - Информация за съдимост, получена от Европейската информационна система на регистрите за съдимост (ECRIS); Многоезичното стандартно удостоверение като приложение към свидетелството за съдимост при поискване; поредица електронни услуги чрез Информационната система на съдебното изпълнение /в т.ч. справка за наложени възбрани от съдебен изпълнител, справка за начислени такси и разноски от съдебен изпълнител, справка за входящ документ с достоверна дата от входящия регистър на деловодство на съдебен изпълнител/.

Проект за изменение на Методиката за извършване на оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания също е включен в правителствената програма за юни. Промените ще гарантират оптимален ред и ясни процедури за осигуряване на подкрепа за хората с увреждания съобразно реалните им нужди за социално включване. Прецизират се степените на зависимост, обвързани с определяне на брой часове за лична помощ, на базата на индивидуална оценка на потребностите и зависимостта от интензивна подкрепа на ползвателя от друго лице за различни дейности в ежедневния живот.

Новите проекти на нормативни актове, включени в оперативната програма на Министерския съвет, ще бъдат публикувани заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

 

Министърът на икономиката е определен за национален координатор от българска страна на Инициативата „Три Морета”

 

Правителството измени Решение № 629 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на национален координатор от българска страна на Инициативата „Три Морета”. Съгласно промяната за национален координатор е определен министърът на икономиката.

Инициативата „Три морета” обединява дванадесет държави членки на Европейския съюз: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Целта е чрез съвместни проекти между държавите да се насърчи сътрудничеството за инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност за постигане на устойчивост, икономически растеж и ускорено социално и икономическо сближаване.

 

Промяна е одобрена в състава на Надзорния съвет на НОИ

 

Правителството определи нов член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Промяната е продиктувана от обстоятелството, че досегашният представител на Националната агенция за приходите Пламен Димитров се освобождава от длъжността заместник изпълнителен директор. За нов представител на Националната агенция за приходите в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт е определен заместник изпълнителният директор Милена Красимирова Кръстанова.

По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

 

Одобрени са 1 890 605 лева по програми за развитие на образованието

 

Министерският съвет одобри допълнителни средства в размер на 1 890 605 лева по бюджетите на общините за 2021 г. Те се отпускат целево за финансиране на национални програми за развитие на образованието. От тях 1 319 304 лева са за Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. Средствата ще се използват за закупуване на електронни дневници за близо 1400 детски градини в цялата страна. Дневниците ще бъдат достъпни през стандартните браузъри и през мобилни устройства и ще имат модул за родители. Софтуерът ще дава възможност за въвеждане и извеждане на различни видове административна статистика и документация, което ще повиши качеството на административните процеси в градината.

562 901 лева се отпускат по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, с които ще бъдат изградени и оборудвани площадки за пътна безопасност в детски градини и училища.

8 400 лева са одобрени по Национална програма „Мотивирани учители“ за увеличение на основната работна заплата с 500 лева на месец и покриване на транспортни разходи на учители, които работят в региони с недостиг на педагогически персонал.

 

Одобрен е проект на техническо споразумение относно поддръжката на щаба на

Съвместното командване за поддръжка и осигуряване JSEC ТАА

 

Министерският съвет одобри проект на Техническо споразумение относно организацията, финансирането, администрирането, попълването с личен състав и поддръжката на щаба на Съвместното командване за поддръжка и осигуряване (JSEC ТАА).

През 2016 година се проведе функционален преглед на командната структура на НАТО, резултатите от който показаха необходимостта от нейното адаптиране към новите геостратегически реалности. В тази връзка беше разработен план за поетапно въвеждане на нова Адаптирана командната структура. Целта е повишаване на способностите на Алианса за защита на териториалната цялост на страните членки в изпълнение на задълженията по чл. 5 от Вашингтонския договор.

Освен промени в структурата и задачите на съществуващите щабове, се наложи създаването на нови такива със специфични функции. Една от тези новосъздадени структури е щабът на Съвместното командване за поддръжка и осигуряване (JSEC), разположен в гр. Улм, Германия. JSEC ще изпълнява задачи по гарантиране на сигурността и свободата на придвижване и защита на силите в тилната част на зоната за отговорност на НАТО. JSEC постигана начални оперативни способности през октомври 2019 година, а пълни оперативни способности следва да бъдат постигнати до края на месец септември тази година. Рамкова страна за JSEC е Германия, а участие са заявили общо 21 съюзни държави, сред които и България, която ще попълва една офицерска длъжност в командването.

С участието си в щаба, България дава своя принос както към Адаптираната командна структура на НАТО, така и за успешното изпълнение на мисията на Съвместното командване за поддръжка и осигуряване.

 

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство относно щаба на Многонационалния корпус „Югоизток“ в Румъния

 

Министерският съвет на прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство относно щаба на Многонационалния корпус „Югоизток“ в Румъния.

Щабът на Многонационалния корпус „Югоизток“ с постоянна дислокация в гр. Сибиу, Румъния беше активиран като международен военен щаб от структурата на силите на НАТО с решение на Северноатлантическия съвет от 16 февруари 2021 г.

Създаването на щаба в Румъния е израз на съюзната солидарност за посрещане на предизвикателствата за сигурността на Алианса и ще способства за реализиране на 360-градусовия подход за отговор на заплахите в зоната за отговорност на SACEUR. Рамковата страна е Румъния, а участие са заявили общо 11 съюзни държави, сред които и България. Страната ни ще попълва осем длъжности в щаба на корпуса.

С участието си в новосъздадената структура България дава своя принос както за увеличаване на способностите за командване и управление на операции в региона, така и за повишаване на отбранителния и възпиращ потенциал на Алианса.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящия Съвет на министрите на Европейския съюз по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 26-27 май 2021 г. в Брюксел.

Основа тема в дневния ред на събитието е дискусията по пакета за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., която навлезе в заключителната си фаза. В българската позиция ясно са очертани червените линии за страната ни. Те са продължаване на преходната национална помощ с възможност за актуализиране на референтните периоди, както и запазването на обвързаната подкрепа на нивата от 13+2%. Друга важна тема е нивото на заделяне на средства за еко-схемите от бюджета за директни плащания, заедно с обучителна фаза за първите години и гъвкавост за прехвърляне на неусвоените средства към други схеми за директни плащания и развитие на селските райони.

В позицията на е България се подчертава още, че държавите членки следва да имат гъвкавост в прилагането на наличните инструменти с цел по-добро насочване на плащанията, за да може да се отчете спецификата в конкретните държави. По темата за включване на предварителни условия при спазването на трудовото и социално законодателство в ОСП следва да има ясно и изчерпателно формулирани правила с цел ефективно прилагане и избягване на увеличаването на административната тежест.

В рамките на заседанието ще бъде обсъдено и проучването на Европейската комисия относно опциите на Съюза да актуализира съществуващото законодателство за производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал. В позицията ни се посочва, че е важно да се запазят и доразвият облекченията в изискванията към малките предприятия, за да се осигури достъп до семена с високо качество на поносима цена, както и достъп до традиционни и регионални семена, адаптирани към климатичните промени. Очаква се ЕК да представи и проучването за статута на новите геномни техники. Страната ни подкрепя подхода на Комисията в резултат от представеното проучване да бъде проведена предварителна оценка на въздействието.

 

България ще участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност

 

България ще участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, което ще се проведе на 27 и 28 май 2021 г. в Брюксел. В частта „Вътрешен пазар и индустрия” ще бъдат представени доклади за напредъка по предложенията за два регламента - Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени въпроси свързани с повишаване на конкурентоспособността и влиянието на Европейския съюз в световен мащаб, чрез Пакет за цифровите услуги и за актуализиране на новата индустриална стратегия за Европа. Предвижда се приемането на два проекта относно туризма в Европа през следващото десетилетие и технологиите за данни в полза на по- доброто регулиране.

 

България призова за координирано използване на инструментите за европейско финансиране, което да стъпва на дългосрочна визия за развитие и определяне на специфичните нужди на отделните региони

 

Правителството прие доклад за резултатите от проведената на 18 май неформална видеоконференция на министрите, отговарящи за европейската политика за сближаване. По покана на Португалското председателство, участниците обсъдиха възможностите очакваните средства по линия на Кохезионната политика и тези от новия Механизъм за възстановяване и устойчивост да бъдат съчетани по най-добрия начин за икономическото, социалното и териториално сближаване в Европейския съюз.

В разгара на пандемията с коронавируса Европейската комисия излезе с мащабен План за възстановяване и устойчив растеж на Европа. Финансовият ресурс от 750 млрд. евро по цени от 2018 г. е в допълнение към традиционните фондове за сближаване, които се очаква да бъдат на разположение на държавите-членки още тази година.

България, представена от заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов, изложи своите виждания как на оперативно ниво да бъдат постигнати допълняемост между Националните планове за възстановяване и устойчивост от една страна и кохезионните програми от друга. Наличието на дългосрочна визия за развитие според специфичните нужди на национално и регионално ниво е първото необходимо условие за постигането на максимални ефекти. Добрата координация и партньорството със службите на Комисията, както и с цялото общество са ключови, за да се гарантира, че средствата се управляват възможно най-ефективно и прозрачно. За координацията на Националния план за възстановяване и устойчивост се предвижда да бъде използван капацитетът на съществуващите структури за управление на кохезионната политика. Използването на единна ИТ система от своя страна ще бъде от полза за избягване на двойното финансиране. Атанас Пеканов отбеляза и необходимостта от навременно стартиране на инвестициите с европейско финансиране.

Плановете и програмите на повечето държави-членки са насочени към подкрепа на реформи и инвестиции в „зеления“ и „дигиталния“ преход, както и в социално и териториално сближаване. За редица държави Механизмът за възстановяване и устойчивост следва да адресира мерки с краткосрочен характер, докато операциите по Кохезионната политика имат по-дългосрочна перспектива. Мнозинството от участниците призовават за бързо одобряване на плановете и програмите от Европейската комисия, за да могат проектите да стартират възможно най-скоро. Това ще бъде и един от основните приоритети на следващото, Словенско председателство.

 

България подкрепя назначаването на трима съдии в Съда на ЕС и един съдия в Общия съд на ЕС

 

България подкрепя назначаването на трима съдии в Съда на ЕС и един съдия в Общия съд на ЕС, става ясно от одобрената от правителството българска позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 2 юни 2021 г. в Брюксел. На заседанието ще бъде разгледано назначаването на трима съдии в Съда на ЕС и един съдия в Общия съд на ЕС.

България подкрепя предложението на Хърватия за преназначаване на Синиша Родин на поста съдия в Съда на ЕС, предложението на Люксембург за преназначаване на Франсоа Билтжен на поста съдия в Съда на ЕС и предложението на Унгария за назначаването на Золтан Чехи на поста съдия в Съда на ЕС, всички с мандати до 6 октомври 2027 г.

България подкрепя и предложението на Словения за назначаването на Мая Бркан на поста съдия в Общия съд с мандат до 31 август 2025 г.

 

Правителството прие решение за отправяне на предложение до концесионерите на морски плажове за намаляване на размера на единичните цени на плажни принадлежности

 

Министерският съвет прие Решение за отправяне на предложение до концесионерите на морски плажове за намаляване за летен сезон 2021г. на размера на единичните цени на плажни принадлежности - чадъри и шезлонги.

В качеството си на концедент по договорите за концесия на морски плажове, Министерският съвет ще отправи предложение до концесионерите за намаляване на размера на цените на предлаганите от тях чадъри и шезлонги спрямо максималните цени по договор, а в случай, че такива не са определени - спрямо предлаганите цени през 2019г., съобразно което намаление се предлага намаляване на размера на концесионното им възнаграждение или плащане.

За целта концесионерите, желаещи да приемат предложението, следва да поемат задължение да намалят цените на плажните принадлежности в диапазон от 50% до 100%, в следствие на което концесионното им възнаграждение или плащане ще бъде намалено с процент, равен на изложения от тях в изрично уведомление до министъра на туризма. Изменението на съответния концесионен договор се оформя чрез сключване на допълнително споразумение с министъра на туризма, в срок до 10 дни от получаване на уведомлението.

Намаляването на концесионното възнаграждение или плащане, извършено в съответствие с намалението на цените на плажните принадлежности, ще се прилага само ако за периода от сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор до 1 октомври 2021 г. концесионерът е предоставял чадъри и шезлонги на цени, които са не по-високи от определените с допълнителното споразумение и в случай, че за неизпълнение на това условие няма установен ред в концесионния договор или в допълнително споразумение.

Намаленият размер на концесионно възнаграждение или плащане за 2021г. следва да бъде заплатен от съответния концесионер в срок до 30 ноември 2021г.

 

Одобрена е тарифата за заплащане на предизборните предавания по БНТ и БНР от партиите при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

Със свое постановление правителството одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предаванията по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове в рамките на предстоящата предизборна кампания за избор на народни представители на 11 юли 2021 г. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на двете медии.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.

Срокът за приемането на тарифата е не по-късно от 40 дни преди изборния ден, съгласно чл. 197 от Изборния кодекс. Своевременното приемане на тарифата е от изключително значение за нормалното протичане на предизборната кампания и нейното отразяване в програмите на обществените електронни медии.

 

Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли

 

Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за последния отчетен 14-дневен период (26.04-09.05.2021 г.) заболяемостта от COVID-19 в държавите от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство е средно 277,27 на 100 хил. население, а в 11 държави надхвърля средната за ЕС. Регистрираната 14-дневна смъртност за същия период е 5,56 на 100 хил. население, като в 11 от държавите надхвърля средната за ЕС.

Въпреки наблюдавания спад на заболяемостта от COVID-19 в страната, разпространението на коронавирусната инфекция засяга всички области. Случаи се диагностицират при лица от всички възрастови групи, като смъртността продължава да е най-висока при хората в напреднала и старческа възраст. В световен план, към 09.05.2021 г., България се нарежда на 11-то място по 14-дневна смъртност.

Постигнатият ваксинационен обхват на територията на ЕС е 14,1% с пълна ваксинационна схема и 35,5% с една доза ваксина. Към 15.05.2021 г. в България са приложени 1 112 950 дози ваксина, като с пълна схема са обхванати 6,3% от населението на страната, а с една доза - 11,7%. Увеличаването на броя ваксинирани ще спомогне за намаляване на всеобщата възприемчивост и прекъсване на епидемичното разпространение на заболяването.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и здравната система, като се вземе предвид реалният риск от разпространение на различни варианти на SARS-CoV-2 у нас с висока заразност, при постигнат към момента несъществен имунизационен обхват.

Необходимо е да се продължи прилагането на здравни изисквания при влизане на територията на страната, както и въвеждането на ограничения за достъп до страната, което ще спомогне за намаляване на вероятността за разпространение на новите варианти у нас.

 

Правителството предлага Димитър Георгиев да бъде освободен от длъжността председател на ДАНС

 

Правителството прие решение, с което предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаване на Димитър Георгиев от длъжността председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Министерският съвет предлага на поста да бъде назначен Пламен Тончев, който от 2020 година до настоящия момент е директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ гр. Кюстендил при ДАНС.

 

Назначени са нови областни управители на областите Варна, Добрич, Силистра и София

 

Правителството назначи нови областни управители на областите Варна, Добрич, Силистра и София, като освободи съответно временно изпълняващите длъжността областни управители в тези четири области.

За областен управител на област Силистра е назначена Ели Тодорова. Притежава висше юридическо образование от СУ „Св. Климент Охридски“. Била е два мандата председател на Адвокатска колегия – Силистра. В периода 2003 г. – 2007 г. е била общински съветник в Общински съвет – Силистра.

Васил Карапанчев е назначен за областен управител на област Добрич. Дълги години е работил в системата на МВР и ДАНС, като включително е заемал длъжността директор на ТД „Национална сигурност“ – Добрич при ДАНС от 2010 г. до 2014 г. Висшето си образование е получил в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Митко Михайлов е назначен за областен управител на област София. Притежава дългогодишен административен и управленски опит, заемал е ръководни длъжности в администрациите на Министерството на финансите и Министерството на младежта и спорта. През 2015 г. е заемал поста зам.-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Притежава висше икономическо и юридическо образование.

За областен управител на област Варна е назначен Марио Смърков. Дълги години е работил в системата на МВР, като от 2015 г. до 2017 г. е служител в ГД „БОП“.  През последните години работи в частния сектор. Юридическото си образование е получил в Техническия университет във Варна.

 

2 088 000 милиона пенсионери ще получат 50 лв. добавка към пенсиите си за месец юни

 

Приблизително 2 088 000 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец юни. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. За изплащането на добавките за месец юни правителството ще отпусне допълнителни 104 400 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Целта е да се подкрепят пенсионерите, във връзка с ограничаване на последствията от COVID-19.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪС­ТОЯНИЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 103 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 629 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА НА ИНИЦИАТИВАТА „ТРИ МОРЕТА”.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБ­РАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКО СПОРА­ЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕ­ДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛ­ГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕ­ПУБЛИКА ФРАНЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТ­БРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, МИНИСТЪРА НА ОТ­БРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНА­ТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕ­НИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, МИНИСТЕРС­ТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТА­НИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕ­НИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА СИ­ЛИТЕ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА ФИНАНСИ­РАНЕТО, АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО, ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ И ПОДДРЪЖКАТА НА ЩАБА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАН­ДВАНЕ ЗА ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ЗА НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА НА КАНАДА И КАНАДСКИ­ТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИ­АНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕР­ЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПА­НИЯ, ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ (ДЕЙСТВАЩ ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ), МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТ­БРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИР­ЛАНДИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В ЕВ­РОПА (SHAPE) ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО, РАБОТАТА, ПОПЪЛВАНЕТО С ЛИ­ЧЕН СЪСТАВ, ФИНАНСИРАНЕТО, АДМИНИСТРАЦИЯТА И ПОДДРЪЖКАТА НА ЩАБА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИЯ КОРПУС „ЮГОИЗТОК” (HQ MNC-SE).

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕ­ДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 И 27 МАЙ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОН­КУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗ­СЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 И 28 МАЙ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА, ПРОВЕДЕНА НА 18 МАЙ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ”, КО­ЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2 ЮНИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИО­НЕРИТЕ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2021 Г. НА РАЗМЕРА НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА ПЛАЖНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ЧАДЪРИ И ШЕЗЛОНГИ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАР­ТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕ­ДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕН­ТРОВЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕ­ЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБЯВЕНАТА С РЕШЕ­НИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕ­МИЧНА ОБСТАНОВКА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДА­ВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРЕДСЕ­ДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВА­НЕ НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТИТЕ ВАРНА, ДОБРИЧ, СИЛИСТРА И СОФИЯ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИ­ТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУ­РЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика