EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 25.10.2023 г.

25.10.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството одобри Национална стратегия за околна среда 2021-2030 г.

 

Министерският съвет прие решение за одобряване на Национална стратегия за околна среда 2021-2030 г.

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, Националната стратегия за околна среда е разработена за период от 10 години и съдържа петгодишен план за действие с конкретни институционални, организационни и инвестиционни мерки, срокове, отговорни институции, необходими ресурси и източници на финансиране. Тя представя интегрирана визия за политиката по околна среда, като очертава общата стратегическа рамка за действие в областта на опазването и управлението на околната среда.

Стратегията е разработена в подкрепа на хоризонталния характер на екологичната политика. Чрез нея се създават последователни връзки с други секторни политики, което ще допринесе за по-добре координирани действия в изпълнение на политиката в областта на околната среда и, не на последно място, ще даде позитивен образ на страната ни пред международните и европейските партньори.

Националната стратегия за околна среда 2021 г. - 2030 г. е документ, който комбинира политическата визия и приоритети в областта на околната среда с рамка за конкретни действия за тяхната реализация. Тя очертава общото разбиране за позитивна промяна в посоката на бъдещо развитие, като в същото време включва характеристиките на оперативен документ за действие под формата на „пътна карта“ за постигане на дефинираните цели и приоритети.

 

България ще участва в Международното изложение за биохрани „БИОФАХ 2024“ в гр. Нюрнберг

 

Министерският съвет одобри участието на България в Международното изложение за биохрани „БИОФАХ 2024“. То ще се проведе в периода 13 - 16 февруари 2024 г. в гр. Нюрнберг, Федерална република Германия.

Международното изложение „БИОФАХ“ е едно от най-авторитетните в света форуми в областта на биохраните. В допълнение на това, участие в изложение от подобен мащаб дава шанс на представителите от родното биологично селско стопанство и хранително-вкусова промишленост да поддържат и създават нови бизнес контакти, което е особено важно в периода на икономическите затруднения, произтичащи от постпандемичната ситуация и усложнената политическа обстановка, предвид конфликта между Русия и Украйна. Разходите по подготовката и участието на България са за сметка на бюджета на Министерството на земеделието и храните, с изключение на тези, които ще бъдат обезпечени от Държавна помощ „Помощ за участие в изложения“.

 

Министерският съвет одобри организирането на българско национално участие в 60-ото издание на Венецианско биенале за изкуство през 2024 г.

 

Министерският съвет прие Решение за участието на Република България в 60-ото издание на Венецианското биенале за изкуство във Венеция, Италианската република, от 20 април до 24 ноември 2024 г.

Биеналето е мултидисциплинарно и повече от 120 години е сред най-престижните културни институции в световен мащаб. Международната изложба за изкуство се провежда през две години и протича по предварително обявена тема със социално значимо послание. Заглавието на 60-ото Биенале за изкуство е „Чужденци навсякъде“. Темата е провокирана от серия творби, започнати през 2004 г. от родената в Париж и базирана в Палермо колективна организация Claire Fontainc. Творбите се състоят от неонови скулптури в различни цветове, които пресъздават на все повече езици думите „Чужденци навсякъде“. Самата фраза има двойно значение - на първо място, че където и да отидете и където и да сте, винаги ще срещате чужденци - те/ние сме навсякъде. Второ, че независимо къде се намирате, винаги, истински и дълбоко в себе си сте чужденец. Художниците винаги са пътували при най-различни обстоятелства - през градове, държави и континенти - явление, което се е разраснало едва в края на 20-ти век - по ирония на съдбата период, белязан от нарастващи ограничения върху преместването или разселването на хора.

Биеналето през 2024 г. ще се фокусира върху художници, които са чужденци, имигранти, емигранти, изгнаници и бежанци - особено тези, които са се движили между глобалния юг и глобалния север. Самото биенале, като международно събитие с многобройни официални участия на различни държави, винаги е било платформа за излагане па творби на чужденци от цял свят. По този начин 60-ата Международната художествена изложба във Венеция ще бъде празник на чуждестранното, далечното, аутсайдерското, както и на коренното население.

Цели се популяризиране на постиженията на съвременното българско изкуство, стимулиране на двустранното сътрудничество в областта на визуалните изкуства и мобилността на творците, утвърждаване имиджа на България и използването на капацитета на страната за постигане на значими външнополитически цели и приоритети в областта на културата и визуалните изкуства.

 

Одобрен е списък с 27 приоритизирани искания за получаване на подкрепа по Инструмента на ЕС за техническа подкрепа

 

Със свое решение правителството одобри списък с 27 приоритизирани искания за получаване на подкрепа по линия на Инструмента на Европейския съюз за техническа подкрепа (ИТП) през следващата година.

Искания са свързани с проекти в следните области: миграция и защита на финансовите интереси на България и ЕС, пазар на труда, публична администрация, повишаване капацитета на икономическите оператори и професионализация на експертите по обществени поръчки, развитие на платежната система, изграждане на устойчива иновационна екосистема, защита на личните данни, подобряване на цифрови услуги, дигитална грамотност, образование, статистика, пазар на зелен водород, защита на горския фонд, подобряване на психичното здраве и благосъстоянието на децата и младите, справяне с демографските предизвикателства, авторско право, прилагане на зелени и дигитални финансови инструменти. След подробен преглед предложенията са степенувани по важност в три категории - с висок, среден и нисък приоритет, и са проверени за наличие на двойно финансиране.

Приоритизираните искания в списъка от 2023 г. за получаване на подкрепа по ИТП ще подпомогнат провеждането на мащабни реформи, ще допринесат за ефективното участие на страната в еврозоната и изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, ще гарантират ефективното адресиране на специфичните за страната препоръки на Съвета на ЕС, както и продължаване провеждането на започнали реформи.

В срок до 31 октомври т.г. одобреният от правителството списък ще бъде изпратен до Генерална дирекция „Реформи“ към Европейската комисия.

Инструментът за техническа подкрепа, създаден с Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г., е насочен към институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки на Европейския съюз, като предоставя подпомагане на националните органи за мерки, чрез които да се постигне увеличаване на конкурентоспособността, растежа, заетостта и инвестициите.

 

Одобрено е възстановяване на средства по бюджета на Министерството на финансите за 2023 г.

 

Със свое постановление правителството одобри възстановяване на средства в размер на 172 000 000 лв. по бюджета на Министерството на финансите за 2023 г. Те се възстановяват от сметката за чужди средства по чл. 4, ал. 3 от ПМС № 496 от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.

 

Още 10 млн. лв. за обучение на деца със специални потребности и за хранене на ученици до 4. клас

 

Средствата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и хранене на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас се увеличават с 10 млн. лв. от 1 октомври 2023 г., реши правителството.

Финансирането на ресурсното подпомагане и създаването на условия за приобщаващо образование се повишава с 20%, като до края на бюджетната година се отпускат още 7 млн. лв. С 6 на сто повече са средствата за групи и деца в специални детски градини, за ученик в специално училище с нарушено зрение или увреден слух и за ученик в център за специална образователна подкрепа. Увеличението е в размер на 1 млн. лв. Целта е да се подобрят средата и условията за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП.

С решението на Министерски съвет се повишава и финансирането на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас с 12%, като увеличението е в размер на 2 млн. лв. То ще компенсира поскъпването на хранителните продукти и ще осигури възможност за всяко - дете и ученик в задължителното предучилищно образование и началния етап на образование да получава здравословна храна.

 

Близо 14 млн. лева за изграждане и ремонт на детски градини и училища

 

Правителството одобри изплащане 13 982 290 лв. за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи детски градини и училища.

Със средствата ще бъдат финансирани дейности по 33 обекта на територията на 26 общини в страната. Проектите се реализират по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища.

Целта на програмата е да се подобри материалната база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена и към изграждане на нови сгради, както и разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, градини и училища. По този начин ще бъде намален недостигът на места в тях и ще има възможност за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Реализирането на програмата ще създаде условия и за преминаване на училищата към едносменен режим на учебния ден.

 

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на МВР

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в размер на 3 220 лв.

Средствата са необходими за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на курсантите от Академията на Министерството на вътрешните работи за бюджетната 2023 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

 

Правителството одобри днес допълнителни средства за възстановяване на разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за 2023 година.

Средствата са предвидени за изпълнение на решения на Европейския съд по правата на човека, приключили с едностранни декларации на основание чл. 3 7 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Съгласно решенията на МС на двамата жалбоподатели следва да се изплатят обезщетения на обща стойност 391 лева от бюджета на Министерството на правосъдието.

Средствата, необходими за изплащане на сумите, са планирани в централния бюджет.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството одобри продажбата на недвижим имот, собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Имотът се намира на територията на град Добринище, община Банско, област Благоевград.  Продажбата ще се осъществи чрез търг с тайно наддаване, с начална цена, не по-ниска от определената, съгласно изискванията на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Приходите ще се използват за финансиране на годишната програма за поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура.

Кабинетът одобри също продажбата на недвижим имот, собственост на Национална компания ,,Железопътна инфраструктура“ на територията на град Русе.  Имотът представлява общежитие, построено в поземлен имот на община Русе, която не проявява интерес за придобиването му поради нецелесъобразност.

Предстои да се извърши търг с тайно наддаване, с начална цена не по-ниска от определената по Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му. Продажбата на имота ще осигури приходи за компанията, които ще бъдат насочени към подобряване на железопътната инфраструктура.

Правителството реши да промени статута на части от имоти, представляващи сгради, като ги обяви за частна държавна собственост и даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура" поради лошото им техническо състояние.  Имотите се намират на територията на гр. Бойчиновци и с. Бела. Преобразуването на сградите и премахването им ще позволи реализацията на договори за проектиране и модернизация на тягови подстанции Бойчиновци и Димово и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA.

С друго решение правителството даде съгласие Съединените американски щати да придобият право на собственост върху недвижими имоти в град София за дипломатически жилища. С приемането на посоченото Решение на Министерския съвет Република България изпълнява ангажиментите си на приемаща държава по чл. 21 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Даването на съгласие от страна на българската държава за придобиване от Съединените американски щати на недвижими имоти в град София за дипломатически жилища е целесъобразно с оглед развитието на дипломатическите отношения и успешното сътрудничество между двете държави.

 

Одобрен е проект на меморандум за разбирателство в сферата на отбраната

 

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Чехия, Министерството на отбраната на Дания, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министъра на отбраната на Кралство Норвегия, Министъра на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, Министерството на отбраната на Кралство Швеция относно съвместно закупуване на наземни системи за противовъздушна отбрана в рамките на инициативата „Щит на европейското небе“.

С одобряването на меморандума за разбирателство ще се предостави възможност Република България да се включи в програми за съвместно закупуване, поддържане и използване на оръжейни системи за наземна противовъздушна отбрана (GBAD). При придобиване на оръжейни системи за наземна противовъздушна отбрана същите ще могат да бъдат интегрирани към архитектурата на „Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“ и ще бъдат част от единна системата за ПРО и ПВО в Европа.

 

Правителството одобри доклада от заседанието на

Съвет „Общи въпроси“, проведено на 19 септември

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет .,Общи въпроси“, което се проведе на 19 септември 2023 г. в Брюксел, Белгия. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Елена Шекерлетова.

Съветът проведе дискусии по писмото за намерения на ЕК за законодателното програмиране, по годишния диалог относно върховенството на правото и по подготовката на заседанието на Европейския съвет на 26-27 октомври 2023 г.

Предложенията, направени от държавите-членки относно законодателното програмиране на ЕК, ще бъдат обобщени от Председателството в писмо до ЕК като принос на Съвета в рамките на годишното законодателно програмиране. В този контекст България и Румъния отправиха силен призив за разширяването на Шенгенското пространство с двете държави членки.

Държавите членки дадоха висока оценка на годишния диалог относно върховенството на правото и го определиха като много полезен инструмент за обмен на добри практики и насърчаване на върховенството на правото. България и Румъния приветстваха решението на ЕК да прекрати наблюдението над двете страни в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка.

Съветът обсъди проекта на анотиран дневен ред на Европейския съвет на 26-27 октомври 2023 г., който се очаква да включва следните теми: средносрочен преглед на МФР, икономика и миграция.

По точка „Други“ Словения, Гърция и България информираха за скорошните природни бедствия на тяхна територия и благодариха за солидарността и оказаната подкрепа.

 

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което се проведе на 25 септември 2023 г. в Брюксел. Ръководител на българската делегация беше заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев.

В рамките на заседанието министрите единодушно одобриха мандат за преговори с Европейския парламент по Законодателния пакет за промишления дизайн. Предложената ревизия на европейското законодателство в тази област е насочена към неговото осъвременяване. Целта е отчитане на технологичния напредък, осигуряване на ефективност и достъпност на закрилата, особено за индивидуалните дизайнери и малките и средните предприятия, повишаване на популярността на системата и гарантиране на приложимостта и в условията на цифровия и зеления преход.

По време на дебатите министрите обсъдиха Регламент относно одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на техните емисии и дълготрайност на акумулаторната батерия (Евро 7). Предложението е насочено към опазване чистотата на въздуха, запазване на международната конкурентоспособност на европейската индустрия и увеличаване на броя на по-екологичните автомобили в ЕС на достъпни цени.

Съветът проведе и дебат за ролята на проверките на конкурентоспособността при изготвянето на законодателни предложения. Всички участници отбелязаха значението на извършването на ефективни проверки на конкурентоспособността на законодателните предложения.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри резултатите от участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат ,,Вътрешни работи“, проведено на 28 септември 2023 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия. В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: външно измерение на миграцията; пакт за миграцията и убежището; последствия от Руската агресия срещу У крайна; сътрудничество с Латинска Америка за борба с организираната престъпност и адресиране на трафика на наркотици - тема на работния обяд.

 

Правителството одобри доклад за резултатите от участието на България в неформалната среща на Съвета на ЕС по общи въпроси, част „Кохезионна политика“

 

Министерският съвет одобри доклад за резултатите от неформалната среща на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, част „Кохезионна политика“, която се проведе на 28-29 септември 2023 г. в гр. Мурсия, Испания.

По време на срещата беше обсъдено бъдещето на европейската политика за икономическо, социално и териториално сближаване след края на програмния период 2021-2027 г. на фона на икономическите и социални предизвикателства, пред които е изправен Съюзът. Един от основните въпроси, поставен от Испанското председателство, беше как планирането на инвестициите и разпределянето на финансовите ресурси на ЕС да бъде по-адаптирано към особеностите на всеки регион. България заяви, че брутният вътрешен продукт на глава от населението следва да остане основен критерий за разпределяне на средствата от Фондовете за сближаване в бъдеще.

Обект на дискусия в рамките на заседанието беше и едновременното прилагане на сходни инструменти, като Механизмът за възстановяване и устойчивост, който финансира реформите в държавите-членки, и фондовете на Кохезионната политика, финансиращи развитието на регионите. Участниците се обединиха около мнението, че са необходими хармонизирани правила, за да се допълват инструментите взаимно, както и че е нужно по-нататъшно опростяване на регулаторната рамка за инвестициите в сближаване. Българските представители посочиха също така, че за ефективното и координирано прилагане на европейските политики е необходимо планираните по линия на Европейския семестър реформи да отчитат реалностите на регионите и необходимите инвестиции за тяхното развитие.

Държавите изразиха единодушие, че бъдещата кохезионна политика трябва да бъде израз на европейската солидарност, а партньорството с всички заинтересовани страни е ключово условие за успешна политика.

Предстои заключенията от неформалната среща да бъдат представени за одобрение от министрите на редовния Съвет „Общи въпроси/Кохезия“ в края на ноември 2023 г.

 

Одобрен е проект на споразумение между Европейската инвестиционна банка и Министерството на иновациите и растежа

 

Министерският съвет прие Решение, с което упълномощи министъра на иновациите и растежа да сключи споразумение с Европейската инвестиционна банка с цел изготвянето на оценка на структурната целесъобразност и ефективността на „Българска банка за развитие“ ЕАД и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. Целта е подобряване на тяхната обща ефективност, прекратяване на несвойствени за насърчителната банка и за публичното предприятие дейности и подобряване на условията за реализиране на поставените от държавата стратегически цели и политики.

Оценката е възложена на международна финансова институция с доказана репутация и опит в структурирането на подобни дейности и преструктурирането на държавни финансови институции, а именно Европейската инвестиционна банка.

В резултат от изготвянето на оценката и последващото актуализиране на новите бизнес план и стратегия за периода 2024 - 2026 г. на двете държавни дружества ще се подобри дейността по управлението им и усилията по координацията на прилаганите от тях продукти на пазара на финансови инструменти, като се осигури ефективност и ефикасност на прилаганите финансови инструменти със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Също така ще се подобри управляемостта на кредитните експозиции на ББР.

 

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на МС

 

Правителството прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г. за финансово обезпечаване на областните администрации на областите Благоевград, Габрово, Добрич, Плевен, Разград и Смолян за 2023 г. със средства за персонал за възнаграждения на увеличената численост на заместник областните управители.

 

Одобрен е план за внедряване на Интегрирана финансово-информационна система за първостепенните разпоредители с бюджет

 

Със свое решение правителството одобри план за внедряване на Интегрирана финансово­информационна система (ИФИС) за първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет.

Според приоритетите за ефективно управление, заложени в програмата за управление на правителството в раздел „Електронно и ефективно управление“, се предвижда поетапно внедряване на единна счетоводна система с цел изграждане на центрове за споделени услуги в първостепенните разпоредители с бюджет. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за унифициране на счетоводните процеси в организациите, чиито бюджети са включени в държавния бюджет, съответните първостепенни разпоредители с бюджет задължително трябва да внедрят Интегрирана финансово-информационна система, съгласно одобрен от Министерския съвет план.

Системата е базирана на основните модулни компоненти на SAP S/4HANA, а внедряването й ще доведе до унифициране на счетоводните процеси в бюджетните организации, както и до изграждане и организиране на центрове за споделени услуги на базата на звената, отговорни за управлението на финансово-стопанските дейности към първостепенните разпоредители с бюджет. Системата SAP S/4HANA успешно е внедрена в Министерството на финансите, обхващаща основно всички второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ, както и третостепенните разпоредители с бюджет на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, също и първостепенната структура на Министерския съвет, в това число всички четиридесет разпоредители с бюджет по бюджета на МС.

Внедряването на ИФИС ще подобри взаимодействието на МФ с първостепенните разпоредители с бюджет за текущото изпълнение на бюджетите им, както и за осъществяването на ефективен и своевременен контрол върху разходването на публични средства. Чрез ИФИС ще се постигне уеднаквяване на счетоводните процеси чрез съвременна и напълно интегрирана система и изграждане на административен капацитет, притежаващ еднотипни знания и умения. Ще се постигне минимизиране на разходите на средства по поддръжката и интегрирането на приложните системи, тъй като ИФИС технологично ще бъде базирана и обслужвана в информационната и комуникационната инфраструктура на МФ. Ще се постигне документиране и съхраняване на навременна, точна и достоверна информация за всички извършвани финансово-счетоводни дейности, както и предоставяне на нови методи и средства за анализ на натрупаната информация, осигуряване на поток от регулярни стандартни справки по детайлни и консолидирани данни.

Компетентната институция за изпълнение на мярката е Министерството на финансите, затова с това решение се възлага на министъра на финансите да сключи договор със системния интегратор „Информационно обслужване“ АД за предоставяне на комплексна услуга по системна интеграция. Необходимите средства за въвеждане на ИФИС се осигуряват в рамките на приетите бюджети на съответните първостепенни разпоредители с бюджет, съгласно закона за държавния бюджет за съответната година.

 

Одобрен е План за 2023 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.)

 

Правителството одобри План за 2023 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.). Документът включва актуални мерки за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве и общото здравословно състояние на населението, намаляване на смъртността.

Планът съдържа и дейности за насърчаване на заетостта, намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването ни населението, както и за създаване на условия за равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции, както и към развитието на качеството на човешките ресурси.

 

Одобрени са промени в Закона за медицинските изделия

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия.

С предложените изменения са предоставени правомощия на министъра на здравеопазването за пускане на пазара и/или в действие на изделия без оценено съответствие, единствено когато следва да се защити интересът на общественото здраве или безопасността и здравето на пациентите.

Със законопроекта Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) се определя за национален компетентен орган по прилагането на два регламента.

Регламентите предоставят възможност на държавите членки да прилагат национални разпоредби относно условията и реда за извършване на дистрибуция на медицински изделия и изделия за ин витро диагностика.

Основен акцент в двата регламента е повишаване на прозрачността чрез по-добър достъп на обществеността, пациентите и медицинските специалисти до информация, избягване на дублирането при предоставянето на информация от икономическите оператори, нотифицираните органи и възложителите на клинични изпитвания към компетентните органи и обратно, улесняване на потока на информация между държавите членки и Комисията.

С проекта се регламентират условия, при които в лечебно заведение могат да се произвеждат и употребяват само от същото лечебно заведение медицински изделия и медицинските изделия за ин витро диагностика, когато за пациентите няма друга алтернатива.

 

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Европейския съвет

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 26 и 27 октомври 2023 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

На заседанието на Европейския съвет се предвижда лидерите на държавите­членки на ЕС да обсъдят Украйна, средносрочната ревизия на Многогодишната финансова рамка, както и въпроси на икономиката, миграцията и други.

Очаква се лидерите да обменят мнения по ревизията на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. и Съветът да бъде приканен да продължи работата по въпроса, с оглед постигне на споразумение до края на годината.

Ще бъде направен преглед на постигнатия напредък за повишаването на конкурентоспособността на Европа. Предвидено е лидерите да проведат стратегическа дискусия с фокус върху външното измерение на миграцията.

В рамките на Европейския съвет се очаква да бъде проведена и среща на върха на държавите членки от еврозоната в приобщаващ формат.

 

За ратификация е предложено Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации

 

Министерският съвет прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации.

Фондът на НАТО за иновации (NAТО Innovation Fund) се създава с цел да предоставя инвестиции в участващите страни. Той ще бъде финансиран от участниците на доброволна основа и ще бъде с продължителност на действие от 15 години. Фондът ще бъде структуриран така, че да осигурява инвестиции във високотехнологични стартъпи, които имат потенциал за приложение в сигурността и отбраната.

Размерът на финансовите средства се очаква да бъде около 1 млрд. евро за общ период от 15 години. Фондът ще може да предоставя преки инвестиции в участващите страни. Предвижда се и възможност за създаване на отделни суб-фондове, в които да участват няколко заинтересовани съюзника или партньори (ЕС, индустрия, страни-партньори).

Предвид заявения интерес от страната ни активно да участва в дейностите по изпълнението на решенията за запазване на технологичното предимство на Алианса, участието на страната ни във Фонда на НАТО за иновации ще е естествено допълнение към трите тестови центъра към Ускорителя за иновациите в отбранителния сектор DIANA.

 

Министерският съвет одобри предприемането на действия по изграждане на блок 7 и 8 на

АЕЦ  „Козлодуй“ с технология АР 1000

 

Министерският съвет одобри доклад на министъра на енергетиката за предприемане на действия по изграждане на блок 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“ с технология АР 1000. Министерският съвет дава съгласие за изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“ и нарежда да се подготвят необходимите процедури и документация.

По отношение на изграждането на блок 7, Министерският съвет възлага на министъра на енергетиката да организира необходимите процедури по избор на изпълнител, предоставящ комплексните услуги по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация. Окончателният договор с избрания изпълнител и с доставчика на технологията АР1000 трябва да бъде изготвен при условията на фиксирана цена и срок на изпълнение.

Министерският съвет възлага на министъра на енергетиката да организира преговори с финансови институции за осигуряването на заемен ресурс, както и да предприеме действия по увеличаването на капитала на „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД с парична вноска до 500 млн. лева от страна на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ може успешно да замени изведените от експлоатация блокове от 1 до 4 с обща инсталирана мощност 1760 MWe и да осигури надежден източник на базова електроенергия. Възможността за работа в т.нар. „маневрен“ режим на новите блокове ще подобри балансирането на националната енергийна система с оглед непостоянния характер на енергията от възобновяеми енергийни източници.

Изграждането на нови мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е подходящо с оглед отличната налична инфраструктура за управление на радиоактивни отпадъци, физическа защита, радиоекологичен мониторинг и аварийно реагиране. Площадката разполага и със свободен капацитет за присъединяване на нова мощност, както и обучен висококвалифициран персонал.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА 2021- 2030 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НАЦИОНАЛЕН ЩАНД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА БИОХРАНИ „БИОФАХ 2024", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 13 ДО 16 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В НЮРНБЕРГ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 60-ОТО ИЗДАНИЕ НА ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ ЗА ИЗКУСТВО ВЪВ ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 20 АПРИЛ ДО 24 НОЕМВРИ 2024 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК НА ПРИОРИТИЗИРАНИ ИСКАНИЯ ОТ 2023 Г. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ПО ИНСТРУМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО- ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В МЕСТНОСТ „ОРЛОВА КРУША", С. ЛОЗЕН, РАЙОН „ПАНЧАРЕВО", СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ЖИЛИЩА.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ДАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ОТНОСНО СЪВМЕСТНО ЗАКУПУВАНЕ НА НАЗЕМНИ СИСТЕМИ ЗА ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „ЩИТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО НЕБЕ".

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 19 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЧАСТ „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ", ПРОВЕДЕНО НА 25 СЕПТЕМВРИ 2023 Г В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ

РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ПРОВЕДЕНО НА 28 СЕПТЕМВРИ 2023 Г В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 28 И 29 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В ГР. МУРСИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОЦЕНКА НА СТРУКТУРНАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД И „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 И 27 ОКТОМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО НА УЧАСТВАЩИТЕ СЪДРУЖНИЦИ КЪМ ФОНДА НА НАТО ЗА ИНОВАЦИИ.

Внасят: министърът на иновациите и растежа;

министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2023 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ФИНАНСОВО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА КОМПЛЕКСНА УСЛУГА ПО СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012 - 2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЛОК 7 И  8 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД С ТЕХНОЛОГИЯ АР 1000.

Внася: министърът на енергетиката