EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 22.03.2023 г.

22.03.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството прие плана за действие до 2024 г. в образованието

Министерския съвет прие Плана за действие до 2024 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). С приемането на този документ се изпълнява и ангажиментът на страната по Компонент 1. ,,Образование и умения“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Планът за действие трябва да доведе до подобряване на качеството и приложимостта на образованието, на комплексната образователна реформа, до засилване и изграждането на уменията и ключовите компетентности сред децата и учениците. Освен това се предвижда да се повишат интересът и мотивацията за учене, ангажираността на всички в образователния процес, нивото на придобитите умения, адаптивността към околната среда и пазара на труда, както и да се ускори приобщаване на всяко дете и ученик в образователния процес.

В плана са заложени дейности по различните приоритетни области на Стратегическата рамка, срокове за изпълнението им, предвидени са източници на финансиране, както и индикатори за проследяване и анализ на изпълнението. Тези дейности ще реализират заложените в Стратегическата рамка цели и мерки, които обхващат всички значими предизвикателства в системата на образованието и обучението като: ранното детско развитие, насърчаването на компетентности и таланти, квалификацията на мотивирани и креативни учители, израждането на сплотени училищни общности и системната работа с родителите, ефективното включване, трайното приобщаване и образователната интеграция, въвеждането на образователни иновации, дигиталната трансформация и устойчивото развитие, реализацията в професиите на настоящето и бъдещето, ученето през целия живот, ефикасното управление.

Изпълнението на заложените дейности ще се финансира със средства от държавния бюджет, както и от структурните фондове, от програмите за директно финансиране от Европейския съюз и от други донорски програми и механизми.

Планът е разработен от широк кръг експерти от Министерството на образованието и науката и от външни експерти с богат опит и квалификация в областта на образованието, обучението и ученето.

 

България ще предостави целева вноска към Доверителния фонд на жертвите към Международния наказателен съд

 

 

Министерският съвет одобри 39 117 лева по линия на официалната помощ за развитие на България, които да бъдат предоставени като целева вноска към Доверителния фонд на жертвите към Международния наказателен съд за финансиране по програмата за Демократична република Конго.

Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Предоставянето на доброволния принос ще спомогне за засилване на ролята и видимостта на България в международен контекст, както и за реализирането на външнополитическите цели на страната ни в обществено значими области като защитата на правата на човека и, по-конкретно, на оказване на психо­социална подкрепа на жертвите на престъпления и техните семейства.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет разреши учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. Имотите се намират в гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен и гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

На Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) се предоставя безвъзмездно управлението на 13 имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на с. Кликач и гара Церковски, община Карнобат, област Бургас. Това ще позволи реализацията на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“, Позиция 2: ,,Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“.

С друго правителствено решение на НКЖИ се предоставя безвъзмездно управлението на 68 имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на община Братя Даскалови, област Стара Загора. Това ще позволи реализацията на национален обект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово­Михайлово“.

Правителството обяви имот публична - държавна собственост за имот - частна държавна собственост. Същият преминава в управление на областния управител на област Добрич. Имотът се намира в село Стожер, област Добрич и представлява Урегулиран поземлен имот IV, с отреждане за „търговски обект“, с площ 2200 кв. м. Той е с отпаднала необходимост за дейността на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Добрич, и не се ползва по предназначение за нуждите и целите на ОДБХ - Добрич. Сградата от години е разрушена, напълно съборена и няма бъдеща перспектива за използването на имота по предназначение.

„Минпроект“ ЕАД ще може да продаде на „Мини Марица – Изток“ ЕАД недвижим имот, представляващ два самостоятелни етажа, 12-ти и 13-ти етаж от почивна станция „Марица Изток“, находяща се в гр. Несебър. С покупко-продажбата на недвижимия имот ще се погасяват публични държавни вземания от сумата срещу прехвърлянето и ще се осигурят финансови средства за текущите нужди на „Минпроект“ ЕАД. Същевременно „Мини Марица Изток“ ЕАД ще придобие собственост върху целия недвижим имот, което ще улесни неговото стопанисване.

Правителството прие изменение на РМС № 236 от 2022 г. за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост на община Русе. С промените имотът, прехвърлен за стопанисване на русенската община, ще се използва не за образователна дейност чрез Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ - гр. Русе, както първоначално е било записано в решението, а за осъществяване на социална и образователна дейност чрез „Център за специална образователна подкрепа – Русе“. Искането е на кмета на общината, като целта е да се осигурят допълнителни помещения за ресурсно подпомагане и обучение на деца и ученици със специални образователни потребности съобразно спецификата на тяхното поведение и нуждата от допълнително оборудване. Имотът се намира в град Русе на ул. ,,Рига“ № 1 и представлява двуетажна сграда с площ 213 кв. м и сутерен.

Министерският съвет реши да отнеме поради отпаднала нужда имот от Министерството на земеделието, храните и горите и да го преобразува в частна държавна собственост. Имотът се намира в област Сливен, община Твърдица, гр. Шивачево, и представлява едноетажна селскостопанска сграда със застроена площ 125 кв. м. Министърът на земеделието и областният управител на област Сливен ще организират предаването и приемането на имота по в едномесечен срок с протокол.

 

Женя Атанасова е назначена за почетно консулско длъжностно лице на Република Молдова в Република България

 

Министерският съвет прие Решение за откриване на консулство на Република Молдова в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Бургас и консулски окръг, обхващащ територията на областите Бургас, Варна и Добрич и за назначаване на г­жа Женя Атанасова за почетно консулско длъжностно лице.

Г-жа Атанасова е член на Управителния съвет на Българо­молдовската търговско-промишлена палата и заместник-председател на Съвета на директорите и председател на Одитния комитет на „Кепитал Холдинг Груп“ АДСИЦ и в качеството си на почетно консулско длъжностно лице се очаква да работи активно за поддържане и допълнително развиване на отличните двустранни отношения между Република България и Република Молдова.

Откриването на почетно консулство на Република Молдова в гр. Бургас ще допринесе за увеличаване на възможностите за сътрудничество между двете страни в икономическата, научно-образователната, туристическата и други области от взаимен интерес.

 

България и Египет ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на отбраната

 

Министерският съвет на Република България прие решение за одобряване на проект на „Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Арабска република Египет за сътрудничество в областта на отбраната“ като основа за водене на преговори.

Отношенията между Република България и Арабска република Египет следват динамиката на политическите реалности и имат добра основа за конструктивно и перспективно сътрудничество, включително и в областта на отбраната. Установени са традиционно добри взаимоотношения и двете страни търсят възможности за разширяване на сътрудничеството във военната сфера.

Подписването на правно-нормативен документ между министерствата на отбраната на Република България и Арабска република Египет ще предостави възможност за развитие на дългосрочно и взаимоизгодно сътрудничество по широк кръг въпроси в сферата на отбранителната политика и въоръжените сили.

Основните насоки на сътрудничество, очертани в проекта, са въпросите на политиката по отбрана и сигурност, взаимодействие в сферата на военното обучение и образование, сътрудничество в областта на борбата с тероризма, взаимодействие по линия на военната медицина и други области от взаимен интерес.

 

Кабинетът се запозна с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по транспорт и енергетика

 

 

Правителството се запозна с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по транспорт и енергетика, което се проведе на 27-28 февруари 2023 г. в Стокхолм, Швеция.

По време на първата транспортна сесия министрите обсъдиха бъдещата транспортна политика за конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата Европа. България изрази принципна подкрепа на основните цели на пакета „Подготвени за цел 55”, като едновременно отбеляза сериозни притеснения и затруднения за тяхното изпълнение в предлаганите срокове.

На съвместната сесия министрите на енергетиката и транспорта разгледаха темата „Енергийни и транспортни политики за ускорен преход на транспортния сектор след 2030 г.“

В рамките на втората транспортна сесия бе обсъдена темата „Внедряване на пакета Подготвени за цел 55: преглед и споделяне на най-добри практики”. Българската страна изрази позиция, че развитието на железопътния транспорт е от приоритетно значение за националната транспортна политика, тъй като железниците предлагат екологосъобразен, безопасен и енергийно ефективен транспорт.

 

Министерският съвет прекрати предсрочно концесия за добив на уязвим растителен вид - блатно кокиче, по искане на концесионера

 

 

Министерският съвет прие решение за предсрочно прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на уязвим растителен вид - блатно кокиче, по искане на концесионера ,,Фито Палаузово“ АД. Обектът на концесията е естествено находище на блатно кокиче, представляващ защитена местност „Блатото“, в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол.

С решението договорът се прекратява по взаимно съгласие поради съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия през 2021 и 2022 г., в резултат от дълги периоди на засушаване, които го правят негоден за добив на блатно кокиче.

Предсрочното прекратяване на договора е допустимо според Закона за концесиите и предвидено в договора с концесионера.

 

Дадено е разрешение за използване на кораби под чуждо знаме, във връзка с изграждане на нова кейова стена за корабно място в пристанищен терминал Бургас-запад

 

Правителството разреши на „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД, съдружници в ДЗЗД „Пристанищна инфраструктура - КМ 28”, да използват специализирани драгажни кораби „MILFORD“, ,,КENFORD“, ,,SEAFORD“ и „WESTFORD“, плаващи под знамето на Белиз, за извършване на хидротехнически работи в териториалното море на Република България, както и във вътрешните морски води - акваторията на пристанищен терминал Бургас-запад.

ДЗЗД „Пристанищна инфраструктура - КМ 28“ е изпълнител по договор с концесионера на пристанищен терминал Бургас-запад „БМФ Порт Бургас“ за реализиране на строителството на обект: ,,Изграждане на кейова стена за корабно място № 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“, подобект № 1: ,,Изграждане на кейова стена за корабно място № 28, техническа инфраструктура и съоръжения“.

Даденото разрешение е за срок от 24 месеца, считано от датата на постановяване на Решението.

 

Одобрени са мерки за стабилизиране и финансово оздравяване на „Български пощи“ ЕАД

 

Правителството одобри доклад на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев с мерки за стабилизиране и финансово оздравяване на „Български пощи“ ЕАД.

Вицепремиерът ще предприеме действия за уведомяване на Европейската комисия за необходимост от временна подкрепа, под формата на публичен ресурс, за оздравяване и преструктуриране на дружеството.

Сред основните краткосрочни мерки е усъвършенстването на съществуващия клиентски софтуер. Това ще позволи до края на 2023 г. компанията да навлезе на бързо растящия и силно печеливш куриерски бизнес сегмент. Ще се заложи и на предоговаряне на ценовите условия по търговските договори с корпоративни клиенти и договорите за достъп до мрежата.

Паралелно с оздравителните мерки ще започне и проект по пълна дигитална трансформация на ,,Български пощи“ ЕАД.

Временната подкрепа има за цел дружеството да посрещне краткосрочните потребности от парични потоци до въвеждането на план за преструктуриране. Предвижданията са държавата да предостави публичен ресурс на дружеството в размер на минимум 50 млн. лева, след одобряване на мярката от службите на Европейската комисия. По този начин ще могат да приключат успешно разговорите за финансиране от „Българска банка за развитие“ ЕАД.

 

Граничният пункт „Струмяни – Берово“ и инженерната инфраструктура до пункта стават „национални обекти“

 

Граничният контролно-пропускателен пункт „Струмяни – Берова“ между общините Струмяни, Благоевградска област, и Берова, Република Северна Македония, става национален обект. Това реши на днешното си заседание Министерският съвет.

Със същото решение за национален обект се обявява и инженерната инфраструктура до граничния пункт, включително път III-1008 (Кресна – Кулата) Струмяни – Микрево – Раздал – Клепало – граница със Северна Македония.

Обявяването на тези обекти за национални осигурява възможност за провеждане на облекчени законови процедури по промяната на предназначението на засегнатите поземлени имоти (от земеделски и горски територии в урбанизирани), отчуждаване за изграждане на инженерна инфраструктура, сградите и сервитутите.

Наред с това ще се ускори стартът на строителство на ГКПП „Струмяни – Берова“. Проектът е стратегически и се финансира по програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021 – 2027.

 

Министерският съвет предостави дерогация от ограниченията за руски доставки за АЕЦ „Козлодуй“, свързани с военните действия в Украйна

 

Министерският съвет разреши на днешното си заседание да бъде предоставена дерогация от чл. 2, параграфи 1 и 2, чл. 3ж, параграф 1 и чл. 3и, параграфи 1 и 2 от Регламент на Съвета (ЕС) NO 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Така българската ядрена централа АЕЦ „Козлодуй“ ще може да внася стоки и технологии с двойна употреби при изпълнението на договор, изрично упоменат в приложение към днешното решение на МС.

С дерогацията се разрешава също вносът на продукти от желязо и стомана от Русия при изпълнение на договори, изброени също в приложение към днешното решение. Ще бъде възможен и вносът на други стоки от Русия и свързаната с тях техническа помощ, необходими за изпълнението на договори съгласно споменатите приложения.

Дерогацията ще важи до изтичането на въпросните договори.

,,АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е собственик на единствената атомна централа в Република България - АЕЦ „Козлодуй“, която е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство Безпроблемната и стабилна експлоатация на централата е въпрос на енергийна и на национална сигурност.

Основният приоритет при експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй“ е поддържането на най-високо ниво на техническа и ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни и здравословни условия на труд, както и опазването на околната среда. Гарант за безаварийното електропроизводство и ядрената безопасност са регулярните доставки и консултантски услуги/техническа помощ от проектанти, конструктори и производители на монтираното в централата оборудване. Тъй като тя е изградена по съветски проект, в голямата си част системите и оборудването и са с руски произход. С оглед на това, голяма част от договорите за доставки на стоки и предоставянето на услуги, свързани с надеждната и безопасна експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“, са сключени или се налага да бъдат сключени с руски изпълнители.

 

Одобрена бе позицията на България за участие в редовното заседание на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации, енергетика“, част ,,Енергетика”, което ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 28 март 2023 г.

По време на заседанието се очаква да бъде постигнат общ подход по предложенията от Газовия пакет, включващ Директивата и Регламента относно общите правила за вътрешните пазари на възобновяеми газове, природен газ и водород. С одобрената позиция, българската страна изразява принципна подкрепа за постигането на общ подход на Съвета, с оглед очертаване предварителната позиция, като основа за подготовката за преговори с Европейския парламент. Потвърждава се важната роля на нисковъглеродния водород за постигане на климатичните и енергийните амбиции на ЕС.

В рамките на заседанието се предвижда енергийните министри да обменят мнения по предложенията за реформа на модела на електроенергийния пазар на ЕС, публикувани на 14 март 2023 г. Българската страна подкрепя усилията на ЕК за подготовка на процеса за реформа на структурата на пазара на електроенергия на територията на Съюза. Идентифицираните от ЕК регулаторни механизми и мерки биха допринесли за осигуряването на дългосрочна стабилност на пазара и цените в рамките на енергийния преход, за гарантирането на сигурността и достъпността на доставките в средносрочна и дългосрочна перспектива, както и за постигането на целите за енергийна автономност на ЕС.

Планирано е по време на заседанието да бъде постигнато политическо споразумение за удължаване срока на прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1369 на Съвета от 5 август 2022 г. относно координирани мерки за намаляване на търсенето на газ. Страната ни ще подкрепи стартиране на писмена процедура за одобрение.

В края на заседанието ЕК ще представи информация във връзка с подготовката за предстоящия зимен период.

 

Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 

Правителството одобри резултатите от участието на България в Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се състоя на 13 март 2023 г. в гр. Брюксел, Белгия.

В рамките на заседанието бяха проведени ориентационни дебати, първият от които беше посветен на Европейския семестър през 2023 г. Съветът прие Съвместния доклад за заетостта за 2023 г. и одобри Заключенията относно годишния обзор на устойчивия растеж.

Тема на втория дебат беше „Една година от руската агресия срещу Украйна: заетостта и социалното положение в ЕС, с акцент върху положението на пазара на труда на бежанците от Украйна“. По време на работния обяд министрите обсъдиха положението на украинските деца в контекста на руската агресия в Украйна.

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“

 

 

Министерският съвет одобри днес резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част ,,Правосъдие“, което се проведе на 10 март в Брюксел.

Председателството и Комисията представиха актуална информация относно съдебните действия и борбата срещу безнаказаността по отношение на престъпленията, извършени във връзка с руската агресия срещу Украйна.

По време на заседанието се проведе обмен на мнения относно пречките пред достъпа до правосъдие и тяхното преодоляване. Министърът на правосъдието Крум Зарков заяви, че България последователно работи за подобряването на достъпа до правосъдие и отбеляза последните законодателни промени в Закона за правната помощ и Закона за медиацията, които улесняват участието на гражданите и бизнеса в съдебните производства.

Министрите одобриха проекта на Заключения на Съвета по прилагането на Хартата на основните права на ЕС за ролята на гражданското общество в защитата и утвърждаването на основните права. Беше проведена и дискусия по темата относно борбата срещу расизма и антисемитизма. В изказването си министър Зарков отбеляза 80-тата годишнина от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, като добави, че предстои финализиране на проекта и приемане на Националния план за действие за борба с антисемитизма и запазване на еврейското наследство.

В рамките на Съвета се проведе и работен обяд, по време на който министрите обсъдиха заплахата от свързаната с разпространението на наркотици организирана престъпност за нашите общества.

 

Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление

 

С предложените промени се решават ключови въпроси от първостепенна важност за въвеждането на реално електронно управление. Измененията са насочени към улеснения за гражданите и бизнеса, които значително ще намалят административната тежест и ще ускорят обслужването, което държавата и общините са длъжни да предоставят по закон. Основните предложения за промяна са следните:

 • Електронните услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица – за да ги заявим ще е нужно само да влезем със средство за електронно идентификация с подходящо ниво на сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма.
 • При заявено съгласие, в системата за сигурно електронно връчване ще бъде възможно електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления. За целта се предлага изменение на чл. 43 от ЗАНН, с което се урежда редът за връчване на фиш, електронен фиш, акт за установяване на административно нарушение, съставени в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление.
 • Отпадат като изискване всякакви хартиени документи и други физически носители за доказване на данни за лица или обекти, които са вписани в регистър.
 • Ще бъдат намалени таксите за административни услуги, когато те се предоставя по електронен път. Регламентира се института на посредника при предоставяне на административни услуги. Така хората, които не използват информационните технологии, ще бъдат улеснени и няма да се налагат да пътуват до по-голямо населено място, за да заявят административна услуга. Такива посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки, който офиси в близост до гражданите.
 • Създава се възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица като първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на информация за субекти извън държавната администрация, които участват в административното обслужване.
 • Налага се задължение за водене на регистри в електронен вид, включително чрез система за централизирано управление на регистри.

 

Правителството одобри промени в тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията

 

 

Министерският съвет гласува днес Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (АВ), приета с ПМС 243 от 2005 г.

Измененията са свързани с преминаването на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ) към АВ и, съответно, цялостната електронизация на регистъра, превръщането му в публична база данни за вписаните обстоятелства по Закона за особените залози и промяната в характера на производството. Предвижда се въвеждането за първи път на електронни услуги по Закона за особените залози, както и предоставяне на специализирани услуги за автоматизиран достъп до регистъра.

Промените ще улеснят потребителите в изчислението на таксите и ще допринесат техният размер да бъде предварително определяем и предвидим. В същото време отпадат такси за извършване на справки и издаване на удостоверения, които няма да са необходими предвид публичността на Централния регистър на особените залози. Така се намаляват административната и финансова тежест върху потребителите на ЦРОЗ.

Измененията на тарифата целят също да се уеднакви подходът при определяне на таксите по водените от АВ други регистри с национално значение; да се определят такси за въведените нови електронни и други услуги и да се осигури възможност за дистанционно подаване на заявление и извършване на справки и получаване на удостоверение онлайн.

Промените ще влязат в сила от 1 април 2023 г., докогато се очаква да бъде завършена в цялост новата информационна система на особените залози и да бъдат приети, съответно издадени и останалите нормативни промени, относими към тази реформа.

 

Одобрена е позиция на страната ни по дело С-717/22 на Съда на Европейския съюз

 

Със свое решение правителството одобри позицията на Република България по дело С-717/22 на Съда на Европейския съюз (СЕС), образувано по преюдициално запитване. Запитването е отправено от Районен съд-Свиленград, във връзка с висящо пред него административно наказателно дело за обжалване на наказателно постановление на Териториална дирекция Митница Бургас в Агенция „Митници" в частта, с която е отнет в полза на държавата предметът на нарушението „митническа контрабанда”, с митническа стойност 73 140,06 лева.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на разпоредби на правото на Европейския съюз, свързани с пропорционалност и съразмерност на санкционната намеса в правото на собственост, в случаите, когато отнеманото имуществото, предмет на нарушението, принадлежи на извършителя на нарушението и в случаите, когато принадлежи на трето лице, различно от нарушителя, при форма на вина непредпазливост.

С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от СЕС, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

 

Правителството одобри финансиране на дейности в условията на засилен миграционен натиск в размер н близо 32 млн.лв.

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на дейности в условията на засилен миграционен натиск.

С Решението се предлага одобряването на финансиране в размер на 31 950 000 лв. за финансово обезпечаване на дейностите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната в условията на засилен миграционен натиск.

 

Правителството одобри позицията на Република България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 23 и 24 март 2023 г. в Брюксел

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 23 и 24 март 2023 г. в Брюксел, Кралство Белгия. Република България ще бъде представена от президента Румен Радев.

Основните теми, които лидерите на държавите членки на ЕС ще обсъдят са: Украйна, Конкурентоспособност, Единен пазар и икономика, Енергетика. Под т. ,,Други въпроси“ Председателството и ЕК ще информират за напредъка по изпълнението на заключенията от 9 февруари 2023 г. в частта „Миграция“, както и ще бъде обсъдена Международната донорска конференция за пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия.

Европейските лидери ще продължат дискусията във връзка с руската агресия срещу Украйна във всички нейни аспекти и ангажиментът от страна на ЕС за продължаване на многостранната подкрепа за Украйна.

В контекста на Конкурентоспособността, Единния пазар и икономиката, ще обсъдят дългосрочната стратегия на Европа за повишаване на конкурентоспособността и производителността и използването на пълния потенциал на Единния пазар. Ще бъде направен преглед на напредъка по различните направления, целящи привеждането на икономическата, промишлената и технологичната база на ЕС в съответствие с изискванията за зеления и цифров преход, като ще бъдат предоставени допълнителни насоки.

Очаква се да бъде проведена и стратегическа дискусия по геополитическите аспекти на търговията и приноса на търговските отношения към конкурентоспособността на ЕС.

По темата Енергетика се очаква лидерите да подчертаят постиженията в областта на енергийния пазар и да идентифицират необходимите предстоящи действия, като основен елемент е прилагането на съвместната Платформа за закупуване на газ в ЕС.

На 24 март 2023 г. ще се проведе и среща на върха на държавите от еврозоната в приобщаващ формат, които ще обсъдят икономическата ситуация и координацията на икономическите политики.

 

Одобрено е финансиране на ДА „ДРВВЗ“

в размер на 40 млн. лв.

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2023г.

Приемането на решението на правителството за одобряване на финансиране е свързано с предстоящи разходи за закупуване на нови видове и количества горива за преодоляване на последиците от кризисни ситуации. Одобреното финансиране е в размер на 40 млн. лв.

 

Правителството одобри актуализация на дневните и квартирните пари при командировки и специализации в чужбина

 

Със свое решение правителството одобри изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 година. С него са определени нови размери на дневните и квартирните пари, които работниците и служителите имат право да получат при командироване в чужбина.

Промяната има за цел да отговори на нуждите на работещите и на бизнеса и едновременно с това да се следват установените социални национални и европейски политики, отнасящи се до правата на командированите.

Размерите на дневните и квартирните пари, определени в приложение № 2 на наредбата, са в сила от 2004 г. и не са променяни до момента. Настъпилите в този период съществени промени в икономическите условия и в цените на съответните стоки и услуги наложиха осъвременяването на размерите на командировъчните пари.

С приетото решение са направени и изменения, които целят привеждането на НСКСЧ в съответствие с настъпили промени в свързано законодателство.

 

Одобрено е допълнително финансиране на ЦИК за 2023 г. в размер на 12,1 млн. лв. за осигуряване на дейностите по машинното гласуване

 

Със свое решение правителството одобри допълнително финансиране на Централната избирателна комисия за 2023 г. в размер на 12 108 000 лв. Средствата са предназначени за финансовото обезпечаване на дейностите по логистичното и техническото осигуряване на машинното гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., като в тази сума е включен ДДС.

Обезпечените с решението дейности включват подготовка, модифициране и параметризиране на софтуера за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), в това число подготовка на демоверсия; подготовка, инсталиране и окомплектуване на СУЕМГ в склада; логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден и транспорт в и извън страната, както и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.

В условията на неприет държавен бюджет за 2023 г. финансирането на разходите ще се осъществява по реда на чл. 11, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., където е предвидена изрична възможност Министерският съвет да одобрява финансиране за подготовката и произвеждането на избори съгласно Изборния кодекс.

 

До 30 април се удължава срокът на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

 

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Програма), приета с РМС № 317 от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решение № 141 на Министерския съвет от 2023 г.

С Решението се удължава срокът на действие на Програмата до 30 април 2023 г. при действащите в момента условия.

Определя се и срокът на валидност на издадената регистрационна карта на чужденците, на които е предоставена временна закрила от Държавна агенция за бежанците - до 4 март 2024 г.

 

Минко Ангелов е освободен от длъжността областен управител на област Хасково

 

Министерският съвет прие решение, с което освобождава Минко Ангелов от поста областен управител на област Хасково. За временно изпълняващ длъжността е назначен заместник областният управител Мартин Узунов. Правителственото решение е във връзка с преместване на друга работа на г-н Ангелов.

 

Дневните пари при командировка в България се увеличават двойно

 

 

Минималният размер на дневните пари при командировка в България да се увеличи от 20 на 40 лв. предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени на днешното правителствено заседание.

Целта на измененията е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при командироване на фона на ръста на инфлацията. Последната промяна на тяхната стойност е от 1 януари 2008 г., когато е определена на 20 лв.

Предвижда се и възможност дневните пари да бъдат до 200 на сто от нормативно определения минимум, т.е. до 80 лв., по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието, или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители.

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно.

Премахва се и задължителното изискване за нейното подпечатване, което създава съществени затруднения и ненужно административно натоварване.

Командироващите ще могат да преценяват дали е необходимо удостоверяване на присъствието на работниците и служителите на обекта, на който са командировани. Новите разпоредби създават и условия за по-адекватно отчитане и на пътните разходи при ползване на личен автомобил от командирования.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ДО 2024 Г. КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 - 2030).

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЦЕЛЕВА ВНОСКА КЪМ ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЖЕРТВИТЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД В РАЗМЕР 39117 ЛЕВА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ПРЕМИНАВАНЕ/ПРОКАРВАНЕ - СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМ“ ЕАД.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 2: „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 5 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ОРИЗОВО – МИХАЙЛОВО“.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „МИНПРОЕКТ“ ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БУРГАС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ БУРГАС, ВАРНА И ДОБРИЧ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЖЕНЯ АТАНАСОВА ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БУРГАС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ БУРГАС, ВАРНА И ДОБРИЧ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТРАНСПОРТ“, ПРОВЕДЕНО НА 27 И 28 ФЕВРУАРИ 2023 Г. В СТОКХОЛМ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „ФИТО ПАЛАУЗОВО“ АД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДНИ БОГАТСТВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО БИОЛОГИЧЕН РЕСУРС - УЯЗВИМ РАСТИТЕЛЕН ВИД - БЛАТНО КОКИЧЕ (LEUCOJUM AESTIVUM L.), ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПАЗВАНЕ И РЕГУЛИРАНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „БЛАТОТО“, НАМИРАЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПАЛАУЗОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, СКЛЮЧЕН НА 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, И „ФИТО ПАЛАУЗОВО“ АД.

Внася: министърът на земеделието

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОРАБИ, ПЛАВАЩИ ПОД ЗНАМЕТО НА БЕЛИЗ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ И В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА ЗА КОРАБНО МЯСТО № 28, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРАГАЖНИ ДЕЙНОСТИ В ОПЕРАТИВНАТА АКВАТОРИЯ И ЗОНА ЗА МАНЕВРИРАНЕ“, ПОДОБЕКТ № 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА ЗА КОРАБНО МЯСТО № 28, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ“.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД С МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА РУСЕ, ОБЛАСТ РУСЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ (ГКПП) СТРУМЯНИ – БЕРОВО МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ СТРУМЯНИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И БЕРОВО, ИЗТОЧЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, И ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ДО ГКПП СТРУМЯНИ – БЕРОВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО    ПЪТ III-1008 (КРЕСНА - КУЛАТА) „СТРУМЯНИ – МИКРЕВО – РАЗДОЛ – КЛЕПАЛО – ГРАНИЦА МАКЕДОНИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИЯ ПО ЧЛ. 2, ПАРАГРАФИ 1 И 2, ЧЛ. 3Ж, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛ. 3И, ПАРАГРАФИ 1 И 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ПРОВЕДЕНО НА 13 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 10 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1986 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-717/22 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА РАЙОННИЯ СЪД – СВИЛЕНГРАД, II-РИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, ПО ОБРАЗУВАНО ПРЕД НЕГО АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО № 57/2022 Г., СЪС СТРАНИ – „СИСТЕМ ЛУКС“, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, И ОТВЕТНИК – ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА БУРГАС, КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА – РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, ТЕРИТОРИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – СВИЛЕНГРАД.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА ЗАСИЛЕН МИГРАЦИОНЕН НАТИСК.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи;

министър на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 И 24 МАРТ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2023 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи.

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2023 Г. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЛОГИСТИЧНОТО И ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министър-председателят