EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 21.10.2020 г.

21.10.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Правителството прие Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2020 - 2030 г.)

 

Правителството прие днес Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2020 - 2030 г. Програмата е разработена в съответствие с чл. 24, ал. 1 от Закона за почвите и дефинира цели и мерки за практическо приложение на държавната политика за опазване на почвените ресурси на национално, регионално и местно ниво.

Националната програма съдържа петгодишен план за действие в съответствие с изискванията на закона и дава рамка за местните власти при прилагане на политиката за опазване на почвите на областно и общинско ниво. Предвижда опазването на почвите от ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване, свлачища, както и осигуряване на устойчиво ползване, запазване за бъдещите поколения и възстановяване на земите и функциите на почвите.

Програмата определя дългосрочна стратегия и има ключова роля за практическо приложение на политиката за почвите, тъй като дефинира конкретни цели и мерки за тяхното опазване не само за централните и местни институции, но и за обществените организации и гражданите.

В резултат на изпълнението на програмата и заложените в плана за действие мерки ще се осигури минимизиране и, където е възможно, предотвратяване на вредното въздействие на процесите на деградация върху почвите, възстановяване на увредените и нарушени почви и тяхното устойчиво управление в съответствие с европейските и национални нормативни документи.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост. С този акт ще се осигури реализирането на обект: „Път „Плодовитово-Асеновград“ - изграждане на нов мост над река Марица“. Имотът се намира в с. Градина, община Първомай, област Пловдив и е с площ 1,875 дка. Той е в обхвата на дейност на „Държавно горско стопанство Първомай“ към ДП „Южноцентрално държавно предприятие“ гр. Смолян.

С друго правителствено решение се учредява безвъзмездно право на ползване върху проектен поземлен имот с площ 6 717 кв. м, в землището на град Якоруда, област Благоевград. Имотът се намира в Териториално поделение „Държавно горско стопанство Якоруда” към ДП „Югозападно държавно предприятие”- Благоевград. Вещното право върху имота се учредява за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности, в полза на Национален исторически музей, за срок от 3 години.

За частна държавна собственост беше обявена сграда в Стара Загора, разположена в близост до железопътната инфраструктура. Правителството даде съгласието си тя да бъде премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради лошото й конструктивно състояние и изградена отново. При изпълнението на проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора”, съфинансиран чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, ще бъде изградена нова сграда, която ще изпълнява функциите на стрелкова кабина.

 

Правителството ще сключи споразумение за обезщетяване с дружество „УТС Консорциум“

 

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на споразумение за обезщетяване между Правителството на Република България и ДЗЗД „УТС Консорциум“ и упълномощи министъра на енергетиката да проведе преговорите и да подпише споразумението от името на правителството на Република България.

Възможността за сключване на Споразумение за обезщетяване е предвидена в Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд „Козлодуй“ (МФК). Съгласно неговите разпоредби, Република България трябва да предостави адекватна защита на изпълнителите, консултантите и доставчиците, които изпълняват проекти по линия на МФК, при поискване от тяхна страна. Защитата се предоставя чрез сключването на споразумение за обезщетяване.

ДЗЗД „УТС Консорциум“, в качеството си на изпълнител на проект „Преработване на влажни твърди радиоактивни отпадъци“, финансиран от МФК, се е възползвал от правото си да поиска сключване на такова споразумение. Възложител на проекта за преработване на влажни твърди радиоактивни отпадъци е ДП РАО. Предприятието е определено за експлоатиращ ядрена инсталация, съгласно изискванията на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда. ДП РАО ежегодно сключва договор за застраховка „Обща гражданска отговорност за ядрена вреда“ за експлоатираните от него ядрени съоръжения. В тази връзка, в случай на евентуален ядрен инцидент, изплащането на обезщетения при условията на споразумението с ДЗЗД „УТС Консорциум“ ще се покрива от застрахователния договор на предприятието.

Уредбата на гражданската отговорност за ядрена вреда се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, ратифицирана от Народното събрание на Република България, и в Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Съгласно законовите разпоредби експлоатиращият ядрена инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго.

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС

по околна среда

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 23 октомври в Люксембург. Основна тема на заседанието ще бъде обсъждането на проекта на Европейски закон за климата и постигането на частичен общ подход по него. България отчита като стъпка в правилната посока направените промени от Германското председателство с оглед отчитане насоките на Европейския съвет по отношение на съвместното постигане на целта за климатична неутралност и въвеждането на индикативна траектория.

В същото време, за страната ни остава притеснителна липсата на някои ключови елементи като референцията към улесняващата рамка и принципът за технологична неутралност. Изрично следва да бъде подчертано, че досега Европейският съвет е разглеждал целта за климатична неутралност винаги в пакет с благоприятстваща рамка, която да стимулира конкурентоспособността и да позволи справедлив и социално балансиран преход, който отчита националните особености и правото на държавите членки да изберат своя енергиен микс. България би могла да подкрепи постигането на частичен общ подход, ако той отразява в адекватна степен позицията ни по такива съществени елементи, като включването на изричен текст относно улесняващата рамка; поставянето на равна тежест между принципите за разходоефективност и справедливост и солидарност; спазването на принципа за технологична неутралност; признаване на основната роля на Европейския съвет в определянето на целите на ЕС с хоризонт 2030, 2040 и след 2050 г.

В рамките на заседанието се очаква министрите да приемат Заключения относно биологичното разнообразие - „Необходимост от спешни действия“. Със Заключенията се подчертава изключително важната роля на природата за способността на обществото да се справя с глобалните промени, бедствията и заплахите за здравето.

Неформална видеоконференция на министрите, отговарящи за конкурентоспособността (вътрешен пазар и индустрия), ще се проведе на 23 октомври. Дневният ред на срещата включва дискусия на тема: „Индустрията на ЕС като двигател за икономически растеж и възстановяване в ЕС: реализиране на иновации за зелен и цифров преход и извличане на ползи от равните условия за всички“.

Министерският съвет одобри резултатите от българското в неформалната ad hoc видеоконференция на Съвета на ЕС но заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”, която се проведе на 2 октомври. Дискутирани бяха темите за глобалната роля на Европейския съюз при управлението на здравни заплахи и реформата в Световната здравна организация (СЗО). България посочи, че превръщането на ЕС в глобален лидер по отношение управлението на трансгранични здравни заплахи зависи до голяма степен от прилагането на прозрачни действия и по-координиран подход. Същевременно всяко действие на Общността следва да гарантира гъвкавост за вземане на национални решения, съобразени със спецификите на националните здравни системи.

По темата за реформите в СЗО - те трябва да бъдат напълни обосновани и да отчитат натрупания при пандемия oт COVID-19 опит. Изразени бяха резерви относно увеличението бюджета на здравната opганизация, преди да е налице оценка на въздействието и определянето на ясни приоритети

Европейският комисар по въпросите на здравето и безопасността на храните посочи, че пандемията от COVID-19 е демонстрирала нуждата от по-силна СЗО.

 

С 15 години се продължава концесионният договор за участък „Вулкан“ от находище „Юрт дере“

 

С 15 години ще бъде продължен концесионният договор за участък „Вулкан“ от находище „Юрт дере“, разположено на територията на област Хасково. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера - „Вулкан цимент“ АД, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси и ресурси в находището.

Концесионният договор за находище „Юрт дере“ е сключен през 2000 г. От него се добиват строителни материали - варовици. Министерският съвет измени също начина на формиране на концесионното плащане за находище „Юрт дере“ и го приведе в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г. До момента концесионерът е заплащал необходимите суми в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора.

            Съгласно друго правителствено решение Софийското дружество „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД е новият концесионер на находище „Горна Кремена“, от което се добиват скалнооблицовъчни материали - варовици. Находището се намира в землището на едноименното село, област Враца. Концесията за него е предоставена през май 2000 за срок от 35 години на „Монолит“ АД, гр. Монтана. С решение на Министерския съвет от 2018 г. правата и задълженията по предоставената концесия са прехвърлени изцяло на „Стоун лайн М и М“ ООД, гр. Пловдив. След днешното решение на МС новият концесионер на находището ще бъде „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства. Министерският съвет реши също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на клаузите в концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася за 100% от всички (не само паричните) задължения по концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея. Министерският съвет промени и начина за изчисляване на концесионното плащане по договора. Занапред то ще се определя в съответствие с Наредбата за принципите и методиката         за        определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г.

„Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД е новият концесионер и на находище „Върбешница“, от което се добиват скалнооблицовъчни материали – варовици и което се намира на територията на област Враца. Концесията за него е предоставена през май 2000 за срок от 35 години на „Монолит“ АД, гр. Монтана. С решение на Министерския съвет от 2018 г. правата и задълженията по предоставената концесия са прехвърлени изцяло на „Стоун лайн М и М“ ООД, гр. Пловдив. След днешното правителствено решение новият концесионер на находището ще бъде „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства. Министерският съвет промени и начина за изчисляване на концесионното плащане по договора. Занапред то ще се определя в съответствие с Наредбата за принципите и методиката   за определяне         на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г.

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи

по бюджета на Министерството на финансите за 2020 година

 

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г. Средствата, които са в размер на 22 853 600 лв., се предоставят по бюджета на Агенция „Митници“. С тях ще бъде изградена и подобрена инфраструктурата на територията на ГКПП Златарево, ГКПП Калотина и ГКПП Кулата, за да отговаря на необходимите изисквания за качество и да се облекчи преминаването на икономическите субекти и физическите лица. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.

 

Над 2,1 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец ноември

 

2 118 500 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец ноември. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии.

За изплащането на добавките за месец ноември правителството ще отпусне допълнителни 105 925 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Изплащането на добавката от 50 лв. към пенсиите за ноември е стъпка за подкрепа на пенсионерите, планирана в пакета със социално-икономически мерки на правителството.

 

Министерският съвет определи организацията и координацията на участието на България

в Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС

 

Министерският съвет възложи на заместник министър-председателя и министъра на финансите осъществяването на координацията по въпросите, свързани с Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Механизмът е ключова програма на Инструмента за възстановяване на ЕС, като с него на държавите членки ще се предоставят безвъзмездна финансова подкрепа и заеми, за да се подпомогнат публичните инвестиции и реформи, предвидени в техните планове за възстановяване и устойчивост, както и за смекчаване на последиците от пандемията от COVID-19. С решението ще се създаде ефективна организация и координация на национално равнище за изпълнението на ангажиментите на страната ни.

За административни звена по въпросите на организацията и координацията на участието на България в Механизма се определят дирекциите „Национален фонд“ и „Икономическа и финансова политика“ в Министерството на финансите.

Дирекция „Икономическа и финансова политика“ изготвя проект на Национален план за възстановяване и устойчивост, наблюдава изпълнението на междинните цели и индикаторите, докладва на шестмесечна основа в рамките на процеса на Европейския семестър за постигнатия напредък по Националния план за възстановяване и устойчивост и извършва анализ на ефекта от изпълнението на проектите върху икономическите показатели.

Дирекция „Национален фонд“ е определена за координиращо звено на национално равнище по Механизма и сред отговорностите й са изготвяне на споразумения с институциите, подготовка на системата за управление и контрол, поддържане на база данни за одобрените за финансиране проекти, бюджетиране на средствата по Механизма, извършване на плащания към бенефициентите, осигуряване на финансово-счетоводна отчетност на получените средства от Европейската комисия.

Ресорните ведомства в рамките на одобрените области на интервенция изготвят и предоставят обобщена информация по отношение на избраните проекти за финансиране по Механизма, включваща изпълнението, напредъка и постигането на заложените индикатори съгласно подписаните споразумения с Министерството на финансите.

 

СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД е определена за университетска болница

 

Министерският съвет прие решение за определяне на „Специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, гр. София за университетска болница.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои лечебни заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на акредитационната оценка. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

 

Правителството отпусна близо 28 млн. лв. за обезщетения в сферата на образованието

 

Министерският съвет одобри отпускането на 28 038 780 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2020 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли-август 2020 г. поради промяна в структурата и състава на образователни институции, и прекратяване на трудови правоотношения на друго основание.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2020 година.

 

Одобрени са допълнителни разходи

по бюджета на МВР

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер до 11 000 000 лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

 

Правителството прие промени в Наредбата за приобщаващото образование

 

Допълнително обучение по учебни предмети ще има за ученици, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни, или за компенсиране за ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда. Това предвижда прието от правителството изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование. Според промените допълнителното обучение може да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда най-малко 10 учебни часа месечно.

Създава се възможност дейности за подкрепа на личностното развитие от разстояние в електронна среда да се осъществяват и от центровете за специална образователна подкрепа. Те включват индивидуална и групова терапевтична работа, педагогическа подкрепа и консултиране, както и занимания по интереси.

В центровете ще се извършва обучение на ученици, записани в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение със средствата на информационните и комуникационните технологии. В тях ще може да се осъществява и педагогическо взаимодействие с деца в подготвителните групи, когато поради извънредни обстоятелства присъствието е преустановено.

Извън дейностите за допълнителна подкрепа за личностно развитие регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще провеждат индивидуални или групови терапевтични дейности и консултации от разстояние в електронна среда на деца и ученици със специални образователни потребности.

Дейностите ще може да се извършват от разстояние в електронна среда след представено заявление от родителя на детето или ученика до директора на детската градина или училището. За децата и учениците със специални образователни потребности, деца в риск, с изявени дарби или с хронични заболявания дейностите за подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда може да бъдат по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика.

 

Одобрен е законопроект за промени в Закона за кредитните институции

 

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.

Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС (Директивата за капиталовите изисквания) по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала.

С промените са адресирани някои пропуски и непълноти в действащата нормативна уредба, включително възможността за осъществяване на директен надзор спрямо финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност; улесняването на надзора спрямо групи от трети държави; подобряването на управлението на лихвения риск в банковите портфейли; поддържането от БНБ на систематизирана информация за дейността на клоновете на банки от трети държави в България и подобряването на извършвания пруденциален надзор над тях; прилагането на единен подход при налагане на допълнителни капиталови изисквания към банките в България, както и осигуряването на възможност БНБ да издава препоръки за допълнителен собствен капитал, когато счита, че дадена банка трябва да поддържа по-висок размер на собствения капитал за покриване на загуби при стресови ситуации.

 

Одобрен е проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции

и инвестиционни посредници

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗИД на ЗВПКИИП) и предлага на Народното събрание да го приеме.

Целта на измененията е да се приведе националното законодателство в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/879 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници. Промените целят засилване на устойчивостта на финансовия сектор, поддържане на финансова стабилност и подобряване на правната рамка на преструктурирането. Те са насочени към създаване на гаранции, че институциите разполагат с достатъчен капацитет за покриване на загуби и рекапитализация, които да гарантират, че по време на преструктурирането и непосредствено след него институциите ще могат да продължат да изпълняват критичните си функции, без да се излагат на риск публичните финанси и финансовата стабилност.

С влизане в сила на предложените изменения и допълнения на ЗВПКИИП кредитните институции и инвестиционните посредници, лицензирани в Република България, ще функционират при хармонизирани с другите държави-членки на ЕС нормативни условия. Това от своя страна ще улесни планирането на преструктурирането, ще съдейства за преодоляване на затрудненията при прилагане на инструмента за споделяне на загуби в случаите на трансгранични групи и е в интерес на правната сигурност, и единния пазар.

Основната промяна е в реда и начина за определяне на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИСКПЗ). Уредени са преходните периоди и крайните срокове за достигане на МИСКПЗ от различните категории субекти.

Законопроектът предвижда и засилена защита на непрофесионалните клиенти при продажба на подчинени приемливи задължения, правомощия на органа за преструктуриране и компетентния орган за отстраняване на нарушения на МИСКПЗ и задължение за отчетност на институциите пред компетентните органи и органите за преструктуриране.

Изискванията на Директива (ЕС) 2019/879 следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 28 декември 2020 г.

 

Одобрен е проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията

 

Министерският съвет прие решение, с което одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Законопроектът има за цел да транспонира разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2018/18 в българското законодателство.

Директивата изисква държавите членки на ЕС да приемат и публикуват до 19 септември 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими да се съобрази действащото национално законодателство с новата регулаторна рамка на Европейския съюз в областта на медиите.

С приемането на проекта се въвеждат последователни и координирани регулаторни правила за подобряването на защитата на потребителите и децата.

Засилени са мерките за защита на децата срещу вредното съдържание в онлайн пространството, при видео по заявка и от неподходящи аудиовизуални търговски съобщения.

В проекта се предвиждат условия на равнопоставеност, съхраняване на целостта на вътрешния пазар и засилване на правната сигурност.

Предвидена е по-голяма гъвкавост в регламентирането на телевизионната реклама.

Законопроектът създава възможности за насърчаване на производството и разпространението на европейски произведения в услугите за видео по заявка, които трябва да имат поне 30% дял от европейското съдържание в каталога си и да гарантират видимостта на това съдържание.

Със законопроекта се въвеждат правила за разширяване на обхвата на задължението за защита на гражданите освен към линейните услуги и услугите по заявка, и към платформи за споделяне на видеосъдържание.

Засилва се защитата срещу подбуждане към насилие, омраза и публични провокации, за извършване на терористични престъпления, за линейните услуги, видеото по заявка, платформите за споделяне на видео.

Законопроектът предвижда постепенно да се повишава нивото на защита на хората с увреждания.

Със законопроекта се предоставят необходимият инструментариум и правомощия на националния регулаторен орган за осъществяване на по-ефективен контрол върху пазара, което ще рефлектира върху механизмите за защита на правата и интересите на потребителите на тези услуги.

Съществуващите регулаторни режими продължават да се прилагат, като се уточнява обхватът на услугите, за които те се отнасят. Във връзка с разширяване на обхвата на Директива (ЕС)2018/1808, се създава уведомителен режим за платформите за видеосподеляне под юрисдикцията на Република България.

С цел по-голяма прозрачност относно действителните собственици на медиите, Съветът за електронни медии включва в съществуващите регистри и връзка към информацията за структурата на собствеността и за действителните собственици на съответните доставчици, достъпна в Търговския регистър.

В законопроекта са предвидени и разпоредби за насърчаване на медийната грамотност на гражданите от всички възрасти и по отношение на всички видове медии.

Разпоредбите относно защитата на личния живот и защитата на тайната на източниците са прецизирани с оглед развитието на стандартите в международното право.

 

Правителството одобри промени в Наредбата за финансиране на образователните институции

 

За да се синхронизира държавният образователен стандарт за финансиране на институциите в системата на образованието с последните приети изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и да се въведат разпоредби, които да уредят тяхното прилагане, правителството прие промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

С предложените промени ще бъдат подобрени възможностите на училищното образование да осъществява ефективно обучение на учениците от разстояние в електронна среда, ще се предотврати пропускането на учебен материал при настъпили форсмажорни обстоятелства. Ще бъде регулиран механизмът за прехвърляне на бюджетни средства между училищата, когато обучението в дистанционна форма или синхронното обучение от разстояние в електронна среда на ученика се извършва от друго училище, различно от това, в което е записан. Създава се и норматив за брой ученици в група за дистанционна форма на обучение или обучение от разстояние в електронна среда, както и регламент за финансирането на децата на 4 години, записани в детски градини в общини, които са взели решение за задължително предучилищно образование на тези деца, преди началото на учебната 2023-2024 година.

 

Одобрена е българската позиция за сезиране на Съда на ЕС за отмяна на част от разпоредбите на Пакета Мобилност I

 

Правителството одобри позицията на България за предприемане на действия пред Съда на Европейския съюз на основание чл. 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с разпоредбите на Пакета Мобилност I.

В резултат на продължителен преговорен процес и въпреки противопоставянето от страна на България и на други държави членки като Румъния, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта и Кипър, на 31 юли 2020 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха публикувани, приетите от Съвета на Европейския съюз, правни актове в областта на международния автомобилен превоз на товари от Пакета Мобилност I:

 • Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи;
 • Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт и
 • Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012.

Разпоредбите в новите актове относно правилата за връщането на водача, връщането на превозното средство и командироването, забраната за ползване на седмична почивка на борда на превозното средство и периода на почивка между два каботажни цикъла, категорично водят до крайно неблагоприятни последици за българските предприятия, извършващи международен автомобилен превоз на товари. Новите текстове са небалансирани и в ущърб на българските транспортни оператори, както и в общ план за операторите от периферните държави членки. Приетите разпоредби водят до дискриминиране на база географско положение, както и до ограничаване на равнопоставения достъп до Единния вътрешен пазар. За част от приетите вече текстове няма представена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, което българската страна е изтъквала многократно в хода на преговорния процес.

За да защити интересите на компаниите, извършващи международен превоз на товари, България ще инициира действия за внасяне на писмена искова молба за завеждане на дело пред Съда на Европейския съюз по Пакета Мобилност I. С цел отмяна на част от разпоредбите на споменатите правни актове, ще бъдат внесени три отделни жалби за отмяна по спорните текстове във всеки отделен проблемен законодателен акт.

 

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

 

Правителството прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Шумен ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 - продължение на бул. „Симеон Велики”, гр. Шумен.

Инфраструктурата представлява рехабилитация на част от съществуващия общински довеждащ път ПИ с идентификатор 83510.60.133 с начало на разглеждания участък при пътен възел на км. 116+083 по Републикански път 1-7 „Силистра-Шумен-Ямбол” и дължина 1.59 км. Ремонтът на съществуващата инфраструктура ще способства за увеличаване на темпа на развитие на производствената дейност в множество съседни индустриални имоти и ще намали драстично амортизациите на транспортните средства на предприятията, които го ползват.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Увеличение на производствения капацитет на „Алкомет“ АД и повишаване на производствената ефективност“, гр. Шумен на „Алкомет“ АД.

 

Правителството увеличава акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк” АД

 

Правителството прие решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк" АД, гр. София.

С решението се дава съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на „София Тех Парк" АД, чрез парична вноска на обща стойност 20 046 913 лева.

Средствата от увеличението на капитала ще се използват от „София Тех Парк" АД целево, за покриване на съответните „общи разходи за собственост“, включващи разходи за придобиване и експлоатационни разходи, чрез закупуване на „суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“ (Суперкомпютър).

С постановление на Правителството средствата в размер на 20 046 913 лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.

 

Одобрени са промени в Закона за публичните финанси

 

Правителството одобри промени в Закона за публичните финанси, които отразяват преразглеждането на регулациите и правилата в областта на фискалната политика и тяхната гъвкавост на фона на глобалните предизвикателства пред икономиката и бюджета през тази година.

Предложените промени в Закона са адекватен отговор на предизвикателствата, свързани с овладяване и преодоляване на последствията от разразилата се в световен мащаб пандемия от COVID-19 и последвалата я глобална икономическа криза, както и с предвидената възможност в хода на реализацията на Плана за възстановяване на Европа за държавите членки на ЕС за достъп до ресурси от фондове, програми и механизми.

С тези промени се създава по-голяма гъвкавост по отношение на националните фискални правила при наличието на извънредни обстоятелства, ясно дефиниране на ограниченията и допустимите отклонения, както и се осигурява изпълнението на мерки за ограничаване и преодоляване на последиците от възникнали извънредни ситуации и премахването на предпоставките за проциклично въздействие на ограниченията.

Съгласуваността между заложените в Закона за публичните финанси национални цифрови фискални правила и правилата, произтичащи от изискванията на европейското право, е ключов мотив за предлаганите промени. В рамките на Европейския съюз беше активирана клаузата за дерогация по Пакта за стабилност и растеж, която позволява по време на извънредни обстоятелства бюджетният ефект от мерките, пряко свързани с последиците от преодоляването на пандемията, да бъде изключен, когато Европейската комисия оценява спазването на правилата по Пакта.

Предложеният законопроект не се отклонява от изискванията на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията на бюджетните рамки на държавите членки (OB, L 306/41 от 23 ноември 2011 г.), която е въведена с приемането на Закона за публичните финанси през 2013 г., като частта от промените в Закона, свързани с фискалните правила и ограничения, попада в приложното поле на Директивата, поради което предложенията са съгласувани в оперативен порядък и с Европейската комисия.

 

Министерският съвет одобри промени в данъчното законодателство

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС).

Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното ДДС законодателство на промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995 на Съвета. Разпоредбите на тези директиви целят подобряване на функционирането на режима на ДДС, прилаган в рамките на целия Европейски съюз, в контекста на доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки, както и вноса на пратки с ниска стойност, като всички държави членки трябва да въведат тези разпоредби най-късно до 30 юни 2021 година. С проекта се предлага въвеждане на нови разпоредби, които обхващат вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии; вътрешни дистанционни продажби и доставки улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс. Промените са свързани с прага за определяне на мястото на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път. Предвижда се и въвеждане на нови правила, свързани с прилагане на режима в Съюза и извън Съюза и създаване на нови специални режими за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии и за деклариране и отложено плащане на данъка при внос на малки пратки.

Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, поставила редица предизвикателства пред икономическите оператори, се предлага промяна в чл. 118 от ЗДДС, изразяваща се  в промяна на мярката като доброволна и като възможност за избор от страна на търговците. Промените ще създадат условие за доброволно използване на СУПТО, като за стимулиране на неговото използване за лицата са предвидени следните облекчения – възможност за ускорено възстановяване на данъчен кредит, неналагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект при първо нарушение за неиздаване на фискален бон, както и ускорена амортизация на софтуера и хардуера, на който е инсталиран. Предлаганите промени ще доведат до насърчаване на използването на такива софтуери, както и ще гарантират вече направените от търговците инвестиции по въвеждане на СУПТО.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в други данъчни закони:

Изменения в Закона за акцизите и данъчните складове

Предлага се промяна, свързана с привеждане на националното законодателство в съответствие с практиката на Съда на ЕС, постановена с Решение № С-3 06/2014 на Съда по отношение на условията, при които се възстановява платеният акциз за етилов алкохол, вложен в производството на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Намалява се административната тежест спрямо лицензирани складодържатели без забавени плащания за акциз, при които е налице необходимост определеното и предоставено обезпечение за данъчния склад да бъде надвишено.

Изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане

Удължава се срокът на прилагане на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ до 31 декември 2023 г. и данъчното облекчение, представляващо помощ за регионално развитие до 31 декември 2021 г.

Предлага се промяна в данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, което се състои в удължаване на срока за изпълнение на инвестицията по чл. 1896, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, съгласно което преотстъпеният корпоративен данък за 2019 и 2020 г. да бъде инвестиран в рамките на две години от годината, за която е преотстъпването. Мярката ще се прилага след разрешение от ЕК.

Срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци по реда на ЗКПО се променя до 30 юни, като се въвежда и начална дата 1 март. В тази връзка и с цел синхронизация на разпоредбите в закона се предлагат и промени в авансовото облагане с корпоративен данък, така че съответните разпоредби да са съвместими с новия срок за деклариране и плащане на годишния корпоративен данък.

Към разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения, свързани с доходи от лихви от облигации и други дългови ценни книжа и с доходи от разпореждане с финансови инструменти, които са търгувани на регулиран пазар, се добавя и пазарът за растеж за период от пет години.

Разширява се обхватът на определението за разпореждане с финансови инструменти със сделки на регулиран пазар съгласно законодателството на държава извън ЕС и Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Прецизират се правилата, засягащи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем.

Към разпоредбите относно данъчното третиране на лихви от облигации и други дългови ценни книжа и на доходите от разпореждане с финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар, се добавят и тези, които се търгуват на пазар за растеж за период от пет години.

Датата на деклариране и внасяне на годишния данък и данъка върху разходите се променя в срок от 1 март до 30 юни за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличен търговец или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа.

Предлага се въвеждането на нов вид облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности. Целта е физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в собствените си жилища, да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално платените от тях разходи за труд на физическите или юридическите лица, извършили ремонта или подобренията.

Изменения в Закона за местните данъци и такси

С цел облекчаване на административната тежест отпада предвиденото в Закона изискване, за целите на данъка върху недвижимите имоти, завършването на сграда или части от нея да бъде установявано освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, и с представянето на удостоверение, издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Обхватът на случаите, при които не се дължи данък при придобиване на моторни превозни средства, се разширява и в него се включват случаите на прекратена регистрация на основание износ или тотална щета и само в ако няма последваща регистрация на моторното превозно средство от нов приобретател в страната.

Изменения в Закона счетоводството

Измененията в сроковете за деклариране на данъка, респективно за публикуване на годишните финансови отчети до 30 септември на следващата година променят и съответните срокове в Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство с Google

 

Министерският съвет прие решение, с което одобри проект на Меморандум за разбирателство с европейското представителство на американския технологичен гигант Google като основа за водене на преговори.

Със същия акт кабинетът възлага на заместник министър-председателя Томислав Дончев да продължи разговорите с представителите на компанията, които да очертаят направленията на сътрудничество между българското правителство и Google.

 

Облекчава се подаването на документи за кандидатите за нотариуси, помощник-нотариуси, заместване на нотариуси от помощник-нотариуси, частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители

 

Отпада изискването за представяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност за граждани, които кандидатстват за нотариус, помощник-нотариус, заместване на нотариус от помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, когато удостоверението е издадено след 1 март 2011 г. Това предвижда приетият от правителството днес проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

При провеждането на посочените конкурси Министерството на правосъдието ще прави служебно справка за наличието на удостоверения за придобита юридическа правоспособност на кандидатите в електронния регистър на издадените удостоверения за юридическа правоспособност, който ведомството подържа от март 2011 г.

 

Правителството одобри сключването на договори за осигуряване на Remdesivir

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване сключването на договори за осигуряване на лекарствения продукт  Veklury (INN Remdesivir), предназначен за лечение на коронавирусна инфекция (COVID-19), между Министерството на здравеопазването и Gilead Sciences Ireland UC -  притежател на разрешението за употреба на лекарствения продукт.

От Европейската комисия е подписано Рамково споразумение с производителя, което позволява лекарственият продукт да се осигури за страните от ЕС.

В контекста на постоянно усложняващата се епидемична обстановка в страната, Министерството на здравеопазването изиска чрез Регионалните здравни инспекции (РЗИ) заявки за прогнозните количества от продукта. След анализ на заявените от лечебните заведения количества, предвид усложняващата се епидемична обстановка и съобразявайки се с нарастващото потребление на продукта, както и наличностите в страната към момента, България ще сключи договори с Gilead Sciences за 32 593 флакона от лекарствения продукт, за период от шест месеца (октомври, ноември и декември 2020 г. и януари, февруари и март 2021 г.).

Правителството одобри също така допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер на 4 860 000 лв., предназначени за закупуване на лекарствения продукт Veklury за лечение на COVID-19.

За обезпечаване на доставките за периода ноември 2020 г.– март 2021 г. на лекарствения продукт Veklury (INN - Remdеsivir) са необходими средства в размер на 24 300 000 лв., от които за 2020 г. - 4 860 000 лв. Обявената от Gilead Sciences, производител на лекарствения продукт, цена за закупуване на лекарствения продукт е 675 лв. без ДДС (345 EUR без ДДС) и 810 лв. с ДДС за флакон.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧВИТЕ (2020 - 2030 Г.).

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМ­ЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЕКТ „ПЪТ III-667 „ПЛОДОВИТОВО-АСЕНОВГРАД” ОТ КМ 6+470 ДО  КМ 7+100 - ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ МОСТ НАД РЕКА МАРИЦА И ПЪТНА ВАРИ­АНТА”, В С. ГРАДИНА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕ­РИТОРИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЯКО­РУДА, ОБЩИНА ЯКОРУДА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЗЗД „УТС КОН­СОРЦИУМ”.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА „AD HOC” ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕ­ТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРА­ВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ПРОВЕДЕНА НА 2 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОН­ЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - ВАРОВИЦИ, В ЧАСТ ОТ НАХОДИЩЕ „ЮРТ - ДЕРЕ”, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 23 ФЕВРУАРИ 2000 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛА­ГОУСТРОЙСТВОТО, И „ВУЛКАН” АД - ДИМИТРОВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ­ЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГОРНА КРЕМЕНА”, ОБЛАСТ ВРАЦА, И ЗА ОТ­ПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДО­ПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ­ЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА  - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЪРБЕШНИЦА”, ОБЛАСТ ВРАЦА, И ЗА ОТПРА­ВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ­НЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИ­РАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИ­НАНСИТЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА УЧАС­ТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: заместник министър-председателят

                министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ” ЕАД - СОФИЯ, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУК­ТУРА НА ПЕРСОНАЛА”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 285 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИ­ТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИ­ТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 23 ОКТОМВРИ 2020 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ­ТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩ­НОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОС­ТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОС­НО СЕЗИРАНЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪ­ЮЗ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 263 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ОТМЯНА НА ЧАСТ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПАКЕТ МОБИЛНОСТ 1.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ШУМЕН ЗА ФИНАН­СИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК­ТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „АЛКОМЕТ” АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОИЗ­ВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА „АЛКОМЕТ” АД И ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗ­ВОДСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ”, ГР. ШУМЕН.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2020 Г ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕ­ЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕ­НИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КА­ПИТАЛА НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД - СОФИЯ, И ВЪЗЛАГАНЕ ЗАКУПУВАНЕТО НА „СУПЕРКОМПЮТЪР С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ОТ ПОРЯДЪКА НА ПЕТАФ­ЛОПС”.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕ­НАТА СТОЙНОСТ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И GOOGLE IRELAND LIMITED.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕ­НИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ, ОТГО­ВАРЯЩИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУС­ТРИЯ), КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ VEKLURY (INN REMDESIVIR)

Внася: министърът на здравеопазването