EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 20.01.2022 г.

20.01.2022

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Министерски съвет одобри кадрови промени в Главна дирекция „Охранаи Бюрото по защита на застрашени лица

 

Министерски съвет одобри днес кадрови промени в Главна дирекция „Охрана"(ГДО) и Бюрото по защита на застрашени лица.

Промените се осъществяват с Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието.

Изменението е обусловено от приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП), според който Бюрото по защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство е преобразувано в самостоятелна организационна структура - Бюро по защита на застрашени лица към министъра на правосъдието.

С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЗЛЗВНП са направени промени относно правомощията на ГДО, с които тя организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнението на служебните им задължения.

Целта на предложения проект е кадровото обезпечаване на дейността на ГДО по организиране и осъществяване охраната на магистрати, което от своя страна налага намаляване на щатната структура на Бюрото по защита на застрашени лица с 25 щатни бройки.

 

,,АЕЦ Козлодуйще прехвърли на ДП „Радиоактивни отпадъциактиви

на стойност 56 млн. лв.

 

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД ще прехвърли на Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) активи на стойност 56 млн. лв. - съоръжение за плазмено изгаряне на твърди радиоактивни отпадъци, заедно с движимо и недвижимо имущество, включително и активи в процес на изграждане. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което активите се обявяват за частна държавна собственост и се прехвърлят на ДП РАО.

Към настоящия момент в имуществото на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД продължават да са налични активи, придобити в резултат на реализация на проекти по извеждане от експлоатация на 1-4 блок, които са неприсъщи за извършваната от централата дейност.

Съгласно разпоредбите на Закона за безопасно използване на ядрена енергия, извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения се осъществява от ДП РАО.

Предвид специфичния предмет на дейност на предприятието, с прехвърлянето на активите, дейността по извеждане на радиоактивни отпадъци ще бъде окончателно отделена от ,,АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

 

Отчуждават се части от имоти в община Братя Даскалови

за модернизацията на железопътния участък Оризово – Михайлово

 

Правителството одобри отчуждаването на части от имоти - частна собственост, необходими за модернизацията на отсечката Оризово - Михайлово по Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза 2”. Урегулираните поземлени имоти се намират в с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Правителството одобри План за действие за 2022 г. с мерките,

произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на План за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Проектът на План за действие за 2022 г. е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси. В него са включени и 73 мерки от Плана за 2021 година. Планът съдържа общо 310 мерки, включващи и подготовката на българските позиции за 97 заседания на Съвета на Европейския съюз.

В проекта на План за действие за 2022 г. са включени 213 мерки, свързани с:

 • изготвяне на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2022 г. и до края на месец април 2023 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не са въведени. осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС;
 • изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС;
 • докладване на Европейската комисия и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

Особена загриженост предизвикват мерките, свързани с отстраняване на допуснати от България нарушения на правото на ЕС. В проекта са включени 48 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 45 процедури за нарушение.

През 2022 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца пред Министерския съвет. 

 

Правителството прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2021 г. с мерките,

произтичащи от членството на България в ЕС към 31 декември 2021 г.

 

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз към 31 декември 2021 г.

От общо 201 мерки в Плана за 2021 г. са изпълнени 128 мерки. Неизпълнените мерки са 73, като те се прехвърлят в Плана за 2022 г. Процентът неизпълнени в срок мерки е 36,3 %. В края на 2020 година процентът неизпълнени мерки беше 26,9 %.

Високият процент неизпълнени в срок мерки се дължи на извънредната ситуация в условията на коронавирус, както и на честите избори за Народно събрание. Министерският съвет изпрати на 47-ото Народно събрание списък с 18 законопроекта за приоритетно разглеждане веднага след неговото конституиране.

От неизпълнените мерки 34 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения, констатирани от Европейската комисия в рамките на 37 процедури за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 21 невъведени директиви на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец ноември 2021 г., които ще бъдат включени в предстоящото т.нар. Табло на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard).

С цел преодоляване на дефицита на въвеждане на директивите в областта на вътрешния пазар следва да се предприемат спешни действия за приемане на разработените нормативни актове, с които се транспонира европейско законодателство, както и за решаване на координационните проблеми между компетентните ведомства.

Ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2022 г.

 

Правителството даде съгласие за промяна на класа на консулството на Литва

 

Министерският съвет даде съгласие за промяна на класа на консулството на Литва, ръководено от почетния консул Рачо Рибаров, в Генерално консулство. Неговото седалище в София и консулският окръг, обхващащ територията на България, се запазват.

Рачо Риба ров е почетен консул на Литва от юли 2014 г. и се ползва с голямо доверие от литовска страна за неговия принос към поддържане на активен двустранен диалог и задълбочаване на търговско-икономическите отношения между двете страни. С помощта на Рибаров са реализирани редица културни събития и мероприятия за популяризиране на литовската култура в България и за активизиране на търговския, икономически и образователен обмен.

Промяната на класа на консулството ще допринесе за развитието на приятелските връзки между българските и литовските граждани и за популяризирането на българските традиции и култура в Литва.

Рачо Рибаров е член е на Българска медицинска асоциация, Български Червен кръст и лекарски съюз Balkan.

 

Правителството одобри резултатите от Съвета на ЕС по околна среда

 

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, проведено на 20 декември 2021 г. в Брюксел.

Министрите обсъдиха напредъка по законодателния пакет „Подготвени за цел 55“, който цели изравняване на европейската законодателна рамка с установените климатични цели за 2030 г. и 2050 г. Страната ни изтъкна, че ще подходи с необходимото внимание, отговорност и смелост по отношение на търсенето на правилен баланс между икономическа ефективност, адекватно разпределение на усилията и ползите от прехода, социална справедливост и екологосъобразност.

Предмет на обсъждане беше и предложението за Регламент относно батериите и отпадъчните батерии. Дискутирани бяха заложените цели и срокове за тяхното постигане, управлението на отпадъци от батерии, изискванията за рециклирано съдържание, за етикетиране и информация и разпоредбите относно въглеродния отпечатък. България изрази позиция, че е необходимо да се постигне правна яснота, максимална точност и съгласуваност на разпоредбите и оптимално ниво на амбиция по отношение на заложените цели и срокове.

Участниците в Съвета обмениха мнения и по новата Стратегия на ЕС за почвите за 2030 г. Дискусията се съсредоточи върху адекватността на предвидените мерки с оглед постигане на заложените цели, създаване на достатъчна гъвкавост и отчитане на националните обстоятелства и съществуващи политики в предстоящото законодателно предложение за опазването на почвите.

България подкрепи представената от Литва нота, в която се посочва нуждата от осигуряване на съответствие между пакета „Мобилност I“ и пакета „Подготвени за цел 55“ в екологичен аспект.

 

Прието е решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

 

Министерският съвет прие решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

За представители на държавата са определени Васил Пандов, Виолета Лорер и Естел Василева - Тодорова, на мястото съответно на Александър Златанов, Людмила Петкова и Мария Беломорова.

Васил Пандов е началник на кабинета на министъра на здравеопазването. Той е доктор по право от 2013 г., доцент по международно частно право от 2018 г. и редовен преподавател по международно частно право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от 2009 г. Юрист на Българския лекарски съюз от 2003 до 2009 г. и на Българския фармацевтичен съюз от 2007 г.

Виолета Лорер, през 2013 г., заема поста зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство на министър-председателя Марин Райков, а през 2021 г. заема поста зам.-министър на финансите в първото служебно правителство на министър-председателя Стефан Янев. През периодите на заемане на двете длъжности е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Естел Василева - Тодорова, през 2013 г. завършва международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство. През 2016 г. завършва предприемаческа програма в Съединените американски щати. В периода от 2014 г. до 2021 г. последователно заема няколко длъжности, в това число ръководител екип, одитор в международния вътрешен одит и бизнес контрольор в групата на международната компания Нестле. В периода май - август 2021 г. е съветник на министъра на финансите в първото служебно правителство на министър-председателя Стефан Янев.

За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определен Васил Пандов.

 

Одобрена е българската позиция за участие в неформално заседание

на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в Неформално заседание на енергийните министри на ЕС, 21 - 22 януари 2022 г., гр. Амиен, Франция.

По време на срещата се предвижда дискусиите да бъдат насочени отново към енергийните цени за европейските потребители. С одобрената българска позиция се подчертава, че динамиката на цените на енергията и енергоносителите в Европа е

сериозно предизвикателство, което оказва все по-видим отрицателен социален и икономически ефект върху бизнеса и домакинствата в ЕС. Съобщаваме за положени максимални усилия за гарантиране на ефективна защита от повишаването на цените за потребителите чрез изпълнението на Програма за компенсиране на всички небитови крайни клиенти на електрическа енергия, от м. октомври 2021 г. Интензивно се работи за подготовката на механизъм за компенсиране на битовите потребители на природния газ, включително и за м. декември 2021 г., като за средствата е необходима нотификация от ЕК и решение на Министерския съвет. По отношение на компенсациите за електроенергия за небитови потребители, таванът от 30% се трансформира до не повече от 250 лв./МWh след проведени консултации с бизнеса и компетентните институции.

На заседанието ще бъде обсъдена и политиката за енергийната ефективност, като един от приоритетите на ЕС по пътя към климатична неутралност. В рамките на съвместна работна сесия на министрите на енергетиката с министрите на околната среда на ЕС, ще бъдат проведени дискусии, свързани с енергийния и екологичния преход към климатична неутралност на ЕС. За подпомагане на зеления преход, с позицията е посочено, че България разглежда с необходимото внимание планирането на стратегическите действия за справяне с предизвикателствата, свързани с промените в климата чрез поставянето на акцент върху повишаването на енергийната ефективност. Повишаването на енергийната ефективност следва да се третира не само като устойчива алтернатива на производството на енергия, но и като източник на енергия.

 

За ратификация е предложено тристранно споразумение за дарение

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHp както и на Двустранно споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина.

Проектите на споразумения предвиждат дарение на 258 570 дози ваксина Comirnaty. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от Босна и Херцеговина.

 

Министерският съвет включи в програмата за компенсиране на небитови клиенти

на електроенергия и месец декември 2021 г.

 

Министерският съвет прие на днешното си заседание решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за месеците октомври и ноември 2021 г. (одобрена и изменена също с решения на правителството N0 739 от 26.10.2021 г., № 771 от O6.11.2O21г. и N0 885 от 16 декември 2021 г.).

В първоначалния вариант на програмата бе предвидено от нея да се възползват около 633 000 небитови клиенти, които получават компенсация от 110 лв./МWh. Предвиденият бюджет бе общо 450 млн. лева и обхвана период на подпомагане от 1 октомври 2021 г. до 30 ноември 2021 г. включително. Подкрепата бе насочена към всички небитови крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г и 33а, от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

С новите промени и допълнения се удължава срокът на действие на програмата за компенсации и за периода от 1 декември 2021 г. до 31 декември 2021 г., за да се преодолеят последиците от продължаващия висок ръст на цените на електрическата енергия на свободния пазар. Размерът на подкрепата за декември 2021 г. е фиксирана сума от 128,98 лв./МWh на база количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото", и в сумата не е включен ДДС. Този размер на компенсацията е изчислен като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса за декември (429.92 лв./МWh) и базовата цена 185.59 лв./МWh (средна цена базов товар, пазар ден напред, БНЕБ за юли 2021 г.). Компенсация за клиенти с цени под базовата цена не се предвижда.

За реализиране на компенсирането се сключват от Министерството на енергетиката индивидуални договори с търговците на електрическа енергия, с доставчиците от последна инстанция, с производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти, и с оператора на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

Информация за полагащата се компенсация се посочва във фактурите, издавани от доставчиците.

Новите изменения и допълнения в програмата са част от целия пакет мерки, одобрен от правителството за компенсиране на индустрията и бита във връзка с високия ръст на цените на електроенергията и природния газ, в размер на 1.5 милиарда лева.

 

Правителството одобри позицията на България за Съвета „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет ,,Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 25 януари 2022 г. в Брюксел.

Министрите ще проведат публичен дебат относно публикувания от Европейската комисия законодателен пакет „Укрепване на демокрацията и почтеността на изборите". България споделя целите на законодателните предложения от пакета, сред които увеличаването на видимостта на европейските политически партии, засилване на изискванията по отношение на прозрачността, въвеждане на правила за политическо рекламиране, по-добро упражняване на демократичните права на гласоподавателите.

Френското председателство на Съвета на ЕС ще представи приоритетите, заложени в програмата му. България приветства целите, които Френското председателство си поставя за изграждането на по-силна и независима Европа, която да взима автономни решения и да бъде фактор на международната сцена.

Председателството на Съвета на ЕС ще информира министрите за последните развития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа. Европейската комисия ще запознае СОВ с актуалното състояние на отношенията ЕС - Обединеното кралство.

Министрите ще направят преглед на актуалното състояние, свързано с координацията на равнище ЕС в противодействие на COVID-19.

 

Правителството одобри отчета на шестмесечната програма с приоритетите на България

по време на председателството на Словения на Съвета на ЕС

 

С Решение на Министерския съвет беше приет Отчет на Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Словенското председателство на Съвета на Европейския съюз (юли - декември 2021 г.).

Отчетът предоставя систематизирана информация относно развитието на дебатите по приоритетните теми и досиета, включени в европейския дневен ред и определени като важни за България.

В Шестмесечната програма бяха включени 43 законодателни досиета и теми, които бяха приоритетни за страната ни през второто полугодие на 2021 г. и по които България се стремеше в максимална степен да защити националния интерес.

Развитието по досиетата и темите беше редовно докладвано на заседанията на Съвета по европейските въпроси.

 

България иска ЕС да полага допълнителни усилия срещу псевдонаучните новини

 

Висшите училища и научните организации, местните и националните власти трябва да полагат допълнителни усилия за подобряване на научната комуникация и борбата с фалшивите новини и дезинформацията, базирана на псевдонауката. Това е един от акцентите в позицията, с която България ще участва в Неформалната среща на министрите на висшето образование, научните изследвания и иновациите на 24 и 25 януари 2022 г. в Париж, Франция.

Друг важен акцент в позицията, одобрена от правителството, е насърчаването и сътрудничеството на висшите училища с научни организации из цяла Европа и внедряването на новите знания и иновации в образователните програми.

На неформалната среща ще бъде представена информация за създаването на Научноизследователски институт в областта на компютърните науки в България, определянето на българските висши училища с най-висок научен капацитет като „изследователски“ и очакваната за тях подкрепа по изпълнение на стратегически научноизследователски и иновационни програми (Strategic R&I Agenda) чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

В рамките на срещата ще се обсъжда темата за укрепването на транснационалното сътрудничество между университетите за бъдещето на Европа.

 

Одобрен е проект на ЗИД на Закона за електронното управление

 

Правителството одобри проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗЕУ).

Предложеният проект е свързан с Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 13.12.2021 г. (обн. ДВ брой 106 / 2021 г.), с което се създава Министерство на електронното управление и се преобразува Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Министерство на транспорта и съобщенията.

С проекта на решението се предвижда възлагането на всички правомощия, които упражнява председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ в областта на електронното управление и правомощията в областта на информационните технологии и информационното общество на Министъра на електронното управление. Предвидено е закриване на Държавна агенция "Електронно управление" и е възложено на Министерския съвет да уреди правоотношенията, свързани със закриването на Държавна агенция ,,Електронно управление".

 

Правителството одобри промени в Наредбата за опазване на околната среда в морските води

 

Министерският съвет прие промени в Наредбата за опазване на околната среда в морските води. С новите текстове се осигурява действието на Морската стратегия и програмата от мерки към нея, докато бъде одобрен новия стратегическия документ след края на 2021 г.

В момента се разработват актуализирани програми за мониторинг на морските води и за мерки, които ще залегнат във втората Морска стратегия на Република България за периода 2022-2027 г.

 

С пари, спестени от занимания по интереси, ще се плащат допълнителни часове за наваксване на пропуски

 

С неусвоени средства от бюджетите на училищата, включително и отпуснати за занимания по интереси и работа с ученици от уязвими групи, ще могат да се финансират допълнително обучения и консултации на учениците, които имат пропуски при обучението от разстояние в електронна среда.

Това допуска промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета от правителството.

Заради противоепидемични мерки заниманията интереси бяха спрени и училищата разполагат с остатък от средства.

Промените ще позволят още от началото на 2022 г. максимална гъвкавост в управлението на бюджетите на държавните и общинските училища, за да се осигурят допълнителните дейности за преодоляване на пропуски в усвояването на учебния материал.

 

Правителството одобри промени в две наредби, свързани с опазването чистотата на атмосферния въздух

 

Правителството одобри промени в две наредби, свързани с опазването чистотата на атмосферния въздух. Променят се текстове в Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, с които се отменя сега действащата програма за мониторинг на пускането на пазара на бои, лакове и авторепаратурни продукти във връзка с прилагането на регламент на ЕС за надзор на пазара. Регламентът на ЕС определя по-надежден контрол на тези продукти. Това гарантира по-високо ниво на защита на здравето, безопасност, защита на потребителите и околната среда.

Приета е промяна и в Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол, с която текстовете се прецизират.

 

Компенсациите за индустрията заради високите цени на електроенергията продължават

и през 2022 г.

 

 

Компенсациите за индустрията заради високите енергийни цени ще продължат и през първото тримесечие на 2022 г. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което е одобрена програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия.

Приемането на програмата има за цел запазване на конкурентоспособността на индустрията и преодоляване на допълнителния инфлационен натиск, породен от високите цени на електроенергията.

Компенсациите към индустрията ще продължат да се предоставят на базата на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, с фиксирана сума за всеки мегаватчас използвана електроенергия за всеки отделен месец, като в сумата не е включен ДДС. Размерът на предвидената подкрепа ще се изчислява като 75% от разликата за съответния месец между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ и базовата цена от 185.59 лв/мвтч (средна цена базов товар, пазар ден напред на БНЕБ за м. юли 2021 г.), но не повече от 250 лв/мвтч. Компенсация за клиенти с цени под базовата не се предвижда.

Бюджетът на програмата е в общ размер на 235 млн. лв за месец януари. Компенсациите ще бъдат изплатени до 30 април  2022 г. Tя е част от целия пакет мерки, одобрен от правителството за компенсиране на индустрията и бита във връзка с високия ръст на цените на електроенергията и природния газ, в размер на 1.5 милиарда лева.

 

Топлофикациите и битовите потребители на природен газ също ще получат компенсации

 

Топлофикационните дружества и битовите потребители на природен газ ще получат компенсации заради растящите цени на синьото гориво. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки програма за компенсиране на тези клиенти. Програмата предвижда подкрепа с фиксирана сума за всеки мегаватчас използван природен газ.

Индикативният размер на финансирането по програмата е 140 млн. лв., а периодът на подпомагане е от 1 декември 2021 г. – 31 януари 2022 г. Очаква се от програмата да се възползват близо 140 хил. клиенти на природен газ. Te са част от целия пакет мерки, одобрен от правителството за компенсиране на индустрията и бита във връзка с високия ръст на цените на електроенергията и природния газ, в размер на 1.5 милиарда лева.

Компенсациите ще се изчисляват като 50% от разликата между цената на обществен доставчик, одобрена от КЕВР за съответния месец, и прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2022 г. съгласно ценовото решение на регулатора от 1 юли 2021 г. В сумите не е включен ДДС. Компенсациите ще се отразяват в издадените от съответния доставчик фактури като намаление на дължимата за плащане сума. В сметките за месец януари 2022 г ще бъде включен целият размер на компенсацията за месец декември 2021 и месец януари 2022 г.

Програмата ще се реализира след получаване на положително решение от Европейската комисия или на становище, че компенсациите не представляват държавна помощ. По аналогия с програмата за компенсиране заради високите цени на електроенергията, предстои Министерството на енергетиката да сключи договори с доставчиците-крайни снабдители на природен газ, с обществения доставчик или търговците на природен газ.

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕН­НИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪ­ДИЕТО.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЕКТ „СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТРЕТИ­РАНЕ И КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ТВЪРДИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ (РАО) С ГОЛЯМ КОЕФИЦИЕНТ НА НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА”, ВЕДНО С ДВИЖИМО­ТО И НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ ПО СТАРТИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ­ТЕ ПО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОС­ТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ”, ЧРЕЗ ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ КА­ПИТАЛА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ „ПОЗИ­ЦИЯ 5 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ОРИЗОВО - МИХАЙ­ЛОВО” ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКА­ЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Внасят: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството;

заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2022 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИ­ЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ    31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КЛАСА НА КОНСУЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪ­КОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, РАЧО РИБА­РОВ, СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА НЕГОВОТО СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И НА КОНСУЛ­СКИЯ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ГЕ­НЕРАЛНО КОНСУЛСТВО, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ С КЛАС ПОЧЕТЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 И 22 ЯНУАРИ 2022 Г. В ГР. АМИЕН, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАРЕНИЕ ОТ И МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И PFIZER INC. И BIONTECH MANUFACTURING GMBH ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО И КООРДИ­НАЦИЯТА НА ДАРЕНИЕТО НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19, РАЗРАБОТЕНА ОТ PFIZER INC. И BIONTECH MANUFACTURING GMBH И НА ДВУСТРАННО СПО­РАЗУМЕНИЕ ЗА ДАРЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БОСНА И ХЕР­ЦЕГОВИНА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОМПЕНСИРА­НЕ НА НЕБИТОВИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ОДОБ­РЕНА С РЕШЕНИЕ № 739 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 ЯНУАРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ НА ШЕСТМЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА С ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТЕМИ И ДОСИ­ЕТА ПО ВРЕМЕ НА СЛОВЕНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.).

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗО­ВАНИЕ, НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕ­ДЕ НА 24 И 25 ЯНУАРИ 2022 Г. В ПАРИЖ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗ­ВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МОРСКИТЕ ВОДИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ № 273 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУ­ЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБИТОВИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА БИТОВИ КЛИЕНТИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ДРУЖЕСТВА, ИЗПОЛЗВАЩИ КАТО ОСНОВНО ГОРИВО ПРИРОДЕН ГАЗ, С ПОДПОМАГАНЕ С ФИКСИРАНА СУМА НА ЕДИН MWH.

Внася: министърът на енергетиката