EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 19.05.2021 г.

19.05.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Правителството прие решение за подготовката и произвеждането на предстоящите избори на 11 юли

 

Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Съгласно правителственото решение на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи се възлага координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на Министерството на вътрешните работи във връзка с подготовката и произвеждането на изборите.

Министърът на финансите трябва да внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството координира, включително с министъра на финансите и с министъра на вътрешните работи, дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Министърът на външните работи организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната.

Министърът на здравеопазването съгласувано с главния държавен здравен инспектор следва да определи необходимите противоепидемични мерки, свързани с изборния процес в страната.

Министърът на правосъдието организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода.

Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на здравеопазването и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

На министъра на правосъдието се възлага да издава наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс.

 

 

Приети са промени в състава на

Надзорния съвет на НОИ

 

Правителството определи нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Във връзка с Указ № 129 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г. се налага освобождаване на представители на правителството в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и определяне на нови членове.

От състава на Надзорния съвет са освободени: Деница Сачева, Стамен Янев и Мария Беломорова.

За нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт правителството определи: Гълъб Донев - заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика; Ирена Младенова - заместник-министър на икономиката и д-р Димитър Петров - заместник-министър на здравеопазването.

 

България ще участва в заседание на Съвет по външни работи и търговия в Брюксел

 

България ще участва в заседание на Съвет Външни работи/търговия на ЕС, което ще се проведе на 20 май 2021 г., гр. Брюксел, Белгия.

В дневния ред на заседанието са включени следните теми: проект на регламент на Европейския парламент и Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на ЕС. Също така ще бъдат разгледани и заключения по прегледа на търговската политика на ЕС, реформа на СТО и подготовка за следващата министерска конференция, търговските отношения между ЕС и САЩ и др.

 

Лидерите на ЕС ще обсъдят на извънредно заседание ситуацията с COVID-19, климата, отношенията на ЕС с Великобритания и Русия

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в извънредното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 24-25 май 2021 г. в Брюксел. Държавните и правителствени ръководители ще обсъдят темите COVID-19, климат, отношенията ЕС-Великобритания и отношенията между ЕС и Русия.

Лидерите на ЕС ще направят преглед на епидемичната обстановка, включително ускоряване процеса на разрешаване, производство и разпространение на ваксините, както и на ваксинационните кампании и ще обърнат внимание на координираните действия в отговор на пандемията. Акцент в разговорите ще бъде поставен върху актуалното състояние на работата по цифровия зелен сертификат.

Дискусията по темата за климата е в съответствие със заключенията на Европейския съвет от 10-11 декември 2020 г. Лидерите ще проведат дискусия с оглед приемането на допълнителни насоки, преди ЕК да представи пакет от законодателни предложения за начините, по които всички икономически сектори могат да допринесат за постигането на целите за намаление на емисиите на парникови газове 2030 г.

Европейският съвет ще обсъди също актуални въпроси на отношенията на ЕС с Обединеното кралство с фокус върху прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество и изпълнението на Споразумението за оттегляне. Лидерите ще проведат и стратегическа дискусия по отношенията ЕС-Русия.

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от редовното заседание на Съвета „Общи въпроси”, което се проведе на 11 май 2021 г. в Брюксел. България беше представена от постоянния представител на страната ни към ЕС, посланик Димитър Цанчев.

Съветът подготви предстоящото на 24-25 май 2021 г. извънредно заседание на Европейския съвет. Европейските лидери ще обсъдят борбата с климатичните промени, противодействието на пандемията от COVID-19, отношенията на ЕС с Русия, както и прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество с Великобритания.

Министрите обсъдиха епидемичната обстановка в ЕС, въпроси, свързани с противодействието на COVID-19 и ваксинационната кампания в Съюза. Бе изразена подкрепа за бързо постигане на съгласие по Регламента за цифров зелен сертификат като възможност за улесняване на свободното движение в рамките на ЕС.

По отношенията ЕС - Великобритания от българска страна отново бе подчертана необходимостта от отстояване на принципа на недискриминация и равно третиране на всички държави-членки и техните граждани.

Съветът направи преглед на политиката на разширяване и процеса на стабилизиране и асоцииране и на отношенията ЕС-Швейцария.

Предоставена бе и актуална информация за Конференцията за бъдещето на Европа, която бе официално открита на 9 май 2021 г. в Страсбург.

Съгласно друго правителствено решение е отменено решението по т. 14 от Протокол № 27 от заседанието на Министерския съвет на 5 май.

 

Одобрена е българската позиция и състава на делегацията за участие в 74-тата сесия на Световната здравна асамблея

 

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за участие в 74-тата сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе в периода 24 май - 1 юни 2021 г. във виртуален формат. Българската делегация ще бъде оглавена от Юрий Щерк, постоянен представител на България при Службата на ООН и другите международни организации в Женева.

Дискусиите ще обхванат следните теми от предварителния дневния ред на Асамблеята: Глобални действия за безопасността на пациентите, Превенция и контрол на незаразните болести, Глобална стратегия и план за действие в областта на общественото здраве, иновациите и интелектуалната собственост, Здравен персонал, Укрепване на готовността и реакцията на СЗО за извънредни ситуации, Психично здраве и отговор на пандемията на COVID-19, Социални детерминанти на здравето, Устойчиво финансиране на СЗО и др.

Българската делегация ще гласува в съответствие с общата позиция на страните от Европейския съюз и ще отстоява българските приоритети, отразени в националните секторни политики и нормативни документи.

 

Одобрена е позицията на страната за неформално заседание на ЕКОФИН

 

Правителството одобри позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 21 и 22 май 2021 г. в Лисабон, Португалия.

Тема на разговор в рамките на събитието ще бъдат икономическите и фискални политики за насърчаване на възстановяването от пандемията. По време на срещата министрите и управителите на централни банки ще обсъдят възможностите за засилване на ефекта от съвместното действие на фискалните и парични мерки, както и за подсигуряване на взаимно полезен цикъл на отношенията между финансовия и нефинансовия сектор. Предвидена е дискусия относно бъдещето на екологичното данъчно облагане и постигането на балансирано, приобщаващо и устойчиво икономическо възстановяване, при избягване на дълготрайни отрицателни икономически ефекти.

 

Определени са представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество

 

Правителството определи представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. По закон съветът се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.

Във връзка с Указ № 129 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г. се налага определяне на нови представители на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

За нови представители на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество са определени Гълъб Донев - заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика, който ще ръководи съвета и Асен Василев - министър на финансите.

 

 

  1. Решение за подготовката и произвеждането на избо­рите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Внася: министър-председателят

 

  1. Решение за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

  1. Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвет „Външни работи/търговия” на Европейския съюз, което ще се проведе на 20 май 2021 г. в Брюк­сел.

Внася: министърът на икономиката

 

  1. Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се про­веде на 24 и 25 май 2021 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

 

  1. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Републи­ка България в заседанието на Съвет „Общи въпроси”, проведено на 11 май 2021 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

 

  1. Решение за одобряване на участието, позицията и състава на българската делегация в 74-ата сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе от 24 май до 1 юни 2021 г. във виртуален формат.

Внася: министърът на здравеопазването

 

  1. Решение за отменяне на решението по т. 14 от Протокол № 27 от заседани­ето на Министерския съвет от   5 май 2021 г.

Внася: министър-председателят

 

  1. Доклад за одобряване позицията на Република Бълга­рия за участие в неформалното заседание на Съвета на Евро­пейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКО­ФИН), което ще се проведе на 21 и 22 май 2021 г. в Лисабон.

Внася: министърът на финансите

 

  1. Решение за определяне на представителите на Министерския съвет в На­ционалния съвет за тристранно сътрудничество.

Внася: министър-председателят

 

  1. Решение за освобождаване и за назначаване на об­ластни управители.

Внася: министър-председателят