EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 19.01.2024 г.

19.01.2024

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Правителството предлага проф. д-р Лалко Дулевски да бъде награден с орден „За гражданска заслуга“ първа степен

 

Министерският съвет прие решение, е което предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на проф. д-р Лалко Дулевски с орден „За гражданска заслуга“ първа степен за големите му заслуги за укрепването на Икономическия и социален съвет като демократична институция.

Професор д-р Лалко Дулевски е роден през 1957 г. в гр. Русе. Завършва с отличие Математическата гимназия в гр. Велико Търново през 1975 г. и Висшия икономически институт (ВПИ) „Карл Маркс“ със специалност „Икономика на труда“ през 1981 г. От 1982 г. е асистент във ВИИ „Карл Маркс“, като през 1987 г. придобива научната степен „доктор“. Става доцент през 1992 г., а през 2009 г. - професор в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

В продължение на четири последователни мандата (2005-2021 г.) е ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“, а от юни 2021 г. е заместник-ръководител на катедрата. От 2000 г. проф. д-р Дулевски е директор на Центъра за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси при УНСС, член е на Факултетния съвет на Общоикономическия факултет от 1999 г. и е председател на Общото събрание на Общоикономическия факултет в периода 2009-2011 г. От 2010 г. проф. д-р Дулевски е член на Академичния съвет, а през периода 2011-2015 г. е заместник-председател на Общото събрание на УНСС. През 2015 г. е избран за негов председател и е преизбран през 2019 г.

Професор д-р Дулевски създава и преподава редица лекционни курсове в УНСС - икономика на труда, пазар на труда, човешки капитал, инвестиции в човешки капитал, демографски основи на застраховането и социалното дело, организация на осигурителните фондове, пенсионни фондове, актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове и др. Има издадени над 110 публикации. Участвал е в множество изследвания на пазара на труда, населението и регионалното развитие.

Професор д-р Дулевски е член на Специализирания научен съвет по национална икономика и на Научната комисия по икономически науки към Висшата атестационна комисия в периода 2007-2010 г. От 1999 до 2004 г. последователно е член на Управителния съвет и председател на Контролния съвет на Съюза на икономистите в България.

Изпълнявал е ръководни функции в публични органи и финансови структури. През 1996 - 1997 г. е заместник-председател на Държавната спестовна каса, в периода 1999-2010 г. е член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, а през 1999-2001 г. е член и председател на Надзорния съвет на Националната агенция по заетостта.

На 17 септември 2003 г. след съгласуване с всички социални партньори и след предложение на правителството Народното събрание избира проф. д-р Дулевски за първи председател на Икономическия и социален съвет с мандат четири години. В продължение на няколко мандата той е преизбиран от българския парламент на този пост.

Продължителният период на председателство на Икономическия и социален съвет от проф. д-р Дулевски е свързан с успешното му стартиране, развитие и утвърждаване като законово регламентиран орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие, а България получава признание като първата страна от новите членки в Европейския съюз, която успешно създава и развива Икономическия и социален съвет по модела на Европейския икономически и социален комитет. Установените трайни и ползотворни връзки и сътрудничество между Европейския икономически и социален комитет и Икономическия и социален съвет са оценявани като добър пример на взаимодействие между европейска и национална институция.

През 2010 г. по предложение на българското правителство проф. д-р Дулевски е назначен от Съвета на ЕС с петгодишен мандат за член на Европейския икономически и социален комитет, като в момента изпълнява своя трети последователен мандат в институцията.

С дейността си проф. д-р Лалко Дулевски е допринесъл за успешната работа на Икономическия и социален съвет, за изграждането и повишаването на неговия авторитет и за утвърждаването му като демократична институция.

 

Правителството предлага за ратификация Конвенции № 155 и № 187 на МОТ относно безопасността и здравето при работа

 

Правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира Конвенция №155 и Конвенция №187 на Международната организация на труда (МОТ) относно безопасността и здравето при работа. По този начин ще се гарантира, че националното право и практика в България в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд съответства на установените международни стандарти.

Очаква се ратификацията на Конвенцията да спомогне за развитието и непрекъснатото подобряване на безопасните и здравословни условия на труд, които са ключов фактор, както за подобряване на качеството и сигурността на труда, така и за устойчивостта и конкурентоспособността на икономиката.

Страната ни членува в Международната организация на труда от нейното създаване и е сред държавите, които е ратифицирала най-много нейни актове. Поради това ратификацията на двете конвенции ще повиши допълнително международния имидж на България като държава, спазваща основните международни трудови стандарти и ангажирана с дейността на Международната организация на труда.

 

Приети са промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 

Министерският съвет прие решение за промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на г-жа Стефанка Орозова е определена г-жа Таня Станчева, като представител на Министерството на труда и социалната политика.

Г-жа Станчева заема длъжността държавен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерство на труда и социалната политика. Придобила е висшето си образование в Университет по хранителни технологии - Пловдив. Също така притежава и образователно- квалификационна степен магистър по специалността „Финансов мениджмънт“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов. Владее английски, руски и гръцки език.

На следващо място като представител на Националната здравноосигурителна каса се избира г-н Кирил Обрешков да бъде определен за член на комисията на мястото на г- жа Ваня Илиева.

Към настоящия момент г-н Обрешков заема длъжността главен юрисконсулт в дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ на Националната здравноосигурителна каса. Завършил е висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“ и притежава образователно-квалификационна степен магистър по специалност „Право“. Владее английски език.

 

Министерствата на електронното управление и на икономиката и индустрията ще имат представители в Управителния съвет на НАПОО

 

Министерството на електронното управление и Министерството на икономиката и индустрията ще номинират свои представители за членове на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за мандата 2024 - 2028 г., реши правителството. Законът за професионалното образование и обучение (ЗПОО) предвижда Управителният съвет (УС) на агенцията да се състои от председател и 24 членове, от които по осем представители на министерства, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. Мандатът на членовете на УС на НАПОО е четиригодишен, половината от тях се обновяват по квоти на всеки две години.

Правилникът за дейността на НАПОО определя Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика задължително да имат по двама представители в агенцията, а Министерството на здравеопазването - един.

Останалите три министерства, които трябва да номинират свои представители за всеки следващ мандат, се определят от Министерския съвет.

През 2024 г. изтича мандатът на Министерството на икономиката и Министерството на земеделието и храните, а през 2026 г. - на представителя на Министерството на туризма.

 

Правителството определи 264 защитени детски градини и училища

 

В Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2023/24 година се включват 264 институции, реши правителството. Те са в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана, както и в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински. При определянето им се отчита свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на инфраструктурата.

Сред тях има 106 защитени детски градини и 158 защитени училища.

За защитена градина се определя тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра до най-близката друга детска градина или училище.

За защитено училище (от I до VII клас) се определя това, което ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще трябва пътуват на не по-малко от 20 километра, за да учат.

За защитено училище (от VIII до X клас) се определя училище, което при закриване или преобразуване, най-малко 15 ученици ще пътуват повече от 30 километра до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се провежда обучение в съответния клас

 

Удължават се национални програми за квалификация на преподавателите, подготвящи бъдещи учители

 

Министерският съвет удължава две национални програми - „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ и „Дигитална квалификация“.

Програмата за повишаване на компетентностите на преподаватели, които подготвят бъдещи учители, изтича в края на януари 2024 г. Срокът й се удължава с шест месеца, за да могат да се реализират всички заложени в нея дейности. Предвижда се по програмата да бъдат обучени 60% от всичките около 1900 преподаватели в държавните висши училища, които подготвят педагогически специалисти.

В процес на изграждане и оборудване са центрове и зали с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии в 22 държавни висши училища. Предстои тяхното свързване в Национална мрежа с цел бърз обмен на идеи и добри практики. До изтичането на срока на програма трябва да бъдат финализирани дейностите по изработване на механизми за оценка на потребностите на преподавателите във висшите училища и организиране на курсове за повишаване на квалификацията им.

Националната програма „Дигитална квалификация“ е насочена към повишаване на уменията на преподавателите във висшите училища и на учители по различни предмети в системата на средното образование. Тя изтича в края на март, а срокът й се удължава с 10 месеца. За този период се предвижда да бъдат обучени 800 учители, записали се за участие в квалификацията през изтеклата учебна година. По програмата ще бъдат обучени и представители от практиката за придобиване на специфични знания, умения и компетентности, които им позволяват да започнат да преподават или да водят практически занятия, свързани с ИКТ и компютърни науки, в университетите и в системата на училищното образование

 

Кабинетът предлага изменение на указа за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за изменение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, за изменението на длъжността „Директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи” във Военния секретариат на Европейския съюз в Брюксел, Белгия - до 31 юли 2021 г.” на „Директор на дирекция „Разузнаване” във Военния секретариат на Европейския съюз - от 1 април 2024 г.”.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - изключителна държавна собственост, на община Велики Преслав за срок от 10 години. Имотът се намира в град Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен и представлява Археологически резерват „Велики Преслав” - реална част, с площ от 3 190 726 кв. м, с класификация на групова археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Археологическия музей - Велики Преслав.

Правителството разреши учредяване на ограничено вещно право върху поземлен имот, собственост на „Напоителни системи" ЕАД. Имотът се намира в землището на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, област Плевен.

Кабинетът взе решение да се учреди възмездно безсрочно сервитутно право на прокарване, в полза на „Алпин Пропърти Груп“ ЕООД - София, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, върху част от имот - публична държавна собственост. Поземленият имот е с площ от 7456 кв. м и се намира в местността „Вратцата“ на гр. Враца. Предвижда се в отредената сервитутна зона да се положи подземен електропровод и да се изгради трафопост за нуждите на „Дом на алпиниста“. След заплащане на цената на сервитутното право в размер на 867 лева без ДДС от титуляря, областният управител на област Враца следва да издаде заповед за неговото учредяване и да отрази промяната в акта за публична държавна собственост за имота.

По решение на Министерския съвет Община Перник получава управлението върху шест самостоятелни обекта - публична държавна собственост в сградата на Минната дирекция в гр. Перник. Тя се намира се на пл. „Св. Иван Рилски“ №1. Два от обектите са на третия етаж, два - на етаж 0, а останалите съответно на етажи -1 и 1. Общината ще ги използва за социални дейности и ще осигури безплатен публичен достъп до експонатите в музейните колекции и фонда на Художествената галерия - Перник. Помещенията ще се ползват и за церемонии, международни фестивали, конференции, форуми и музейни колекции в изложбеното пространство. Със същото решение управлението на имотите се отнема от областния управител на Перник поради отпаднала необходимост.

 

България и Саудитска Арабия ще си сътрудничат в областта на висшето образование и научните изследвания

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на науката и образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Кралство Саудитска Арабия като основа за водене на преговори. Така за първи път ще бъде създадена нормативна рамка за сътрудничество в областта на висшето образование и научните изследвания между двете държави.

Предвижда се укрепване на преките научно-образователни връзки между висшите училища и научноизследователските организации, както и развитие на научно­изследователско сътрудничество, главно в областта на теоретичните и приложните изследвания.

Меморандумът предвижда също обмен на добри практики и информация за образователните системи. Той дава възможности и за академично сътрудничество, чиято цел е да се улесни взаимното признаване на виеше образование, придобито в една от двете страни.

 

България и Косово ще си сътрудничат в областта на селското стопанство и развитието на селските райони

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово в областта на селското стопанство и развитието на селските райони.

През последните години между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово е налице взаимно желание за разширяване на сътрудничеството в областта на земеделието и развитието на селските райони. С подписването на настоящия Меморандум ще бъде създадена нормативна рамка за бъдещото развитие на двустранните отношения в областта на храните, животновъдството, растениевъдството, лозарството, развитието на селските райони, научните изследвания и рибарството.

Основната цел на сключването на Меморандума е задълбочаване на сътрудничеството между двете министерства, чрез обмен на информация, трансфер на експертни познания и обучение, въвеждане на нови технологии в растениевъдството, животновъдството, рибарството и аквакултурите, техническо и административно сътрудничество.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 23 януари 2024 г. в Брюксел. По време на него се очаква Белгийското председателство да представи своята работна програма в областта на земеделието и рибарството за първата половина на 2024 година.

Европейската комисия ще представи информация относно свързаните с търговията въпроси на селското стопанство, след което министрите ще проведат обмен на мнения. Република България счита, че е необходимо предварителните оценки на въздействието на търговските споразумения и автономните търговски мерки на ЕС да включват по-детайлен анализ, така че да не се стига до компрометиране на жизнеспособността на някои чувствителни земеделски сектори.

Очаква се Комисията да представи информация относно Стратегическия диалог относно бъдещето на селското стопанство в Европа. За да продължат да осигуряват продоволствената сигурност на ЕС, на европейските фермери им е необходимо гарантирането на сигурност в бизнеса, трайност в законодателните изисквания, опростеност, систематичност и логичност на изискванията.

Осигуряването на предвидимо и адекватно по размер подпомагане към всеки конкретен земеделски стопанин, независимо от ежегодната динамика в развитието в съответния сектор, е важен фактор при осигуряването на достоен доход за земеделските стопани. Следва да се предвидят и механизми за справедливо подпомагане, за да няма неравнопоставеност на земеделските производители в ЕС.

Министрите ще дискутират и предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за мониторинг за устойчиви европейски гори. Република България смята, че действието на бъдещия Регламент следва да бъде по- ясно фокусирано върху устойчивостта на горите и опазване на биоразнообразието.

 

Правителството одобри българската позиция за участие в неформалното заседание на Съвета „Външни работи/Търговия“ на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвет „Външни работи/Търговия“ на Европейския съюз. То ще се проведе на 23 януари 2024 г. в Брюксел, Белгия.

В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени теми свързани с подготовката на 13-ата министерска конференция на Световна търговска организация, която ще се проведе през месец февруари 2024 г. в гр. Абу Даби, Обединени арабски емирства. Друга тема, която ще бъде обсъдена по време на Съвета е прилагането на отворената стратегическа автономност в търговската политика на ЕС, чиято цел е преминаване към по-конкурентноспособен и устойчив ЕС в среда на глобални технологични и геополитически трансформации.

 

Правителството одобри правителствената делегация на България за участие в Министерска конференция на СТО

 

Правителството одобри правителствената делегация на Република България за участие в 13-ата Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО). Тя ще се проведе от 26 до 29 февруари 2024 г., Абу Даби, ОАЕ.

В рамките на конференция ще бъдат обсъдени мерки относно реформата на системата за уреждане на спорове в СТО, селското стопанство и продоволствената сигурност, въпроси, свързани с най-слабо развитите страни, субсидиите в рибарството, реформата на СТО, електронната търговия и др.

Българската делегация ще бъде ръководена от министъра на икономиката и индустрията. В състава на делегацията са включени представителят на Република България при СТО, представители на Министерството на икономиката и индустрията и на Постоянното представителство на Република България към ЕС.

 

Кабинетът одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), което се проведе на 5 декември 2023 г., Брюксел, Кралство Белгия.

Съветът постигна общ подход по предложение за Регламент относно гигабитовите електронни съобщителни мрежи и отмяна на Директива 2014/61/ЕС с цел бързо изграждане и намаляване на разходите. Това ще доведе до изпълнение на проектите за гигабитови мрежи, които са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Министрите се запознаха с доклада за напредъка, свързан с предложението за Регламент, който предвижда въвеждане на засилени мерки за откриване, подготовка и реагиране в случай на киберзаплахи и инциденти.

В рамките на проведения политически дебат, министрите обмениха мнения относно технологичното предимство и конкурентоспособност, с фокус върху инвестициите в цифрови мрежи и инфраструктури.

 

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което се проведе на 7 и 8 декември 2023 г. в Брюксел. Делегацията беше ръководена от министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева в частта „Космическо пространство“ и от заместник-постоянния представител на България към Европейския съюз г-жа Иванка Ташева в частите „Вътрешен пазар и индустрия" и „Научни изследвания",

В рамките на заседанието се проведе дискусия в частта „Вътрешен пазар и индустрия". Съветът постигна съгласие относно мандат за преговори с Европейския парламент (общ подход) по предложението за Законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии. Беше проведен и дебат по Регламента за забрана на пазара на Съюза на продукти, произведени с принудителен труд. Министрите изразиха подкрепа за водещата роля на Европейската комисия в процеса на изпълнение за ангажиментите по прилагането на акта. Подчертана бе важността от недопускане на ненужни тежести за малките и средните предприятия от въвеждането на предлагания режим.

В частта „Научни изследвания" беше обсъдена и темата, свързана с въздействието на научните изследвания и иновациите върху създаването на политики. По нея се постигна споразумение относно европейска рамка за привличане и задържане в Европа на талантите в областта на научните изследвания, иновациите и предприемачеството.

В частта „Космическо пространство" министрите проведоха дискусия за бъдещата политика на ЕС в областта на космическото пространство в един променящ се свят и приеха заключения относно „Управление на космическия трафик: актуално състояние“.

 

Правителството одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси", което се проведе на 12 декември 2023 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи на Република България г-жа Елена Шекерлетова.

Съвет „Общи въпроси" обсъди и след провелата се дискусия прие заключенията на Съвета по политиката на разширяване, които съдържат препоръки към страните-кандидатки за следващата година.

Съветът подготви заседанието на Европейския съвет на 14-15 декември т.г., като обсъди проекта на заключения, включващи темите: Украйна; Близък изток; средносрочен преглед на Многогодишна финансова рамка 2021-2027; Разширяване; Миграция и други; Стратегически дневен ред.

Министрите обсъдиха предложението на Испания за изменение на Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност, като работата ще продължи по време на белгийско председателство.

Съветът прие с единодушие заключения относно управлението на демографските промени в Европа, които предвиждат цялостен подход на ЕС за справяне с демографските предизвикателства и подкрепа за държавите членки в тази насока.

Министрите проведоха дискусия по проект на заключения на Съвета относно оценката на годишния диалог във връзка с принципите на правовата държава. Председателството разпространи текста под формата на заключения на Председателството, поради липса на подкрепа от две държави членки.

 

Министерският съвет прие доклада с резултатите от участието на България в заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет прие доклада с резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета „Транспорт, телекомуникации и енергетика", част „Енергетика", проведено на 19 декември 2023 г. в Брюксел.

Със същото решение правителството одобри присъединяването на нашата страна към необвързващата инициатива „Харта за вятърната енергия" и упълномощи заместник постоянния представител на България към ЕС да подпише хартата.

В рамките на незаконодателните дейности енергийните министри на страните от ЕС постигнаха политическо споразумение за удължаване срока на действие на приетите през 2022 г. извънредни регламенти, свързани със засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ; определяне на рамка за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници; както и създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите на Съюза и икономиката от прекомерно високи цени.

По време на заседанието държавите членки на ЕС подписаха съвместна декларация относно финансирането на енергийната ефективност.

В рамките на заседанието бе представена и инициативата „Харта за вятърната енергия", която се основава на приетия от ЕК на 24 октомври 2023 г. план за действие за вятърна енергия. Хартата демонстрира общи и координирани усилия за подобряване на благоприятните условия за европейската вятърна индустрия. Отчитайки важната роля на вятърната енергия за бъдещото развитие на енергийния сектор в страната, България заяви намерение да се присъедини към инициативата. Страната ни отчита необходимостта от ускоряване на процеса по декарбонизация и ключовата роля на вятърната енергия, включително в морските пространства за осигуряване на чиста, достъпна и сигурна електроенергия.

 

Одобрен е докладът с резултатите от неформалния видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и финансите на

държавите членки на ЕС

 

Одобрен е докладът с резултатите от неформалния видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и финансите на държавите - членки на ЕС, който се проведе на 20 декември 2023 г. Министрите постигаха политическо споразумение по прегледа на рамката за икономическо управление в ЕС.

 

МС прие промени в концесионния договор за добив на минерална вода в находище „Банкя“

 

Министерският съвет прие решение, с което удължава с три години срока за изграждане на нов сондаж - публична държавна собственост, разкриващ минерална вода от находище „Банкя“ в рамките на предоставената концесия за добив на минерална вода от находището. Новото водовземно съоръжение се изгражда от „Кока-Кола Хеленик Ботлинг Къмпани България“ АД - концесионер по Договора от 29 януари 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост, от находище „Банкя“, район Банкя, Столична община.

 

Концесионният договор за добив на гнайси от находище „Кобилино“, участък „Стария даскал“, ще бъде прекратен

 

Концесионният договор за добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище „Кобилино", участък „Стария даскал", ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки искането на концесионера за това.

Находище „Кобилино", участък „Стария даскал", се намира на територията на община Ивайловград. През м. юни 2016 г. за него е сключен концесионен договор с хасковското дружество „Барон" ООД. Концесионерът мотивира искането си за прекратяване на концесионния договор с липсата на положително решение по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение за добив.

 

Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2023 година с мерките, произтичащи от членството ни в ЕС, към 31 декември

 

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2023 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2023 година.

От общо 194 мерки в Плана за 2023 година са изпълнени 139 мерки. Неизпълнените мерки са 55. Процентът неизпълнени мерки е 28,4%. В края на 2022 година процентът неизпълнени мерки беше 34,7 %. Неизпълнените мерки се прехвърлят в Плана за 2024 г. Тези от тях, които не са изпълнени в срок, се прехвърлят за изпълнение до 31 януари 2024 г. В Плана за 2023 г. са включени и мерки, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране до края на м. април 2024 г., които също са прехвърлени в Плана за 2024 г. с текущите си срокове за изпълнение.

От неизпълнените в срок мерки 35 са законопроекти, от които 15 са одобрени от Министерския съвет и са внесени в 49-ото Народно събрание.

От неизпълнените мерки 32 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 26 процедури за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 17 невъведени директиви на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец май 2024 г., които ще бъдат включени в предстоящото т.нар. Табло на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard).

През 2024 г. ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС в Плана за действие за 2024 г.

 

Кабинетът одобри План за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на

 България в ЕС

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на План за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Планът за действие за 2024 г. е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси. В него са включени и неизпълнените мерки от Плана за 2023 година.

В Плана за действие за 2024 г. са включени 174 мерки, свързани с изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2024 г. и до края на м. април 2025 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не са въведени; осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС; изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС; докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

Особена загриженост предизвикват мерките, свързани с отстраняване на допуснати от България нарушения на правото на ЕС. В проекта са включени 43 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 39 процедури за нарушение.

През 2024 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца пред Министерския съвет.

 

Преустановява се сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради чрез избор на нови външни изпълнители

 

Правителството прие изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

Промените предвиждат преустановяване на сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Програмата чрез избор на нови външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки, и за поемане на нови финансови ангажименти по нея. Определя се и краен срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

Изключение се допуска за сключване на договор за изпълнение на дейности по Програмата с външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки, с които не е сключен такъв, за сгради, за които има потвърден от МРРБ финансов ресурс, като се предвижда срок за това. Това изменение няма да повлияе на сключените договори за възлагане на обществени поръчки с избрани изпълнители, дейностите по които все още не са изпълнени и които ще продължат да бъдат изпълнявани съгласно условията на Програмата.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписа двустранни споразумения за трансфер на средства с 6 общини за енергийно обновяване на последните 48 блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от общо 52 сгради. Така почти всички кандидатствали по Програмата сгради ще бъдат енергийно обновени с изключени на 4 блока в Община Русе, които са получили отрицателна оценка за конструктивна устойчивост и поради това няма да бъдат финансирани.

С промените се цели недопускане на надвишаване на финансовия ресурс на Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

 

Актуализират се списъците на защитените от държавата специалности по професии

 

Министерският съвет прие актуализирани списъци на защитените от държавата специалности по професии и на специалностите по професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2024/2025 година.

Специалностите с очакван недостиг на специалисти се увеличават с една и стават общо 85 от следващата учебна година. Към тях се добавя специалността „Локомотиви и вагони“ по професия „Техник по железопътна техника“. Досега тя беше в другия списък - на защитените от държавата специалности от професии, но от следващата учебна година се изважда от него. От списъка отпада и специалността „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“ по професия „Електротехник“. Така защитените от държавата специалности по професии стават общо 58.

Това са специалности, които се предлагат в не повече от четири училища на територията на България и имат специфично съдържание или се изучават от малък брой ученици, а икономиката има потребност от тях. Държавата защитава тези специалности като дава възможност те да се преподават в класове с по-малък брой ученици - минимум 9, а не 26, както е при обикновените паралелки.

При специалностите от другия списък - с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, паралелките са с не по-малко от 12 ученици. За да се включи една специалност в този списък, трябва да бъде доказана потребността от кадри за нея, включително и със статистически данни. Предложенията за такива специалности се получават от ресорните министерства, работодателските и браншовите организации.

С включването на специалностите от професии с очакван недостиг на специалисти в план-приема в държавните и общинските училища се създава възможност за преодоляване на дефицита от подготвени кадри по професии със значение за пазара на труда и за икономиката на страната

 

Одобрени са промени в Закона за автомобилните превози

 

Министерският съвет одобри промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Правната уредба осигурява изпълнението на изискванията на Директива (ЕС) 2022/738 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 година относно използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз.

С предложените промени в закона се разрешава на предприятия за автомобилни превози на товари да използват наети превозни средства във всяка държава членка на ЕС, при условие че са регистрирани и пуснати в движение в съответствие със нормативни изисквания на съответната държава.

Проектът има за цел да подпомогне на дейността на превозвачите при временни пикове или повреди с моторните превозни средства.

 

„Автомобилна администрация“ ще извършва контролни проверки на пътя и на колесните трактори, които се движат по пътищата

 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще има правомощия да извършва контролни проверки на пътя на колесните трактори, които се движат по пътищата. Това предвижда проект на промени в Закона за движението по пътищата.

С приемането на законопроекта се въвеждат изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 и се гарантира, че превозните средства, тип колесни трактори, когато се движат по пътищата, отворени за обществено ползване, не представляват опасност за движението и за чистотата на околната среда.

 

Правителството промени Наредбата за техническа експлоатация на плувните басейни

 

Правителството промени Наредбата за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Измененията прецизират дефинициите на понятията „прилежащ плувен басейн към място за настаняване" и на „самостоятелен плувен басейн".

Към задълженията на лицата, стопанисващи плувни басейни, е добавено изискване да определят персонал, който да бъде отговорен за безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.

Промените ще приведат Наредбата в съответствие със Закона за туризма, в частта налагане на принудителна административна мярка „временна забрана за ползване на плувния басейн". Тя се определя от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица, при установяване на конкретно посочени в Закона за туризма нарушения.

 

С постановление Министерският съвет изменя и допълва нормативни актове, свързани с Министерството на земеделието и храните

 

С постановление Министерският съвет изменя и допълва нормативни актове, свързани с Министерството на земеделието и храните.

Навсякъде в подзаконовите нормативни актове на Министерския съвет думите „Министерство на земеделието“ или „Министерство на земеделието, храните и горите“ ще се заменят с „Министерство на земеделието и храните“, а „министърът на земеделието“ или „министърът на земеделието, храните и горите“ ще се заменят с „министърът на земеделието и храните".

В структурата на Министерството на земеделието и храните ще се създаде дирекция „Хидромелиорации“. Нейните функции ще се обуславят от: промени в политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения. Хидромелиоративните системи и съоръжения, както и предпазването от вредното въздействие на водите извън границите на населените места, също ще са във обхвата на дейността на новата дирекция.

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). С Постановлението са извършени структурни промени в отделни административни звена на БАБХ и са въведени промени в зоните на тяхната функционална отговорност с цел постигане на по-добра ефективност на административните процеси в агенцията.

Прецизирани и осъвременени са функционалните характеристики на дирекции от специализираната администрация на агенцията, като са отстранени някои несъответствия във функционалните им компетентности и същите са приведени в съответствие с настъпили изменения в европейското законодателство в областта на здравеопазването на животните, употребата, производството и търговията на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти.

Извършена е промяна в наименованието, структурата и функциите на дирекциите от общата и специализираната администрация и е закрита създадената с § 3 на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“.

Създадена е дирекция „Одит на официалния контрол“ с оглед по-ефективното изпълнение на функционалните й задължения в съответствие с изискванията на европейското законодателство и дирекция „Обществени поръчки“ .

Промените в обхвата и функциите на дирекциите в общата и специализирана администрация са осъществени чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на агенцията.

 

„ТЕМОС-ГМ“ ЕООД ще добива кварцови пясъци от участък „Юг“ на находище Дервент“

 

„ТЕМОС-ГМ" ЕООД, гр. Сеново, ще добива индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък „Юг", разположено в землищата на селата Юнак и Дъбра вино, област Варна. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период „ТЕМОС-ГМ" ЕООД ще вложи над 700 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 3.3 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Аврен.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „ТЕМОС-ГМ" ЕООД.

 

„Каолин“ ЕАД ще добива каолинова суровина от находище „Саръгьол“

 

„Каолин" ЕАД, гр. Сеново, ще добива неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - каолинова суровина, от находище „Саръгьол", участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16", разположено в землището на с. Дойранци, област Шумен. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството „Каолин" ЕАД е определено за концесионер след тръжна процедура с тайно наддаване.

Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период се очаква постъпленията от концесионни плащания да са в размер на около 2 млн. лева без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Каолиново.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „Каолин" ЕАД.

 

С 25 години се удължава концесионният договор за два участъка на находище „Каменец“

 

С 25 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Каменец", участък „Каменец-1“ и участък „Каменец-2", разположено на територията на област Ямбол. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера - „Инертни материали-Ямбол" АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

С днешното решение на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до концесионера за промяна на някои от клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция. Банковата гаранция вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения. Концесионният договор за находище „Каменец", участък „Каменец-1" и участък „Каменец-2" е сключен през 2009 г. за срок от 25 г., като влиза в сила от 23 април 1999 г.

От находището се добиват строителни материали - мрамори и мраморизирани варовици.

 

С 26 години се удължава концесионният договор за находище „Джурково“

 

С 26 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Джурково", разположено на територията на община Лъки, област Пловдив. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера - „ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Възможността за продължаване на срока на концесионния договор е регламентирана в чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

Концесионният договор за находище „Джурково" е сключен през 2000 г. и от него се добиват оловно-цинкови руди. За срока продължение на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да са около 11.545 млн. долара без ДДС.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за удължаване на срока на предоставената концесия за добив на подземни богатства.

 

Одобрено е предоставяне на помощ за възстановяване на разходи на предприятия, предоставящи услуги в приюти за временно настаняване и центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора

 

Със свое решение правителството оправомощи Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), в качеството й на администратор на помощ, да предостави минимална помощ за възстановяване на направени разходи на предприятия, осъществили и осъществяващи дейност по предоставяне на услуги в приюти за временно настаняване и центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора за период до шест месеца след приемането му или до сключване на договор с изпълнители на дейностите. Изпълнителите се избират след проведени процедури по Закона за обществените поръчки, при спазване на условията на Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, OBL от 15.12.2023 г.

За целта ще бъдат подписани договори за предоставяне на минимална помощ с предприятията, осъществили и осъществяващи дейност по предоставяне на услуги в приюти за временно настаняване и центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора. Размерът на помощта за всяко предприятие следва да е съобразен с размерите, предвидени в чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2831/2023 на Комисията.

Необходимите средства са в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. разходи по бюджета на НКБТХ.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ С ОРДЕН „ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯ № 155 НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА, ПРИЕТА НА 67-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, ПРОВЕДЕНА НА 22 ЮНИ 1981 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯ № 187 НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА ОТНОСНО РАМКАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА, ПРИЕТА НА 95-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, ПРОВЕДЕНА НА 15 ЮНИ 2006 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИСТЕРСТВА, КОИТО ДА НОМИНИРАТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА МАНДАТА 2024 - 2028 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 47 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ“ И НА РЕШЕНИЕ № 184 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ".

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗ № 85 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ/ПРОКАРВАНЕ - СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „АЛПИН ПРОПЪРТИ ГРУП" ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЕРНИК.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 13-АТА МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 26 ДО 29 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В АБУ ДАБИ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“, ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията министърът на електронното управление

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), ПРОВЕДЕНО НА 7 И 8 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 12 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ВИДЕОКОНФЕРЕНТНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ПРОВЕДЕНО НА 20 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 618 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ (СОНДАЖ) - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИВАЩО МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БАНКЯ", РАЙОН БАНКЯ, ОБЛАСТ СОФИЯ, ЧРЕЗ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ОТ 29 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ЧАСТ ОТ МИНЕРАЛНАТА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ „БАНКЯ“, РАЙОН БАНКЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЗКРИТА ЧРЕЗ СОНДАЖ № 1 ХГ „ИВАНЯНЕ" - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И СОНДАЖ ТК № 1 „ИВАНЯНЕ" - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА НАСРЕЩНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВОТО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КОБИЛИНО", УЧАСТЪК „СТАРИЯ ДАСКАЛ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 13 ЮНИ 2016 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, И „БАРОН" ООД - ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2023 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2024 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЕРВЕНТ“, УЧАСТЪК „ЮГ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЮНАК И С. ДЪБРАВИНО, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА, НА „ТЕМОС-ГМ“ ЕООД – ГР. СЕНОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИК В ТЪГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА КОНЦЕСИОНЕР ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – КАОЛИНОВА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ „САРЪГЬОЛ“, УЧАСТЪК „САРЪГЬОЛ, ГНЕЗДА 15 И 16“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЙРАНЦИ, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МРАМОРИ И МРАМОРИЗИРАНИ ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАМЕНЕЦ“, УЧАСТЪК „КАМЕНЕЦ-1“ И УЧАСТЪК „КАМЕНЕЦ-2“, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, СКЛЮЧЕН НА 12 МАРТ 2009 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ-ЯМБОЛ“ АД – ЯМБОЛ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ДЖУРКОВО“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮЧЕН НА 4 ЯНУАРИ 2000 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И „ГОРУБСО – ЛЪКИ“ АД – ГР. ЛЪКИ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИНИМАЛНА ПОМОЩ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСЪЩЕСТВИЛИ И ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ПРИЮТИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА Й.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИЯТА И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ - САМОСТОЯТЕЛНИ ИЛИ ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните