EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 18.11.2020 г.

18.11.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Избран е нов представител на работодателите в Управителния съвет на Сребърния фонд

 

Министерският съвет избра Тодор Табаков от Българската търговско- промишлена палата за член на Управителния съвет (УС) на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. „Сребърен фонд") за 2021 г.

Тодор Табаков заменя Иван Тодоров, съгласно ротационния принцип за излъчване на член на УС от национално представителните организации на работодателите.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от Управителен съвет с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.

 

Изменя с тарифата за таксите, събирани по Закона за здравето

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

С проекта се отменят таксите за административни услуги, за които е отпаднало правното основание. Отменят се и 440 такси за извършването на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица.

Във връзка със Закона за храните се правят промени в наименованията на съществуващите държавни такси, като се определят и такси, свързани с новите административни режими при бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води.

Във връзка със Закона за защита от шума в околната среда се въвежда нова такса за издаване на становище относно спазването на граничните стойности за шум.

За Националния център по заразни и паразитни болести и за регионалните здравни инспекции се въвежда такса за изследване чрез полимеразната верижна реакция (PCR) за COVID-19.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г в размер на 30 млн. лв. Правителственото постановление е свързано с необходимостта от закупуване на нови видове и количества държавен резерв, представляващи лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, с цел адекватна реакция на съвременните нужди за борба с вирусни епидемии и други зарази.

На днешното заседание на Министерския съвет беше прието също така постановление, в което са отразени вътрешно компенсирани промени по области на политики, по бюджетни програми и по показатели, по бюджета на Министерство на икономиката за 2020 г.

 

Над 2,1 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември

 

2 118 500 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец декември. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии.

За изплащането на добавките за месец декември правителството ще отпусне допълнителни 105 925 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Изплащането на добавката от 50 лв. към пенсиите за декември е стъпка за подкрепа на пенсионерите, планирана в пакета със социално-икономически мерки на правителството.

 

Изменят се максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.

по бюджета на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Министерският съвет прие постановление за извършване на промени на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по отношение на Държавна агенция „Електронно управление". Приемането на постановлението на Министерския съвет бе породено от усложнената обстановка от разрастващата се зараза от COVID-19 на територията на Република България, и свързаните с това ограничения в работния процес в държавната администрация.

Наложително е да се осигури възможност държавните институции да упражняват правомощията си в условията на отдалечен достъп, както и за използване на електронни административни услуги, като средство за предотвратяване на струпване на хора на едно място. От особено значение и за двете направления, както и за изпълнение на стартиралото изпълнение на поетите ангажименти по развитие на електронното управление, е възможността за поемане на финансови ангажименти за бъдещ период от време, което ще гарантира и стабилността на системите и инфраструктурата на ДАЕУ. Направленията, на които се набляга са гарантирането на работоспособността на центровете за данни и поддръжката и експлоатацията на Съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП) за нуждите на националната сигурност, за които ДАЕУ отговаря.

За осъществяване на тези дейности е необходимо закупуване на комуникационно оборудване и осигуряване на адекватна и навременна поддръжка на центровете, което налага в спешен порядък финализиране на вече започнали обществени поръчки, както и сключване на нови договори до края на 2020 година.

 

Правителството одобри 388 472 лева за обучение в защитени специалности и за задължително

предучилищно образование на 4-годишните

 

Министерският съвет одобри 388 472 лв. за разпределяне по бюджетите на общините, с които се осигуряват 368 722 лв. за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и за такива, с очакван недостиг от кадри на пазара на труда. Средствата се отпускат за 2020 г. и се отнасят за новоприетите ученици в VIII клас на учебната 2020/2021 година. С тях ще се финансира обучението на 1 956 осмокласници - 248 от които се обучават в 25 паралелки на 21 училища в защитени специалности, а 1 708 ученици - в 128 паралелки на 80 училища в специалности с очакван недостиг.

Останалите 19 750 лв. са за финансиране на обучението на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, за месеците ноември и декември на 2020 г. Те са предвидени за обучението на 353 деца от седем общини, които към момента имат приети решения на общинските съвети и са осигурили необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на тези деца.

С предоставянето на допълнителните средства на първостепенните разпоредители ще се осигури необходимият финансов ресурс за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика, както и финансирането на обучението на 4-годишните деца, записани в задължително предучилищно образование през 2020 г.

 

Правителството отпусна над 5 милиона за допълнителни възнаграждения на директори на детски градини,

училища и центрове за подкрепа

 

Министерският съвет отпусна 5 702 754 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. От тях 2 550 000 лв. са за 1700 директори на детски градини, 2 966 965 лв. - за 1969 директори на училища, 174 413 лв. - за 119 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 11 376 лв. са за 8 директори на центрове за специална образователна подкрепа.

Допълнителните възнаграждения на директорите се определят в зависимост от получения брой точки при оценяването им по определени критерии, които включват постигнати високи резултати в планирането и организацията на образователния процес, реализиране на план-приема, въвеждане на иновативни практики в обучението, провеждане на занимания по интереси, получени награди, добро взаимодействие със социалните партньори и др.

Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Областна администрация - Кърджали получава собствеността върху сгради и терени с отпаднала необходимост за Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Кърджали. Единият имот представлява двуетажна сграда с полувкопан сутеренен етаж, с обща площ от 1053,6 кв. м, в село Стремци, а вторият представлява терен с площ от 6680 кв. м на бул. „България" № 105 в гр. Кърджали. С Решение на Министерския съвет се променя статутът на имотите от публична държавна в частна държавна собственост. Планирано е имотите да бъдат предложени за продажба на Агенцията за публичните предприятия и контрол, тъй като са с отпаднала необходимост на МВР.

Съгласно друго решение на правителството имоти - публична държавна собственост стават частна държавна собственост и се предоставят на община Бургас. Те са с обща площ 294 кв. м и се намират в Промишлена зона „Север“. Имотите ще бъдат използвани от общината за реконструкция на ул. „Одрин" от кръстовище „Трапезица" до бул. „Проф. Яким Якимов" и за изграждане на второ пътно платно по в участък с дължина 2,4 км от третокласния път III-9008 „1-9 Бургас - кв. „Долно Езерово". По този начин ще се създаде по-добра инфраструктурата, отговаряща на обществените потребности от местно значение.

Министерският съвет прие също така Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижим имот, собственост на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново. МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" е лечебно заведение - търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение, представляваща сграда, не се ползва за дейността на дружеството и е с отпаднала необходимост. Същата генерира разходи, поради което ръководството на болницата е заявило желание за освобождаване чрез продажба. Полученият паричен ресурс ще остане в лечебното заведение и ще се използва съгласно ЗЛЗ и ЗПСК.

 

Правителството поднови патента на почетния консул на България в Торино поради смяна на името му

 

Министерският съвет прие днес решение за издаване на нов консулски патент във връзка с подновяване на екзекватурата на почетния консул на България в Италия Джани Мария Сторнело. Неговото седалище е в Торино, а консулският му окръг обхваща област Пиемонте. През 2015 г. Джовани Сторнело официално променя името си на Джани Мария Сторнело. На това основание италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество издава през 2016 г. нова екзекватура с промененото име, която е валидна до 27 октомври 2020 г. Това налага и подновяването на патента.

Джани Мария Сторнело, който е бивш журналист, е назначен за почетен консул с решение на Министерския съвет от 28 януари 2005 г. Той е осъществил редица инициативи, които да представят страната ни като благоприятна среда за развиване на бизнес и за инвестиране.

Почетният ни консул в Торино е ангажиран активно и с популяризирането на българската култура и традиции сред гражданите на Италия. През 2015 г. осигурява финансиране за наградата „Васко Абаджиев", организирана от Софийския клуб на ЮНЕСКО към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров". Той е и сред основните инициатори и участници в организацията по присъждането на степен „хонорис кауза" по хуманитарни науки през 2017 г. от Ректора на Университета в Торино на Христо Владимиров Явашев – Кристо.

 

Правителството разреши извършването на хидротехнически работи в акваторията на пристанищен терминал Варна-запад

 

Правителството разреши изпълнението на дейности, свързани с хидротехнически работи във връзка с подобряването на условията за корабоплаване в района на кейово място 1А на пристанищен терминал „Варна-запад" и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал „Леспорт". Разрешението е за срок от двеста и десет (210) дни от датата на постановяване на решението.

 

Одобрени са резултатите от неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС в част „Здравеопазване“

 

Правителството одобри резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване", която се проведе на 30 октомври 2020 г.

Здравните министри приеха Заключения на Съвета на ЕС, посветени на реформата в Световната здравна организация (СЗО) за подобряване на управлението на здравните заплахи и защитата здравето на хората. Основен акцент в изказванията беше темата за бъдещото финансиране на СЗО.

България посочи, че реформите в здравната организация, включително финансирането й, трябва да бъдат обосновани на база на оценка на въздействието. България подчерта необходимостта държавите членки на ЕС да имат справедливо и прозрачно представителство в управителните органи на здравната организация, тъй като това е най-сигурният начин за утвърждаване на водещата роля на Съюза в процеса на укрепване на СЗО.

Правителството прие също позицията на България за участие в две неформални видеоконференции на министрите, отговарящи за конкурентоспособността, в частите „Вътрешен пазар и индустрия" и „Космическо пространство", които ще се проведат на 19 и 20 ноември.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия" е предвиден ориентационен дебат на тема „Оползотворяване на максимума от възстановяването: по-динамична, устойчива и конкурентна европейска индустрия чрез инвестиции в зелената трансформация #чиста индустрия". България подкрепя избраната посока за развитието на индустриалната политика на ЕС, която трябва да даде стимули на компаниите да инвестират повече в научноизследователска и развойна дейност и в същото време да осигури необходимата инфраструктура за производства, които са благоприятни за климата. Стремежът на Европа да постигне технологично лидерство изисква преди всичко нов подход към използването на електроенергията, успешно комерсиализиране на иновациите и разрастване на индустриалните екосистеми с адекватна специализация.

В частта „Космическо пространство" министрите ще проведат дискусия относно ролята на Европа в глобалната космическа икономика и ще обсъдят насоките за европейския принос при определяне на основните принципи на световната космическа икономика. България оценява като изключително важна нарастващата роля на космическия сектор за съвременната икономика и по-конкретно за насърчаване на конкурентоспособността, растежа и технологичното развитие на европейската икономика. Необходими са равни условия на европейския и международните пазари като гарант за икономически растеж и насърчаване на конкуренцията, като се генерират ползи за европейските компании.

Неформална видеоконференция на министрите по равнопоставеността ще се проведе на 20 ноември. В рамките на дискусията ще се обменят мнения за добри практики за защита на жените от насилие и ще се обсъди споразумението относно Инициативата за единен европейски телефонен номер за насилие срещу жени. В позицията на България се посочва, че борбата с насилието срещу жените е един от приоритетите на българското правителство и в частност на Министерството на труда и социалната политика. Една от приоритетните области на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2016- 2020 г. е „Борбата с насилието, основано на пола и защита и подкрепа на жертвите". От юни 2019 г. функционира приемна за жертви на домашно насилие в Болница „Пирогов", в рамките на проект „Координиран мулти-секторен отговор към домашното насилие, чрез въвеждане на основен пакет от услуги". Целта на инициативата е осигуряване на безопасността на жертвите на домашно насилие чрез предоставяне на комплексна професионална услуга на едно място и обучение на служителите на Спешното отделение в болницата как да ги разпознават и каква помощ да им оказват.

 

Приети са отправените от концесионерите предложения за удължаване на срока на договори

за концесия за четири морски плажа

 

Министерският съвет прие Решение за приемане на отправени от концесионерите предложения за удължаване на срока на договори за концесия за морски плаж, чиито удължени срокове попадат в текущата и/или следващите три бюджетни години.

С приемането на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето /ПЗР на ЗИД на 33/ се създаде възможност концесионерите на морски плажове да се справят със задължението си по осигуряване задължителните дейности по водно спасяване, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане, като им се предостави възможност за допълнителен срок за предоставяне на услуги на морския плаж, за да се преодолеят ограниченията на въведените поради пандемията мерки и настъпилата безпрецедентна икономическа обстановка в национален и световен мащаб, като се удължи срокът на договорите им за концесия с до една година, в зависимост от това кога изтича срокът на съответния договор и при наличие на нормативно установените условия.

Удължаването на срока на концесията се прилага само в случай, че концесионерът е изпълнил изискването да предоставя през целия летен сезон 2020 г. плажните принадлежности- чадъри и шезлонги, на цени не по-високи от заявените от него за сезон 2020 г. съгласно уведомлението му по § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравето, заплатил е концесионното си възнаграждение за 2020 г. и отговаря на изискванията на чл. 7 от Методика за определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и наемна цена за 2020 г., съответстващо на намалението на цените на чадър и шезлонг за летен сезон 2020 г. и за удължаване на срока на концесията и на наема.

За удължените срокове на концесиите, концесионерите дължат заплащане на концесионни възнаграждения или плащане при условия и в срокове, съгласно договорите си за концесия.

 

Бригаден генерал Анатолий Кръстев е предложен за назначаване на длъжността Директор на дирекция „Стратегическо планиране“

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да назначи бригаден генерал Анатолий Кръстев на длъжността „Директор на дирекция „Стратегическо планиране", считано от 25.01.2021 година.

 

Правителството прие решение за определяне наличие на основен интерес по отношение изпълнението на проекта

за повишаване на мобил­ността и защитата на личния състав от Силите за специални операции

 

Министерският съвет одобри доклад на министъра на отбраната за определяне на наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който трябва да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки при реализация на инвестиционен проект „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от Силите за специални операции".

Решението на Министерския съвет е свързано с изпълнението на проекта за придобиване на въоръжение, техника и специално оборудване, които ще допринесат за успешното изпълнение от Силите за специални операции на задачите по трите основни мисии на Въоръжените ни сили, свързани с отбраната на страната, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време.

С решението се дава възможност за участие на предприятия от българската отбранителна промишленост в производството, обслужването и ремонта на придобитото въоръжение и техника, което ще подпомогне непрекъснато поддържане на отбранителните способности на Силите за
специални операции и ще гарантира максимална възвращаемост в националната икономика на изразходваните средства.

 

„БДЖ-Пътнически превози“ ще продаде резервни части за електрически и дизелови мотрисни влакове

 

Кабинетът даде съгласието си „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД да продаде чрез пряко договаряне резервни части за електрически и дизелови мотрисни влакове, които се намират в складовете на локомотивните депа в София и Горна Оряховица.

Продажбата на резервните части ще се осъществи с компанията „Алстом Транспорт" С.А., Румъния, с която дружеството „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД има сключен договор за основен ремонт и пет годишна техническа поддръжка на мотрисните влакове. По този начин ще се съкрати очакваният период за доставка на необходимите резервни части, а оттам и цялостният срок на предстоящите планови и аварийни ремонти на мотрисите. Също така е икономически и технически необосновано „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД да съхранява резервни части, които в следващите 5 години няма да са в употреба от дружеството при наличието на посочения договор за поддръжка.

 

Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия.

За адаптирането на българската филмова индустрия към изискванията и реалностите на 2020 г. в предложението са направени промени в чл.17 в посока на увеличаване на финансирането на националното филмопроизводство, отделянето на подпомагането на фестивали и културни прояви в отделна схема, като и създаване на нова схема възстановяване на разходи, която има като ефект стимулиране на инвестиции в сектора.

Промените заложени в чл. 17 и 18 от ЗФИ обосновават увеличение на бюджета за производство, разпространение, фестивали, културни прояви, промоция и показ, в размер на 10 000 000 лв. годишно.

Предлаганото увеличение на субсидията за национално филмопроизводство е в резултат на увеличаване на броя на филмите и променена дефиниция за изчисляване на средностатистическия бюджет. Съгласно § 12 относно чл. 17, ал. 4, т. 1 от проекта на закон, годишният размер на средствата за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 не може да бъде по- малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 12 пълнометражни игрални филма, 22 пълнометражни документални филма и 250 минути анимация.

Предлага се въвеждането на схема за държавна помощ за възстановяване на разходи или т.н. стимули. Прилагането на подобна схема за държавна помощ, паралелно със съществуващи схеми за държавна помощ за производство на филми в страни членки на ЕС, показва успешна практика, свързана с прилагането на различни по същността си механизми за финансиране на филмовата индустрия.

Признатите ефекти от въвеждането на стимулите са икономически, културни, социални придобивки и др., изразяващи се във висока добавена стойност, работни места, повишаване на квалификацията на кадри в различни сектори на икономиката, свързани с производството на филми, културен туризъм и национално брандиране.

Предлага се стартовият бюджет на схемата да бъде е в размер 15 000 000 лева.

 

Облекчават се процедури за малки инсталации във връзка с Европейската схема за търговия с емисии

 

Правителството прие промени в Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).

С новите текстове се въвежда процедура за изключване на малки инсталации от Европейската схема за търговия с емисии с цел спестяване на ненужна административна тежест. От обхвата на схемата могат да бъдат изключени инсталациите, които отделят под 2500 тона еквивалент на въглероден диоксид. Уредена е процедурата за преразглеждане на разрешителните за емисии на парникови газове на малките инсталации, изключени от ЕСТЕ. Предвидена е облекчена процедура за мониторинг и докладване на изключените от ЕСТЕ инсталации, като са разписани предпоставките за повторно включване на малки инсталации.

С направените изменения, информацията, съдържаща се в докладите за мониторинг на авиационните оператори, е съобразена с изискванията на глобалната мярка на Международната организация за гражданско въздухоплаване „CORSIA”.

 

Одобрени са промени в няколко нормативни актове на Министерския съвет

 

Правителството направи промени в няколко свои нормативни актове - в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Наредбата), приета с ПМС № 289 от 1994 г.; в ПМС № 385 от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт; в ПМС № 215 от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите и в Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с ПМС № 353 от 2016 г.

Измененията в Наредбата целят привеждане на нормативната уредба в съответствие с промените в Закона за хазарта, обн., ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г. Промените са свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта и прекратяването на пълномощията на председателя й и нейните членове. Актуализират се разпоредбите, касаещи отпечатването на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.

В ПМС № 385 от 2015 г. се отменя разпоредбата, с която закритата Държавна комисия по хазарта е изрично посочена като възложител, за нуждите на който Централният орган за покупки провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки.

В Устройствения правилник на МФ, с цел укрепване на административния капацитет за изпълнение на възложените функции, се предоставят допълнителни щатни бройки на дирекциите „Бюджет", „Международни финансови институции" и „Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерството, както и на Националната агенция за приходите. Щатното изменение е чрез вътрешни компенсирани промени.

Друга промяна в УП на Министерството на финансите е свързана с предоставянето на изрично правомощие на министъра на финансите да определя позиции във връзка с участие в работата на органите на международните финансови организации. Това е мотивирано от промяната в обществено-икономическите отношения в последните години и спецификата в дейността и организацията на управление на международните финансови организации, които налагат въпросът за формирането на позиции от българска страна при участието в работата на международни финансови организации да намери нормативно решение, позволяващо по-голяма гъвкавост и оперативност, като се отчитат правомощията на съответните органи на изпълнителната власт.

 

Правителството одобри промени в индикативно финансово разпределение по оперативните програми 2014-2020 г.

на средствата от новия инструмент на EC REACT-EU, в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата,

предизвикана от пандемията от COVID-19

 

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което изменя индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 - 2020 г. на средствата от ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Финансирането от REACT-EU по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) се увеличава с 80 млн. лева, като с посочените средства ще бъде подкрепена операция с общ бюджет от 120 млн. лева. Операцията ще финансира мерки за превенция и подкрепа за медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19.

Чрез предоставяните средства ще се подпомага системата за здравеопазване, вкл. осигуряване на допълнителни възнаграждения на работещия на първа линия медицински и немедицински персонал, осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда. Предвижда се още организиране и провеждане на обучения на медицински и немедицински специалисти в лечебните заведения за работа при епидемични условия. Основната цел е здравната система да работи ефективно при значителен стрес и да успее да преодолее безпрецедентните предизвикателства, свързани с избухването на втората вълна от заболели от COVID-19  в страната.

 

Одобрени са промени в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

 

Кабинетът прие изменения в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ). С промените се прехвърлят част от дейностите по проекта за изграждане на жп линията Елин Пелин-Костенец за изпълнение в следващия програмен период 2021-2027 г. и се включват нови жп проекти. Това са проектите за модернизация на жп участък Волуяк-Драгоман, модернизация на тягови подстанции Варна и Разград, както и изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на съвременни информационни системи SCADA. За финансирането им са осигурени допълнителни средства, в размер на 80 млн. евро, от бюджета на Приоритетна ос 2 „Развитие на пътна инфраструктура“ в рамките на същата оперативна програма.

По отношение на пътната инфраструктура, като нов проект се включва изграждането на АМ „Европа" (от км 15+500 до км 48+903), обхватът на проекта за изграждане на АМ „Струма", Лот 3.2, се намалява, а вторият етап от него е включен в проекта на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

 

Повече семейства с деца до 14 години, които учат дистанционно или не ходят на училище и детска градина

заради COVID карантина, ще имат право на помощ от държавата

 

Семейства с деца до 14 години, които се обучават дистанционно в училище или детско заведение, също ще могат да получат целева помощ от държавата заради въведените ограничителни мерки срещу COVID-19. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството.

До момента помощта се отпускаше в случай, че децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли и градини, както и предучилищни групи поради въведена карантина заради коронавируса. Приетите изменения ще разширят кръга на родителите, които ще имат право да получат такава помощ от държавата. Сред правоимащите се включват всички семейства с деца до 14 години, които учат дистанционно, независимо дали това се случва в електронна среда.

За да може подкрепата да стигне до повече семейства, се повишава и доходната граница за достъп до помощта. В момента тя е 610 лв. С приетите от правителството промени доходната граница ще е равна до 150% от минималната работна заплата на член от семейството или 915 лева. Друго облекчение е, че определянето на средномесечния доход на член от семейството ще се изчислява въз основа на реализирания доход в месеца, за който са въведени ограниченията срещу COVID-19.

Заявление-декларациите за помощта ще се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Това може да стане по електронен път и по пощата. За семейства с едно дете до 14 години помощта ще е равна на минималната заплата за страната, която през 2020 г. е 610 лв. За семейства с две и повече деца нейният размер ще е 150% от минималната заплата - 915 лв. през настоящата година. За изплащането на помощта през 2021 г. са предвидени 73 млн. лева.

 

Одобрено е Споразумението за заем между Европейския съюз и Република България по инструмента SURE

 

Министерският съвет одобри проекта на Споразумение за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател и упълномощи министъра на финансите да го подпише от името на Република България, при условие за последваща ратификация.

Споразумението произтича от чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 г., с който се създаде Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, известен като „инструмента SURE“.

Необходимостта от сключване на споразумението произтича от отправеното на 7 август 2020 г. официално искане от страна на Република България за финансова помощ по линия на инструмента SURE. Заемът, поискан от страната ни, е за допълване на националните усилия за преодоляване въздействието от избухването на пандемията от COVID-19 и на социално- икономическите й последици за работниците и самостоятелно заетите лица.

Максималният размер на средствата, които Европейският съюз може да отпусне на България по инструмента SURE, е 511 000 000 евро, с 15-годишен максимален среден срок до падежа. Срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ е 18 месеца.

Министерският съвет одобри и Постановление за допълнение на Постановление № 381 на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., с което се уреждат въпросите, свързани с откриването на сметка на централния бюджет, постъпването на средствата от заема по Споразумението и неговото обслужване.

 

С допълнителни 73 млн. лв. по ОПРЧР 2014-2020 ще се финансират мерки за борба с последиците от разпространението на COVID-19

 

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 3,21 % над определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки за борба с COVID-19. По този начин ще се осигурят 73 млн. лв., с които ще могат спешно да се договарят и финансират нови операции за предоставянето на навременна и необходима подкрепа за българското общество и бизнес в условията на увеличение на заболеваемостта от COVID-19.

С част от средствата ще се осигурят допълнителни средства по процедура „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“, в рамките на която бяха осигурени по 1000 лв. към заплатите и допълнителна подкрепа на медиците на първа линия в борбата с коронавируса.

Одобреното наддоговаряне ще има временен характер. Наддоговорените средства ще бъдат компенсирани от предстоящото допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПРЧР 2014-2020.

 

Около 50 000 души от уязвимите групи ще продължат да получават топъл обяд през 2021 г.

 

Около 50 000 души от най-уязвимите групи ще продължат да получават топъл обяд и след 1 януари 2021 г. Осигуряването на услугата без прекъсване от страна на общините ще стане възможно, след като правителството даде съгласие Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г. да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 на сто над определения бюджет на оперативната програма.

Средствата ще бъдат осигурени по линия на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата - механизма REACT-EU. По този начин ще се даде възможност Управляващият орган да реализира чрез общините нова операция за предоставяне на топъл обяд, в отговор на предизвикателствата, породени от безпрецедентната пандемична ситуация в страната.

Очакванията са, че допълнителният ресурс ще е достатъчен за поетапно сключване и префинансиране на около 200 договора с общини, което ще даде възможност предоставянето на топъл обяд да продължи от 1 януари 2021 г. без прекъсване.

 

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на здравеопазването

 

Правителството прие изменения и допълнения на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.

Изменението на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването е свързано с увеличаване на числеността на заместник-министрите в политическия кабинет към министъра на здравеопазването с още двама, които да подпомагат министъра при осъществяването на дейностите за ограничаване разпространението на заразата от COVID-19.

Целта на структурната промяна е засилване на създадената организация за ограничаване на разпространението на COVID-19.

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер на 6 374 930 лв.

Средствата са предназначени за осигуряването на допълнително финансиране за допълване на бюджета на Инструмента за спешна подкрепа (ESI), което би осигурило възможност за по-добър достъп на страната до необходимите ваксини в условия на недостиг във връзка с пандемията от COVID-19.

С друго правителствено постановление по бюджета на МЗ се одобряват допълнителни разходи за настоящата година в размер до 14 млн. лв.

Средствата са предназначени за закупуване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир) за лечение на COVID-19. Предвид извънредните обстоятелства в условията на усложнена епидемична обстановка от COVID-19 се налага своевременното осигуряване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир). С допълнителните средства ще се закупят още 17 280 флакона от лекарствения продукт за периода ноември-декември 2020 г.

С оглед на голямата обществената значимост и с цел да бъдат информирани народните представители, Министерският съвет прие също така решение за предложение до Народното събрание за одобряване на сключените договори за покупко- продажба и доставка на лични предпазни средства, медицински изделия, тестове за диагностика и лекарствени продукти във връзка с пандемията от COVID-19.

Във връзка с обявената от Световна здравна организация пандемия от COVID-19 и усложняващата се епидемична обстановка в страната възникна необходимост в кратки срокове да бъдат осигурени лични предпазни средства, както за нуждите на държавния здравен контрол, служителите на Министерство на външните работи и органите на граничен контрол, така и за лекарите и специалистите по здравни грижи в лечебните заведения. Също така, с оглед на увеличаващите се случаи на разпространение на COV1D-19 на територията на страната, от особено значение се оказа осигуряването на сигурни тестове за диагностика на заболяването, както и лекарствени продукти, за които има данни, че повлияват положително болните и потискат развитието на вируса, както и медицински изделия (апаратура) за нуждите на лечебните заведения, които осигуряват лечението на заразени с COVID-19.

Предвид гореизложеното, в спешен порядък възникна необходимост от сключване на договори с предмет покупко-продажба и доставка на лични предпазни средства, медицински изделия, тестове за диагностика и лекарствени продукти във връзка с пандемията от COVID-19.

Проектите на договори са одобрени с решение на Министерския съвет, с което министърът на здравеопазването е упълномощен да проведе преговорите с другата страна, както и да подпише съответния договор без да е необходимо последващо утвърждаване.

 

Изменя се Правилникът за прилагане на

Закона за НСО

 

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Правилника за прилагане на  Закона за Националната служба за охрана, приет с ПМС № 131 от 2016 г. Целта е промяна на организационната структура на НСО като в резултат ще се постигне нейното оптимизиране и намаляване на броя на основните структурни звена.

Законосъобразното и целесъобразното оптимизиране на структурата на НСО, като по-доброто структуриране, йерархична подреденост и сходна работа в новите структурни звена ще доведе до по-добро взаимодействие, засилена екипност и по-добри резултати. Ще се намали количеството и броят на ръководните длъжности, така че да се обезпечи и по-добрата координираност при изпълнение на задачите.

 

 

 1. 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 416 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ   2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕ­НОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРА­НЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКО­НОМИКАТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕН­НОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2020 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИ­НАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИ­ФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛ­НОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕ­ЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, И ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБХВАНАТИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЦА, НАВЪРШИ­ЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДО­ПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦЕН­ТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИ­АЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСО­БЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ - НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 54 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЧЕТЕН (НЕЩАТЕН) КОН­СУЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДА­ЛИЩЕ ТОРИНО И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ - ОБЛАСТТА ПИЕМОНТЕ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО С МОТОРЕН КОРАБ „IMANTA”, ПЛА­ВАЩ ПОД ЗНАМЕТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ В РАЙОНА НА КЕЙОВО МЯСТО 1А НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „ВАРНА ЗАПАД” И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПРЕД КЕЙОВИТЕ СТЕНИ В ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „ЛЕСПОРТ”.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕ­НА НА 30 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНИ ОТ КОНЦЕСИОНЕРИ­ТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРИ ЗА КОНЦЕ­СИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ, ЧИИТО УДЪЛЖЕНИ СРОКОВЕ ПОПАДАТ В ТЕКУ­ЩАТА И/ИЛИ СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ БЮДЖЕТНИ ГОДИНИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУ­РЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТИ „ВЪТРЕ­ШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ” И „КОС­МИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 И 20 НОЕМ­ВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕ НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, КОЙТО ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕА­ЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА МОБИЛ­НОСТТА И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ”.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА, ЧРЕЗ ПРО­ВЕЖДАНЕ НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕС­КИ МОТРИСНИ ВЛАКОВЕ И ДИЗЕЛОВИ МОТРИСНИ ВЛАКОВЕ, СОБСТВЕ­НОСТ НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РАЗРЕШИ­ТЕЛНИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ИНСТАЛАЦИИ И ЗА ОСЪ­ЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ ОТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ И АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ, УЧАСТВАЩИ В ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 573 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНДИКАТИВНО ФИНАН­СОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014 - 2020 Г. НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ПОДКРЕПА НА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, И ПОДГОТОВКА ЗА ЕКОЛОГИЧНО, ЦИФРОВО И УСТОЙЧИВО ВЪЗ­СТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА (REACT-EU).

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ­РАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИ­ЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИС­ТРИТЕ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 НОЕМ­ВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО ЗАЕМОДАТЕЛ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.

Внасят: министърът на финансите

министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 - 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 3,21% НАД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМА­ГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г., ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 5 НА СТО НАД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОТ COVID-19.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕКАРСТВА ASTRAZENECA, SANOFI PFIZER INC. И  BIONTECH MANUFACTURING GMBHAND ПРЕДВАРИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОКУПКА НА ВАКСИНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, КАКТО И ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ВАКСИНИ ОТ JANSSEN PHARMACEUTICA NV И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ТЕСТОВЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министър-председателят