EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 17.08.2022 г.

17.08.2022

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Осигурява се бутилирана вода за питейни нужди във връзка с преодоляването на последиците

от бедственото положение в община Своге

 

Министерският съвет прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Своге за преодоляване на последиците от обявено бедствено положение на територията на община Своге.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще способства за преодоляване на последиците от бедственото положение, обявено вследствие спиране на карстов приток на р. Искрецка, явяващ се основен захранващ водопровод на най-големите села в Община Своге - Искрец, Свидня, Церово и целия град Своге.

Общо 99 720 литра е количеството бутилирана вода за питейни нужди, която се освобождава с правителственото решение. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ следва да предаде количествата на кмета на Община Своге, който от своя страна ще организира получаването, разпределението и използването на водата по предназначение за нуждите на населението на съответната община.

 

Отменя се правителственото решение във връзка със системната интеграция на цифровата радиокомуникационна система ТЕТРА

 

Министерският съвет отмени РМС № 529 от 27 юли 2022 г., с което „Информационно обслужване“ АД е определено за системен интегратор за извършване на дейности по системна интеграция на цифровата радиокомуникационна система ТЕТРА в рамките на Инвестиция 2 (C7.I2) „Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиорелейна мрежа, управлявана от Министерството на вътрешните работи“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

При анализ на дейностите, които следва да се осъществят по системна интеграция на цифровата радиокомуникационна система ТЕТРА, се констатира че не е целесъобразно „Информационно обслужване“ АД да бъде определяно за системен интегратор по тези дейности.

Министерството на вътрешните работи като отговорно ведомство и краен получател на средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост в рамките на Инвестиция 2 (C7.I2) следва да организира и възложи обществена/и поръчка/и за възлагане изпълнението на дейностите по Инвестиция 2 (C7.I2) с наличния капацитет.

С новата процедура ще се гарантира публичност, прозрачност и равно третиране на потенциалните участници, както и спазване на изискванията на ЕК и европейските правила и практики.

 

 Одобрен е доклад с нови и актуализирани мерки в Националната програма за реформи на Република България за 2020 г.

 

Министерският съвет прие доклад и отчетна таблица към Националната програма за реформи (НПР) за 2022 г. Документите съдържат нови и актуализирани мерки в отговор на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 2022 г., която съдържа три специфични препоръки за България.

Ангажиментите в НПР са допълнени с единадесет нови мерки в областите данъчна политика, сближаване за бежанците в Европа, регионално развитие, конкурентоспособна и интелигентна Европа, образование, управление на средствата от ЕС, пазар на труда и подпомагане с храни и основна материална помощ.

Приведената в съответствие с Препоръката на Съвета отчетна таблица е база за проследяване и отчитане изпълнението на мерките в отговор на отправените към страната ни препоръки от 2022 г.

Отчетът за изпълнението на отделните специфични препоръки ще бъде представен на Европейската комисия през април 2023 г. със следващата актуализация на Националната програма за реформи и на Конвергентната програма на България (2022 - 2025 г.).

 

542 училища ще имат статут на иновативни през следващата учебна година

 

542 ще са иновативните училища в България през учебната 2022/2023 г. - с 32 повече от миналата година. Списъкът беше одобрен от правителството днес. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

 

Повече студенти по металургия ще са освободени от такси за обучение

 

Повече студенти по специалност металургия ще бъдат освободени от такси за обучение през академичната 2022/2023 г., реши правителството. Към вече одобрения през миналата година списък със защитени специалности се добавя и професионално направление „Металургия“ за образователна степен „магистър“ след придобита степен „бакалавър“. Обучението по това професионално направление се предлага от Химикотехнологичния и металургичен университет в София.

Сред вече одобрените специалности са металургия - образователна степен „бакалавър“, хидростроителство, корабостроене и морска техника, арменистика и кавказология, иранистика, румънска филология, хебраистика, хидростроителство, корабостроене и морска техника и др.

Освобождаването от заплащане на такси за обучение на студентите в специалност „Металургия“ за образователна степен „магистър“ след придобита степен „бакалавър“ ще допринесе за подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите на този стопански отрасъл, който страда от недостиг на кадри.

 

Правителството отпусна над 32 млн. лв. за обезщетения в образованието

 

Правителството отпусна 32 323 378 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2022 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май-юни 2022 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането е за сметка на планираните по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. средства за изпълнение на националните програми за развитие на образованието.

 

Отпускат се 444,7 млн. лв. на Държавен фонд „Земеделие” за 2022 г. за подпомагане на земеделски стопани

 

Правителството одобри допълнителни разходи от централния бюджет към Държавен фонд „Земеделие” в размер до 444,7 млн. лв. за 2022 г. Средствата се отпускат за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към животните, както и за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове.

 

Правителството отпусна 800 000 лв. финансова подкрепа за българските общности в чужбина

 

Министерският съвет отпусна 800 000 лв. за финансово осигуряване на изпълнението през 2022г. на Програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание, на проектна основа за периода 2020 - 2024 г., приета с Решение на Министерския съвет № 259 от 16 април 2020 г.

Българските граждани - постоянно или временно пребиваващи зад граница, както и българите от историческите български общности в чужбина, са неделима част от българския народ. Те генерират в себе си значителен икономически, финансов, образователен, интелектуален, демографски и трудов и потенциал.

Подпомагането на проекти на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание в рамките на 4-годишната Програма, ще създаде нови възможности за приобщаване и включване на българските граждани зад граница към държавния и обществено-политическия живот в България, за съхраняване на българското етнокултурно пространство и разпространение на положителния образ на България по света.

 

Издигаме сътрудничеството с Обединените арабски емирства на стратегическо ниво

 

Министерският съвет одобри днес Меморандум за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства.

Обединените арабски емирства са сред държавите от региона на Близкия изток, с които през последните години развиваме все по-интензивни връзки и динамично сътрудничество. Меморандумът насърчава развитието на двустранното сътрудничество в широк спектър от области на икономиката, търговията, инвестициите, туризма, образованието, дигиталните технологии и изкуствения интелект, културата, младежта и спорта и др. Документът създава предпоставки за реализиране на инвестиции между двете страни, стимулира обмена между представители от правителствения, академичния и частния сектори.

 

Одобрена е позицията на България по дело в Съда на Европейския съюз

 

Правителството одобри позицията на Република България по Дело С-227/22 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административния съд - Габрово по Дело № 11/2022 г. със страни - РД „Автомобилна администрация“ - Плевен и Десислав Христов Дечев.

Производството по делото пред българския съд е образувано по жалба на български гражданин против наказателно постановление, издадено от директора на РД „Автомобилна администрация“- Плевен. Наложеното административно наказание е глоба заради това, че водачът не е представил валидно удостоверение за психологическа годност.

Дело С-227/22 се отнася до тълкуването на разпоредби от Директива 2006/126 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства.

България представя писмено становище по настоящото дело, за да защити позицията си, че националните разпоредби в Закона за движение по пътищата и съответната наредба, относно психологическата годност на водачите на моторни превозни средства, не са в нарушение на Директива 2006/126.

 

Допълнителни разходи в размер на близо 9,5 млн. лв. са одобрени по бюджета на Министерството на туризма

 

Министерският съвет на Република България одобри Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. със сумата от 9 571 588 лева и увеличение на показателите по чл. 22, ал.3, т. 1 и т.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Средствата са предвидени по централния бюджет, съгласно чл. 1, ал. 5, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за изпълнение на разпоредбите на чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

 

Одобрени са допълнителни разходи

по бюджета на МВР

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи, в размер до 1 500 000 лв., по бюджета на министерството за финансово обезпечаване на управлението на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. в размер до 50 000 000 лв.

Разходите са необходими във връзка с осъществяването на процесуалната защита и процесуалното представителство на държавата и на Министерството на финансите по съдебни и арбитражни производства в страната и чужбина, която се осъществява от министъра на финансите.

Своевременното одобрение на допълнителните разходи е важно за осъществяването на защитата на интереса на държавата по водените и приключили съдебни и арбитражни производства, страна по които е българската държава.

 

Одобрена е тарифата за заплащане на предизборните предавания по БНТ и БНР

от партиите при произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

Със свое постановление правителството одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предаванията по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове в рамките на предстоящата предизборна кампания за избор на народни представители на 2 октомври 2022 г. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНР и БНТ.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.

Срокът за приемането на тарифата е не по-късно от 40 дни преди изборния ден, съгласно чл. 197 от Изборния кодекс. Своевременното й приемане е от изключително значение за нормалното протичане на предизборната кампания и нейното отразяване в програмите на обществените електронни медии.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма във връзка с програмата

за хуманитарна помощ за търсещите закрила вследствие на войната в Украйна

 

Министерският съвет одобри предоставянето на помощ на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“. Правителството одобри също така допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата.

По шестото поред плащане, обхващащо периода от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. са допълнително верифицирани 115 341 броя нощувки с изхранване на стойност 4 613 640,00 лева без ДДС, респ. 5 010 664, 40 лева с включен ДДС.

Приетите актове за одобряване на помощта за кандидатите обхващат целия период на действие на Програмата - от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. по заявленията на заинтересованите лица в трите отчетни периода.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД С НОВИ И АКТУАЛИЗИРАНИ МЕРКИ, В ОТГОВОР НА ПРЕПОРЪКАТА НА СЪВЕТА ОТ 2022 Г., ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. И СЪДЪРЖАЩА СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ (2022 – 2025 Г.), И НА ОТЧЕТНА ТАБЛИЦА – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 7, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2022 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И ЗА ПОДКРЕПА НА СВИНЕВЪДИТЕ И ПТИЦЕВЪДИТЕ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, КАКТО И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ ЗА КОМПЕНСАЦИИ НА ПОВИШЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ, ФУРАЖИ, ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ГОРИВА И ТОРОВЕ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-227/22 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ГАБРОВО, ПО ДЕЛО № 11/2022 Г. СЪС СТРАНИ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ПЛЕВЕН, И ДЕСИСЛАВ ХРИСТОВ ДЕЧЕВ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА" ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 145 ОТ 2022 Г., ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЯ № 181, № 239, № 241, 298 И 423 НА MИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. И НА ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЛЕДСТВИЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В РЕПУБЛИКА УКРАЙНА

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ ОТ БУТИЛИРАНА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ ПО ИСКАНЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБЯВЕНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ NO 529 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 27 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД ЗА СИСТЕМЕН ИНТЕГРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЦИФРОВАТА РАДИОКОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ТЕТРА В РАМКИТЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ 2 (C7.I2) .,ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЦИФРОВАТА ТЕТРА СИСТЕМА И РАДИОРЕЛЕЙНА МРЕЖА, УПРАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ" ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи