EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 16.12.2021 г.

16.12.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

               

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Европейския съвет

на 16 декември

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 16 декември 2021 г. в Брюксел. Държавните и правителствени ръководители ще обсъдят темите COVID-19, управление на кризи и устойчивост, цени на енергията, сигурност и отбрана, външни аспекти на миграцията, външни отношения.

Лидерите ще направят преглед на епидемичната обстановка, като ще обърнат специално внимание на разпространението на новия вариант на вируса - „Омикрон“, процеса на ваксиниране, валидността на цифровия COVID-19 сертификат, международното сътрудничество за противодействие на пандемията и споделянето на ваксини с трети страни. България отчита необходимостта от продължаване координацията на ниво ЕС. Подходът и занапред следва да бъде основан на баланс между решенията, приемани на европейско и национално равнище, съобразно компетентността, с достатъчно гъвкавост за държавите членки относно прилагането на национални мерки.

Във връзка с цените на енергията ще бъдат отчетени постигнатите резултати след проведените дискусии на Европейския съвет през октомври 2021 г. и ще бъдат обсъдени последващите действия. Българската страна продължава да следи с подчертано внимание развитието на ситуацията и оценява усилията на ниво ЕС за справяне с нестабилността на цените на енергията. Считаме, че решаването на този въпрос в Европа, изисква дебат и координирани действия на равнище ЕС. Необходимо е ясно планиране и изпълнение на климатичните амбиции, с оглед запазване на доверието в зеления преход и конкурентоспособността на европейската икономика. България ще продължава да настоява за включването на ядрената енергия и природния газ в обхвата на допълващия делегиран акт по таксономията.

По темата за външните аспекти на миграцията България изразява подкрепа за следвания до момента подход за работа с приоритетни трети страни в областта на миграцията. Подкрепяме всеобхватен и балансиран географски подход към финансирането на миграцията, който да обхваща всички миграционни маршрути. В частта външни отношения основен фокус ще бъде поставен върху Беларус и Украйна. Лидерите ще обсъдят и подготовката на Срещата на върха EC-Африкански съюз (17-18 февруари 2022 г.).

След заседанието на Европейския съвет ще се проведе Среща на върха на държавите от Еврозоната в приобщаващ формат. Лидерите ще направят преглед на икономическата ситуация и перспективите за икономически растеж в ЕС и ще обсъдят актуалното състояние на работа по изграждане на Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари.

 

Одобрена е позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда в Брюксел

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 20 декември 2021 г. в Брюксел. Позицията отразява състоянието на водените преговори на ниво ЕС и изразяваната от България позиция по разглежданите въпроси към 10 декември 2021 г.

В дневния ред на заседанието е предвидено министрите да обсъдят доклад за напредъка относно проекта на Регламент за батериите и отпадъчните батерии. България ще изрази съгласие с очертаните от Словенското председателство на Съвета на ЕС теми в доклада за напредъка, които от политическа и правна гледна точка изискват по-нататъшна и задълбочена работа. България поддържа позицията си за необходимостта от постигане на правна яснота, ясно определяне на отговорностите и задължените лица по прилагането на новите изисквания след края на жизнения цикъл на батериите.

Предвижда се Съветът да проведе политически дебат по пакета „Подготвени за цел 55“. Приоритет в преговорите за страната е постигането на правилен баланс в изпълнението на целите за намаляване на емисиите парникови газове по начин, който отчита националните особености (в това число и географски), стартовата позиция на държавите за постигане на целите, спазването на принципа за технологична неутралност, както и осигуряването на плавен и справедлив социално-икономически преход и запазване на конкурентоспособността.

Министрите ще обменят мнения и по наскоро приетата от Европейската комисия Стратегия на ЕС за почвите за 2030 г. България приветства новата Стратегия като ключов елемент за формулирането и ефективното прилагане на политиките по опазване на почвените ресурси, тяхното устойчиво ползване и възстановяване.

 

България подкрепя преназначаването на шестима съдии и назначаването на други трима съдии

в Общия съд на ЕС

 

България подкрепя преназначаването на шестима съдии в Общия съд на ЕС от Естония, Кипър и Финландия, както и назначаването на един допълнителен съдия и двама съдии в Общия съд на ЕС от Словения, Гърция и Ирландия. Това се посочва в българската позиция за заседанието на постоянните представители на държавите членки в ЕС (КОРЕПЕР II), което ще се проведе на 21 декември 2021 г. в Брюксел.

На заседанието ще бъдат разгледани предложенията на шестте страни.

България подкрепя предложенията на Естония, Кипър и Финландия за преназначаване на Лори Мадис и Ико Ном, на Анна Маркули и Савас С. Папасавас, както и на Тюла Пиня и Хайки Канинен на поста съдия в Общия съд с мандат до 31 август 2028 г.

България подкрепя и предложенията на Словения за назначаване на Дамян Куковец на поста допълнителен съдия в Общия съд с мандат до 31 август 2025 г., на Гърция за назначаване на Йоанис Димитракопулос на поста съдия в Общия съд с мандат до 31 август 2022 г., както и на Ирландия за назначаване на Сузане Кингстън на поста съдия в Общия съд с мандат, изтичащ на 31 август 2025 г.

 

Кабинетът одобри резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж , култура и спорт на ЕС

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на Република България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което се проведе в периода 29-30 ноември 2021 г. в Брюксел, Кралство Белгия. От българска страна в заседанието участва Иванка Ташева, заместник-постоянен представител на Република България към Европейския съюз в Постоянното представителство на Република България в Брюксел.

Съветът във формат „Образование“ прие Препоръка на Съвета относно смесеното обучение за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование. Приети бяха и Резолюция, свързана с нова европейска програма за обучение на възрастни за периода 2021-2030 г. и Резолюция за структурата на управление на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението към Европейското образователно пространство и извън него. България акцентира върху усилията, насочени към подобряване на смесеното обучение за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование, както и за по-засилено включване на информационните технологии и дигитализацията във висшите училища и в образованието и обучението за възрастни.

По време на дебата страната ни информира, че работи в посока повишаване на уменията на гражданите в областта на информационните технологии, както и за това учителите и другият образователен персонал да имат по-добро разбиране за възможностите и ограниченията на новите технологии.

Съветът във формат „Младеж“ прие Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно резултатите от Осмия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта. Бяха приети Заключения на Съвета относно изпълнението на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019 - 2021 г., Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки относно Работен план за Стратегията на ЕС за младежта за периода 2022-2024 г. и Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки относно създаване и опазване на граждански пространства за младите хора, които улесняват пълноценното им участие.

По точката за дебат беше обсъдена темата „Опазване и създаване на граждански пространства за млади хора, които улесняват пълноценното им участие“.

Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, прие Заключения относно повишаване на наличността и конкурентоспособността на европейското аудиовизуално и медийно съдържание и Заключения относно културата, висококачествената архитектура и застроената среда като ключови елементи на инициативата за нов европейски Баухаус. По точката за дебат те дискутираха културното наследство и правото на наследство в контекста на устойчивото развитие и бъдещето на Европа.

Съветът във формат „Спорт“ прие Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно основните характеристики на европейския спортен модел и Заключения относно физическата активност през целия живот. По време на дебата беше обсъдена темата за „Двойните кариери на спортистите“.

Българската позиция беше представена от Иванка Ташева, заместник-постоянен представител на България към ЕС в Постоянното представителство на страната ни в Брюксел.

 

Правителството прие решение за освобождаване с възстановяване на държавни резерви от питейна вода по искане на двама областни управители

 

Министерският съвет прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от питейна вода по искане на областните управители на Област Смолян и Област Благоевград, за преодоляване на последиците от обявено частично бедствено положение в общините Неделино, Мадан Борино и Чепеларе и обявено бедствено положение в общините Симитли, Кресна, Петрич и Гърмен.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще способства за преодоляване на последиците от бедственото положение в области Смолян и Благоевград, съответно в общини Неделино, Мадан, Борино, Чепеларе, Симитли, Кресна, Петрич и Гърмен.

 

14 общини получават над 3 млн. лв. за нови детски градини

 

14 общини ще получат над 3 млн. лв. за изграждане на нови детски градини или корпуси към съществуващи сгради. Средствата са осигурени по Програмата на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. и бяха одобрени днес от Министерския съвет.

Ще бъдат финансирани проектните предложения за детски градини на общините Белица, Айтос, Бургас, Малко Търново, Руен, Долни чифлик, Кайнарджа, Твърдица, Ботевград, Своге, Опан, Чирпан и Ямбол. Община Троян ще получи пари за реконструкция на сградата на начално училище „Христо Ботев“. В същото време средствата, предвидени за изграждане на две нови детски градини в благоевградските квартали „Еленово-I” и „Баларбаши“, ще бъдат върнати в държавния бюджет. Причината е, че договорите с фирмите-изпълнители са били прекратени. Проектите обаче могат да се реализират и на по-късен етап.

Програмата има за цел да се създадат здравословни и качествени условия за обучение в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. С изграждането на нови детски ясли и градини ще се осигурят места за повече деца, които са останали извън класиранията. Ще се гарантира и въвеждането на задължителното предучилищно обучение за 4-годишните деца.

 

Правителството отпусна 14 072 722 лв. за обезщетения в сферата на образованието

 

Министерският съвет одобри отпускането на 14 072 722 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2021 година. Средствата са за обезщетения в общинските образователни институции за месеците септември-октомври 2021 г. Те се изплащат след промяна в структурата и състава на дадена институция, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Обезщетенията се изплащат и след закриване или преобразуване на образователни институции.

Финансирането е за сметка на предвидените разходи за национални програми за развитие на образованието за 2021 г. и за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

 

Шест училища получават средства за почивки по „Отново заедно“

 

Шест общински училища ще получат общо 40 950 лева за финансиране на предстоящи почивки по Националната програма „Отново заедно“. Със средствата се обезпечават пътуванията на 248 ученици и 25 ръководители.

Училищата вече са получили 70% от сумите за пътувания при подаване на формуляра за участие. С днешното решение ще бъдат изплатени останалите 30%, които се отпускат след предоставяне на сключения договор с туроператор.

Парите се разпределят по бюджетите на общо пет общини - Тетевен, Монтана, Панагюрище, Ихтиман и Столична община.

С решение от 16 септември т.г. правителството удължи срока на програмата до 14 септември 2022 г. Пътуванията ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.

По националната програма „Отново заедно“ се финансират изцяло пътуванията на ученици от I до XI клас. Туристическият пакет за всеки участник е в размер на 500 лева, като в него са включени 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Общият бюджет на програмата е в размер на 15 000 000 лв. С одобрените днес средства кабинетът досега е отпуснал общо 12 230 950 лева за реализирани или планирани почивки на ученици. Останалите 2 769 050 лв. ще могат да бъдат изразходени до 14 септември 2022 г. само за дейности по програмата.

Целта на „Отново заедно“ е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее затрудненията в социализацията им поради наложилото се неприсъствено обучение. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.

 

 МОН пенсионира 25 служители от централната администрация

 

Министерството на образованието и науката (МОН) прекратява договорите на 25 служители в централната администрация. Това са всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към края на ноември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но до момента продължават да работят.

При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения в зависимост от натрупания стаж в МОН. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН за 2021 г. в размер на 617 069 лв. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2021 г.

В МОН предстоят и следващи действия по оптимизиране на структурата и състава на администрацията. Една от целите на промените е да се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители, които остават в министерството. Очакванията са това да повиши ефективността и качеството на работата.

 

Одобрени са над 96 000 лева за новите защитени детски градини и училища

 

Министерският съвет одобри допълнителни 96 168 лева за финансиране на новите защитени детски градини и училища, получили такъв статут през настоящата учебна година.

Средствата се разпределят за три защитени училища, четири детски градини и четири части от детски градини (филиали), които се намират в 11 общини. Финансирането е за периода 15 септември – 31 декември т.г.

В новите защитени институции се обучават 157 деца и 151 ученици от I до VII клас. С допълнителните средства се осигурява издръжка на образователния процес до края на 2021 г.

Новият списък на защитените образователни институции, одобрен от кабинета на 1 декември т.г., можете да видите ТУК. Повече информация за решението на Министерския съвет можете да намерите ТУК.

На днешното заседание правителството отпусна и други 47 741 лева за три общини – Силистра, Рудозем и Опака, които въвеждат задължително предучилищно образование за 400 деца, навършили четири години.

От началото на тази календарна година 101 общини са получили средства за включване на четиригодишните деца в системата на задължителното образование.

До началото на учебната 2023 - 2024 година всички общини трябва да създадат условия за осъществяване на предучилищно образование за децата на четири години.

 

Кабинетът отпусна близо 900 000 лв. за три национални програми за образование

 

Кабинетът отпусна близо 900 000 лв. за три национални програми за развитие за образованието. Средствата се превеждат по бюджетите на общините за 2021 г.

13 000 лв. се предоставят по Национална програма „Мотивирани учители“. Сумата ще се разпредели между 81 учители-наставници, които осигуряват индивидуална подкрепа на новоназначени учители в 50 общински училища. НП „Мотивирани учители“ цели да обезпечи с кадри училищата чрез привличане и задържане към професията на високо мотивирани специалисти от различни професионални области, както и чрез привличане на заети в други сектори специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“.

По-голямата част от осигуреното днес финансиране отива за националната програма „Без свободен час” - малко над 855 000 лв. По тази програма се предоставят средства за заместващи учители за периода от 1 юли 2021 г. до 31 октомври 2021 г., благодарение на което се осигурява непрекъснат учебен процес. По програмата за един учебен/астрономически час се възстановяват до 10,50 лв. за учител, когато замества в училище или детска градина в населеното място, в което е регистриран по настоящ адрес. До 12,50 лв. се възстановяват, когато преподавател замества в училище или детска градина извън населеното място. Финансиране получават 602 общински училища и 76 общински детски градини.

Близо 53 хил. лв. от средствата по НП „Без свободен час“ се дават за компенсация на разходите за консумативи на педагогическите специалисти, когато работят от дома си поради епидемичната обстановка. Бенефициенти са 131 общински училища.

27 000 лв. се отпускат за НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“. Средствата са предвидени за 299 педагогически специалисти. По програмата се възстановяват до 15 лв. от стойността на разхода, направен за един педагогически специалист, включен в списъка и преминал през профилактичен преглед след прекаран COVID-19. За рехабилитация на педагогическите специалисти се възстановяват до 100 лв. от разходите, направени за доплащане на храна и такса резервация на всеки педагог за периода от началото на програмата до 30 септември 2021 г.

 

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛ­НА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ”, КО­ЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 29 И 30 НОЕМ­ВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕ­ДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА ПО ИСКАНЕ НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН И ОБ­ЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНИТЕ НЕДЕЛИНО, МАДАН, БОРИНО И ЧЕПЕЛАРЕ И ОБЯВЕНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ, КРЕСНА, ПЕТРИЧ И ГЪРМЕН.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГ­РАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТ­РУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИ­ОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБ­РАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката   

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА НОВИТЕ ЗАЩИТЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА, ОДОБ­РЕНИ С РЕШЕНИЕ № 832 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМА­НЕ СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИ­ЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА, И ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБХВАНАТИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЦА, НАВЪРШИЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката