EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 16.09.2020 г.

16.09.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството одобри Актуализиран план за действие за държавните концесии

 за периода 2019 - 2020 година

 

Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година.

Политиката за държавните концесии се определя от Министерския съвет, който одобрява приетите от Координационния съвет по концесиите Национална стратегия за развитие на концесиите и План за действие за държавните концесии и техните изменения и допълнения.

Съгласно Закона за концесиите съдържанието на Плана за действие за държавните концесии може да се изменя и допълва текущо.

Във връзка с предложения на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма и на министъра на околната среда и водите, Координационният съвет по концесиите е приел Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година.

В Актуализирания план за действие са направени изменения и допълнения относно проекти за концесии за морски плажове и относно проект за концесия за добив на минерална вода.

С оглед публичност и прозрачност на държавната политика в областта на концесиите одобреният от Министерския съвет Актуализиран план за действие ще бъде публикуван в информационния раздел на Националния концесионен регистър на адрес: https.7/nkr.£overninent.bg/Information/GetPage/alfaf4bf-ac38-4bl 8-9948-7919cc98cadl.

 

Правителството прие Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда

през 2018 г.

 

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2018 г. Той цели да информира обществеността и държавните институции за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, както и да насочи вниманието към ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика.

Докладът включва екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Целта е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда и представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общо европейско ниво. Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са „ключови въпроси” от обществен интерес, описани са използваните индикатори и методологии за оценка. Изведени тенденции и заключения, които формират „ключови послания” по съответните екологични теми.

През 2018 г. в осем общини, включени в наказателната процедура на Европейската комисия за неспазване на нормите по показател фини прахови частици, е постигнато съответствие с нормите - Гълъбово, Девня, Добрич, Пирдоп, Сливен, Стара Загора, Ловеч и Варна. Емисиите на парникови газове на човек от населението намаляват от 13,0 тона СО²- екв. през 1988г. до 8,3 тона СО²-екв. през 2018 г. По този показател Република България се доближава до средния за Европейския съюз.

Нараства населението, обхванато с услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчните води. През 2018 г. делът на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води достига 63.9% при 47.8% за 2010 година. За периода 2004- 2018 г. площта на защитените територии се е увеличила. В края на 2018 г. броят на защитените територии в Република България е 1 016 с обща площ 584 861.5 ha или 5.27 % от територията на страната. Установена е тенденция за увеличаване на общата площ на горските територии. От 1960 г. до 2018 г. тя постоянно нараства, като увеличението й за периода е 622 107 ha. Към края на 2018 г. общата площ на горските територии е 4 257 200 ha, над 38% от сухоземната територия на страната.

С оглед по-добра достъпност и по-лесно възприемане, анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти. Ключовите послания са подсилени със символика, отразяваща тенденциите в екологичните процеси: отрицателни;  без промяна; положителни.

Пълният текст на Доклада е публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg.

 

 Приет е Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия

 

Правителството прие Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия. С плана се установява единна система за търсене и спасяване при авиационни произшествия. Определят се задълженията на отговорните национални структури и организации за ефективно използване на наличните средства, ресурси, персонал и възможности за поддържане на готовност и осигуряване на дейности по търсене и спасяване при авиационни произшествия. Системата ще поддържа денонощна готовност за извършването на действия по търсене и спасяване, при авиационно произшествие.

 

Правителството прие решение във връзка с изпълнението на

Постоянно действащия план за интегрирана ПВО и ПРО на НАТО

 

Министерският съвет прие решение, с което разрешава в периода от 26 септември до 30 октомври 2020 г. включително съвместно изпълнение на задачи по охраната на въздушното пространство на Република България от ВВС на Република България и Силите на САЩ в състав до 8 самолета, като същите изпълняват и задачи по Постоянно действащия план за интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

Постоянно действащият план за интегрирана ПВО и ПРО на НАТО регламентира дейностите на съюзните държави в мирно време, по време на криза и при военен конфликт. В качеството си на член на НАТО България изпълнява задачи по този план.

На срещата на най-високо равнище на НАТО в Уелс през 2014 г. и във Варшава през 2016 г. държавните и правителствени ръководители на страните-членки на НАТО взеха решения за изпълнение на мерки за гарантиране на сигурността на съюзниците в Източна Европа и засилено предно присъствие на съюзни сили по източния фланг на Алианса. Една от тези мерки касае усилването на мисията по охрана на въздушното пространство на страните-членки от източния фланг със съюзнически сили на ротационен принцип.

С настоящото решение се регламентират дейностите на българските ВВС и на Силите на САЩ по изпълнение на конкретни съвместни мисии, като се определят специфични ограничения за дежурните самолети на САЩ.

Всяка от страните поема разходите за собствените сили и средства, участващи в съвместните мисии.

 

Одобрен е докладът на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия

 

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2019 г.

През изминалата календарна година Междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 10 заседания, на които са разгледани 168 заявления на фирми за издаване на документи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Междуведомственият съвет издаде през 2019 г.: 25 едногодишни лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната (ПСО); 65 петгодишни лицензи за износ и внос на ПСО; 63 удостоверения за регистрация за трансфер на ПСО; 34 удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ПСО; 13 изменения на лицензи за износ и внос на ПСО; 16 изменения на удостоверения за регистрация за трансфер на ПСО; 4 изменения на удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ПСО.

Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.

 

Допълва се Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

 

Правителството прие Решение за допълнение на РМС № 37 от 2014 г. за приемане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. ( НСНМСП 2014- 2020).

За да се компенсира социално-икономическото въздействие на епидемията от COVID-19, са необходими бързи и адекватни действия, предприети своевременно и координирано от всички институции, отговорни за вземането на решения в България. За тази цел НСНМСП 2014-2020 се актуализира в посока отчитане на предизвикателствата, породени в резултат на пандемията COVID-19.

Актуализацията включва нови насоки за спешни действия в приоритети: „Достъп до финансиране“, т. 6 „Създаване на механизми за ускоряване на процеса по предоставяне на публично финансиране в условия на COVID- 19“; „Умения и иновации“, т. 10 „Подкрепа за въвеждане на цифрови технологии, улесняване на работата в МСП в условия на COVID-19“.

Направените промени се очаква да отговорят на нуждата от ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за малките и средните предприятия и да гарантират навременен достъп до финансиране, както и гъвкави условия за плащане като предпоставка за справяне с последиците от пандемията.

 

Дипломатите, натоварени с дейности по коронавируса, ще получат до 30% увеличение

 на заплатите

 

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на външните работи за 2020 г. С до 30% се увеличават разходите за персонал в задгранични представителства на Република България, в които служителите са натоварени с дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19 и ограничение на последствията от пандемията.

 

Над 2,1 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец октомври

 

2 119 256 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец октомври. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии.

За изплащането на добавките за месец октомври правителството ще отпусне допълнителни 105 962 800 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите, по централния бюджет за 2020 г.

Изплащането на добавката от 50 лв. към пенсиите за октомври е третата стъпка за подкрепа на пенсионерите, планирана в новия пакет със социално-икономически мерки на правителството.

 

Изменя се правителственото постановление за определяне на второстепенните

разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи

 

Правителството измени свое Постановление № 73 от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи.

С промяната се регламентира определянето на директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ за второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на вътрешните работи във връзка със структурна промяна в министерството, произтичаща от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.).

С § 4 и § 5 от ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.) се създава нова структура на МВР - Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, която съгласно § 83 и § 84 от този закон е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Специализирания отряд за борба с тероризма и на Главна дирекция „Национална полиция“, свързани с дейността на или ползвани от дирекция „Жандармерия“, както и на служебните и трудовите правоотношения на техните служители. Параграфи 4 и 5 от ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.) влизат в сила от 1 октомври 2020 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

 

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 26 335 лв. за изплащане на отпуснатите стипендии на ученик от държавно спортно училище и ученици от общински училища през второто тримесечие на 2020 година.

Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение, с което обявява част от имот, предоставен за управление на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), за частна държавна собственост и дава съгласието си да премахне сградата - хидравлична лаборатория. Същата е неизползваема, амортизирана, като последиците от това са прогресивно рушене. ДФЗ ще премахне сградата за своя сметка, при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията. Финансовите средства за премахването на сградата са осигурени в рамките на утвърдения бюджет на фонда за 2020 г.

За насърчаване инвестициите в авиационния сектор правителството одобри преобразуването на два имота от публична държавна собственост в частна държавна собственост. Компанията „България Ер Меинтенанс“ е заявила намерение да инвестира 27 млн. лв. в разширяване капацитета на съществуващата база за обслужване и ремонт на самолети, оперирана от „Луфтханза Техник“, както и обособяването на Част 145 Организация за техническо обслужване. За осъществяването на този инвестиционен проект инвеститорът е изразил необходимост да придобие двата поземлени имота, които се намират в район Слатина, София и граничат със съществуващата база. Решението на правителството предвижда областния управител на Област София да продаде имотите на „България Ер Меинтенанс“ при условията и реда по т. 1 и 4 от Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Посочените имоти не са включени в обекта на концесия на летище София.

 

Утвърдено е споразумението между България и Черна гора за сътрудничество при бедствия

 

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество при бедствия, подписано на 26 юли 2019 г. в Подгорица.

Споразумението определя общата рамка за сътрудничество между страните в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ в случай на бедствие на държавната територия на някоя от двете страни.

В Споразумението са регламентирани: формите на сътрудничество, редът за предоставяне на доброволна помощ, процедурите по пресичане на държавната граница и правилата за престой на спасителните екипи и/или експерти, процедурите по преминаване на държавната граница на оборудването и средствата за подпомагане, възможността за използване на въздухоплавателни средства, координацията и управлението на операциите за помощ при бедствие, разходите по операциите за помощ при бедствие и др.

Компетентните органи по прилагане на Споразумението са министерствата на вътрешните работи на двете държави.

Споразумението се сключва за неопределен период от време и влиза в сила от датата на получаване на последното от уведомленията, с които страните се известяват взаимно за изпълнение на съответните свои вътрешноправни процедури.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Въвеждането на ограничения по вътрешните граници на държавите членки в ЕС заради коронавируса трябва да се извършва при ясни и общи критерии. Това е позицията, която ще защити България по време на заседанието на Съвета „Общи въпроси" (СОВ). Днес текстът беше одобрен от Министерския съвет. СОВ ще се състои на 22 септември в Брюксел, като ще бъдат обсъдени мерките за координация при въвеждането на ограничения между страните от ЕС заради пандемията. В одобрената от правителството позиция се заявява, че България винаги е подкрепяла въвеждането на ясни и обективни критерии за ограничаване на несъществените пътувания, както и постепенното премахване на ограниченията за тях в рамките на и към Европейския съюз. Становището на страната ни е, че всяка държава следва да уведоми предварително останалите членове на съюза при въвеждане на ограничения на национално ниво.

На днешното правителствено заседание беше одобрена и позицията на България за участие в неформално заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, част „Образование“, която ще се проведе на 16 и 17 септември в Оснабрюк, Германия. Председателството на Съвета ще проведе политически дебат на тема „Нов импулс за професионалното образование и обучение в Европа“.

България ще представи своя опит при организацията на обучителния процес по време на епидемичната ситуация, както и разработените мерки за провеждане на учебния процес през предстоящата учебна 2020-2021 година. Акцент ще бъде поставен върху професионалното образование и обучение. Ще бъде дадена информация също за предприетите действия от страна на правителството при евентуално преминаване към обучение в електронна среда и подпомагане на учебния процес. Ще бъдат представени и дългосрочните мерки за работа с електронни ресурси, предвидени в Плана за действие за изкуствен интелект в образованието - част от функциите на предстоящите за изграждане Центрове за високи постижения в ПОО.

По време на дебатите относно Европейската програма за уменията България ще подчертае значението на синхронизирането на политиките на национално ниво, както и необходимостта от добре насочени и финансирани мерки, които да осигурят изпълнението на целите на Програмата, в т.ч. необходимостта от мобилизиране на национални и европейски ресурси от целия използван спектър: Еразъм +, ЕСИФ и новите инструменти като Инструмента за възстановяване и устойчивост.

Правителството одобри също така позицията на България за предстоящата на 18 септември неформална видеоконференция на министрите, отговарящи за конкурентоспособността (вътрешен пазар и индустрия) на ЕС. Дневният ред на срещата включва провеждането на ориентационен дебат относно задълбочен единен пазар за стабилно възстановяване и конкурентоспособна, устойчива Европа.

Съвет Външни работи/Търговия на ЕС ще проведе неформално заседание в периода 20-21 септември в гр. Берлин, Германия. В дневния ред на заседанието са включени преглед на търговската политика на Европейския съюз, състояние на европейската стоманодобивна промишленост и процес на избор на нов Генерален директор на Световната търговска организация (СТО).

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство ще заседава на 21 септември в Брюксел. Очаква се министрите да продължат с обсъждането на Пакета за реформата на ОСП след 2020 г. По време на дискусията ще бъде обсъдена зелената архитектура, Новият модел на прилагане на политиката и системата на директни плащания. България настоява за постигане на по-амбициозен компромис по въпросите за интервенциите, които водят до икономическа и социална устойчивост на сектора - обвързаната подкрепа и преходната национална помощ. По отношение на директните плащания, за страната ни е от съществено значение преходната национална помощ да се включи в Стратегическия план с необходимата гъвкавост. По този начин ще могат да се променят референтните периоди, като се отчита динамиката на секторите. В рамките на заседанието се очаква и Европейската комисия да запознае Съвета с актуалната информация относно свързани с търговията въпроси на селското стопанство.

Неформална видеоконферентна среща на министрите по транспорт на Европейския съюз ще се проведе на 21 септември. Основната тема на събитието е „Иновативен железопътен транспорт - свързващ, устойчив и цифров“. В рамките на три дискусионни кръга министрите ще обсъдят Берлинската декларация и въвеждането на цифровото автоматично свързване (DAC), въздействието на пандемията COVID-19 върху железопътния транспорт, както и внедряването на цифрови технологии в сектора, включително и изграждането на системи за резервации. В позицията на България се посочва, че железопътният сектор доказа своята важност в процеса на преминаване към екологосъобразен и щадящ климата транспорт и е изведен като основен приоритет в Зелената сделка. Също така, че Европейската година на железопътния транспорт през 2021 г. ще спомогне за ускоряване на модернизирането на железниците, което е необходимо, за да се привличат повече ползватели в сравнение с по-малко устойчивите видове транспорт. В българската позиция се отбелязва още, че железопътният товарен сектор в значителна степен е успял да постигне очакванията по отношение на защитата на товарните транспортни и логистични вериги по време на пандемията.

 

Правителството одобри замяна на концесионера по договор за добив на минерална вода

 

Министерски съвет прие решение, с което даде съгласие концесионерът „Атлантик Дивайн“ ЕАД по концесионния договор от 19 април 1999 г. за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост от сондаж № 3 на находище „Девин“ да бъде заменен с правоприемник - „Девин“ ЕАД. Причината е подготвяно преобразуване с прекратяване на дружеството на концесионера без ликвидация чрез вливане по смисъла на чл.262 от Търговския закон.

С решението е определен едномесечен срок за сключване на допълнителното споразумение към концесионния договор с дружеството - правоприемник - „Девин“ ЕАД. Срокът започва да тече от влизането в сила на преобразуването - вливане по смисъла на чл.262 от Търговския закон.

 

Откриват се процедури за възлагане на концесия за морските плажове „Кранево - централен“,

„Кранево - юг“ и „Офицерски - запад“

 

Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за морските плажове „Кранево - централен“ и „Кранево - юг“ в община Балчик, област Добрич и за морски плаж „Офицерски - запад“ в община Варна, област Варна. Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от двете концесии да е 20 години.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за „Кранево - централен“ е 111 559,03 лева без ДДС, за „Кранево - юг“ - 21 742,79 лева без ДДС, а за „Офицерски - запад“ - 13 932,91 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Одобрено е допълнение на Методиката за определяне на линията на бедност в страната

 

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Промените се налагат заради влошената икономическа ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса COVID- 19. Тяхната цел е да се постигне по-прецизно определяне на линията на бедност и да се отговори на икономическата ситуация в страната в условия на криза.

С допълнението на Методиката за определяне на линията на бедност се създава възможност за определяне на линия на бедност за страната, когато през предходното тримесечие на текущата календарна година Националният статистически институт е отчел забавяне на темпа на растеж на Брутния вътрешен продукт. В този случай министърът на труда и социалната политика може да предложи размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, който не може да е по-нисък от равнището й през текущата година.

При прилагането на новата методика линията на бедност за 2021 г. ще се промени, в зависимост от ценовата динамика и потреблението на най-нискодоходните домакинства по време на пандемията.

С приемане на постановлението ще се откроят ключовите рискови групи, които са най-застрашени от бедност. Ще бъдат актуализирани, съобразно негативните икономически тенденции и прогнози, средствата, необходими за населението в риск от бедност. Финансовата подкрепа за над 670 000 хора с трайни увреждания над 18 години ще запази покупателната си способност през 2021 г., съобразно очакваната 0,1% инфлация през 2020 г.

 

Правителството одобри състава на българската делегация за участие в 75- ата редовна сесия на Общото събрание на ООН

 

Министерският съвет одобри състава на българската делегация за 75-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН, която ще бъде ръководена от министър-председателя Бойко Борисов. В нея влизат още вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, постоянният представител на България към ООН Георги Панайотов, началникът на кабинета на министър- председателят Деница Желева, заместник-министърът на външните работи Милен Люцканов и заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. Заради епидемията от коронавирус тази година събитията ще са изцяло онлайн, а не в централната на ООН в Ню Йорк.

 

369 лв. ще е линията на бедност за страната

през 2021 г.

 

Правителството определи линията на бедност за 2021 г. Размерът й ще е 369 лв. - с 6 лв. по-висок в сравнение 2020 г. Сумата е определена в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната.

Определеният размер от 369 лв. отразява потреблението на най-ниско доходните групи от населението и индекса на цените на малката по състав кошница и е в съответствие с намаления икономически ръст и предприетите бюджетни разходи за преодоляване на икономически и социални последствия от Ковид 19.

С определянето на линията на бедност от 369 лв. за 2021 г. финансовата подкрепа за около 670 000 хора с трайни увреждания ще нарасне с 1,9% и ще запази покупателна си способност при очаквана инфлация от 0,1% през 2020 г.

 

Министерският съвет прие Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

 

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение в Закона за защита от шума в околната среда. Промените осигуряват прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/EQ, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) №338/97 и (ЕО) №2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/1010), поради което е включен в Плана за действие за 2020 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

С приемането на законопроекта, осигуряващ прилагането на член 2 на Регламент (ЕС) 2019/1010,ще се осигури:

 • Засилване участието на обществеността и гарантиране достъпността на данните за шума в околната среда, както и за неговите вредни за човешкото здраве ефекти, чрез осигуряване разпространението на информацията в съответствие с Директива 2003/4/ЕО и с Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), които са въведени в националното ни законодателство чрез: Закона за достъп до обществена информация, Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до пространствени данни.
 • Осигуряване на достатъчно време за провеждане на обществени консултации при изготвянето на плановете за действие към шумовите карти чрез отлагане с една година на срока за докладването им, като по този начин периодът между изготвянето на картите и на плановете се променя на две години. По този начин срокът на четвъртия кръг за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие ще бъде отложен еднократно и ще бъде 18 юли 2024 г., след което на всеки пет години.
 • Регламентиране на начина на докладване на информацията от шумовите карти и от плановете за действие до Европейската комисия посредством предаването й само по електронен път в задължително хранилище но данни.

При подготовката на законопроекта беше извършен и детайлен анализ на разпоредбите на закона и практиката по прилагането му. В тази връзка са предложени допълнения и корекции, които имат за цел постигане на по-голяма яснота относно процедурите по изготвяне и одобряване на шумови карти и планове за действие, както и с последващото докладване на информацията от тях до Европейската комисия.

 

Правителството прие реформата в областта на електронните съобщения

 

Правителството прие нови правила в областта на електронните съобщения за насърчаване на разгръщането на мрежови технологии от следващо поколение, за стимулиране на иновациите и за укрепване на защитата на потребителите.

Промените в Закона за електронните съобщения въвеждат изискванията на Европейския кодекс за електронните съобщения. Измененията и допълненията включват мерки за насърчаване на конкуренцията и за стимулиране на инвестициите в мрежи с много голям капацитет. Обхванати са области като управление на радиочестотния спектър, достъп на операторите до мрежите и симетрично регулиране на всички доставчици на мрежови услуги в специфични ситуации.

Правилата за защита на потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставени по интернет, като приложения за обмен на съобщения.

Заложено е създаване на система за предупреждение на чрез европейския номер за спешни повиквания 112. Чрез нея ще се изпращат съобщения към мобилните телефони на хората в случай на природно бедствие, терористично нападение или други сериозни извънредни ситуации в техния район.

 

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

 

Оценката на въздействието е в основата на доброто управление и следва да гарантира, че процесът на вземане на решения и приемане на законодателство се базира на доказателства и данни, събрани и анализирани по ясни правила и при спазване на стандарти за прозрачност.

В изпълнение на тази мисия на ОВ, промените в наредбата са насочени към по-качествени оценки на въздействието и към по-добри нормативни актове, включително намаляване на динамиката на промените в тях.

Промените в наредбата са насочени основно към прецизиране и допълване на разпоредбите, регламентиращи частичната предварителна и последващата оценка на въздействието.

Промените в наредбата осигуряват необходимото съответствие между изградената в последните три години административна практика и методологическата и нормативна рамка на системата на оценката на въздействието.

Освен към улеснение за екипите, извършващи ОВ, промените в наредбата са насочени към привличането на заинтересованите страни в процеса по извършване на ОВ, включително чрез представянето на аналитичния продукт по по-структуриран и хомогенен начин.

Ревизираните образци, предвидени в наредбата ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации www.strategy.bg, в секцията, посветена на оценката на въздействието.

 

Правителството одобри 2 497 000 лева за финансиране на национална програма

„Европейски научни мрежи“

 

Министерският съвет одобри 2 497 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. за финансиране на планираните дейности през първата година на Националната програма „Европейски научни мрежи“.

Програмата ще се изпълнява в периода 2020-2022 г. и ще даде възможност на 13 български държавни висши училища и научни организации да кандидатстват за финансиране по нея. Общият бюджет на програмата е до 12 622 000 лв.

Целта е да се подпомогнат университети и научни организации в страната, чиито проекти са били оценени високо по мярката „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, но не са получили финансиране поради недостиг на средства.

С националното финансиране те ще могат да запазят вече изградени международни научни партньорства, да изградят нови и да участват в европейски научни мрежи. С приоритет ще са и дейностите, свързани с докторантските програми и управлението на научни проекти.

В резултат от изпълнението на програмата българските университети и научни институти ще са в състояние да се включат по-активно и в процеса на подготовка в следващата Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“.

 

Одобрени са последващите ангажименти на страната ни за Валутния механизъм II и присъединяването ни към еврозоната и

 план за действие по тях

 

Правителството одобри последващите ангажименти, които страната ни следва да изпълнява след присъединяването към ERM II и Банковия съюз, считано от 10 юли 2020 г., както и План за действие с конкретни мерки по тях.

След като на 1 юли 2020 г. беше одобрен от МС проектът на ангажиментите, министърът на финансите проведе преговори по тях с европейските партньори, включително и с членовете на еврогрупата и представителите на Дания.

Договорените последващи ангажименти не се различават съществено от тези, одобрени от правителството като основа за водене на преговори. Те са естествено продължение и надграждане на вече предприетите, преди присъединяването ни към ERM II, мерки, както и на продължаващите реформи в областите на небанковия финансов сектор, рамката за управление на държавните предприятия, рамката по несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. Заложени са и мерки за адресиране на констатираните правни несъответствия в Конвергентните доклади на ЕЦБ и ЕК от 2020 г.

Изпълнението на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II ще бъде част от условията за последващото приемане на страната ни в еврозоната и въвеждане на еврото, след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

Правителството прие промени за начина на финансиране на превоз за собствена сметка

и специализиран превоз на деца и ученици с автомобилен транспорт

 

Правителството прие промени за начина на финансиране на превоз за собствена сметка и специализиран превоз на деца и ученици с автомобилен транспорт, при условията на чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Във връзка с извънредното положение от месец март 2020 г. и продължаващата извънредна епидемиологична обстановка, срещу разпространението на COVID-19 се налага приемането на предложените изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

В промените е предвидено при извънредни обстоятелства, при които присъственият образователен процес през учебната 2020/2021 година в детските градини и училищата е преустановен, да се отпускат средства за условно постоянни разходи в размер до 60% от заявените суми за периода на преустановяване на учебния процес, при превоз за собствена сметка и в размер до 50% от заявените суми за периода на преустановяване на учебния процес, при специализиран превоз с автомобилен транспорт.

Промяната в Наредбата се налага, тъй като превозът за собствена сметка и специализираният превоз с автомобилен транспорт обслужват 60% от всички маршрути. За да бъде гарантиран безплатният превоз на децата и учениците, е необходимо да бъдат запазени, както работните места на водачите, така и финансовата стабилност на транспортните предприятия, извършващи специализиран превоз с автомобилен транспорт.

 

Одобрено е финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на ЗНИ

 

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката ще бъдат предоставени средства на Община Пловдив за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: част от "Улица „Владая" и връзка с бул. „Марица" по плана на Многофункционална зона „Изток", гр. Пловдив". Пътят стига до границите на имота, в който ще се изпълнява сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект на „БТЛ Индъстрийз" АД - „Изграждане на фабрика за производство на електронна медицинска апаратура".

Изграждането на новата инфраструктура е от съществено значение за създаването на условия за бъдещи потенциални инвеститори, за усвояване на територията около посочения обект, а именно - свързващи пътни връзки, допълващи транспортната, логистичната и комуникационна достъпност на зоната около ул. „Владая" и в т.ч. прилежащата Източна икономическа зона на гр. Пловдив.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на МК и МВР

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. в размер на 102 825 лева.

Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза е увеличаването с 30% на разходите за персонал, ангажиран с дейности по обслужване и работа „на терен“, в интензивно и пряко взаимодействие и контакт с граждани, областни и общински администрации, юридически лица на първа линия, изискващи специфични компетентности.

Осигуряването на средствата би позволило еднократно определяне на нов размер на основните месечни заплати на служителите в Националния институт за недвижимо културно наследство, по-високи с не повече от 30 на сто от досегашния размер.

С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни разходи в размер до 10 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

 

Правителството прие решение за определяне наличие на основен интерес,

свързан с реализация на проект „Модернизация на Т-72

за нуждите на танковите формирования на Сухопътни войски“

 

Министерският съвет на Република България прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан с реализация на проект „Модернизация на Т-72 за нуждите на танковите формирования на Сухопътни войски“.

Танковете остават основополагаща единица, върху която се формира бойната мощ на формированията на СВ. Като основно средство за поразяване на противниковите танкове и бойни бронирани машини, те трябва да притежават способности за привеждане в готовност в кратък срок, точност, далекобойност, подобрена мобилност, живучест, оперативна маскировка и автономност. С реализацията на проекта се цели преодоляването на технологичното изоставане на танковите формирования по отношение на системите за управление на огъня, защитеност на комуникациите и ситуационната осведоменост. Чрез него също така ще се постигне оперативна съвместимост на силите и средствата както в национален, така и в съюзен формат. Това от своя страна ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.

 

 

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДЪР­ЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪС­ТОЯНИЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ПРИ АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА НА СЪЮЗНИЦИТЕ ОТ НАТО И ЗАДАЧИ ПО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН ЗА ПРОТИВОВЪЗДУШНА И ПРОТИВОРАКЕТНА ОТБРА­НА НА НАТО С УСИЛВАНЕ НА ДЕЖУРСТВОТО ЗА ОХРАНА НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНО ИЗПЪЛНЕ­НИЕ НА ЗАДАЧИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ И ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ В ЕВРОПА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ПРИ СЪВМЕСТНИ­ТЕ ИМ ДЕЙСТВИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНА­ТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА ПРЕЗ 2019 Г. ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУР­НОСТ НА ДОСТАВКИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 37 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2014 -2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА  2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОДПИСАНО НА  26 ЮЛИ 2019 Г. В ПОДГОРИЦА.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ОБРА­ЗОВАНЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ОБ­РАЗОВАНИЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 И 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В ОС­НАБРЮК.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАМЯНА НА КОНЦЕ­СИОНЕРА „АТЛАНТИК ДИВАЙН” ЕАД С ПРАВОПРИЕМНИКА ПО ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗ­КЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ОТ СОНДАЖ № 3 НА НАХОДИЩЕ „ДЕВИН”, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СКЛЮЧЕН НА 19 АПРИЛ 1999 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, И „АТ­ЛАНТИК ДИВАЙН” ООД, ПОРАДИ ПОДГОТВЯНО МЕЖДУ „АТЛАНТИК ДИ­ВАЙН” ЕАД И „ДЕВИН” ЕАД ПРЕОБРАЗУВАНЕ С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА КОНЦЕСИОНЕРА БЕЗ ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗ УНИВЕРСАЛНО ПРАВОПРИЕМСТВО - ВЛИВАНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 262 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО - ЦЕНТРАЛЕН”, ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО - ЮГ”, ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ОФИЦЕРСКИ - ЗАПАД”, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОП­РЕДЕЛЯНЕ НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 75-АТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГА­НИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ, ОТГО­ВАРЯЩИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУС­ТРИЯ), КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ ВЪНШНИ РАБО­ТИ/ТЪРГОВИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 И 21 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В БЕРЛИН.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ АНГАЖИМЕНТИ НА БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАЛУТНИЯ МЕХАНИЗЪМ II И БЪДЕЩЕ­ТО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧВАЩ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСЛЕДВАЩИТЕ АН­ГАЖИМЕНТИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЯВАНЕТО НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ 2020 R. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТРАНСПОРТА НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕ НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, КОЙТО ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 149,    АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА Т-72 ЗА НУЖДИТЕ НА ТАНКОВИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ”.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната