EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 14.12.2022 г.

14.12.2022

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

        

 

Проф. д-р Пенка Переновска е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до президента на Република България за издаване на указ за награждаване на проф. д-р Пенка Переновска с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие за особено значими заслуги за развитието на медицинската наука и практика и в частност на педиатрията и детската пулмология в Република България.

През 1973 г. проф. д-р Пенка Переновска завършва медицина в Медицински университет - София и започва работа в Първа детска клиника в УМБАЛ „Александровска“, където работи и до днес. Има три специалности - „Педиатрия“ (1986 г.), „Детска пневмология и фтизиатрия“ (2009 г.) и „Здравен мениджмънт“ (2008 г.). От 2004 г. е доцент, а от 2012 г. - професор в Катедрата по педиатрия на МУ - София. В периода 2008 - 2022 г. е началник на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Александровска“.

Научните й интереси са насочени към диагностичните възможности на бронхоскопията и бронхоалвеоларния лаваж при дена с хронични белодробни заболявания, вродени аномалии на дихателната система, муковисцидоза, астма при деца и влиянието на инхалаторни кортикостероиди върху растежа и теглото при деца с бронхиална астма, профилактика и терапия на острите респираторни инфекции и др. Има над 300 научи публикации и участия в български и международни научни форуми. Автор и съавтор е на 8 учебника. И понастоящем е ръководител на докторанти и на специализанти по педиатрия и по детска пневмология и фтизиатрия.

Сред големите научни постижения на проф. Переновска е провеждането на първото в Европа изследване на петте класа имуноглобулини и имуноглобулин съдържащи клетки на кръвта и в бронхиалния секрет при деца с различни хронични белодробни болести. Взема активно участие в създаването на интердисциплинарна група за проследяване на дихателната функция и обучение на деца с болестта на Дюшен.

Проф. Переновска е била заместник-председател на Българска асоциация по педиатрия и на Българска асоциация по детска пневмология. Съосновател е на Българското дружество по ваксинопрофилактика. Дълги години проф. Переновска е национален консултант, а към момента е главен координатор на Експертния съвет по педиатрия към министъра на здравеопазването.

 

Правителството предлага проф. д-р Димитър Димитраков да бъде награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен

 

Министерският съвет прие проект на Указ за награждаване на проф. д-р Димитър Димитраков с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен за големите му заслуги за развитието на медицинската наука и за създаването и развитието на медицинската специалност „Нефрология“.

Проф. д-р Димитър Димитраков е роден през 1941 г. в с. Богданица, Пловдивска област. През 1965 г. се дипломира във Висшия медицински институт - Пловдив. През 1974 г. започва преподавателска и научна кариера като асистент в Клиниката по Факултетска терапия към ВМИ Пловдив, където се хабилитира като доцент, а по-късно и като професор по нефрология. Той е доайен на нефрологията в България, основател е на първата профилирана клиника по нефрология и въвежда профилирано обучение по вътрешни болести в Медицински университет - Пловдив.

Като преподавател проф. Димитраков води лекции и практически упражнения на студенти по вътрешни болести, включително кардиология, гастроентерология, белодробни болести, хематология и нефрология. Бил е ръководител на 120 специализанта по вътрешни болести и по нефрология, рецензент за присъждане на научна степен в 28 конкурса и научен ръководител на 12 успешно защитени дисертации. Автор е на една монография, съавтор на 5 и главен редактор на 7 учебника по вътрешни болести и нефрология. Има 153 публикации в български периодични издания и 23 в чужди. Доказателство за научния му принос е неговият импакт фактор - 51.700 на публикациите, 443.488 на цитиранията или общ импакт фактор 495.188.

Научните му постижения са свързани с въвеждането на контролирана бъбречна биопсия чрез методите на венозна урография и ренална ангиография, въвеждането на микофенолат мофетил при лечение на пациенти с гломерулонефрит и имунни нефропатии, проучването на остеопротогерина като маркер за костна деструкция при пациенти с ренална остеодистрофия, определянето на клиничната характеристика и лечението на „уремично сърце“, въвеждане на радиоизотопната дилуция при изследване на хемодинамиката при бъбречно болни за определяне на степента на сърдечната недостатъчност, етноепидемиологично проучване на Синдрома на хроничната тазова болка и дефиниране на маркерите за диагностициране, въвеждане на полиморфен ДНК анализ за локализиране на генната мутация при поликистозна бъбречна болест, установяване на трети локус на гена на автономно доминантна бъбречна поликистоза.

 

Одобрени са Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба,

които подлежат на контрол при внос

 

Правителството одобри Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.

С приетото Постановление страната ни ще изпълни поетите ангажименти на ниво Европейски съюз и международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.

Целта е избягване на непълното изписване на контролираните изделия и неправилното тълкуване на свързаните с тях текстове, както от бизнеса така и от страна на контролните органи.

 

Министърът на енергетиката е упълномощен да предприеме действия за трансформирането на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници в Национален декарбонизационен фонд

 

Министерският съвет упълномощи министъра на енергетиката да предприеме необходимите действия във връзка с трансформирането на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ФЕЕВИ) в Национален декарбонизационен фонд (НДФ). Преструктурирането на ФЕЕВИ в НДФ е една от основните реформи в частта „Зелена България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Създаването на НДФ е основна финансова схема в подкрепа изпълнението на целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

Преструктурирането на Фонда ще доведе до създаването на подходяща структура за изпълнение на функции на координиращо звено по отношение на програми, проекти и дейности за повишаване на енергийната ефективност. В същото време ще се използват структурите и вече изграденият капацитет в секторните министерства и ще отпадне необходимостта от създаване на нова организация, от изграждане на допълнителен капацитет и от увеличаване щата на администрацията. Фондът ще адаптира финансовите инструменти или ще структурира допълнителни такива, при идентифицирана необходимост, като се позовава на същите възможни източници и подходящи схеми за финансиране, с цел динамичното адресиране на бариерите пред повишаването на енергийната ефективност.

 

Правителството прие Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 - 2027 г.

 

Министерският съвет прие Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 - 2027 г. (ИСИС). Отговорност на Министерство на иновациите и растежа е изготвяне на проект на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 - 2027 г. (ИСИС), която е във връзка с изпълнението на тематично отключващо условие съгласно чл. 15 от Регламент(ЕС) № 1060/2021 към специфични цели за иновации и умения в рамките на Цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ“ за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. Проектът на стратегия е преминал през процес на обществено обсъждане, като бяха проведени и шест регионални срещи със заинтересованите страни.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България (ИСИС) е стратегическа рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. Стратегията има водеща роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат те да поддържат и стимулират икономическия растеж. Основните взаимно свързани компоненти на ИСИС са наличният производствен и иновационен капацитет на териториално ниво и нуждата на местните заинтересовани страни да инвестират в иновационни дейности. По този начин се цели регионалните политики, при които териториално- специфичният капацитет може да се превърне в конкурентно предимство и да генерира устойчив икономически растеж и работни места, да получи подкрепа за финансиране в рамките на политиките на ЕС.

Представеният проект на ИСИС е доразвито и актуализирано издание на документа от програмния период 2014-2020, разработено в съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН и шестте приоритета на Европейската комисия за 2019- 2024 г. - Европейският зелен пакт, Европа подготвена за цифровата ера, Икономика в интерес на хората, По-силна Европа на световната сцена, Утвърждаване на европейския ни начин на живот и Нов тласък за европейската демокрация.

Стратегията подлежи на постоянен процес на обновяване с активното и непрекъснато участие на широк кръг заинтересовани страни, в т.ч. представители на бизнеса, публичния сектор, научни организации, социалните партньори и неправителствените организации.

 

Министерски съвет одобри изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 

Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

Изменението на програмата се основава на значителната промяна в икономическите условия и условията на пазара на труда в страната поради пандемията от COVID-19 и безпрецедентната военна ситуация в Украйна, в резултат на което е забавено изпълнението основно на инфраструктурните проекти. Има забавяне в провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнител на основни дейности по проектите и в изпълнението на дейностите на терен поради различни причини от техническо и инженерно естество.

Това поражда риск за изпълнението на програмата, за чието преодоляване, след анализ на изпълнението на сключените договори до края на 2022 г., са извършени промени по отношение на програмните показатели.

Изменението ще гарантира успешната реализация на програмата и недопускане загубата на средства в края на програмен период 2014-2020 г.

 

Правителството предлага полковник Христо Ганецовски да бъде назначен на длъжността „Заместник-командир на Съвместното

командване на силите“

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Васил Лазаров от длъжността „Заместник-командир на Съвместното командване на силите“ и от военна служба, считано от 01.01.2023 г., на основание чл. 169 от ЗОВСРБ и придобито право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.

Правителството предлага полковник Христо Ганецовски да бъде назначен на длъжността и да бъде удостоен с виеше офицерско звание „бригаден генерал“.

 

Приет е докладът за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2022 г.

за периода от май до октомври тази година

 

Правителството прие доклада за напредъка в изпълнението на Националната програма за реформи (НПР) за 2022 г. за периода май-октомври тази година. Докладът съдържа информация за напредъка в изпълнението на мерките, представени в НПР за 2022 г., за периода 1 май-31 октомври 2022 г. и рисковете, които стоят пред тяхното изпълнение, според заложените в програмата срокове. Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи препоръките на Съвета на ЕС от юли 2020 г. и тези от юли 2022 г.

През 2022 г. препоръките за България са три и адресират изпълнението на ангажиментите от Националния план за възстановяване и устойчивост, устойчивост на фискалната политика, изпълнение на дейностите по програмните документи в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., както и целенасочена подкрепа за най-уязвимите от покачването на цените на енергията домакинства и предприятия и за хората, бягащи от Украйна.

В доклада за всяка препоръка е отчетен напредъкът в изпълнението на мерките и са отразени евентуални рискове от забавяне или неизпълнение.

 

Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети

по бюджета на Държавна комисия по сигурността на информацията

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление за извършване на промени в утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. по бюджета на Държавна комисия по сигурността на информацията.

Планирането и прогнозирането на ангажиментите за разходи в Държавната комисия по сигурността на информацията са съобразени със спецификата на дейността на Комисията и отразяват реалните стойности на пазара на горивата, електрическата енергия, природния газ, стоките и услугите при сключването на договори.

Поетите и очакваните до края на 2022 г. ангажименти за разходи обезпечават постигането на основните цели и изпълнението на приоритетите на Комисията, произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация.

Постановлението не оказва въздействие върху държавния бюджет.

 

НСИ подготвя информационните си системите за въвеждане на еврото

 

1 848 000 лева допълнително ще получи НСИ, за да адаптира информационните си системи към еврото, реши правителството на заседанието си днес. Министрите одобриха допълнителни разходи по бюджета на НСИ за 2022 година. Средствата ще се използват и за сигурност на информацията.

Въвеждането на еврото ще засегне всички информационни системи на НСИ, които извършват дейности с валутни единици и обработват финансова информация. За да се осигури непрекъснатост в процеса на производството на статистически данни е необходимо системите да бъдат адаптирани или надградени, така че да приемат и обработват информация както в лева, така и в евро. Трябва да се създаде и възможност системите да превалутират статическите данни за години назад, за да няма прекъсване на статистическите редове и изкривяване на информацията. Това важи и за електронните услуги. Необходима е и допълнителна модернизация с цел по-високо ниво на защита на информационната сигурност.

Ще се адаптират и интегрират 11 (единадесет) информационни системи. С цел да се гарантира стабилност и устойчивост, както и високофункционална и сигурна среда, ще се закупят и внедрят 7 (седем) броя нови сървъри и софтуер за управление на виртуализационната среда в центъра за данни на НСИ. Ще бъде обновен и центъра за дигитализация, базиран на роботизиран скенер.

Решението на правителството е свързано с изпълнението на Националния план за въвеждане на еврото в Република България и с изискванията за сигурност на информацията.

 

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на БТА за 2022 г.

 

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 3 000 000 (три милиона) лева по бюджета на Българската телеграфна агенция (БТА) за 2022 г. за закупуване на електромобили, хибридни автомобили и микробуси. Средствата се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г.

Със закупуването на електромобили и хибридни автомобили изпълнението на стратегическите цели на БТА да се развива не само като национална, а и като регионална информационна агенция - източник на информация от Балканите за света, както и да поддържа висока информираност в България за нейните съседи ще бъде значително облекчено, ще бъде предоставена възможност на кореспондентите на БТА да бъдат своевременно на мястото на събитията и да отразяват важните за обществеността теми и въпроси.

Разширяването на дейността на БТА във връзка с учредяването на Асоциацията на балканските новинарски агенции - Югоизточна Европа (АБНА-ЮЕ) със седалище в Република България и поетият ангажимент от страна на генералния директор на БТА да бъде генерален секретар на организацията, също налага необходимостта от осигуряване на допълнителни средства по бюджета на БТА за 2022 г.

 

Одобрени са промени по бюджета на Министерство на труда и социалната политика за 2022 г.

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2022 г. Целта на измененията е да се осигури нормалното функциониране на основните структури към министъра на труда и социалната политика през 2022 г.

Чрез промените ще се постигнат заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството и ще се гарантира финансово обезпечаване на извършени разходи за еднократни помощи на разселени украински граждани с временна закрила и за социално-икономическата интеграция на афганистанските граждани, приети в България през август 2021 г.

Изменението не променя общият размер на разходите по бюджета на МТСП за 2022 г.

 

Одобрени са промени по бюджета на Министерство на икономиката и индустрията

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.

С решението се приема вътрешнокомпенсирана промяна на утвърдените разходи по политиките, в т.ч. по някои от програмите на Министерство на икономиката и индустрията, с цел преразпределяне на утвърдения бюджет за 2022 г. по показател „Персонал“.

Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по този показател за настоящата година. Целта е коректно отчитане и доближаване на бюджета по отделните политики и програми до размери, максимално близки до необходимите за тяхното изпълнение.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МО

 

Министерският съвет прие проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.

С приемане на предложения проект на акт се одобряват промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г., във връзка с осигуряване на необходимите средства по бюджетна програма „Военно разузнаване“ за изплащане на възнаграждения, дължимите за тях осигурителни вноски и обезщетения през 2022 г.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

С проекта на акт се предлага вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по политики, с цел преразпределяне на утвърдения на министерството бюджет за 2022 г. Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по показатели, а допринася за доближаване на бюджета по отделните политики и програми до размери максимално близки до необходимите за изпълнението на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

 

Увеличава се капиталът на

„БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София.

С постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 7 560 000 лв., за увеличаване на капитала на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София.

С решението се дава съгласие за увеличаване на капитала на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София, с парична вноска в размер на 7 560 000 лв. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез записване на нови дялове с номинална стойност 10 (десет) лева всеки един.

Със средствата от увеличението ще се финансира изграждане на хладилна инсталация за съхранение на човешка кръвна плазма, необходима за производството на човешки кръвни продукти като Имуновенин-интакт 5% IgG 50g/l инфузионен разтвор и Албумин 20% ББ, които са стратегически продукти за системата на здравеопазването в България.

 

Кабинетът одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерство на правосъдието

 

Министерски съвет одобри днес вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерство на правосъдието в размер на 9 380 000 лв. Те ще бъдат осигурени чрез вътрешнокомпенсирана промяна на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.

 

България ще предостави хуманитарна помощ в подкрепа на афганистанските бежанци

в Ислямска република Иран в размер на 97 792 лева

 

Министерският съвет одобри 97 792 лева хуманитарна помощ за участие на България в регионалната инициатива на Екип Европа в подкрепа на афганистанските бежанци в Ислямска република Иран.

Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ и предоставено като доброволна целева вноска към Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) за изпълнение на проект „Подкрепа за афганистанските бежанци в Ислямска република Иран чрез предоставяне на подобрени здравни грижи и образование“.

Предоставянето на доброволен принос ще осигури достъп до образователни и здравни услуги на афганистански бежанци в Ислямска република Иран, която остава 10-ата по големина приемаща страна на бежанци в света.

Предоставянето на доброволен принос ще бъде израз на последователната подкрепа на България за дейностите и програмите на ВКБООН и ще съответства на националните външнополитически приоритети на страната ни, в т.ч. намаляване на риска от миграционен натиск и борба с първопричините на нелегалната миграция, която засяга нашата страна и Европа като цяло.

 

България ще предостави хуманитарна помощ за Украйна

 

България ще предостави хуманитарна помощ за Украйна в размер на 234 700 лева, която да подпомогне страната за посрещането на най-належащите хуманитарни нужди в условията на наближаващия зимен сезон и засилени атаки срещу критична инфраструктура, реши правителството на днешното си заседание. Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Предвид тежката хуманитарна обстановка в Украйна, която допълнително се усложнява от настъпващия зимен период, страната ще продължи да бъде част от усилията на ЕС и международната общност за решаване на конфликта и за облекчаване на страданията и подпомагане на гражданското население в страната.

Хуманитарната помощ ще бъде разпределена към Хуманитарния фонд за Украйна/Бюрото на ООН на координиране на хуманитарните дейности (ОСНА) (в размер на 156 467 лева) и Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) (в размер на 78 233 лева ).

 

Община Пловдив ще управлява археологическа недвижима културна ценност „Античен театър“ гр. Пловдив за срок от 10 години

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Пловдив за срок от 10 години.

Недвижимата културна ценност „Античен театър“ се намира в град Пловдив, ул. „Цар Ивайло“ № 4 и представлява поземлен имот с площ от 6656 кв. м, начин на трайно ползване: за археологически паметник на културата, ведно с построените в него четири броя сгради.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния археологически музей - Пловдив.

 

Министерският съвет предложи на Народното събрание да денонсира със закон Споразумението за основаването на МИБ

и на нейния устав и на Споразумението за организацията и дейността на МБИС

 

Правителството одобри предложение до Народното събрание за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка (МИБ) и на нейния устав и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС).

Решението е свързано с предприетите координирани действия на държавите членки на Европейския съюз. През март 2022 г. Министерският съвет прие решение, с което страната ни се присъедини към общата позиция на държави членки на Европейския съюз за прекратяване на членството им в МИБ и МБИС. Съгласно позицията, държавите членки предприемат необходимите стъпки в съответствие с вътрешните си национални процедури за официалното им оттегляне от двете финансови институции.

 

Одобрена е българската позиция за участие в заседанието на ниво министри на Комитета на ОИСР по политиката

в областта на цифровата икономика

 

Министерският съвет прие позицията на България за подкрепа приемането на Декларацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за надеждно, устойчиво и приобщаващо цифрово бъдеще и участието на Министърът на иновациите и растежа и Министърът на електронното управление в Заседание на ниво министри на Комитета на ОИСР по политиката в областта на цифровата икономика, което ще се проведе на 14-15 декември 2022 г. на о. Гран Канария, Кралство Испания.

По време на заседанието ще се обсъдят следните теми: „Цифрови двигатели на глобалната икономика“, „Изграждане на по-добри общества“, „Поставяне на хората на първо място в цифровата трансформация“, „Използване на силата на изкуствения интелект и новите технологии“.

В допълнение, по време на заключителната пленарна сесия на министерската среща на 15 декември 2022 г. се очаква да бъде приета от министрите и представителите на членовете на ОИСР, Европейския съюз и заинтересованите участващи държави, които не са членове на организацията Декларация за надеждно, устойчиво и приобщаващо цифрово бъдеще.

С горепосочената декларация се признава значението на цифровизацията, като процес с дълбоки и трансформиращи отражения върху обществата и икономиките, притежаващ огромен потенциал за постигане на социален и икономически просперитет, благосъстояние и устойчивост, както и за справяне с глобалните предизвикателства, като климатичната криза и възстановяването от пандемията от COVID-19.

Приелите декларацията поемат ангажимента да работят заедно с всички заинтересовани страни за насърчаване на безопасна, сигурна, приобщаваща и устойчива цифрова среда, подкрепена от отворен, безплатен, глобален, оперативно съвместим, надежден, достъпен, сигурен и устойчив интернет и уважение към върховенството на закона, правата на човека и демократичните ценности, давайки възможност на икономиките и обществата да просперират.

Приемането на Декларацията ще покаже готовността на България да работи усилено за присъединяване към ОИСР, което е сред основните цели на външната политика на Република България.

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ през ноември 2022 г.

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 18 ноември 2022 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Велислава Петрова.

Съветът проведе обмен на мнения въз основа на проекта на анотиран дневен ред на Европейския съвет на 15-16 декември 2022 г., включващ темите Украйна, енергийна сигурност и икономическо развитие, сигурност и отбрана и външни отношения.

ЕК информира Съвета за актуалното състояние на отношенията между ЕС и Обединеното кралство.

Министрите проведоха обмен на мнения по законодателната програма на ЕК за 2023 г. и продължиха дискусията си относно последващите действия след края на Конференция за бъдещето на Европа.

Съвет „Общи въпроси“ проведе и изслушване на Унгария в рамките на процедурата по член 7, параграф 1 от Договора за Европейски съюз.

 

Министрите за Кохезионната политика обсъдиха сближаването в ЕС след 2027 г.

 

Правителството одобри доклад за резултатите от заседанието на Съвета по общи въпроси на ЕС, част „Кохезия“, проведен на 22 ноември 2022 г. в Брюксел.

В своя обмен на мнения министрите са засегнали предизвикателствата пред Европейския съюз и дългосрочното въздействие на политиката на сближаване върху регионите му. Откроена е необходимостта от ускорено постигане на зеления и цифровия преход, които са станали все по-неотложни след последните кризи, но едновременно с това могат да породят нови предизвикателства.

Съветът е единодушен за ключовата роля на Кохезионната политика (КП), като основна инвестиционна политика на ЕС, подпомагаща дългосрочното сближаване на европейските региони. В рамките на дебата някои държави (Германия, Нидерландия, Австрия и др.) са подчертали, че КП не следва да се превръща в инструмент за реакция на кризи, а да продължи да допринася за дългосрочната конвергенция на регионите. Други като Испания, Италия и Гърция, считат че КП е доказала своя успех в извънредни ситуации и тази адаптивност трябва да се запази и в бъдеще.

България, представена от вицепремиера по управление на европейските средства г-н Атанас Пеканов, е отбелязала, че не следва да се прави компромис с мисията на кохезионната политиката, съгласно Договорите на ЕС. Балансът между дългосрочните й цели и способността да реагира на предизвикателства става все по-важен. Заедно с редица държави членки страната ни е обърнала специално внимание на демографските проблеми, които рискуват да засилят още повече съществуващите различия и изискват фокусиран отговор на бъдещата КП. България е подчертала необходимостта от нейното съчетаване със структурните реформи, върховенството на правото и доброто управление, които са от приоритетно значение за държавата.

Бъдещето на политиката за сближаване ще зависи в голяма степен от взаимодействието й с останалите политики и инструменти на ЕС като Механизма за възстановяване и устойчивост. Кохезионната политика, според страната ни, е източник на отлични практики, сред които партньорството с всички заинтересовани страни и подходът ориентиран към отделния регион. Целта за сближаване трябва да намери по-широко отражение във всички европейски политики, а ефектите от КП да бъдат по-видими, по­ясни и по-близки до гражданите.

По време на заседанието Съветът е одобрил и заключения относно политиката на сближаване.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в извънредното заседание

на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри резултатите от участие в извънредно заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведен на 25 ноември 2022 г., в гр. Брюксел, Белгия.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно текущото положение по всички миграционни маршрути - отчитане на неотложните предизвикателства и общия път напред, както и от проведените двустранни срещи за обсъждане на членството на България в Шенген.

 

Правителството прие Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори на АППК

 

Правителството одобри Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) за 2023 г.

Решението е в изпълнение на разпоредбите на Закона за концесиите, по силата на който АППК извършва независим контрол на изпълнението на определени концесионни договори.

При своите проверки АППК оценява съответствието на сключения концесионен договор с решението за определяне на концесионер, изпълнението на условията на концесията и задълженията на страните по договора, поддържането на икономическия баланс на концесията, както и напредъка за постигане на целите на концесионната процедура.

 

Още 11 млн. лв. за ремонт на студентски общежития

 

Още 11 млн. лв. ще бъдат инвестирани в обновяване на студентски общежития, реши правителството. Средствата ще бъдат добавени към капитала на „Студентски столове и общежития“ ЕАД за ремонт на бази за настаняване на студенти в София, Велико Търново и Пловдив.

През 2020 г. капиталът на дружеството беше увеличен с 32 млн. лв. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, които са негова собственост. Финансирането беше използвано за обновяване и обзавеждане на шест блока общежития в Русе, Стара Загора, Пловдив, Шумен, Велико Търново и София.

В началото на академичната година 2022/2023 г. се появи необходимост от средства за ремонт на един блок във Велико Търново, един блок в Пловдив и 65 стаи в блок 19 на Студентски град в София. Отпуснатите средства ще се насочат за ремонти на тези сгради, които са наложителни, предвид недостига на места в общежитията в посочените градове.

 

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.

 

Правителството утвърди вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. Изменението засяга преразпределяне на утвърдените разходи между политиките и програмите без да се променя общият бюджет на министерството.

 

Правителството одобри допълнителни трансфери от 1 178 673 лв. по бюджетите на общините за 2022 г.

за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз

 

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 1 178 673 лв. по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници. Одобрените средства са на база попълнената информация от общините в публичния единен таксиметров регистър за периода 1 април 2022 г. до 30 ноември 2022 г. Средствата ще бъдат осигурени от централния бюджет.

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 20 декември 2022 г. в Брюксел.

В дневния ред на Съвета е включено провеждането на дебат по предложението за Регламент за възстановяване на природата.

Като една от страните в Европейския съюз с богато и съхранено биологично разнообразие и с най-голям дял от територията, обхваната в мрежата Натура 2000, България ще заяви подкрепата си за въвеждането на правно обвързващи цели на Съюза за възстановяване на природата в предложението за Регламент. С това предложение се допълва и надгражда съществуващата законодателна рамка в областта на опазването и възстановяването на екосистемите и биологичното разнообразие.

С оглед овладяване на последствията от климатичните промени, България разглежда като приоритет възстановяването и поддържането на ключови екосистеми като влажни зони, сладководни и речни екосистеми, блата и торфища. Страната ни счита, че законодателното предложение трябва да позволява гъвкавост при планирането, като се отчитат регионалните специфики и по-високите административни и финансови усилия, които ще трябва да положат държавите с богато биологично разнообразие и висок процент на територията, защитена от мрежата Натура 2000.

 

Прието е Постановление за определяне на реда и условията за изпълнение на Резерва за приспособяване

във връзка с последиците от Брекзит

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление за определяне на реда и условията за изпълнение на Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит (Резерва).

Резервът осигурява подкрепа за противодействие на неблагоприятните икономически, социални, териториални и екологични последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) върху държавите членки на ЕС и по-специално върху секторите, които са най-неблагоприятно засегнати от оттеглянето, и за смекчаване на свързаните с него отрицателни последици върху икономическото, социалното и териториалното сближаване.

Постановлението регламентира допустимостта на разходите за мерки, финансирани от Резерва, редът за предоставяне на финансиране от Резерва, за верифициране на разходите и извършване на плащанията към получателите на финансирането.

Постановлението урежда начина на определяне на финансови корекции и администриране на нередности. Регламентира се и задължението за възстановяване на дължими суми от получателите на финансиране от резерва.

 

Още близо 3 млн. лева за пътувания на ученици и учители

 

Правителството одобри изплащането на 2 827 050 лв. на училища, организирали туристически пътувания с ученици от I до XI клас по Национална програма „Отново заедно”.

Средствата са за изплащане на оставащите до 50% суми след представени документи от 174 общински, 18 държавни, четири частни и седем училища към Министерство на културата. Програмата предвиждаше при подаване на формуляра да се финансират половината от заявената сума, а останалите до 50% се изплащат при представяне на договор с туроператор и справка от училището за извършените разходи.

Учениците получиха шестдневен туристически пакет на стойност 500 лева на участник, който включва 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни културни и спортни дейности.

„Отново заедно“ беше създадена през 2021 г. с решение на Министерския съвет. Целта бе социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. Общият бюджет на програмата бе в размер на 22 600 000 лв.

 

Над 4 млн. за национални програми в образованието

 

С 4250353 лв. се финансират шест национални програми в предучилищното и училищно образование, реши правителството. За Национална програма „Иновации в действие“ се отпускат 1 820 801 лв. Средствата са за популяризиране и мултиплициране на добри иновации, както и за осигуряване на материална база и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване. По програмата ще бъдат финансирани близо 600 училища в страната.

За Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ се отпускат 1 487 209 лв. Те са за училища, представили отчет за разходвани над 50% от средствата по одобрените им проекти. Чрез тази национална програма образователните институции могат да сформират групи за занимания по музикално, танцово или театрално изкуство, както и спортни отбори.

Правителството отпусна 348 949 лв. по Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“. Чрез нея се създават условия за провеждане софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с университети ,и с работодатели от ИТ сектора. Към момента в две общински училища в градовете Бургас и Пловдив се провежда обучение по програмиране за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ с 616 ученици от X, XI и XII клас.

По Национална програма „Бизнесът преподава“ са одобрени 228 706 лв. С тях ще бъдат финансирани семинари за учители и ученици от бизнес представители по актуални теми за съответната предметна област в съответствие с утвърдените учебни програми.

С 199 321 лв. се финансира Национална програма „Без свободен час“. По нея 300 общински училища получават 125 968 лв. за заместване на отсъстващи учители в задължителното предучилищно и училищно образование. 49 общински детски градини получават 73 353 лв. за заместване на отсъстващи учители.

За Национална програма „Професионално образование и обучение” се отпускат 165 367 лв. Пет общински професионални гимназии и средни училища получават 141 680 лв. за модернизиране на материално-техническата база. Три общински училища се финансират с общо 23 687 лв. за разработването / актуализирането на типови учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми за специалностите от професии по професионални направления от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

 

Правителството одобри над 1.5 милиона лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Куклен

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Куклен ще се предоставят средства в размер до 1 514 153 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Инфраструктурно осигуряване на промишлено търговска зона Куклен, местност Капсида“, община Куклен.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект Предприятие за производство на електрически велосипеди“ в Индустриална зона Капсида на „Е-Велокс“ ООД. Инвестицията по проекта, е за 28.28 млн. лв. и като резултат от него ще бъдат разкрити 330 нови работни места.

Изграждането и оптимизирането на техническата инфраструктура в Промишлено търговска зона Куклен се явява фактор от изключителна важност за улесняване функционирането на предприятията, движението на работниците и служителите в зоната, жителите на община Куклен и особено за привличане на нови инвеститори в региона.

 

Правителството одобри над 1 милион лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Марица

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Марица ще се предоставят средства в размер до 1 123 037 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Южен околовръстен път на с. Радиново. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Завод за алуминиеви профили ПРОФИЛИНК” в с. Радиново, общ. Марица на „Интерлинк Груп“ АД и „Профилинк“ ООД. Размерът на инвестицията възлиза на 39 705 000 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 150 нови работни места.

Изграждането и оптимизирането на техническата инфраструктура в Промишлено търговска зона Марица е от изключителна важност за улесняване функционирането на предприятията, движението на работниците и служителите в зоната, жителите на община Марица и особено за привличане на нови инвеститори в региона. С изграждането на Южен околовръстен път на с. Радиново, ще се пренасочи тежкотоварния трафик, които в момента преминава през селото. Това ще доведе до по добра пътна обстановка и намаляване на риска от пътно транспортни произшествия.

 

Министерският съвет одобри над 2 милиона лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Елин Пелин

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Елин Пелин ще се предоставят средства в размер до 2 365 104 лв. с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Реконструкция, разширение и асфалтиране на общински път SFO1231 от ЖП прелез Верила до село Равно поле“.

Реализацията на обектите е от важно регионално значение поради стратегическото си място - между автомагистралите Тракия (А1/80) и Хемус (А2/Е79), в близост до стратегически инфраструктурни обекти на Столична община - околовръстен път и Летище София. Това определя и инфраструктурното осигуряване на област София. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Елин Пелин.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Разширяване на складова база Логистичен Парк София“, с. Равно поле на „УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИКС“ ЕООД.

 

Министерският съвет одобри над 1 милион лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Куклен

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Куклен ще се предоставят средства в размер до 1 029 754 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Нов път КЦМ с приблизителна дължина 700 м, засягащ ПИ с идентификатори: 40467.11.539; 40467.11.499; 40467.11.447; 40467.11.394; 40467.11.386; 40467.11.382; 40467.11.384“, гр. Куклен.

Изграждането на новата инфраструктура, която ще бъде собственост на Община Куклен, ще облекчи натовареното движение, ще се подобри транспортното обслужване и ще се повиши качеството на транспортните комуникации. Новият път ще осигури благоприятни условия за движение, по-безопасна и бърза транспортна връзка до гр. Куклен.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Технологично интегриране към КЦМ АД“, гр. Куклен на „КЦМ“ АД.

 

Правителството одобри над 2 милиона лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Самоков

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Самоков ще се предоставят средства в размер до 2 339 812 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Пътна връзка от съществуващ път с. Горни Окол - с. Долни Окол, община Самоков, Софийска“.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК“ в с. Горни Окол на „Голф Окол“ ЕАД. Инвестицията по проекта е в размер на 107.32 млн. лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 215 нови работни места.

Инфраструктурата ще обслужва новата жилищна структура на разширението на с. Горни Окол, предвидена в краен етап с 1 000 жилищни единици - първи дом и около 5      000 души постоянно население, както и социална, и търговска инфраструктура, обслужваща новата жилищна структура. Чрез изграждане на инфраструктурата ще се подобри транспортното обслужване, ще се създаде връзка между съществуващата част на с. Горни Окол и новата жилищна структура и ще се повиши качеството на транспортните комуникации.

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации, енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 19 декември 2022 г.

По време на заседанието се очаква да бъде представен доклад за напредъка на дискусиите по Газовия пакет, включващ Директивата и Регламента относно общите правила за вътрешните пазари на възобновяеми газове, природен газ и водород. С одобрената позиция, българската страна подкрепя представения доклад за напредъка, с който се представя информация за актуалното състояние на дискусиите по двете законодателни предложения.

Предвижда се също постигането на общ подход по проекта на Регламент за намаляване на емисиите на метан в сектора на енергетиката и на предложението за изменение на Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, на Директивата относно енергийните характеристики на сградите и на Директивата относно енергийната ефективност (REPowerEU Директива). При отчитане на изразяваната от страната позиция, България би могла да подкрепи постигането на общ подход на Съвета, като основа за подготовката за преговори с Европейския парламент.

Планирано е Председателството да представи информация относно триалозите по преразглеждането на Директивата относно енергийната ефективност и изменението на Директивата относно насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Предвидено е също Комисията да информира за последните събития в областта на външните енергийни отношения, а делегацията на Швеция да презентира работната програма на предстоящото Шведско председателство на Съвета на ЕС.

 

Увеличени са трансферите за общините във връзка с проведените избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

Със свое постановление правителството прие изменение и допълнение на ПМС № 241 от 4 август 2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

С него се одобряват допълнителни трансфери по бюджетите на общините в общ размер на 46,5 хил. лв., които са за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на секционните избирателни комисии. От тях 7,9 хил. са на база на информация за броя на членовете на секционни избирателни комисии, предоставена от кметовете на общини в Министерството на финансите. 38,6 хил. лв. са за възстановяване на действително извършените разходи от общините за изплащане на увеличения размер на възнагражденията, в т.ч. и осигурителни вноски на членовете на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии, в които са гласували избиратели, болни от Ковид-19, контактни лица, поставени под карантина и избиратели, болни от Ковид-19 и настанени в лечебно заведение.

Необходимите допълнителни средства се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г.

С промяната се гарантира обективно разпределение на средствата за финансиране на възнагражденията, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии по бюджетите на общините за 2022 г. във връзка с проведените избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

Изменят се правителствените постановления № 104 и № 124 от 2022 г

 

Министерският съвет прие постановление, с което се изменят приети вече Постановления на МС № 104 и № 124 от 2022 г. С приетия акт се пренасочват планирани, но неусвоени финансови средства в размер на 15 723 460 лв., от чл. 1, ал. 5, т. 7.2 към чл. 1, ал. 5, т. 7.1. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

Удължава се срокът за възстановяване на средствата, предоставени като безлихвена

възмездна финансова помощ на две лечебни заведения

 

Министерският съвет прие изменение на ПМС № 88 от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев“ АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение - Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч. С постановлението се удължава срокът за възстановяване на средствата от лечебните заведения до 10.12.2023 г.

Проектът на Постановление съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаването на качеството на медицинската помощ.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с нормализиране на дейността на болниците и оптимално задоволяване на потребностите на населението от болнична медицинска помощ в областите Враца и Ловеч.

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на 164 400 лв. обезщетения за бавно правосъдие

 

Допълнителни разходи размер на 164 400 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени днес от Министерски съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 октомври 2022 г. до 2 декември 2022 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.

 

Правителството одобри позицията на България за Европейския съвет

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 15 декември 2022 г. в Брюксел.

Европейският съвет ще обсъди следните теми: Украйна/Русия; енергетика и икономически въпроси; сигурност и отбрана; отношенията с държавите от Южното съседство; трансатлантически отношения.

В частта по Украйна/Русия ще бъде подчертана продължаващата подкрепа на ЕС за Украйна в контекста на агресията и нападенията на Русия върху цивилна и критична инфраструктура в страната. Ще се подчертае и помощта, която ще бъде оказана и на Република Молдова в контекста на последствията от войната в региона, особено необходимостта да се разрешат енергийните проблеми на Кишинев. Ще се подчертае и намерението на ЕС да продължи да предоставя военна и финансова подкрепа за Украйна. В частта Сигурност и отбрана ще бъде разгледан напредъкът в изпълнението на Декларацията от Версай, на Стратегическия компас. По Южното съседство се очаква лидерите да проведат стратегическа дискусия, но без заключения по темата. В частта Външни отношения ще бъдат обсъдени актуални развития в транс-атлантическите отношения. Очаква се също да бъдат засегнат въпросът за предоставянето на статут на страна кандидат за членство в ЕС на Босна и Херцеговина. България ще подкрепи предоставянето на статут на страна кандидат за Босна и Херцеговина.

Българската страна ще подкрепи прегледа на напредъка по изпълнението на заключенията на Европейския съвет от 20-21 октомври 2022 г. в частта „енергетика” и предоставянето на допълнителни насоки, като непосредствена стъпка за постигане на желания резултат. Разчита се на солидарността на Европейския съюз по отношение на гарантирането на сигурността на енергийните доставки и стабилизиране на енергийните цени в дългосрочен план. При необходимост българската страна ще се придържа към одобрените позиции за заседанията на Съвет „Енергетика“ на 24 ноември т.г. и на 13 декември т.г.

 

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Българската национална телевизия за 2022 г.

 

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 2 000 000 лева по бюджета на Българската национална телевизия за 2022 г. Допълнителните средства се осигуряват за надграждане на техническите и технологични мерки, с цел осигуряване на многослойна защита за постигане на високо ниво на защита на информационната и комуникационната инфраструктура на обществената медия, което ще гарантира запазване на достъпността, целостта, наличността и конфиденциалността на информационните масиви, както и ще се осигури прозрачност и предвидимост на състоянието и поведението на информационно-комуникационната среда, проактивно наблюдение, откриване, реакция и одит. Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 година.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 година

 

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.

Така се осигурява допълнителен финансов ресурс по бюджета на Агенция „Митници“ за 2022 г. в размер на 3 700 000 лв., необходим за обезпечаване на плащанията по договора за „Реконструкция на ГКПП Златарево“. Средствата се осигуряват по „Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“, бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.

 

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2022 г.

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер в размер до 30 млн. лв. по бюджета на Столична община за изграждането на Линия 3 на метрото в София, етап 3, лот 2 - участък ул. „Шипка“ - ж.к. „Гео Милев“ /район „Слатина“/ - зала „Арена София“/„София Тех парк“ - бул. „Цариградско шосе”, включително и за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на намалението на разходите по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 3.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и увеличение на разходите по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 13.1 от същия закон.

 

Допълват се правителствени постановление, с които се одобряват допълнителни разходи по бюджета на МВР

 

Министерският съвет прие постановление, с което се изменя и допълва ПМС № 249 от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за финансово обезпечаване на управлението на инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница.

С друго постановление на кабинета се изменя и допълва ПМС № 130 от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2022 г. за финансово обезпечаване на дейностите в условията на засилен миграционен натиск.

 

Одобрен бе проект на писмо за подкрепа за изграждане на електроенергийна междусистемна връзка между Египет и Гърция

 

Министерският съвет одобри проект на писмо за подкрепа за изграждането на електроенергийна междусистемна връзка между Египет и Гърция (GREGY). Проектът цели осигуряването на пренос на 3000 MW зелена енергия, която ще бъде произведена в Египет от възобновяеми енергийни източници (БЕИ).

GREGY е кандидат за 6-ия списък с проекти от общ интерес в категориите пренос на електроенергия, умни мрежи, офшорни мрежи за БЕИ, съхранение на електроенергия, водород и електролизьори, в изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/869 относно указания за трансграничната енергийна инфраструктура.

Проектът за изграждане на електроенергийна междусистемна връзка между Египет и Гърция е изцяло в съответствие със стратегията на Европейския съюз за преход към зелена енергия. Неговата реализация ще допринесе значително за предотвратяване изменението на климата и ще способства за постигане на целите в рамките на Зелената сделка.

С приемането на днешното Решение на Министерски съвет се очаква проектът (GREGY) да спомогне за увеличаване на капацитета за трансграничен пренос на електроенергийната мрежа на границата между Република Гърция и Република България. По този начин ще се насърчи регионалната търговия с електрическа енергия.

Проектът за междусистемна връзка GREGY е от изключително значение за повишаване сигурността на доставките в региона, както и за прехода към по-чист енергиен микс и към икономика с нулеви въглеродни емисии.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на помощ на допълнително одобрени кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България” и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България”.

Плащането по настоящето Решение на Министерски съвет е в размер на 7 687 250,90 лв., съгласно приложения Списък № 12, неразделна част от Решението.

С приемането на настоящия акт ще бъде дадена възможност да бъде одобрена и изплатена помощ по общо 292 броя подадени заявления от лица, предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 521 451 нощувки, вкл. в някои места на настаняване и предоставяне на изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на бежанци в периода, обхващащ времето от 01.10.2022 г. до 31.10.2022 г.

Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.

 

Правителството одобри закриването на ДП „Държавна петролна компания“

 

Правителството одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. С измененията в законопроекта се закрива Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ (ДП ДПК).

Направените до момента анализи сочат, че след създаването на ДПК не са използвани ефективно всички механизми за развитие на експертния и икономически потенциал на дружеството, които да го направят конкурентно на пазара на горива в България.

От анализите става ясно още, че плановете държавна компания да изгражда и оперира бензиностанции са необосновани от икономическа гледна точка и не са в защита на държавния и обществен интерес.

 

МС прие въвеждането на ефективна съдебна защита при издаването на европейска заповед за арест

 

Правителството прие промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, с които се въвежда на ефективна съдебна защита при издаването на европейска заповед за арест (ЕЗА). До измененията се стигна след решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване на британски съд по повод на ЕЗА, издадена от прокуратурата в Свищов.

Законопроектът предвижда създаването на нов чл. 56а в ЗЕЕЗА, който въвежда задължение за прокурора по делото да внесе искане пред съответния първоинстанционен съд за вземане спрямо обвиняемия на мярка задържане с цел издаване на ЕЗА. Произнасянето на съда е в тридневен срок от получаване на искането по реда на чл. 64, ал. 3-5 от Наказателно-процесуалния кодекс в открито заседание с участие на прокурора и защитника на обвиняемия, като съдът проверява законосъобразността и пропорционалността на издаването на ЕЗА. Въз основа на влязлото в сила определение на съда, прокурорът може да издаде ЕЗА.

По този начин се отговаря на първото ниво на защита, изисквано съгласно практиката на СЕС.

Второто ниво на защита се въвежда с предложения текст на нов чл. 59а, който урежда приемането на лицето от изпълняващата ЕЗА държава членка на ЕС, както и задълженията на прокурора незабавно да внася искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража от съответния първоинстанционен съд. В рамките на това производство вече доведеното в България обвиняемо лице и неговият защитник могат да оспорят законосъобразността и пропорционалността на издадената от прокурора по реда на чл. 56а ЕЗА. По този начин се гарантира правото на обвиняемия да се защити лично срещу предприетите спрямо него действия от страна на прокуратурата по принудителното му довеждане.

С промените в закона се осигурява пълното въвеждане на изискванията на определени разпоредби от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно ЕЗА и процедурите за предаване между държавите членки, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес.

 

Регионални центрове на предприятията от социалната икономика ще се създадат в Пловдив, Бургас и Габрово

 

Правителството възложи на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров да сключи договори за покупка на недвижими имоти в полза на държавата, които ще бъдат обявявани за публична държавна собственост и ще бъдат предоставени безвъзмездно за управление на Министерството на труда и социалната политика.

Имотите се намират в градовете Пловдив, Бургас и Габрово. Придобиването им е в изпълнение на инвестиция „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на проекта е да се създаде мрежа от регионални центрове на предприятията на социалната и солидарна икономика в шестте района за планиране в България. Това ще допринесе за тяхното модернизиране и дигитализиране и за развитие на регионален подход на политиката по социална и солидарна икономика.

Финансирането е със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

Изменя се постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи

 

Министерският съвет прие проект на изменение на ПМС № 350 от 28 октомври 2022г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022г. С промените ще се създадат по-добри условия за реализиране на проекти по Програмата за подпомагане на българските организации и медии извън страната за периода 2022-2023 г.

 

Правителството одобри изменения в Програмата за подпомагане на българските организации и медии извън страната

 

Министерският съвет прие Решение за изменение на Програмата за подпомагане на българските организации и медии извън страната за периода 2022-2023 г.

С изменението се внасят уточнения в сроковете за изпълнение на дейностите, с цел пълноценно и ефективно изпълнение на Програмата.

Приемането на проекта на Решение на Министерския съвет ще осигури възможност за реализация на по-широк кръг дейности и ще спомогне за постигането на целите на Програмата - подобрена среда и устойчиви стимули за развитие на българските общности, организации и медии зад граница.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Правителството прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. в размер на 23 049 840 лв. за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19. С одобряването на допълнителни разходи се обезпечава финансово договор за доставка на лекарствения продукт Molnupiravir.

Molnupiravir е противовирусно лекарство, предназначено за нехоспитализирани възрастни пациенти с лек до умерен COVID-19 и поне един рисков фактор, свързан с прогресия до тежък COVID-19. Лекарственият продукт е за перорална терапия за амбулаторна употреба и ще се предлага в опаковка за петдневен курс на лечение.

По този начин ще бъде гарантиран достъпът на българските граждани до лекарствения продукт Molnupiravir за лечение на COVID-19.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с осигуряване на достъп на българските граждани до лекарствени продукти за лечение на COVID-19, както до края на настоящата, така и за следващата календарна година.

 

Пътят между пловдивските села Милево и Виница става общински

 

Пътят между пловдивските села Милево и Виница става общински, реши Министерският съвет като одобри промяна в списъка на общинските пътища, който се допълва с ново трасе. Пътят е с обща дължина 4,212 км и свързва пловдивските общини Садово и Първомай.

Промяната е по съвместно предложение на кметовете на двете общини. С решението на правителството се дава възможност на общинските администрации да възстановят техникоексплоатационното му състояние, за което имат проектна готовност и издадено разрешение за строеж за трасето.

Пътното трасе ще осигурява алтернативна и най-кратка връзка между двете общини и достъп на жителите на населените места до републиканската пътна мрежа, както и с общинската пътна мрежа.

Така ще бъде осигурена и безопасността за ползвателите на трасето, което и в момента е отворено за обществено ползване.

 

Одобрена е позицията на България по дело в Съда на ЕС, образувано по преюдициално запитване на Административен съд София-град

 

Правителството одобри позицията на Република България по Дело С-471/22 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд София-град по дело № 2296/2022 г. по описа на Административен съд София-град със страни Агенция „Пътна инфраструктура“ и ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013.

Главното производство по делото пред българския съд е образувано по жалба на Агенция „Пътна инфраструктура“ срещу писмо с per. № 04-25-100/29.12.21 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 (УО на ОПТ), с което на бенефициента е наложена финансова корекция в размер на 5% от стойността на Договор № РД-33-2 от 27.02.2012 г. с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 2, Участък Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+000 „.

Дело С-471/22 на Съда на Европейския съюз се отнася до Решение на Европейската комисия от 27.07.2021г. С(2021) 5793 за отмяна на част от приноса от Кохезионния фонд за Оперативна програма „Транспорт“ 2007 - 2013 по цел „Сближаване в България“, CCI2007BG161PО004. С решението е установено нарушение на чл. 44, пар. 2 и чл. 48, пар. 3 и 4 от Директива 2004/18/ЕО, допуснато във връзка с три договора за възлагане на обществени поръчки, както следва: „Проектиране и строителство на автомагистрала „С. лот.2“, публикувано в ОВ на ЕС под референтен номер 2012/S 41-066384; „Проектиране и строителство на път Е85 /1-5/ „К.-Подкова“, публикувано в ОВЕС под референтен номер 2011/S 11-016380; „Проектиране и строителство на Софийски околовръстен път“, публикувано в ОВЕС под референтен номер 2011/S 236-382227. Със същото решение е отменена сумата от 8 057 019,15 евро от приноса на бюджета на Европейския съюз за ОП „Транспорт“, равняваща се на 5% за разходите, декларирани за засегнатите операции.

България депозира писмени бележки по настоящото дело, за да защити позицията си, че посоченото решение на Европейската комисия е валидно, с оглед изискванията за обоснованост, мотивираност, пълнота и неедностранчивост на извършената проверка и принципа на добра администрация по чл. 41 от ХОПЕС, както и че Европейската комисия следва да установява, анализира и квалифицира всички правнозначими факти в производството, както и е направила в настоящия случай.

България застъпва позицията, че при влязъл в сила акт на Комисията за установяване на нередност и налагане на финансова корекция, националният компетентен орган следва да проведе процедура по възстановяване на неправомерно разходвани средства и националният съд, сезиран с жалба срещу акт за определяне на финансова корекция на национален компетентен орган трябва в рамките на пълен съдебен процес и с всички допустими от закона способи да установи и изследва правнозначимите факти и обстоятелства по спора, като даде дължимото правно разрешение.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕНКА ПЕРЕНОВСКА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДИМИТЪР ДИМИТРАКОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И НА СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА ФОНД „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“ В НАЦИОНАЛЕН ДЕКАРБОНИЗАЦИОНЕН ФОНД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2021 - 2027 Г.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ЗА 2022 Г. ЗА ПЕРИОДА МАЙ - ОКТОМВРИ 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УТВЪРДЕНИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2022 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕГИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ЕКИП ЕВРОПА В ПОДКРЕПА НА АФГАНИСТАНСКИТЕ БЕЖАНЦИ В ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН В РАЗМЕР 97 792 ЛЕВА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА В РАЗМЕР 234 700 ЛЕВА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМА АРХЕОЛОГИЧЕСКА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И НЕЙНИЯ УСТАВ И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРИЕМАНЕТО И ПОДПИСВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА НАДЕЖДНО, УСТОЙЧИВО И ПРИОБЩАВАЩО ЦИФРОВО БЪДЕЩЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА НИВО МИНИСТРИ НА КОМИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ПО ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 И 15 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. НА О. ГРАН КАНАРИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внасят: министърът на иновациите и растежа;

министърът на електронното управление

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 18 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи.

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 22 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 25 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА НАМАЛЕНИЕТО В ПРИХОДИТЕ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЗЕРВА ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БРЕКЗИТ.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „Е-ВЕЛОКС" ООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ" В ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАПСИДА, ОБЩИНА КУКЛЕН, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА „МАРИЦА"  ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ИНТЕРЛИНК ГРУП" АД И „ПРОФИЛИНК" ООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ЗАВОД ЗА АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ  ПРОФИЛИНК" В С. РАДИНОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА", ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИКС" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА СКЛАДОВА БАЗА ЛОГИСТИЧЕН ПАРК СОФИЯ" В С. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „КЦМ" АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ,,ТЕХНОЛОГИЧНО ИНТЕГРИРАНЕ КЪМ „КЦМ" АД" В ГР. КУКЛЕН.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА САМОКОВ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ГОЛФ ОКОЛ" ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК" В С. ГОРНИ ОКОЛ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗЛИХВЕНА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХРИСТО БОТЕВ“ АД – ГР. ВРАЦА, И НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ АД – ГР. ЛОВЕЧ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА МЕЖДУСИСТЕМНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕГИПЕТ И ГЪРЦИЯ (GREGY) С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРЕНОСА НА 3000 MW ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПРОИЗВЕДЕНА В ЕГИПЕТ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ).

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА  СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 884 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕДИИ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА 2022 - 2023 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК С ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-471/22 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД ПО ДЕЛО № 2296/2022 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД СЪС СТРАНИ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ И РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ“ 2007-2013.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията