EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 14.06.2023 г.

14.06.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

               

 

Правителството предлага бригаден генерал Радостин Илиев да бъде освободен поради навършване на пределната възраст за военна служба

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Радостин Илиев от длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“ и от военна служба, считано от 28.06.2023 година, поради навършване на пределната възраст за притежаваното военно звание.

 

Министерският съвет одобри позицията на България по дело С-165/23 пред Съда на ЕС с предприетите от страната мерки за предотвратяване разпространението на инвазивни чужди видове

 

Правителството одобри позицията на България по дело С-165/23 пред Съда на Европейския съюз. Делото е образувано по искане на Европейската комисия за това, че България не е изпълнила задълженията си по някои разпоредби от Регламент (ЕС) №1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.

Инвазивните чужди видове са растения и животни, които в резултат на човешка намеса са въведени случайно или умишлено в естествена среда, където обикновено не се срещат. Това има сериозни негативни последици за новата им среда. Те са една от петте основни причини за загуба на биологично разнообразие в Европа и света. Справянето с тях е важен аспект от целта на ЕС да спре загубата на биологично разнообразие, формулирана в Европейската зелена сделка и Европейската стратегия за биологично разнообразие до 2030 г.

В исковата си молба Европейската комисия твърди, че България не е  изпълнила задължението си да създаде система за наблюдение на инвазивните чужди видове, засягащи ЕС. По отношение на това твърдение страната ни представя аргументи в подкрепа на тезата, че с надграждането на съществуващата Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие е осигурено прилагането на това изискване.

Във връзка с второто твърдение на Комисията - че България не е изготвила планове за действие за пътищата за навлизане на инвазивните чужди видове, страната ни представя аргументи и привежда примери в подкрепа на позицията, че с предприетите мерки и извършените научни и административни дейности не само са постигнати конкретни резултати, но и в значителна степен са изпълнени ангажиментите на страната, свързани с предотвратяване на навлизането на територията ни на инвазивни видове. Информираме също за напредъка по разработването на планове за пътищата на въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове в България.  Плановете са в процес на финализиране  и предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

В одобрената от правителството позиция изрично се посочва, че и към настоящия момент България изпълнява заложените цели в Регламент (ЕС) № 1143/2014, а именно предотвратяване, намаляване и смекчаване на неблагоприятното въздействие върху биологичното разнообразие, причинено от навлизането и разпространението на инвазивни чужди видове на територията на ЕС.

 

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 20 юни 2023 г. в Люксембург.

В дневния ред на заседанието е предвидено обсъждане и одобряване от Съвета на Общ подход по предложението за Регламент относно възстановяването на природата. Като една от страните в Европейския съюз с най-богато и съхранено биологично разнообразие и с най-голям дял от територията, обхванат в мрежата Натура 2000, България подкрепя въвеждането на правно обвързващи цели на Съюза за възстановяване на природата и постигането на общ подход.

Министрите ще обменят мнения по предложението за Регламент за определяне на по-строги стандарти за емисиите на СО² от нови тежкотоварни превозни средства. България подкрепя инициативите за намаляване в световен мащаб на емисиите на СО², особено от автомобилния транспорт, който е основният сектор, генериращ високи нива на емисии на СО². Считаме, че на производителите следва да се осигури достатъчна гъвкавост при адаптирането на технологиите в реалистични срокове, за да се управлява преходът към използване на превозни средства с нулеви емисии по икономически ефективен начин, който запазва конкурентоспособността и водещите позиции на европейската автомобилна индустрия.

Предвижда се провеждане на дискусия и по предложението за Директива, относно качеството на атмосферния въздух. България споделя необходимостта от полагането на допълнителни усилия за подобряване на качеството на атмосферния въздух. При определянето на новите изисквания трябва да бъде намерен правилният баланс между ниво на амбиция и постижимост на целите в рамките на реалистични срокове, което ще бъде гаранция за устойчиви промени.

 

Правителството се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 30 май 2023 г. в Брюксел, Белгия.

Основен акцент на заседанието беше ситуацията на селскостопанските пазари, породена от войната в Украйна. В позицията на страната се посочи, че България е солидарна с Украйна, но не следва да се поставят под риск конкурентоспособността и оцеляването на земеделските производители. Във връзка с настоящата ситуация на пазара у нас и в другите държави членки на предна линия е необходимо да бъде намерено устойчиво решение в дългосрочен план, за да се гарантира конкурентоспособността на европейските земеделци и нормализиране на пазара. България счита, че при активирането на извънредна мярка следва да бъде предоставена възможност на държавите членки да определят категориите бенефициенти, методиката и критериите за предоставяне на финансова помощ, както и да бъде осигурен облекчен режим на прилагане, с максимално опростени процедури и бърз механизъм за получаване на помощта. В страната също така се установява ясна тенденция на затруднения и в сектора на млякото и млечните продукти, както и при пчелния мед, но също и в останалите подсектори на животновъдството.

Страната ни посочи, че коридорите на солидарността имат изключителното значение, но е необходимо те да изпълняват своите функции, както и да се положат усилия за намиране на алтернативни маршрути, вкл. други видове транспорт. Решенията за предоставяне на подкрепа трябва да се базират на обективни факти при спазване на принципа за прозрачност. България и другите засегнатите страни в региона подчертаха необходимостта от удължаване на извънредните ограничителни мерки и след 5-и юни 2023 г. по силата на новия Регламент за автономните търговски мерки. Страната ни посочи още, че е необходимо Комисията да наблюдава вноса и на други чувствителни продукти е оглед предотвратяване на нови сътресения в регионален мащаб. Изразено бе очакване, че солидарност ще бъде проявена и към източноевропейските фермери.

На заседанието бе обсъдено предложението на Хърватия за промени на настоящи търговски практики, свързани с търговията със замразени продукти, в частност замразено месо. Запознаването на потребителите с продължителността на периода, в който могат да съхраняват различните видове замразено месо, може да предотврати хранителни отравяния и други опасности, свързани с безопасността на храните. България подкрепя предложението и счита, че следва да се предприемат подходящи дейности за регулиране на въпроса със срока на годност на замразеното месо на ниво ЕС.

Друга тема, по която европейските земеделски министри обмениха мнения, е предложението за Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки и аспектите на законодателното предложение, свързани с безопасността на храните и разхищенията на храни. За България е приоритетно премахването на опасните и вредните вещества и насърчаване на повторната употреба на опаковките да бъде съпътствано от обезпечаване на проследимостта, като се отчита и въздействието на вредните вещества върху човешкото здраве и околната среда.

Земеделските министри в Съюза обсъдиха и темата за споразумение за свободна търговия EC-Австралия. България счита, че стремежът към балансираност в търговските преговори ще доведе до ползи не само за сраната, но и за ЕС. При внос на селскостопански стоки в Съюза от трети страни следва да бъдат спазвани идентични на високи стандарти на ЕС, с които европейските производители се съобразяват, в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и ветеринарните изисквания. За България ключова остава защитата на продукти с географски означения на територията на Австралия.

 

Министерският съвет одобри позицията на България по дело от Европейската комисия

 

Министерският съвет одобри проект на позицията на Република България по Дело С- 206/23 от Европейската комисия срещу Република България, пред Съда на Европейския съюз. Делото е образувано въз основа на Договора за функциониране на Европейския съюз във връзка с нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/2001 от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в националното законодателство.

В позицията на България е представена фактическата обстановка, като се посочва, че с цел транспониране на изискванията на Директивата е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ). С Решение на Министерския съвет от 8 март 2023 г. проектът е внесен за разглеждане от 49-то Народно събрание и е приет на първо четене.

В позицията се посочва, че Директивата в значителна степен е въведена в българското законодателство. Нетранспонирането в срок на някои от разпоредбите й се дължи на нестабилната политическа обстановка и липсата на продължително действащ законодателен орган, който следва да приеме предложения проект на ЗИД на ЗЕВИ.

С позицията на България се отправя молба към Съда да отхвърли предявения иск от Комисията в частта му относно искането страната ни да бъде осъдена да заплати имуществена санкция, както и да определи претендираната еднократно платима сума в минимален размер.

 

Одобрена бе позицията на България за участие в редовното заседание на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации, енергетика”, част „Енергетика”, което ще се проведе в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург, на 19 юни 2023 г.

По време на заседанието се очаква да бъде постигнат общ подход по предложенията от пакета със законодателни предложения за подобряване модела на пазара на електроенергия на ЕС. Пакетът включва предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/943 и (ЕС) 2019/942, както и на директиви (ЕС) 2018/2001 и (ЕС) 2019/944 с цел подобряване на структурата на пазара, както и предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 и Регламент (ЕС) 2019/942 с цел подобряване на защитата на ЕС срещу манипулиране на пазара.

Законодателните предложения са разработени при отчитане на ситуацията с високите цени и нестабилността на пазарите на електроенергия през изминалите две години. Те обхващат три направления - защита на потребителите, повишаване на стабилността и предвидимостта на разходите за енергия, както и стимулиране на новите инвестиции в енергийния сектор.

С одобрената позиция, българската страна изразява принципна подкрепа за постигането на общ подход на Съвета по двете законодателни предложения, с оглед очертаване предварителната позиция, която да послужи за основа при подготовката за преговори с Европейския парламент.

В края на заседанието Комисията ще информира за развитието във външните отношения на ЕС в областта на енергетиката и за подготовката за зимния период 2023 - 2024 г. Испания ще представи работната програма на предстоящото Испанско председателство на Съвета на ЕС, Литва ще обърне внимание на въпроса за ядрената безопасност във връзка с беларуската АЕЦ, а от своя страна Кипър ще информира за изграждането на АЕЦ „Аккую” на южното крайбрежие на Турция.

 

Отчуждават се имоти и части от имоти за на автомагистралата „Русе - Велико Търново“

 

С решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждането на автомагистрала „Русе - Велико Търново“.

Терените попадат в три отсечки с обща дължина малко над 19 километра по трасето на участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла. Те са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Подлежащите на отчуждаване имоти се намират в землищата на селата Ценово и Долна Студена, община Ценово, област Русе.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на 30 май 2023 г.

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 30 май 2023 г. в Брюксел. България бе представена на ниво заместник-министър на външните работи.

Съветът стартира подготовката на редовното заседание на Европейския съвет на 29-30 юни 2023 г., като проведе дискусия по проект на анотиран дневен ред, включващ темите: Украйна; Икономика; Сигурност и отбрана; Стратегическа дискусия по Китай и подготовка на Срещата на върха EC-Общност на държавите от Латинска Америка и Карибите. Под т. „Други въпроси“ държавните и правителствените ръководители ще бъдат запознати с напредъка по прилагането на заключенията от февруарския Европейски съвет в частта Миграция. Председателят на Европейския съвет ще информира относно предстоящата подготовка на Стратегическия дневен ред на ЕС за периода 2024 г. - 2029 г.

СОВ проведе изслушване по процедурата по чл.7(1) от ДЕС по отношение на Полша и Унгария в областта на върховенството на правото.

Под точка „Разни“ Франция и Германия призоваха за напредък и провеждане на нова дискусия по реформата на изборното законодателство на ЕС с цел ускоряване на процеса.

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 16 юни 2023 г. в Люксембург.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени законодателният пакет „ДДС в цифровата ера“ и законодателните предложения на ЕК по прегледа на рамката за икономическо управление в ЕС.

Съгласно дневния ред се очаква да бъде прието решение за изпълнение на Съвета в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост, с което ще бъде одобрено изменението на плана за възстановяване и устойчивост на Естония.

В рамките на Европейския семестър ще бъдат одобрени препоръките на Съвета относно Националните програми за реформи за 2023 г. и ще бъдат предоставени становища на Съвета относно актуализираните Конвергентни програми / Програми за стабилност.

Участниците в заседанието ще проведат регулярната дискусия относно икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна.

 

Министерският съвет прие промени, свързани с работата на регистър

 

Правителството прие Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с преминаването на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) към Агенцията по вписванията и цялостната електронизация на регистъра.

Гласуваните днес изменения на постановления на Министерския съвет предвиж­дат преминаването на регистъра да се реализира от 1 юли 2023 г.

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.

Внася: министърът на отбраната

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-165/23, ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБРАЗУВАНО ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД ПРЕДЯВЕНА ИСКОВА МОЛБА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 258 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 ЮНИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 30 МАЙ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-206/23 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на енергетиката

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 ЮНИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на енергетиката

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА „РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, УЧАСТЪЦИ „РУСЕ-БЯЛА“ И ОБХОД НА ГРАД БЯЛА ОТ КМ 0+500 ДО КМ 76+040“, В УЧАСТЪК „ОБХОД НА ГР. БЯЛА“ ОТ КМ 49+497 ДО КМ 58+122, ОТ КМ 59+253 ДО КМ 65+435 И ОТ КМ 65+435 ДО КМ 69+696, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

министърът на финансите

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ПРОВЕДЕНО НА 30 МАЙ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председател и министър на външните работи

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 16 ЮНИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на финансите

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на правосъдието