EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 12.08.2020 г.

12.08.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството одобри доклад на междуведомствената комисия за експортен контрол

 

Правителството одобри доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба за 2019 г.

Докладът съдържа анализ на дейността на Комисията за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г., както и информация за издадените разрешения и удостоверения, за осъществения износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната (ПСО) и на изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ) през този период. Също така информира за състоянието на системата за експортен контрол на България, както и за изпълнението на международните ангажименти на страната ни в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжията за масово унищожение.

Прозрачността и предоставянето на информация е сред основните принципи, приети от международните организации и режими в тази област. Докладът се публикува на интернет страницата на Междуведомствената комисия, каквато е практиката през последните години.

 

Правителството одобри индикативно финансово разпределение по оперативните програми 2014 - 2020 г.

на средствата от новия инструмент на ЕС - REACT-EU, в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата,

предизвикана от пандемията от COVID-19

 

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 - 2020 г. на средствата от ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Инструментът REACT-EU е част от Плана за възстановяване на Европа, по който лидерите на държавите членки на ЕС постигнаха съгласие в рамките на Европейския съвет 17-21 юли. Бюджетът на Инструмента възлиза на 47,5 млрд. евро, като индикативният размер на средствата за България е 656 млн. евро, или 1,283 млрд. лева. Окончателното финансово разпределение следва да е налично през октомври тази година. Държавите членки могат да използват средствата от този Инструмент за мерки в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в регионите, чиято икономика и работни места са били по-силно засегнати. Допустимо е и увеличаване на средствата по програмите по линия на Фонда за европейско подпомагане за най-нуждаещите се лица.

Инструментът се разглежда като естествено продължение на Инициативата за инвестиции в отговор на коронавируса, която мобилизира средства от националните оперативни програми за борба с COVID-19 и преодоляване на социално- икономическите последици от кризата.

 

Определена е таксата за вписване в публичния регистър на лицата, предоставящи услуги за обмяна между виртуални валути

и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

 

Министерският съвет прие постановление за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. Промяната е свързана с определяне на такси в размер на 50 лв. за вписване в новосъздадения публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Допълнението е свързано с измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с които се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. По този начин в кръга на задължените да прилагат предвидените в закона мерки бяха включени лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. Целта на вписването на тези лица в публичен регистър към Национална агенция за приходите е да се повиши прозрачността по отношение на тяхната дейност и да се създаде възможност за ефективен контрол по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Законът предвижда вписването в регистъра да се извършва при условия и ред, определени в наредба на министъра на финансите, като за това да се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. Със средствата ще се обезпечи финансово поддържането на регистъра при минимални разходи за подлежащите на вписване лица.

С приетото Постановление се променя и чл. 8 от Тарифа № 12 с оглед прецизиране и актуализиране на ползваната терминология.

 

Правителството одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели

на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 г.

 

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 30 юни 2020 г. е положително в размер на 1 612,7 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 099,2 млн. лв. и по европейските средства в размер на 513,5 млн. лева.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2020 г. са в размер на 21 430,8 млн. лв. или 48,3 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално с 855,1 млн. лева. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1 274,1 млн. лв. (6,0 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 419,1 млн. лв. (36,4 %), сравнени с края на юни 2019 година. Приходите се забавят вследствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с COVID-19.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 056,9 млн. лв., което представлява 48,9 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 3 169,6 млн. лв. или 48,2 % от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 7 879,9 млн. лв., което е 48,3 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 5 206,5 млн. лв. или 48,9 % от планираните. Намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие разпространението на COVID-19, както и спадът на цената на суровия петрол, продължават да влияят негативно върху приходите от данъка. Приходите от акцизи възлизат на 2 546,4 млн. лв. (46,7 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 104,2 млн. лв. или 55,6 % от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 694,1 млн. лв. или 57,4 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5 313,4 млн. лв., което представлява 49,2 % от разчетените за годината. Неданъчните приходи са в размер на 2 803,7 млн. лв., което представлява 41,3 % от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 570,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2020 г. възлизат на 19 818,1 млн. лв., което е 41,4 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юни 2019 г. бяха в размер на 19 062,5 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за персонал и други. Нелихвените разходи са в размер на 18 766,1 млн. лв., което представлява 41,2 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни 2020 г. са в размер на 17 371,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 380,4 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 14,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 363,4 млн. лв. или 50,1 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 688,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2020 г. е 9,89 млрд. лв., в т.ч. 9,84 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет предоставя правото на управление върху имот - публична държавна собственост на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана. Имотът се намира на бул. „Марин Дринов“ № 2 в гр. Монтана и представлява самостоятелен обект с площ 437.00 кв. м на третия етаж в административна сграда, съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. По този начин ще бъде осигурен допълнителен сграден фонд за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана, в т.ч. и на склад за веществени доказателства.

На община Поморие се прехвърля собствеността върху имот - частна държавна собственост, намиращ се на ул. „Патриарх Евтимий“ № 5 в гр. Поморие. Имотът е с площ 431 кв. м и представлява терен със сгради в него, с обща площ 141 кв. м. Общината ще го използва за създаването на общински литературен център „Яворов“ за провеждане на безплатни образователни, културни и младежки дейности.

Съгласно друго правителствено решение, се увеличава капиталът на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, гр. Бургас, със стойността на непарична вноска, представляваща поземлен имот с площ 5 871 кв. м., застроена и незастроена площ, ведно със застроените в имота два броя сгради с обща застроена площ 954 кв.м. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез записване на нови дялове, които ще се придобият от българската държава чрез министъра на отбраната, на стойност равна на стойността на имотите.

Министерският съвет взе решение за обявяване на имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост и за апортиране му, заедно е движими вещи в него, в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София. Имотът се намира в гр. София, ул. „Париж“ № 11А и е с площ от 703 кв. м, ведно с две административни сгради и движимите вещи, находящи се в тях. Така се увеличава капиталът на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чрез записване на нови акции от страна на държавата. С предоставянето на имота и движимите вещи на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София дружеството се обезпечава със сграден фонд за помещаване на неговата администрация.

 

България и Еквадор подписаха споразумение за визови облекчения

 

Министерският съвет утвърди Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Еквадор за освобождаване от изискванията за визи за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти. Споразумението беше подписано на 9 юни в София.

В документа се предвижда притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти да бъдат освободени от изискването да притежават виза за краткосрочно пребиваване. Така те ще могат да влизат, излизат, преминават транзит или да пребивават за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни на територията на другата страна.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 20 юли в гр. Брюксел, Белгия. Германското председателство представи своята работна програма в областта на земеделието и рибарството. Основен приоритет ще бъде постигането на общ подход на Съвета по пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), като амбицията на Председателството е той да бъде одобрен през октомври 2020 г.

Председателството ще работи интензивно и по Заключения на Съвета относно Стратегията „От фермата до трапезата“, както и в областта на хуманното отношение към животните и етикетирането на храните. По време на заседанието Европейската комисия отново изтъкна, че е важно целите и приоритетите на Стратегията „От фермата до трапезата“ да бъдат включени в бъдещите Национални стратегически планове по ОСП. Министрите приканиха ЕК да публикува своите препоръки възможно най-скоро и поставиха под въпрос техния задължителен характер. Призоваха за прозрачност, субсидиарност и структуриран диалог в процеса на одобрение на Стратегическите планове. Страната ни изрази позиция, че реализацията на амбициозните цели зависи в голяма степен от осигуряването на достатъчен допълнителен финансов ресурс и максимална гъвкавост, съобразно конкретните специфики и потребности на национално ниво.

По отношение на зелената архитектура на бъдещата ОСП след 2020 г., Република България заяви, че задължителността на екосхемите за държавите членки остава един от основните политически елементи, които следва да се разглеждат в неделима цялост с останалите чувствителни въпроси по пакета за Реформата на ОСП. В тази връзка България настоя за постигане на по- амбициозен компромис и по отношение на схемите за подпомагане, които водят до икономическа и социална устойчивост на сектора, а именно обвързаната подкрепа и преходната национална помощ.

Българската делегация информира Съвета за Съвместна декларация на министрите на земеделието на Полша, България, Румъния, Словакия и Унгария, относно ситуацията на пазара на пчелен мед. Чрез нея те настояват ЕК да реши проблема със системното внасяне в ЕС на мед на изключително ниски цени и насочи вниманието към тревожната ситуация в сектора, който беше изправен пред сериозни предизвикателства още преди кризата с COVID-19.

Министерският съвет одобри също така резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, която се проведе на 16 юли. Германското председателство на Съвета постави на дневен ред две ключови теми, свързани с овладяването на пандемията от COVID-19 в ЕС: укрепване на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и гарантиране на доставките на лекарствени продукти в ЕС. В рамките на първата сесия беше изказана висока оценка за приноса на ECDC за справяне с настоящата пандемия. Беше отбелязано, че ситуацията в рамките на ЕС се подобрява, но през зимата се очаква да има едновременно присъствие на новия коронавирус и грипни вируси. По отношение на втората тема беше заявена принципна подкрепа за осигуряване на независимост на ЕС от производството на активни фармацевтични съставки в трети страни. Регулаторното сътрудничество и съвместните инспекции за добра производствена практика бяха оценени високо, като редица държави членки подкрепиха и обмена на данни за недостиг на лекарствени продукти.

 

Правителството определи концесионери на морските плажове „Къмпинг Градина“,

„Поморие - юг“, „Обзор - Мотела“ и „Дюни“

 

„Къмпинг Южен Бряг“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Къмпинг Градина“, община Созопол, област Бургас. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 7 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 9,00 на сто. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 90 758,57 лв. без ДДС. Инвестициите, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията са в размер на 231 295 лв. с ДДС.

За концесионер на морски плаж „Поморие - юг“, община Поморие, област Бургас е определен „ИТ МАРИНА БРЯГ“ ЕООД. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя 1 бр. чадър на цена в размер до 10 лева с ДДС и 1 бр. шезлонг на цена в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определено съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 7,10 на сто. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 200 663,89 лв. без ДДС. Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията са в размер на 206 890,80 лв. с ДДС.

„БИЙЧ РЕВЮ“ ООД е определен за концесионер на морски плаж „Обзор - Мотела“, община Несебър, област Бургас. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя 1 бр. чадър на цена в размер до 10 лева с ДДС и 1 бр. шезлонг на цена в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4,9 на сто. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 115 339,63 лв. без ДДС.

За концесионер на морски плаж „Дюни“, община Созопол, област Бургас, е определен „Дюни“ АД. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 11,40 на сто. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 148 739,80 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж е в размер на 78 722 лв. с включен ДДС.

 

Правителството актуализира Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди

 

Правителството актуализира Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди на Република България. Основната му цел е да се намалят рисковете и въздействието от употребата на пестициди. Планът цели и насърчаване на интегрираното управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи.

В него са посочени основните законодателни изисквания в областта на растителната защита и по-специално за продажбата и правилната употреба на продуктите за растителна защита.

За определяне на напредъка, свързан с изпълнението на Националния план, са използвани измерими количествени показатели.

 

Правителството одобри законопроект за промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Законопроектът създава възможност за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв, като всеки български гражданин до 40 г., по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, може да служи във въоръжените сили за срок до 6 (шест) месеца. Осигурява се възнаграждение, здравно и социално осигуряване при изпълнение на договор за срочна служба в доброволния резерв. Наличие на договор и даване на статут на срочна служба в доброволния резерв за срока на договора, ще доведе до повишаване на интереса и ангажираността на българските граждани към тяхната подготовката за защита на Отечество. С увеличаване броя на български граждани с военна подготовка ще се подобри възможността за попълване на запаса на въоръжените сили.

Открива се възможност за по-гъвкав подход и разширяване на обучението на българските граждани в етапите на средното образование за придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили.

Дава се статут и оперативна самостоятелност на Централно военно окръжие като самостоятелно юридическо лице, което ще способства за по- пълно изпълнение на функциите и задачите му, свързани с изпълнение на разпоредбите от ЗРВСРБ.

Създават се условия за повишаване на способностите за оповестяване, осигуряване и доставяне на запасни и техника-запас за военните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ.

Ще се увеличат възможностите на въоръжените сили за комплектуване на контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната с необходимите специалисти, изпълняващи договор за служба в доброволния резерв.

С увеличаване на годините за водене на отчет на запасните, както и на служителите от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ ще се подобрят мобилизационните способности на страната и ще се повиши готовността на въоръжените сили за защита на Отечеството чрез ефективно използване на тези български граждани, съобразно специфичната им подготовка.

Доброволните резервисти ще се използват по-ефективно за срока на договора, чрез въвеждане на изискване от 2 години до навършване на пределна възраст за прием на служба в доброволния резерв.

Работодателите ще имат възможност да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците/служителите си и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв.

 

Допълва се Правилникът за издаване на българските документи за самоличност

 

С приетото от правителството изменение и допълнение на Правилника за издаване на български документи за самоличност се прецизират правилата за признаване на телковите решения.

По този начин се постига намаляването на административната и финансовата тежест на лица, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК/.

 

„Морска администрация“ ще осъществява надзор на пазара на морско оборудване

 

Изпълнителна агенция „Морска администрация” ще осъществява надзор на пазара на морско оборудване, според одобрените днес промени в Кодекса на търговското корабоплаване. Въвеждането на специален ред за надзор цели предотвратяване на замърсяването на околната среда, както и на инциденти, свързани с използването на морско оборудване, което не е в съответствие с нормативните изисквания.

Сред основните цели на промяната е и осигуряването на лоялна конкуренция и недопускането на случаи на изкривяване на пазара на морското оборудване.

 

Приет е Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

 

Правителството одобри Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги. Създаването й като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги е регламентирано в Закона за социалните услуги, който е в сила от 1 юли 2020 г. С Устройствения правилник се определят дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията.

Агенцията ще контролира спазването на стандартите за качество на социалните услуги и изискванията на закона, спазването на правата на потребителите и разходването на средства от държавния бюджет. В резултат от въведения със Закона за социалните услуги мониторинг на социалните услуги на национално ниво Агенцията за качеството на социалните услуги ще изготвя ежегоден анализ на състоянието и ефективността на услугите.

Агенцията ще лицензира частните доставчици на социални услуги, като ще може да извършва и проверки на място на посочени от кандидатите обстоятелства. Тя ще извършва проверки на местата, в които се предоставят и управляват социални услуги, включително и задължителна първа проверка на новосъздадена от община или новолицензирана от частен доставчик социална услуга до 6 месеца от стартирането й.

Агенцията се създава в рамките на щатната численост в системата на Министерството на труда и социалната политика, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет. Щатната численост на агенцията е 79 души.

 

Кабинетът разреши отново на Фонда на фондовете да участва в алтернативни инвестиционни фондове

 

Правителството препотвърди съгласието си за участие на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете - ФнФ) в алтернативни инвестиционни фондове. Настоящото разрешение на Министерския съвет е съобразено с новия Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия. То е необходимо за осигуряване на навременно, ефективно и законосъобразно изпълнение на дяловите инструменти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014- 2020.

ФнФ има разрешение от 26 юли 2019 г., дадено на основание на вече отменен нормативен акт. Въз основа на него дружеството участва в три алтернативни инвестиционни фонда за прилагане на финансови инструменти.

Алтернативният инвестиционен фонд е търговско дружество, учредено съвместно от ФнФ - като публичен инвеститор, и частни инвеститори. Фондът се управлява от финансов посредник, избран чрез обществена поръчка. В съответствие с инвестиционната стратегия към финансовото споразумение между ФнФ и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 чрез алтернативни инвестиционни фондове се реализират пет инструмента за дялови и квази-дялови инвестиции. Общият публичен ресурс, заделен за тази цел, е приблизително 150 милиона евро.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала. Правата на държавата в него се упражняват от министъра на финансите. Фондът управлява финансовите инструменти, които се прилагат по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България.

 

За стаж за пенсия ще се признава периодът на грижи за деца с право на чужда помощ и с по-малко от 90% степен на увреждане

 

Времето, през което са полагани грижи за човек с право на чужда помощ ще се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, независимо от степента на увреждането му. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.

Новите текстове са свързани с по-рано направени и влезли в сила промени в Кодекса за социално осигуряване. До 31 декември 2019 г. за стаж за пенсия се признаваше времето, през което са полагани грижи за човек с право на чужда помощ с най-малко 90% степен на увреждане. От 1 януари 2020 г. това право имат и родители и роднини на деца с право на чужда помощ и с по-ниска степен на увреждане.

С новите разпоредби се регламентира, че разпореждането за отпускане, отказ за отпускане, изменение, спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсии и добавки, както и за възстановяване на неоснователно изплатените суми за пенсии се връчва лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или на съответния адрес по реда на Административнопроцесуалния кодекс, или по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

От 6 януари 2020 г. НОИ се включи ефективно в системата за електронен обмен на данни между институциите за социално осигуряване в ЕС. С въвеждането на електронния обмен на социалноосигурителна информация между компетентните институции на държавите - членки, документите за удостоверяване на осигурителен стаж/доход ще постъпват електронно чрез националното приложение, като прикачени файлове към съответното заявление за пенсия. Това ще замени текущия обмен на документи на хартия. В тази връзка се предлагат промени, които водят до намаляване на административната тежест за лицата, работили в съответните страни, които подават документи за отпускане на пенсия. Прецизират се и действащи разпоредби от наредбата, свързани със създаването и воденето на пенсионните досиета, със служебното преизчисляване на пенсиите и др.

 

Приети са промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

 

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, с които разпоредбите й се привеждат в съответствие е промяна в Кодекса за социално осигуряване, приета със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

С измененията се гарантира непротиворечиво тълкуване на разпоредбите, свързани с възможността лицата да подават заявление за отпускане на обезщетение за безработица на хартиен носител при регистрация в бюрото по труда. По този начин се намалява административната тежест и се подобрява административното обслужване на гражданите.

Създава се унифицирано заявление, с което всички правоимащи лица по Наредбата заявяват желание за отпускане на парично обезщетение за безработица, декларират обстоятелства, свързани със спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица, или промяна на платежната сметка.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на три министерства

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2020 г. в размер до 403 700 лв., необходими за осигуряване създаването на териториални звена на Главна дирекция „Инспекторат по опазване на културното наследство“ - Регионални инспекторати по опазване на културното наследство във всеки от регионите за планиране от ниво 2 по смисъла на Закона за регионалното развитие.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват по бюджета на Министерството на културата за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Правителството одобри допълнителни разходи и по бюджета на Министерство на отбраната за 2020 г. Средствата в размер на 8 660 000 лв. са за изграждане на корпус към Клиниката по инфекциозни болести в МБАЛ-София ВМА, извършване на основен ремонт на Отделение инфекциозни болести в МБАЛ-Сливен ВМА, включително и изграждане на външен асансьор на отделението, закупуване на съвременна медицинска апаратура и преоборудване на операционните зали в МБАЛ-София ВМА за предотвратяването на разпространението на COV1D-19.

Допълнителни разходи са одобрени и по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. Средствата в размер до 840 000 лв. ще бъдат предназначени за изграждане на спортно съоръжение в дворното място на ОУ „Отец Паисий“ в с. Тополово, община Асеновград. Същото ще може да бъде използвано както за физкултурен салон, така и за тренировки на отбори. Целта на исканото финансиране е развитие на спорта в най-голямото след Асеновград населено място на територията на общината, тъй като в с. Тополово и в околните населени места няма изградена спортна база, която да отговаря на съвременните изисквания за упражняване на спорт. По този начин ще бъдат подкрепени превенцията и намаляването на тютюнопушенето сред младите хора, употребата на алкохол и наркотици, както и преодоляването на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите, последица от недостатъчната двигателна активност.

 

Правителството отпусна допълнителни 4,3 млн. за доставка на противоградови ракети

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 4,3 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за доставка на 6000 противоградови ракети.

С отпуснатите средства ще се осигури възможност за осъществяване на активни въздействия върху градовите процеси. Целта е превенция на щетите от градушка върху земеделската продукция и да се намали размерът на загубите на земеделските стопани.

 

Одобрени са допълнителни средства по бюджетите на общините Кюстендил и Етрополе за 2020 г.

 

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на община Кюстендил за 2020 г. в размер на 6 млн. лв. От тях 3 млн. лв. са предназначени за ремонт на уличната мрежа, като останалите са за основен ремонт на сгради и съоръжения на Спортен комплекс „Осогово“, Кюстендил.

По бюджета на община Етрополе са одобрени 1, 1 млн. лв., от тях 500 хил. лв. за ремонт на уличната мрежа и 600 хил. лв. за възстановяване на търговска чаршия „Малки пазар“ - част от Архитектурен ансамбъл „Площад малък пазар“, Етрополе.

Необходимите средства за общината ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности

по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер 16 586 976 лв. по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

Със средствата ще се изграждат учебни центрове, в които пространствата ще бъдат оборудвани с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на СТЕМ-науките. Освен образователна среда, ще се инвестира и в създаване на учебно съдържание, въвеждане на иновативни методи на преподаване, организация и управление на училищните процеси.

С Постановлението се одобряват средства по две дейности според броя на учениците в училището.

12 617 955 лв. са предвидени за реализиране на одобрените проекти на 45 общински училища по дейност I „Големи проекти”.

Финансирането за едно училище може да е до 300 000 лв. и е предназначено за училища с над 300 ученици, където ще се изграждат центрове за млади изследователи, центрове за технологии в креативните индустрии, центрове за дигитални създатели, изследвания, иновации и др.

3 969 021 лв. се предоставят на одобрените проекти на 83 общински училища по Дейност II „Малки проекти”. Всяко училище с до 300 ученици може да кандидатства с проект до 50 000 лв.

Предвидено е със средствата да се трансформират малки по мащаб физически пространства - една или две класни стаи или отделни кътове, като се изграждат „работилници”, изследователски лаборатории, класни стаи за креативни дигитални създатели и др.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 2 532 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. Предвидените средства са за капиталови разходи и са предназначени за дофинансиране на Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. С посочените по-горе средства ще се дофинансира закупуването, доставката, гаранционното и сервизно обслужване на 42 броя линейки с повишена проходимост (тип В), окомплектовани с необходимото оборудване и апаратура.

С други три правителствени постановления се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер съответно на 2 454 000 лв., 2 000 000 лв. и 5 790 000 за държавни лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества, за капиталови разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.

 

Семейства с деца могат да получават месечна помощ при затворени детски градини и училища

 

Семейства с деца до 14 години ще имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които отглеждат сами децата си. Това реши правителството с приемането на промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. За прилагането на новата мярка за подкрепа на работещи родители за преодоляване на негативните последици от Ковид-19 правителството ще осигури 85 млн. лв.

За семейства с едно дете размерът на месечната помощ ще е равен на минималната работна заплата – 610 лв. до края на 2020 г. За семейства с две и повече деца помощта ще е 150 на сто от минималната заплата или 915 лв. до края на 2020 г. Помощта ще се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията от коронавируса.

Право на новата помощ ще имат и семействата, в които двамата или единият от родителите са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или в случай, че размерът на обезщетението е по-малък от минималната заплата. Месечна помощ ще могат да получат и семейства, в които двамата или единият от родителите се самоосигуряват, но не могат да работят поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация, следва да бъде по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).

Месечната помощ ще се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца, спрямо които е предприета временна мярка за закрила по Закона за закрила на детето, ако семействата отговарят и на другите условия за отпускане на помощта.

 

Правителството одобри допълнително 100 милиона лв. за студентски общежития и стипендии

 

Министерският съвет отпусна допълнително 100 милиона лева по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, както и за увеличаване на студентските стипендии.

Очаква се с допълнителните средства да се осигури достъпът до висше образование и да се повиши качеството му, както и – да се подобрят социално-битовите условия на студентите.

Отпускането на допълнителни средства за стипендиите ще даде възможност за увеличение на индивидуалния им размер. Промените ще бъдат реализирани, съгласувано и с Националното представителство на студентските съвети.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМС­ТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕКСПОРТЕН КОНТРОЛ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОРЪЖИЯТА ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИ­КАТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНДИКАТИВНО ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014 - 2020 Г. НА СРЕДСТВА­ТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ПОДКРЕПА НА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОС­ЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, И ПОДГОТОВКА ЗА ЕКОЛОГИЧНО, ЦИФРОВО И УСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВА­НЕ НА ИКОНОМИКАТА (REACT-EU).

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ЕООД - БУР­ГАС, С НЕПАРИЧНА ВНОСКА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕ­БЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА - МОНТАНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ПОМОРИЕ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕ­ПУБЛИКА ЕКВАДОР ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВИЗИ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, СЛУЖЕБНИ И ОФИЦИАЛНИ ПАСПОРТИ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВ­РОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВА­НЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНА НА 16 ЮЛИ 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 20 ЮЛИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КЪМПИНГ ГРАДИНА“, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ПОМОРИЕ – ЮГ“, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИ В РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ОБЗОР - МОТЕЛА”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ДЮНИ”, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

ВНАСЯ: ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗ­ДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛ­НИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ” ЕАД - СОФИЯ, В АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ОТ 2002 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА АПОР­ТИРАНЕ НА ИМОТ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ В КАПИТАЛА НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕ­НИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИ НА ОБЩИНИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА”.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РАЗМЕР НА ДО 100 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА САНИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

     35. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването