EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 10.03.2021 г.

10.03.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Министерският съвет одобри Годишен доклад за 2019 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнение на Националната здравна стратегия 2020

 

Правителството одобри Годишен доклад за 2019 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнение на Националната здравна стратегия 2020. Документът представя състоянието и тенденциите в основните показатели, характеризиращи общественото здраве през 2019 г. Средната продължителност на живота продължава да се увеличава и достига 74.9 г. Отчита се трайна тенденция за намаляване коефициента на детската смъртност, която през 2019 г. бележи най-ниското ниво в история на демографската статистика - 5.6 на 1 000 живородени деца. За сравнение през 2000 г. детската смъртност е 13.3 %о, а през 2010 г. - 9.4 %о.

Коефициентът на общата смъртност е 15.5 на 1 000 души, като смъртността при мъжете е по-висока, отколкото при жените, както и тази в селата спрямо градовете. Запазва се структурата на умиранията по причини, като водещи продължават да са болестите на кръвообращението и новообразуванията. Както в ЕС, така и в България налице са негативните промени във възрастовата структура на населението. Запазва се тенденцията за намаляване на раждаемостта - коефициентът на общата раждаемост е 8.8 %о, при коефициент за европейските страни (9.7 %о).

През 2019 г. заболяемостта от злокачествени новообразувания достига 434.9 %ооо. България все още е с по-ниски стойности по този показател в сравнение със страните от ЕС, където коефициентът е 572.9%ооо.

В доклада са представени и дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол, изпълнението на имунизационния календар, програмите и проектите в областта на общественото здраве. Разгледани са рисковите фактори тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност. Основно предизвикателство за здравето на гражданите остават хроничните незаразни болести, които са основна причина за смърт и намалена работоспособност.

 

Одобрен е Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2019 г., изготвен от Агенцията за публичните предприятия и контрол

 

Правителството одобри Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2019 г., изготвен от Агенцията за публичните предприятия и контрол на основание Законът за публичните предприятия.

Законът бе приет през септември 2019 г., по силата на който бе създадена Агенцията за публичните предприятия и контрол, която да осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия и съоветно да наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.

Годишният обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2019 г. е изготвен при съобразяване на нормативните изисквания и съдържа преглед на резултатите от дейността на всички публични предприятия, категоризирани като "големи" и анализ на дейността на предприятията по сектори.

Като резултат от одобряването от Министерския съвет на доклада ще се постигне повишаване на прозрачността на дейността на публичните предприятия и на техните ръководства.

 

Общинският културен институт „Топлоцентрала" се преобразува в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала"

 

Правителството прие Постановление за преобразуване на Общинския културен институт „Топлоцентрала" в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала".

Регионалният културен институт ще подпомага културни организации и творци, упражняващи свободни професии като ще създава, представя и разпространява артистични продукти в областта на съвременните визуални изкуства, сценични и перформативни изкуства, циркови изкуства, градско изкуство, художествени практики в дигитална среда, музика и литература и взаимодействието между тях.

Чрез Регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" ще се даде възможност на млади професионалисти и независими творци от сферата на сценичните и визуални изкуства, търсещи изява на своето творчество, за допълнително обучение, повече информация и по-широк международен контекст и ще се формират нови публики в София и седем общини от Софийска област, търсещи разнообразие и качествени съвременни продукти във всички области на изкуствата.

 

НЗОК е включена в списъка на административните органи, които при изпълнение на дейности по системна интеграция ги възлагат на Националния системен интегратор

 

Министерският съвет прие Решение за включването на Националната здравноосигурителна каса в списъка на административните органи, които при изпълнение на дейности по системна интеграция ги възлагат на Националния системен интегратор „Информационно обслужване" АД.

По този начин ще се съкратят сроковете за изпълнението на проектите в областта на информационните и комуникационни технологии, определени бюрократични задължения на експертите ще отпаднат, ще се постигнат по-добри резултати.

 

България получава допълнителни 2 млн. евро за финансиране на програми за трансгранично сътрудничество в периода 2021-2027 г.

 

Европейската комисия отпуска на България допълнителни 2 млн. евро, с които ще се увеличат средствата по програмите за трансгранично сътрудничество с участие на страната ни в програмния период 2021-2027 г. Това става ясно от приетата от Министерския съвет актуализирана Методика и индикативно разпределение на средствата от Европейския фонд за регионално развитие по програми за транснационално и трансгранично сътрудничество за
България за програмен период 2021 - 2027 г.

Предвижда се в следващите седем години страната ни да получи общо 135,5 млн. евро за финансиране на програмите за териториално сътрудничество. От тях към двустранните програми на България с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Северна Македония и Турция се насочват 113,1 млн. евро, а към бюджета на транснационалните програми „Дунав", „Средиземно море" и „Черноморски басейн" - 22,4 млн. евро.

При определяне на бюджетите са отчетени демографски и териториални показатели, както и икономическите и социалните предизвикателства пред регионите, като приоритет, е поставен върху по-слабо развитите територии.

 

Утвърдени са разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2020 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2020 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 7911 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 2044 лв., за командировки на областни управители – 1750 лв.

За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията и за командировки на председатели и членове на държавни комисии не са извършени разходи.

 

2,1 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец април

 

Приблизително 2 100 000 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец април. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии.

За изплащането на добавките за месец април правителството ще отпусне допълнителни 105 000 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Изплащането на добавка от 50 лв. към пенсиите всеки месец започна през август 2020 г. То е стъпка за подкрепа на пенсионерите, планирана в пакета със социално-икономически мерки на правителството.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) управлението на имот - публична държавна собственост. Той е разположен на територията на с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора. Това ще позволи реализацията на национален проект „Рехабилитация на жп участък Пловдив- Бургас, Фаза 2", Позиция 5: „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”.

На Агенцията за социално подпомагане се предоставя част от имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. Кърджали, ул. „Деспот Слав" № 1. Имотът представлява две помещения с обща площ 34,43 кв. м, които са разположени на четвъртия етаж от четириетажна административна сграда. Досега те са стопанисвани от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущества, но вече не са нужни за работата й. Помещенията са необходими на Регионалната дирекция социално подпомагане – Кърджали, за да се осигурят оптимални условия за осъществяване на дейността и нормалното протичане на работния процес, провеждането на срещи с кандидат-осиновители, както и за съхранение на документи съгласно законовите изисквания.

Правителството предостави за управление на областния управител на Смолян имот - публична държавна собственост. Имотът е с площ 20 кв. м и представлява офис, намиращ се на четвъртия етаж от шестетажна сграда в гр. Смолян, бул. „България" № 14. Офисът е бил предоставен на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, но не й е необходим, поради липсата на териториално поделение на Комисията в Смолян.

За частна държавна собственост бяха обявени два обекта, разположени на територията на „Пристанищен терминал Бургас-Запад". Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати, поради отпадналата необходимост от използването им. Това се обуславя от нарастващия товарооборот от генерални товари, съчетано с ограничения брой складови полета, както и проекта за изменение на Генералния план за развитие на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, в частта му относно терминал „Бургас-Запад“.

Правителството одобри също ешение за отнемане поради отпаднала нужда на имоти - публична държавна собственост и безвъзмездното им предоставяне за управление на Министерство на икономиката, обявяването им за имоти – частна държавна собственост и даване на съгласие за внасянето им като непарична вноска в капитала на „Държавна консолидационна компания” АД, гр. София. Решението касае недвижими имоти, намиращи се в с. Владая, в.з. „Приплат“, район Витоша, Столична община, област София и в гр. Приморско, община Приморско, област Бургас. С решението се възлага на Министъра на икономиката, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Държавна консолидационна компания” АД, гр. София, да предприеме действия да бъде намален капиталът на дружеството с поземлен имот,  намиращ се в община Варна, гр. Варна, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, който ще придобие статут на имот – публична държавна собственост и ще бъде предоставен за стопанисване и управление на Висшия съдебен съвет.

 

За ратификация е предложено Споразумението за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR)

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR) между Министерството на вътрешните работи на Република България, представлявано от дирекция „Национална система 112", която е определеният център за приемане на спешни повиквания за Република България и Европейския комуникационен офис, подписано в София на 7 април 2020 г. и в Копенхаген на 22 юли 2020 г.

Споразумението има за предмет ползването на услуга, предоставяна от Европейския комуникационен офис (ЕКО). Тази услуга се състои в изготвянето, поддържането в актуално състояние и предоставянето за ползване на указател с данните за контакт на националните центрове за приемане на спешни повиквания на държавите, членуващи в Европейската конференция на пощенските и телекомуникационни администрации.

Съгласно Споразумението указателят, администриран от ЕКО, съдържа данните за контакт на националните центрове за приемане на спешни повиквания и има за цел да бъде средство за оперативна помощ, което да улесни тези центровете да комуникират помежду си при нужда, напр. при възникнала необходимост от трансгранична помощ за справяне със спешни случаи. Указателят на практика представлява защитена Интернет платформа, като ползването му е безплатно за центровете за приемане на спешни повиквания.

Споразумението предвижда, че данните за контакт, които се съдържат в указателя, са конфиденциални и са достъпни само за включените в указателя центрове за приемане на спешни повиквания.

В Споразумението е включена разпоредба, която предвижда, че същото се прилага временно от датата на подписване. Споразумението влиза в сила от датата на получаване на уведомление от българската страна за окончателното изпълнение на съответните национални процедури в Република България, необходими за влизането му в сила.

 

Одобрен е проект на споразумение с Хърватия за сътрудничество при бедствия

 

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за сътрудничество при бедствия, като основа за водене на преговори.

Споразумението има за предмет да определи общата рамка за сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между страните в случай на бедствие на територията на Република България или Република Хърватия. Компетентните органи за прилагане на споразумението са министерствата на вътрешните работи на двете държави.

Съгласно проекта оказването на помощ при бедствие се осъществява чрез изпращане на спасителни екипи, звена за гражданска защита и/или експерти, както и чрез предоставяне на средства за подпомагане за нуждите на засегнатото население. 

Със споразумението ще бъдат регламентирани формите на сътрудничество, условията за предоставяне на доброволната помощ, процедури по преминаване на границата и правила за престой на спасителните екипи, звената за гражданска защита и/или експертите на страната, оказваща помощ, както и процедури при преминаване на границата на оборудване и средства за подпомагане. Предвидена е и възможност за използване на въздухоплавателни и плавателни средства за осъществяване на операции по търсене и спасяване и за транспортирането на спасителни екипи, звена за гражданска защита и/или експерти, оборудване и средства за подпомагане на територията на държавата на страната, искаща помощ.

Също така, проектът съдържа разпоредби, регламентиращи координацията и управлението на операциите за помощ при бедствие, установяване на надеждна комуникация за нуждите на спасителните екипи, звената за гражданска защита и/или експертите и правила, посветени на обезщетяването на възникнали вреди и пр.

Предвижда се споразумението да бъде сключено за неопределен срок и да влезе в сила на първия ден от месеца, следващ датата на получаването на последното писмено уведомление, с което страните се известяват взаимно по дипломатически път, че вътрешноправните им процедури, необходими за влизането му в сила, са изпълнени.

 

България и Хърватия продължават сътрудничеството си в областта на културата

 

Министерският съвет одобри изменение и допълнение на РМС № 686 от 2019 г. за одобряване на съществено отклонение от проекта на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Хърватия за периода 2018-2021 г.

С Решение № 516 от 20 юли 2018 г. на Министерския съвет на Република България беше одобрен проект на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Хърватия за периода 2018-2021 г. като основа за водене на преговори.

С Решение № 686 от 14 ноември 2019 г. на Министерския съвет на Република България беше одобрено съществено отклонение от проекта на Програма, като срокът на действието й беше променен от 2018-2021 на 2019-2022 г.

Тъй като двустранният документ не беше подписан в периода м. юли 2018 г. - м. декември 2020 г. поради служебната ангажираност, динамиката в работните програми на двете страни и усложнената епидемиологична обстановка, причинена от COVID - 19, изникна необходимост от повторно изменение на разпоредбите относно срока на действие на програмата - от 2019 - 2022 г. на 2021 - 2024 г., промяна в наименованието на Министерството на културата на Република Хърватия в Министерство на културата и медиите на Република Хърватия и включването на допълнително второ изречение в чл. 26 от проекта на документ относно автоматичното удължаване на програмата за допълнителен период от една година. Останалите текстове и условия на програмата остават непроменени.

Настоящият проект на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата и медиите на Република Хърватия за периода 2021 - 2024 г. удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между Република България и Република Хърватия в областта на културата.

Предлаганият проект на Програма регламентира възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали, киното, музиката и танца, аудиовизията и защитата на авторските права. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на културното наследство и сътрудничеството за предотвратяване на незаконната търговия с културни ценности.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящи видеоконференции на ресорни министри на държавите членки на ЕС

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалната видеоконференция на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, част „Образование", в която участва заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева на 19 февруари. Основен акцент на срещата беше равенството в достъпа, приобщаването и успеха за всички в образованието и обучението, като фокусът бе поставен върху най-важните постижения на европейско, национално, регионално и местно равнище. Обсъдени бяха и необходимите действия за подобряване на равенството в достъпа, приобщаването, успеха и сътрудничеството в тези области на ниво ЕС.

Заместник-министър Ангелиева подчерта значимостта на темата за равенство в достъпа до образование, приобщаването и образователния успех за всички. Тя заяви, че България е положила много усилия в посока обхващане на всички деца и ученици в образователната система, както и създаване на качествени политики за интегриране на приобщаващото образование.

Реализиран е успешен междуинституционален Механизъм за съвместна работа на институциите за обхващане и включване на всички ученици и осигуряването на пълен достъп до образователната система. В рамките на пандемията този механизъм е позволил бърз достъп до всички уязвими групи, включително ромите, и е осигурил нужната подкрепа, като например осигуряване на дигитални устройства, работа с децата и родителите на място. С подкрепата на ЕК е разработена Национална рамка за качествено образование и грижи в ранна детска възраст. Като европейско и национално постижение българската страна определи обвързването на образованието с постигането на ключови компетентности от знания, умения и нагласи, което води до промени на пазара на труда през призмата на отговорното гражданство.

Според България новата стратегическа рамка в областта на образованието, следва да бъде още по-ефективна, обвързана с целите за устойчивото развитие, да подкрепя държавите-членки в прехода към интердисциплинарност, както и взаимодействието на участниците в образователния процес и институциите, свързани с пазара на труда. За страната ни приоритет остават компетентностният подход и развитието на STEM уменията, като бе отбелязано, че чрез Плана за възстановяване и устойчивост са планирани мащабни инвестиции в STEM центрове и дигиталното образование.

Министерският съвет одобри също резултатите от българското участие в неформална видеоконференция на министрите на туризма на ЕС, проведена на 1 март. Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз организира неформална видеоконференция на министрите на туризма на ЕС с цел да се обсъди състоянието на сектора на туризма и как да се осигури взаимна координация на необходимите действия и мерки за подпомагане и възстановяване на туризма в Европа. Министрите очертаха какви са тенденциите в сектора на туризма, като беше посочено намаляването на туристопотока, загубата на работни места и приходи. България изтъкна предприемането на редица мерки за възстановяване на туризма, като икономическа подкрепа, действия по засилване на сътрудничеството с приоритетните туристически пазари на двустранна основа, както и засилване на маркетинговите дейности и рекламата.

С нарастването на ваксинациите и увеличаване на капацитета за тестване, Австрия, България, Гърция, Малта, Словакия и Испания се обединиха в обща декларация, настоявайки за засилени усилия за осигуряване на по-добра координация и комуникация на мерките, свързани с пътуванията на равнище ЕС. В документа се отбелязва, че за по-нататъшното подобряване на свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз, целящо възобновяването на несъществените туристически пътувания, е възможно да се случи чрез въвеждането на единен дигитален ваксинационен сертификат.

България посочи, че безопасното, безпроблемно и свободно пътуване, както и отворените граници са от основно значение за съживяването на туристическия сектор, поради което са необходими координация, подкрепа и солидарност както на равнището на ЕС и подкрепи създаването на „бързи зелени коридори" за ваксинирани и хора, които вече са се възстановили от COVID-19, като същевременно не се ограничават пътуванията на останалите пътуващи.

Участниците се обединиха около важността за сътрудничество на равнище ЕС с цел постигане на координиран общоевропейски отговор на кризата и възобновяване на туристическия сектор.

Неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и на финансите на държавите - членки на ЕС ще се проведе на 16 март. По време на срещата участниците ще обсъдят текущата икономическа ситуация и ще обменят мнения по съобщението на ЕК „Една година от избухването на Ковид-19: отговор на фискалната политика" и прилагането на инструмента за възстановяване и устойчивост. Председателството на Съвета на ЕС ще информира министрите относно заключенията на Съвета относно Стратегията на Европейската комисия за плащанията на дребно в Европейския съюз. Участниците ще обсъдят актуалното състояние на данъчните предизвикателства, произтичащи от дигитализацията на икономиката.

Министрите на вътрешните работи на държавите членки ще проведат неформална видеоконференция на 12 март. Ще бъде проведен политически дебат по Директива относно устойчивостта на критичните субекти. Предвиден е също обмен на мнения по Комуникацията на ЕК относно засилване на сътрудничеството по линия на връщането и реадмисията като част от справедлива, ефективна и всеобхватна миграционна политика на ЕС, както и по засилването на сътрудничеството между ЕС и Северна Африка.

На 15 март на министрите на външните и на вътрешните работи на държавите членки на ЕС ще проведат неформална видеоконференция, на която ще обсъдят външните измерения на миграционната политика на ЕС. Дискусията ще се фокусира както върху сътрудничеството в рамките на Съюза, така и върху партньорствата с ключови трети страни на транзит и произход.

Видеоконферентно заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие" ще се проведе на 11 март. На заседанието се предвижда дискусии по темите за съхраняване на електронни комуникационни данни и за прилагането на Хартата на основните права в Европейския съюз.

По темата "Съхраняване на електронни комуникационни данни" министрите на правосъдието ще обменят мнения относно необходимостта от приемане на обща европейска рамка с цел хармонизиране на националните законодателства в областта на съхраняването на данни при отчитане на юриспруденцията на Съда на ЕС.

В рамките на заседанието министрите на правосъдието ще обсъдят и темата за укрепването на прилагането на Хартата на основните права в Европейския съюз и по-конкретно предложения от Португалското председателство проект на „Заключения на Съвета относно укрепването на прилагането на Хартата на основните права в Европейския съюз". Диалогът за подобряване на прилагането на Хартата трябва да се превърне в постоянна тема в дневния ред, както в европейски, така и в национален контекст. Усилията на България на национално равнище са насочени към разширяване и засилване на участието на всички институции, академичната общност и организациите на гражданското общество в този диалог.

Одобрена е също позицията на България  за неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване", която ще се проведе на 16 март.  Тема на първата сесия ще бъде COVID-19, с акцент върху бъдещите действия относно нефармацевтичните мерки, които имат за цел да предотвратят и ограничат разпространението на коронавируса в ЕС. Такива са ефективното наблюдение на епидемиологичната обстановка, всеобхватното тестване, насърчаването на физическата дистанция и т.н. България ще отбележи, че нефармацевтичните мерки трябва да бъдат прилагани балансирано, за да се избегне отрицателно въздействие върху общото благосъстояние на хората, функционирането на обществото и икономиката. Тяхното прилагане трябва да се основава на данни за местната епидемиологична ситуация, а общата цел да бъде защитата на най-уязвимите групи в обществото.

В рамките на втората сесия министрите ще обсъдят Плана на Европа за борба срещу рака, чиято цел е да се намали тежестта от злокачествените заболявания върху пациентите, техните семейства и здравните системи на държавите членки.

Неформална видеоконференция на министрите по заетост и социална политика ще се проведе на 15 март. По време на форума ще бъдат обсъдени политиките по заетост и в социалната сфера в Европейския семестър в контекста на Плановете за възстановяване и устойчивост, както и изпълнението на Европейския стълб на социалните права. Европейската комисия ще информира министрите относно Европейската платформа за борба с бездомността.

Министрите на държавите членки ще проведат и ориентационен дебат на тема „Равнопоставеност, недискриминация и разнообразие в ЕС". Европейската комисия и Португалското председателството на Съвета на ЕС ще представят информация по важни досиета в сферата на заетостта и социалната политика.

 

Откриват се процедури за възлагане на концесия на морски плажове в общините Варна, Созопол и Аврен

 

Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за част от морски плаж „Червенка" в община Созопол, за морски плаж „Кабакум - юг" в община Варна, както и за морски плаж „Камчия Север 3", морски плаж „Камчия - Север 4" и морски плаж „Камчия - Север 5" в община Аврен. Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за  „Червенка" е 12 649,65 лева без ДДС, за „Кабакум - юг" - 86 112 лева без ДДС, а за „Камчия Север 3",  „Камчия - Север 4" и „Камчия - Север 5" - 32 185,72 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Морските плажове ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Разширяват се функциите на Съвета за развитие при Министерския съвет

 

Със свое постановление правителството разшири функциите на Съвета за развитие при Министерския съвет. Допълнените правомощия са свързани с ефективното и качествено управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие България 2030.

Приетите изменения предвиждат да бъдат изготвяни тригодишни планове за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2030. Дейностите по подготовката на проектите им и ежегодната им актуализация ще бъдат осъществявани от Координационния комитет към Съвета за развитие, чийто функции също са допълнени.

 

Правителството одобри 2 079 673 лева по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г.

 

Правителството отпусна 2 079 673 лева по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини, ясли и училища в периода 2020 - 2022 г. Средствата са за стартирали проекти за разширение и реконструкция на училища и за строеж на нова детска градина.

В град Гоце Делчев се проектира изграждане на нов учебен блок на Първо основно училище "Св. Св. Кирил и Методий". В Стара Загора се реконструира съществуващата сграда на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи, а в Казанлък стартира изграждане на допълнителен корпус на Профилираната природо- математическа гимназия "Никола Обрешков". В Бургас ще бъде построен филиал на ДГ „Морско конче" към ДГ „Раковина" и друг филиал към ДГ „Синчец" в кв. „Горно Езерово". Ще бъде реконструирана и надстройка на съществуваща сграда към Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. В Малко Търново стартира проектирането на пристройка на детска градина "Ален мак" в село Звездец, а в Свиленград - дейности по изграждане на детска градина "Снежанка". В Добрич ще бъде изградена нова сграда за ДГ "Слънчице", а в Ботевград ще бъде направено преустройство и пристройка на ДГ „Кокиче".

По програмата са одобрени 89 проекта за изграждане на нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи обекти. Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за реконструкция, надстрояване и изграждане на нови сгради и учебни корпуси. В рамките на три години ще бъдат отпуснати общо 210 милиона лева. Целта е да бъде намален недостигът на места в детските ясли, градини и училища, да се осигури достъп на всички деца до предучилищно образование от 4-годишна възраст и да има условия за преминаване на едносменен режим.

 

България ще разполага с близо 887 млн. евро по ПРСР за 2021 и 2022 г.

 

Правителството одобри единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР). Страната ни ще разполага с близо 887 млн. евро по ПРСР за 2021 и 2022 г., съгласно Преходния регламент. Това беше прието на заседание на Министерския съвет. Средствата ще бъдат насочени към земеделските производители и преработватели, млади и малки земеделски стопани, и общини.

Първите приеми на проектни предложения по основните инвестиционни мерки ще още през 2021 г. Създадена е и възможност да се подпомогнат селските райони при провеждането на необходимите структурни промени в изпълнение на Европейския зелен пакт. Именно те ще имат жизненоважна роля за прехода към екологична устойчивост, а финансирането ще им позволи да постигнат амбициозните цели за климата и околната среда на новите стратегии.

С решението се гарантира балансирано и ефективно насочване на финансовият ресурс по ПРСР 2014 - 2020 г. в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво.

 

Приет е редът за отпускане без доходен тест на еднократните семейни помощи за ученици в първи и осми клас

 

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Те са свързани с влезлите в сила от 1 януари 2021 г. изменения в Закона за семейни помощи за деца. Чрез тях се премахна доходният критерий за еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, и се регламентира нова еднократна помощ за всички ученици, записани в осми клас.

В правилника се уреждат редът и условията за отпускане и изплащане на тези помощи, независимо от доходите на семействата. Новите условия ще се прилагат от предстоящата учебна година. Очаква се с еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, да бъдат подкрепени 56 000 деца, а с помощта за осмокласници - 62 500 деца.

 

Правителството одобри откриването на процедура за концесия за строителство на пристанищен терминал със Зимовник-Русе

 

Правителството одобри решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за строителство на пристанищен терминал със Зимовник-Русе, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.

Концесията включва проектиране и изграждане, чрез разширение, преустройство и реконструкция на съществуващ терминал, като целта е да се създадат условия за обслужване и временен престой на кораби и други плаващи съоръжения целогодишно.

Общата прогнозна стойност на концесията е 10 810 246 лв., а от инвеститора се изискват задължителни инвестиции в строителство, рехабилитация и закупуване на активи, в размер не по-малко от 2 848 000 лв. без ДДС за срока на договора.

 

По Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 ще бъдат осигурени допълнителни средства за укрепване на капацитета на здравната система за реакция при пандемия

 

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014- 2020 (ОПРР) с цел осигуряване на допълнителен ресурс за укрепване на капацитета на здравната система в България за справяне с последиците от кризата, възникнала в резултат на пандемията COVID-19, както и за реакция при бъдещи кризисни ситуации.

Финансирането се предоставя по линия на инструмента REACT-EU, чрез който се осигуряват допълнителни средства по структурните фондове за периода 2020 - 2022 г. за операции в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

Със средствата ще бъдат обособени изолирани структури и ще бъде доставено необходимото медицинско оборудване за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 за 105 болници, включително апарати за подобряване на дишането, монитори за жизнени показатели, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори и др. Предвижда се доставка на тестове и консумативи, необходими за тестване на дарената кръв в центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19, както и разширяване на производството на кръвна плазма в два трансфузионни центъра.

Ще се финансират и мерки за електронно здравеопазване и телемедицина, включително осигуряване на устройства за електронен обмен на медицински документи, оборудване за общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти за дистанционно наблюдение на пациентите в райони с неблагоприятни условия, оборудване за пациентите за дистанционно наблюдение, внедряване на системи за архив и пренос на образни изследвания и подпомагане на аптеките за успешно внедряване на електронни рецепти.

Предвиденият ресурс е в размер на 129,3 млн. лв., а бенефициент на подкрепата ще бъде Министерството на здравеопазването, включително в партньорство с общини или общински лечебни заведения.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджета на Столична община и допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г

 

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 10 млн. лв. по бюджета на Столична община за основен ремонт и изграждане на улици и булеварди, улично осветление, светофарни уредби, релсов път; изграждане на видеонаблюдение; реконструкция на сграда за детско лечебно заведение и придобиване на софтуер.

Чрез бюджета на Министерския съвет за източноправославното вероизповедание, на Българската православна църква - Българска патриаршия се предоставят 3,062 млн. лв. за ремонтни дейности по храм-паметника манастир „Рождество Христово" - Шипка.

Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 година.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

 

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 28 719 472 лева по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г., за извършване на второ авансово плащане по договор за реализация на инвестиционен проект „Модернизация на Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски".

Реализирането на инвестиционния проект „Модернизация на Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски" ще способства за придобиване на нови и повишаване на съществуващите способности.

С реализирането на проекта ще се преодолее технологичното изоставане на танковите формирования по отношение на системите за управление на огъня, защитеност на комуникациите и ситуационната осведоменост. В допълнение, проектът ще способства за изграждане на способностите на декларираната в НАТО бригада от „тежък" тип. Това от своя страна ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на системата за колективна сигурност на Алианса.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. С проекта на постановление се цели одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2021 г. в размер на 4 267 250 лв. за финансова подкрепа на програми и проекти за подпомагане на индивидуални артисти-изпълнители, упражняващи свободни професии в областта на музикалното изкуство. Средствата ще бъдат предоставени на Национален фонд „Култура“ за реализиране на програми с цел финансиране на индивидуални артисти-изпълнители, упражняващи свободни професии в областта на поп и рок музиката и джаза.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 7 млн. лв., с които да бъдат осигурени лични предпазни средства, медицински изделия, лекарствени продукти и дезинфектант за борбата с пандемията от COVID-19.

На база анализ за изразходваните количества за предходни периоди е установено, че наличностите от лични предпазни средства и материали в склада и тези, които вече са предоставени на лечебните заведения към 01.02.2021 г., биха били достатъчни за период от около два месеца при тези нива на заболеваемост и при настоящото потребление.

За да бъдат обезпечени потребностите на здравната система, ще бъдат закупени лични предпазни средства, медицински изделия, лекарствени продукти и дезинфектант, вкл. и за резерв, на стойност около 7 000 000 лв.

 

Прецизират се минималните възнаграждения в държавната администрация във връзка с новия размер на минималната работна заплата за страната

 

С Постановление на Министерския съвет днес бяха приети промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Прецизират се минималните размери на основните месечни заплати по нива и степени с оглед на новия размер на минималната работна заплата за страната, която е в сила от 1 януари 2021 г.

В административните структури, отчитащи се пред Народното събрание, се дава възможност за еднократно коригиране на заплатите на отделни служители, които имат по-ниски основни заплати в сравнение със свои колеги, изпълняващи аналогични длъжности в същата администрация.

Прилагането на всички промени ще се извърши в рамките на предвидените средства за персонал за 2021 г., без допълнителни разходи за бюджета.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2019 Г. ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НА­ЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2020.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2019 Г., ИЗГОТВЕН ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КУЛ­ТУРЕН ИНСТИТУТ „ТОПЛОЦЕНТРАЛА“ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕ­МЕННИ ИЗКУСТВА „ТОПЛОЦЕНТРАЛА".

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 727 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОР­ГАНИ, КОИТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ, ВЪЗЛАГАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ НА СИСТЕМНИЯ ИНТЕГРАТОР - „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕ­ДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗ­ВИТИЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТ­РУДНИЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. И ЗА ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИТЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕ­РИОД 2021 - 2027 Г.

Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНА­ТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕ­ЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУР­ГАС, ФАЗА 2", ПОЗИЦИЯ 5 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ОРИЗОВО - МИХАЙЛОВО".

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕН­ЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВО­ДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИ­ТОТО ИМУЩЕСТВО ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В УКАЗАТЕЛ, СЪДЪР­ЖАЩ ДАННИ ЗА КОНТАКТ С НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ (PSAP-DIR) МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТ­РЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112", КОЯТО Е ОПРЕДЕЛЕНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМУНИКАЦИОНЕН ОФИС, ПОДПИСАНО НА 7 АПРИЛ 2020 Г. В СОФИЯ И НА 22 ЮЛИ 2020 Г. В КОПЕНХАГЕН.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 686 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕС­ТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБ­ЛИКА ХЪРВАТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2021 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБ­РАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ", ПРОВЕДЕНА НА 19 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 1 МАРТ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС-ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАН­СПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ - БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 8 МАРТ 2013 Г. МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, И „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД, И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВИ - ПУБЛИЧНА ДЪР­ЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА АКТИВИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ЧЕРВЕНКА", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КАБАКУМ - ЮГ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ „КАМЧИЯ - СЕВЕР 3", „КАМЧИЯ - СЕВЕР 4" И „КАМЧИЯ - СЕВЕР 5", ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 110 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГ­РАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНС­ТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГ­РАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 Г., СЪФИНАНСИ­РАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИС­ТРИТЕ ПО ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР ЗА КОН­ЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ СЪС ЗИ­МОВНИК - РУСЕ, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ - РУ­СЕ”.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ­РАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 - 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 МАРТ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВО­СЪДИЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МАНДАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО Й В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ (ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ") /EPSCO/, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА  2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРА­ЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВНАСЯНЕТО ИМ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.

Внася: министърът на икономиката