EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 09.12.2020 г.

09.12.2020

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

България предоставя 100 000 лева за страните от Западните Балкани

 

България ще предостави 100 000 лева за страните от Западните Балкани чрез Европейския фонд за демокрация. Това реши правителството на днешното си заседание. Финансирането ще бъде осигурено от средствата по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Предоставянето на тези средства за страните от Западните Балкани ще бъде принос за утвърждаването на европейските ценности в съседните на ЕС държави и на водещата роля на България за приобщаване на страните от Западните Балкани към ЕС.

Европейският фонд за демокрация (ЕФД) е доверителен фонд на ЕС за реализиране на европейските политики в рамките на Европейската политика за съседство и политиката в областта на помощта за развитие. България е сред страните-основателки и участва активно във формирането на политиката и вземането на решения на Фонда.

 

 

Средната продължителност на живота в България се увеличава до 74.9 години

 

Средната продължителност на предстоящия живот за населението на България, изчислена за периода 2017-2019 г., е 74.9 години. Спрямо преходния период 2016-2018 година показателят се увеличава с 0.1 година. Това показват данните в Отчета за 2019 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), който беше приет от правителството.

Като най-положителна демографска тенденция може да се отбележи значителното намаляване на детската смъртност през последните години. През 2019 г. в страната са починали 342 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.6%о. Това е най-ниската регистрирана в страната стойност. През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4%о, през 2005 г. — 10.4%о, а през 2018 г. - 5.8%о.

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени. През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 592 лв. и нараства с 9.6% спрямо 2018 година. За последните десет години (2010 - 2019 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.8 пъти. Реалните доходи на домакинствата нарастват с 6.3% през 2019 г. в сравнение с 2018 г.

През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 659 деца, или с 1.06%. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.2 години през 2018 г. на 27.3 години през 2019 г.

Тоталният коефициент на плодовитост за поредна година се задържа на нива около 1.5. През 2019 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.58, което е увеличение с 0.02 спрямо 2018 г. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.24, а през 2016 години-1.54.

По данни на НСИ към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души, или с 0.7%. В сравнение с 2018 година броят на умрелите лица намалява с 443, или с 0.4%. Общият брой на умрелите лица през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5%о. Нивото на обща смъртност обаче, продължава да е твърде високо.

 

Правителството одобри промени в годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз

на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г.

 

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г.

Измененията засягат главно мерките за борба с последствията от COVID-19, по които през месец октомври вече бяха изплатени близо 70 млн. лв. Планира се общите плащания за 2020 г. да достигнат 142 млн. лв. От тях 76,8 млн. лв. се обезпечават чрез вътрешно-компенсирани промени по сметката, а 65,2 млн. лв. се одобряват допълнително.

В разходните и финансиращите параграфи са разчетени средства, насочени към Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство, директните плащания на площ и пазарните мерки.

 

Правителството одобри 101 925 лева за стипендии на даровити деца

 

Министерският съвет одобри средства в размер на 101 925 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

От тях 80 190 лв. се предоставят по бюджетите на общините - като 77 490 лв. са в резултат на постъпили в Министерството на образованието и науката искания за третото тримесечие на 2020 година от 24 общини за финансиране на отпуснати 110 стипендии и 2700 лв. са за издадени заповеди за 4 стипендии на ученици в частни училища. Тъй като одобрените стипендии са на ученици в две частни училища на територията на София и Велико Търново, средствата се предоставят на Столична община и на община Велико Търново.

По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 21 735 лв., като 21 330 лв. са за 34 издадени от министъра на образованието и науката заповеди по мерки от Програмата за 2020 г. и 405 лв. - за трансфер за Техническия университет в гр. София, в чиято структура е Технологичното училище „Електронни системи“ - София, за един стипендиант.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 101 925 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 година.

 

Предоставят се 16,9 млн. лв. за мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в образователните институции

 

Правителството одобри допълнителни 16 872 440 лв. за 2020 г. за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в държавните и общинските училища, и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП).

С отпуснатите средства училищата ще осигурят необходимите количества дезинфектанти, апарати за пречистване на въздуха, електронни устройства за учениците, които нямат възможност да си закупят сами, за да могат да се включат в обучение от разстояние в електронна среда.

Министерството на образованието и науката предлага на базата на изготвени разчети допълнителни средства за извънредно възникнали разходи да се предоставят на 2257 общински и държавни училища и 42 ЦСОП, които не са били планирани със Закона за държавния бюджет за 2020 г. Средствата ще се разпределят по бюджетите на общините - за общинските училища, и по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на културата и на Министерството на правосъдието.

 

 

Одобрени са допълнителни разходи

по бюджета на МВР

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за сметка на икономии на разходи по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.

Допълнителните разходи в размер на 5 000 000 лв. са за закупуване на апаратура и други медицински изделия за Медицински институт на МВР, необходими за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с COVID-19 и други съпътстващи заболявания.

С друго правителствено постановление се утвърждават вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г. Изменението засяга преразпределяне на утвърдените разходи между политиките и програмите без да се променя общият бюджет на министерството.

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения по десет решения на ЕСПЧ

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 153 683 лева обезщетения в изпълнение на десет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 07.07.2020 г. - 17.11 2020 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост. Той се намира в село Дойренци, област Ловеч, и представлява поземлен имот с площ 6099 кв. м, ведно с построените в него две едноетажни сгради, всяка от които със застроена площ от 228 кв. м. Ползван е за складова база на „Гражданска защита“. Поради отпаднала нужда за Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Ловеч, имотът преминава в управление на Областната администрация на област Ловеч.

Община Кочериново получава правото на собственост върху държавен терен с площ 11 301 кв. м в землището на село Бараково. Имотът е необходим за изпълнение на проект за изготвяне на план за закриване на депо за неопасни отпадъци и работен проект за рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г. Теренът попада в съществуващото депо за твърди битови отпадъци на общината, което е в списъка на подлежащите на закриване и рекултивация. След реализирането на проекта имотът ще се ползва за пасище - мера, публична общинска собственост.

На община Стралджа се прехвърля имот - частна държавна собственост в село Воденичане. Теренът с площ 1192 кв. м е необходим на общината за изграждането на охранителен канал в землището на селото, който ще осигури бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от урбанизираната територия на населеното място. С реализирането на визирания обект ще се минимизира броя на засегнатите и пострадалите хора при наводнения, както и ще се повиши степента на защита на обектите от техническата и социалната инфраструктура.

На директора на Регионална инспекция околната среда и водите - гр. Стара Загора се възлага да сключи договор за закупване на част от имот, находящ се в гр. Стара Загора в полза на държавата за нуждите на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Стара Загора. Средствата за закупуване на имота ще се осигурят от бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2020 г.

Министерският съвет прие също решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Камено за срок от 10 години. Археологическата недвижима културна ценност е „Късноантична и средновековна крепост Русокастро“ и се намира в област Бургас, община Камено, землището на с. Русокастро, местност „Рускин камък“. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Бургас.

 

Прекратяват се функциите на почетния консул на Колумбия в България

 

Министерският съвет прие Решение за прекратяване функциите на почетния консул на Република Колумбия у нас Рафаел Алварадо Димитров. Прекратяването на функциите на почетния консул е по негова молба.

Рафаел Алварадо Димитров изпълняваше функциите на почетен консул на Колумбия от 2002 година до сега. С дългогодишната си активна дейност и стимулирането на множество инициативи той допринесе за укрепването на традиционните приятелски връзки между Република Колумбия и Република България.

 

Милен Райков е новият почетен консул на Казахстан във Варна

 

Министерският съвет даде съгласие за назначаване на Милен Райков за нов почетен консул на Казахстан в България със седалище в град Варна и консулски окръг, обхващащ територията на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна. Кандидатурата му е предложена по дипломатически път от Казахстан.

Милен Райков е управител на дружества, осъществяващи дейност в областта на туризма, финансите и инвестициите.

Казахстан е традиционен партньор на България в централноазиатския регион. Назначаването на почетен консул в страната ни ще създаде допълнителни възможности за развитие на търговско-икономическите, научно-техническите, културно-хуманитарните и бизнес връзки между страните ни.

 

Утвърдена е спогодба за сътрудничество с Черна гора в областта на културата

 

Министерският съвет утвърди Спогодбата за сътрудничество в областта на културата между Правителството на Република България и Правителството на Черна гора, подписана на 27 март 2015 г. в гр. София и одобри проекта на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Черна гора за периода 2021-2023 г.

Проектът на Програма удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между Република България и Черна гора в областта на културата.

Предлаганият проект на Програма регламентира възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали, киното, музиката и танца. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на историческото и културното наследство.

 

Одобрени са резултатите от проведени видеоконференции на ресорни министри от страните членки на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от неформалната видеоконферентна среща на министрите по транспорт на Европейския съюз, която се проведе на 29 октомври. В рамките на заседанието беше дискутирана темата „Използването на цифровата революция за постигане на устойчива, безопасна, сигурна и ефективна мобилност в бъдеще“. Българската страна заяви, че полага усилия за по-широко навлизане на цифровизацията във всички видове транспорт, като се внедряват интелигентни транспорти системи, въвеждат се възможности за обслужване на едно гише и се търсят решения за прилагане на електронна обработка на товарите. България отбеляза, че действията на страната ни в тази насока произтичат от европейската политика и законодателство и се прилагат във всички държави членки на ЕС.

В позицията ни бе подчертано, че изпълнението на националната стратегия за цифрова трансформация до 2030 г., с прилагането на информационните и комуникационните технологии в сектора на автомобилния транспорт и неговите интерфейси с останалите видове транспорт, ще доведе до значителен принос за подобряване на екологичните показатели, ефективността, безопасността и сигурността в сектора на транспорта.

По време на срещата България се присъедини към Декларацията от Пасау „Интелигентна сделка за мобилност - оформяне на мобилността на бъдещето с дигитализация - устойчива, безопасна, сигурна и ефективна“, която отразява необходимостта от ефективен, интелигентен и зелен транспорт в Европа. Документът ще допринесе за развитието на устойчив, сигурен и ефективен транспорт, както и за предоставянето на висококачествени и ефективни услуги.

В рамките на дискусиите България подкрепи всички инициативи на ниво ЕС, които водят до иновативни модели за данни с водещи принципи - оперативна съвместимост, неприкосновеност, сигурност, както и решения, които са полезни за бизнеса, потребителите и иновациите. Пандемията от COVID-19 потвърди необходимостта от подобряване на свързаността, използването на цифровите технологии и ускоряването на цифровата трансформация.

На 13 ноември се състоя неформална видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи, организирана от Германското председателство на Съвета на ЕС. Акцент на дискусиите беше Пактът за миграция и убежище, както и заплахата от тероризма след последните атаки.

Министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на ЕС проведоха неформалната видеоконферентна среща на 16 ноември, на която обсъдиха актуалното състояние на пазарите на селскостопански продукти в Съюза. Делегацията на Австрия, подкрепена от делегациите на България, Люксембург, Румъния и Словашката република, информира за последиците в земеделието от споразумението за асоцииране на ЕС с Меркосур. В своето изказване, министър Танева подчерта, че страната ни се присъединява към позицията на Чешката република и Полша за намаляване на административната тежест, свързана с мерките и със съфинансирането и възстановяването на разходите във връзка със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), направени от страна на държавите членки. Отправени бяха призиви за балансирани търговски споразумения на ЕС, както и за спешни мерки за подкрепа на секторите на свинското, говеждото и птичето месо, виното, млякото и млечните продукти. Министър Танева отбеляза още, че в България ситуацията на пазара на селскостопански продукти е най-тревожна при зърнените суровини. Източната част на страната беше засегната от суша, което се отрази на добивите. Предвид разрастващата се пандемия и мерките във всяка отделна държава в ЕС, българската делегация предложи срокът на всички налични мерки да бъде удължен, от страна на ЕК, и през следващата година.

Неформалната видеоконференция на министрите по равнопоставеността се проведе на 20 ноември. В рамките на срещата бяха представени добри практики на държавите-членки на ЕС в областта на борбата с насилието срещу жени. Председателството на Съвета на ЕС подчерта важността националните телефонни линии за помощ да бъдат свързани с единен европейски номер 116 016 за оказване на подкрепа на жени, пострадали от насилие.

Неформално видеоконферентно заседание на енергийните министри на Европейския съюз ще се проведе на 14 декември. По време на заседанието се предвижда да бъде обсъдена темата за интеграция на енергийните системи в контекста на пътя към климатична неутралност. Очаква се Европейската комисия да информира за последното развитие в областта на външните енергийни отношения на Европейския съюз, а делегацията на Португалия да представи работната програма на предстоящото ротационно председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2021 г.

Българската страна разбира важността и подкрепя ЕС да се превърне в устойчива и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. В рамките на този процес следва да бъдат отчитани различното ниво на икономическо развитие в отделните държави членки, особеностите на енергийния микс, наличния природен потенциал и други специфични фактори. За нас е важно да бъдат зачитани принципите за технологична неутралност, равен достъп до технологии и осигуряване на гъвкавост при избора им. Необходимо е концепцията за секторна интеграция да позволи ефективното оползотворяване на наличната инфраструктура, както и равноправен достъп до нови технологични решения.

Неформална видеоконференция на министрите на вътрешните работи ще се проведе на 14 декември. Сред обсъжданите теми ще бъдат: Пакта по миграцията и убежището; Преразглеждане на времевия график за въвеждането на новата архитектура на информационните системи на ЕС и Заключения на Съвета относно вътрешната сигурност и Европейското полицейско партньорство/други въпроси, свързани с вътрешната сигурност.

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство ще заседава на 15-16 декември в Брюксел. В областта на селското стопанство, страната ни ще подкрепи одобряването на двата проекта за етикетирането във връзка с хуманното отношение към животните и по темата за етикетирането за хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката, профилите на хранителните съставки и етикетирането на произхода.

България подкрепя предложението за регламент, в което риболовните възможности за страната ни се основават на приетите регионални мерки и ангажименти в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. Отчетени са наличните научни съвети и социално-икономическия аспект на риболова на калкан и цаца в Черно море.

Очаква се в областта на рибарството да бъде постигнато политическо споразумение по три предложения за регламент относно риболовни възможности, в зоната на Атлантическия океан и Северно море. Те не засягат пряко България.

 

„Пътно поддържане-Сливен” ЕООД е новият концесионер на находище „Дядово-Биндер”

 

Софийското дружество „Пътно поддържане-Сливен” ЕООД е новият концесионер на находище „Дядово-Биндер”, от което се добиват строителни материали - доломити. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Дядово-Биндер” се намира на територията на община Нова Загора, област Сливен. Концесията за него е предоставена на „Биндер” АД, гр. Сливен, за срок от 35 години. Концесионният договор е в сила от 17 януари 1997 г. - датата на прехвърляне на акциите на „Биндер” АД, продадени на първата тръжна сесия по реда на масовата приватизация.

С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Пътно поддържане-Сливен” ЕООД. Условията по концесионния договор остават без промяна. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното решение Министерският съвет отмени Решение № 455 от 2 юли 2018 г., с което бе дадено разрешение правата и задълженията по предоставена концесия за добив на строителни материали - доломити, от находище „Дядово-Биндер" да бъдат прехвърлени на „Тера груп" АД, гр. София. Причината за това е липсата на интерес на концесионера да реализира това намерение.

 

„Пътища М“ ЕООД ще добива пясъци и чакъл от находище „Лемище“

 

„Пътища М“ ЕООД, гр. Монтана, ще добива строителни материали - пясъци и чакъли, от два участъка на находище „Лемище“ - „Изток" и „Запад". Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище "Лемище" е разположено в землището на с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 675 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 1.2 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Бойчиновци.

 

Правителството одобри 79 575 лева за допълнително финансиране на училища и детски градини

 

Министерският съвет одобри трансфери в размер на 79 575 лв. по бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително финансиране на училища и детски градини. 47 246 лв. ще бъдат насочени към новите защитени детски градини и училища, които са регламентирани като такива с решение на правителството. С тях ще се осигури необходимият ресурс за осъществяване на дейността в образователните институции до края на годината.

С останалите 32 329 лв. ще бъде финансирано обучението на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст. Предвидените средства ще осигурят обучението през месец ноември и декември на 1 050 деца от девет общини, които към момента имат приети решения на общинските съвети и са осигурили необходимите условия за осъществяване на задължителното им предучилищно образование.

 

Приети са отправени от концесионерите предложения за удължаване срока на договори за концесия за морски плажове

 

Министерският съвет прие Решение за приемане на отправени от концесионерите предложения за удължаване на срока на договори за концесия за морски плаж „СБА“, община Каварна, област Добрич, морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич, морски плаж „Слънчев ден“, община Варна, област Варна, морски плаж „Св. Влас - болницата“, община Несебър, област Бургас, морски плаж „Крайморие“, община Бургас, област Бургас и морски плаж „Росенец - север“, община Бургас, област Бургас.

С приемането на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето /ПЗР на ЗИД на 33/ се създаде възможност концесионерите на морски плажове да се справят със задължението си по осигуряване задължителните дейности по водно спасяване, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане, като им се предостави възможност за допълнителен срок за предоставяне на услуги на морския плаж, за да се преодолеят ограниченията на въведените поради пандемията мерки и настъпилата безпрецедентна икономическа обстановка в национален и световен мащаб, като се удължи срокът на договорите им за концесия с до една година, в зависимост от това кога изтича срокът на съответния договор и при наличие на нормативно установените условия.

Удължаването на срока на концесията се прилага само в случай, че концесионерът е изпълнил изискването да предоставя през целия летен сезон 2020 г. плажните принадлежности - чадъри и шезлонги, на цени не по-високи от заявените от него за сезон 2020 г. съгласно уведомлението му по § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравето, заплатил е концесионното си възнаграждение за 2020 г. и отговаря на изискванията на чл. 7 от Методика за определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и наемна цена за 2020 г., съответстващо на намалението на цените на чадър и шезлонг за летен сезон 2020 г. и за удължаване на срока на концесията и на наема.

За удължените срокове на концесиите, концесионерите дължат заплащане на концесионни възнаграждения или плащания при условия и в срокове, съгласно договорите си за концесия.

 

Правителството прие лимитът на безлихвените кредити за физически лица да бъде увеличен,

като мярката изпълнявана от ББР се удължава до средата на следващата година

 

Министерският съвет със свое решение прие изменение на Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, изпълнявана от „Българска банка за развитие” АД. Правителството възлага на ББР да гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на условията на Програмата.

Програмата предоставя възможност от нея да се възползват повече хора, включително лица, които веднъж са били в неплатен отпуск, а в последствие са оставали без трудов договор и са отивали на трудовата борса, както и повече възможности за включване на сезонните работници и на младежите, които са стартирали трудовата си дейност през 2020 г.

Въвеждат се редица облекчения, по отношение на самоосигуряващите се лица, както и редица промени и в Рамковия механизъм за отпускане и управление на кредитите, с цел облекчаване на процедурите.

Увеличен е максималният размер на кредита на едно лице по Програмата - от 4 500 лева на 6 900 лева. Тази промяна произтича пряко от продължаващата пандемична ситуация в страната.

Удължава се срокът за кандидатстване за кредит по Програмата - до 30.06.2021 г., или до изчерпване на гаранционните лимити на банките партньори по Програмата.

Програмата има за цел да подпомогне лицата в неплатен отпуск или самоосигуряващите се лица, които са лишени от възможността да полагат труд и да получават доходи поради пандемията от COVID-19.

 

Одобрени са допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 22 208 189 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

 

С до 12 500 000 лв. увеличение на трансферите по бюджета на ВСС, предвижда проект на Постановление на МС

 

С до 12 500 000 лв. увеличение на трансферите по бюджета на съдебната власт предвижда Проектът на Постановление на Министерския съвет, приет днес. Той има за цел да осигури необходимите средства за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г.

Трансферът ще се осигури за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г. и има за цел улесняване на осъществяването на законоустановените функции на органите на съдебната власт до края на 2020 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 21 000 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. за осигуряване на първото авансово плащане по Договора между Министерството на отбраната и ,,FR.Liirssen Werft GmbH & Co. KG” за реализация на Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”, който беше приет на 19.07.2018 г. с решение на 44-то Народното събрание. С изпълнението на постановлението ще се увеличат разходите по политика в областта на отбранителните способности, бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти” по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.

 

Държавата отпуска допълнително над 14 милиона лева за националните научни програми за 2020 г.

 

Правителството одобри 14 563 179 лева за 2020 г., които ще бъдат предоставени допълнително по бюджета на Министерството на образованието и науката за изпълнението на националните научни програми (ННП), одобрени през септември 2018 г.

Средствата се осигуряват за изпълнението на дейности по следните национални научни програми: „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС); „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС); „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“; „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“; „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР); „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве); „Млади учени и постдокторанти“; „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед).

С изпълнението на националните научни програми се цели преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, интеграция и консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградената инфраструктура, както и концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми. Основни цели на програмите са привличане на наши учени за изследователска работа в български научни и научно-образователни институции, трансферът на знания и косвеното подобряване качеството на висшето образование в страната.

 

Правителството отпусна допълнително над 33 милиона лева за изпълнение на дейностите

по Националната пътна карта за научна инфраструктура

 

Министерският съвет отпусна допълнително 33 300 000 лева по бюджета на Министерство на образованието и науката за доизграждане и модернизиране на научните комплекси от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ).

През 2018 г. за първи път бе осигурено финансиране чрез националния бюджет в размер на 10 671 137 лв., а през 2019 г. - 22 250 000 лв., за обезпечаване на дейностите за изграждане и преструктуриране на научната инфраструктура от националната пътна карта. Тя се обновява регулярно на всеки 3-4 години, за да се отчетат променените условия и новопоявилите се възможности, като последното актуализирано издание на националната карта от декември 2020 г. обхваща периода 2020-2027 година.

С финансирането на обектите от НПКНИ се спомага за постигане на целите, заложени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030. С осигуряването на достъп на българските учени до най- съвременно научно оборудване се създават условия за участието им в по-мащабни научни проекти в страната, както и в международни паневропейски и световни инфраструктури.

 

Одобрени са допълнителни разходи

по бюджета на МВР

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. С Постановлението се одобряват допълнителни разходи за персонал в размер на 23 млн. лв. за дейности във връзка с предотвратяване на разпространението и/или ограничаване на последиците от COVID-19.

 

Намалява се административната тежест при регистрацията на пчелини

 

Намалява се административната тежест при регистрацията на животновъдните обекти - пчелини. Това реши Министерският съвет, след като одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството. Собствениците ще регистрират пчелните семейства само в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), а не както досега и в кметствата. Предложените изменения целят насърчаване и улесняване на стопанската дейност в областта на пчеларството.

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за пчеларството ще се изпълни мярка 147 от Решение № 704 на Министерски съвет от 2018 г., за изпълнението на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

 

Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

 

Министерският       съвет прие решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство.

Със законопроекта е предложено изменение на чл. 30, ал. 6, като се предвижда разрешението за извършване на музейна дейност от частен музей да се отнема с мотивирана заповед на министъра на културата по мотивирано предложение на директора на Инспектората за опазване на културното наследство, когато: постоянната или временна експозиция на музея е отворена за посетители по-малко от 100 дни в годината; в случаите на чл. 192, ал. 1, т. 2, нарушенията не бъдат преустановени в определения срок; музеят престане да отговоря на изискванията по чл. 25, т. 1-4; в музея се съхраняват неидентифицирани и нерегистрирани по реда на този закон движими културни ценности.

Предвижда се издаването на две наредби на министъра на културата: за определяне реда за осъществяване на съгласувателната процедура по раздел V „Териториалноустройствена защита“ на глава пета на Закона за културното наследство и за определяне реда за провеждането на конкурсите за финансово подпомагане на културни инициативи, целеви програми и творчески проекти по чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

 

България отпуска 493 375 лева за международна помощ

 

Министерският съвет одобри отпускането на официалната помощ за развитие на България за международни организации в размер на 493 375 лева.

Средствата ще бъдат разпределени за помощ за развитие и хуманитарна помощ посредством доброволни вноски към международни организации както следва: 100 000 лева на Департамента на ООН по политически и мироизграждащи въпроси, целево насочени за дейността на организацията в региона на Западните Балкани;     100 000 лева на фонд „Зелен климат", един от финансиращите инструменти по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата;  97 795 лева на Световната продоволствена програма на Организацията на обединените нации, целево насочени за справяне с тежката продоволствена криза в Йемен;            195 583 лева на Международния комитет на Червения кръст, целево насочени за справяне с хуманитарната ситуация в Нагорни Карабах.

 

България помага на страни от Западните Балкани и Източното партньорство с проекти за 2 560 812 лева

 

Министерският съвет отпуска 2 560 812 лева безвъзмездна помощ за финансиране на проекти в Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Украйна, Молдова, Грузия, Армения.

Проектите са насочени към подкрепа за осигуряване на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни услуги и подпомагане на социално-икономическото развитие на страните партньори, осигуряване на приобщаващо и качествено образование, защита и гарантиране правата на човека със специално внимание към жените, децата, хората с увреждания, изграждане на административен капацитет и обществена ангажираност за укрепване върховенството на закона и осъществяване на демократични реформи.

Сред предложените проекти са реконструкция и оборудване на Първия дневен център за младежи и възрастни с нарушения в аутистичния спектър в Република Северна Македония, основен ремонт и подобряване на материалната база на училището в с. Орихивка, в което се обучават ученици от български произход в Болградски район в Украйна, за създаване на мултимедийна конферентна зала в Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“ в Молдова.

В Албания ще бъде финансиран нов участък от асфалтовия път между село Върник и град Билищ, чието изграждане започна през 2018 г., отново с подкрепата на България.

В Сърбия финансовата подкрепа е за проект на Омбудсмана с цел повишаване на разбирането и познанията на децата за техните права в основните и средните училища, както и за проект за ранното откриване на нарушения на щитовидната жлеза при жителите в селските райони на югоизточната част на страната.

В Босна и Херцеговина ще бъдат финансирани дейности за подобряване условията на обучение в детски градини и училища, в Косово - за подобряване условията на образованието, в Черна гора - за подкрепа на здравния сектор в страната. Проектите в Република Армения и Грузия са насочени към развитие на образованието и гражданското общество.

Средствата по финансиране на проектите са от бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Изборът на проектите, извършен заедно със страните бенефициенти, е в съответствие със задачите на българската външна политика, сред които са укрепване европейската перспектива на държавите от Западните Балкани, стимулиране социално-икономическото развитие на страните партньори.

 

Кабинетът одобри увеличение на максималния размер на ангажиментите за разходи на МТИТС

 

Кабинетът одобри увеличение със 7 076 571 лв. на утвърдения със Закона за държавния бюджет максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Причина за увеличението е обществена поръчка, възложена през 2020 г. от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с период по-дълъг от една година. След проведена открита процедура за избор на изпълнител е сключен договор. Предметът на договора обхваща отпечатването и доставката на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, осигуряване на персонализирането и отчета на документите при периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства и осигуряване на тестовете за теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, тяхното персонализиране и проверка.

 

Правителството прие Постановление за извършване на промени в Закона за държавния бюджет на Република България

 

Правителството прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министерството на икономиката. С Постановлението се одобрява увеличение по бюджета на икономическото ведомство с 2 400 000лв.

С приетото изменение ще се обезпечи недостигът от средства по показателят „Максимален размер на ангажиментите за разходи", които могат да бъдат поети от Министерството на икономиката за 2020 г. Това действие е част от мерки за справяне с икономическите последици от COVID-19 и ще позволи в най-голяма степен да бъде извършена подкрепа на дружествата, сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), които създават значима заетост и изпълняват инвестиционни проекти.

В период на криза, чиято продължителност не е известна, от особена важност е подкрепата на държавата за новите инвестиции и заетостта. Насърчаването на проектите в производството и услугите, ще съдейства в кратки срокове след отмяна на извънредното положение, дружествата да дадат своя принос за възстановяването на икономиката.

 

Язовирите „Ахелой“ и „Порой“ са определени като водоизточници за приоритетно питейно-битово водоснабдяване,

предоставят се на областния управител на Бургас

 

По решение на правителството язовирите „Ахелой“ и „Порой“ са определени като водоизточници за приоритетно питейно-битово водоснабдяване. Имотите - публична държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на областния управител на област Бургас. Така се осигурява възможност за обезпечаване на допълнителни водни количества за питейно-битови нужди на населени места в областта, тъй като поради ясно изразена тенденция на засушаване през последните години към настоящия момент има намаляване на водните обеми в основния водоизточник - язовир „Камчия“.

Язовирите, които досега са управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите, ще бъдат стопанисвани и поддържани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас въз основа на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и за предоставяне на ВиК услуги с Асоциацията по водоснабдяване и канализация в областта, на която областният управител е председател.

 

Одобрени са 267,2 млн. лв. допълнителни разходи/трансфери за реализиране на значими общински проекти,

ремонт на храмове и за обекти от социалната сфера

 

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. по бюджетите на редица общини и по бюджетите на Министерския съвет, Университета по библиотекознание и информационни технологии - гр. София, чрез Министерството на образованието и науката, и на Българската телеграфна агенция в общ размер на 267,2 млн. лв.

Одобрените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. са в размер на 2,5 млн. лв. за ремонтни и реставрационни дейности за Бачковския манастир „Успение Богородично“ и Троянския манастир „Успение Богородично“; за ремонтни дейности на манастира „Св. Йоан Кръстител“, с. Жабляно, община Земен, храм „Св. Петка“, гр. Русе; храм „Свети Дух“, с. Бенковски, община Кирково. сградата на Софийската митрополия; сградата на Старата митрополия, гр. Ловеч, за укрепване на храм „Св. Ап. Андрей Първозваний“, гр. София, за продължаване на строителството на храм „Св. Стефан“, гр. София, за продължаване на строителството на храм „Св. Благовещение“, гр. София.

Осигуряват се допълнителни средства в размер от 350 000 лв. за Университета по библиотекознание и информационни технологии - гр. София, за извършване на ремонтни дейности по неговата сграда.

Отпускат се също допълнителни средства в размер от 300 000 лв. на Българската телеграфна агенция за осигуряване на допълнителни технически средства и устройства за събиране, съхраняване, обработване и разпространение на информацията и организиране на мероприятия онлайн.

Предоставят се допълнителни трансфери по бюджетите на общини, в общ размер 264,1 млн. лв., за финансиране изпълнението на редица инфраструктурни проекти в социалната и техническата инфраструктура - реконструкция, рехабилитация и ремонт на улична мрежа и общински пътища, доизграждане и основен ремонт на водопроводни мрежи, изграждане на спортни и детски площадки, ремонт и възстановяване на централната градска част на някои населени места, ремонт на детски градини, читалища и училища.

Допълнителните разходи и трансфери се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.

 

Министерският съвет одобри позицията на България за Европейския съвет на 10 и 11 декември

 

Министерският съвет одобри позицията на България за предстоящото редовно заседание на Европейския съвет в Брюксел на 10-11 декември. Основни теми на заседанието ще бъдат изменението на климата и пандемията от COVID-19.

По темата за климата България ще отстоява позицията, че трябва бъдат отразени притесненията на страните, които ще понесат по-голяма тежест при изпълнението на амбицията за най-малко 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. Същевременно страната ни подкрепя визията, че грижата за околната среда и климата трябва да са неизменна част от мерките за възстановяването на Европа от пандемията от COVID-19.

България приветства съвместните усилия в рамките на Съюза за справянето с пандемията от COVID-19 и призовава всички бъдещи дейности да са насочени към общо достижими стандарти за бързото идентифициране на заразените лица, управлението на огнищата на вируса и наблюдението на рискови групи. По този начин всяка държава членка ще предприема необходимите мерки, съобразно своите компетенции и капацитет.

Очаква се лидерите да обсъдят също сигурността, трансатлантическите отношения, отношенията на ЕС с държавите от Южното съседство, както и ситуацията в Източното Средиземноморие и отношенията на ЕС с Турция.

 

До 8,1 млн. лв. се осигуряват по бюджета на МРРБ за подобряване на водоснабдителна инфраструктура

в общините Севлиево и Габрово

 

За обезпечаване непрекъснатост на водоснабдяването на населени места в общините Севлиево и Габрово с постановление на Министерския съвет се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. в размер до 8 100 000 лева. От тях 3 900 000 лева са за община Севлиево за финансиране на участък 3 от първия етап на източния водопроводен клон от Пречиствателна станция за питейни води „Стоките“. С до 4 200 000 лева ще се финансира водоснабдяването на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово.

Водните ресурси за задоволяване на нуждите за питейно-битово водоснабдяване в страната са неравномерно разпределени в териториален, сезонен и годишен аспект, поради което редица населени места в общините Севлиево и Габрово са засегнати от сезонни или целогодишни ограничения във водоподаването.

Дебитът на откритите речни водохващания на реките Зелениковец, Росица, Багарещица и Бяла, от които се подават водни количества към населени места от община Севлиево е значително намалял. Същото важи и за дебита на каптажите, които осигуряват питейна вода за голяма част от селата в община Габрово.

 

Одобрен е проект за инвестиционен разход „Модернизация на танк Т-72

за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски”

 

Министерският съвет прие проект за инвестиционен разход „Модернизация на танк Т-72 за нуждите на танковите формирования на Сухопътни войски“.

Танковете остават основополагаща единица, върху която се формира бойната мощ на формированията на Сухопътните войски. Като основно средство за поразяване на противниковите танкове и бойни бронирани машини, те трябва да притежават способности за привеждане в готовност в кратък срок, точност, далекобойност, подобрена мобилност, живучест, оперативна маскировка и автономност. С реализацията на проекта се цели преодоляването на технологичното изоставане на танковите формирования по отношение на системите за управление на огъня, защитеност на комуникациите и ситуационната осведоменост. Чрез него също така ще се постигне оперативна съвместимост на силите и средствата както в национален, така и в съюзен формат. Това от своя страна ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на България по отношение на колективната система за сигурност.

 

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет одобри промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София с 22 280 000 лв.

„БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София, е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Дружеството произвежда биопрепарати за профилактика, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания. Производството включва над 500 вида продукти и задоволява голяма част от нуждите на страната от висококачествени, ефективни и безопасни биологични продукти за целите на здравеопазването и е утвърден доставчик на агенциите от Обединените нации.

Със средствата от увеличението ще се реализират следните инвестиционни проекти на дружеството на обща стойност 22 280 000 лв„ както следва: изграждане на нова, допълнителна производствена линия за БЦЖ ваксина; реновация на Лаборатория за производство на човешки кръвни продукти; възстановяване на производството на антитоксични серуми от конска плазма; реновация на лаборатория за производство на животински кръвни продукти.

С оглед спецификата на бранша и постоянното повишаване на изискванията на системите по качество и прилаганите стандарти, стратегическа цел на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София, е да посреща и максимално да покрива еволюиращите нужди от биопродукти в условията на конкуренция, както на вътрешния, така и на международния пазар. За постигането на тази цел са необходими значителни инвестиции, включително и за въвеждането на нови методи и тяхното валидиране.

 

МБАЛ Лозенец е определена за лечебно заведение,

осъществяващо дейностите по чл. 106б, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

 

Министерският съвет прие Решение за определяне на лечебно заведение, което да осъществява дейностите по чл. 106б, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. С Решението се определя „Многопрофилна болница за активно лечение “Лозенец“ ЕАД, гр. София за лечебно заведение, което да осъществява дейностите по чл. 106б, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, в т.ч. медицинско осигуряване при пътувания в страната и в чужбина на лицата по чл. 20, ал. 1, 3 и 4 от Закона за Националната служба за охрана, а именно Президента, Председателя на Народното събрание, министър-председателя, вицепрезидента, главния прокурор; медицинско осигуряване на представители на друга държава с ранг, съответстващ на ранга на лицата по т. 1, и ръководители на международни организации и институции при посещение в Република България; медицинско осигуряване на пленарните заседания на Народното събрание на Република България; медицинска помощ на Президента, Председателя на Народното събрание, министър-председателя, вицепрезидента, главния прокурор.

 

Ще бъде закупена медицинска апаратура за нуждите на Клиника по кардиология при МБАЛ „Света Анна“ - София

 

Министерският съвет прие Постановление за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ - София АД, гр. София. Увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции, след извършване на парична вноска в размер на 970 000 лв.

Със средствата се предвижда да бъде закупена медицинска апаратура за нуждите на Клиника по кардиология при „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ - София АД, чрез възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на С-рамо, Система за инвазивни електрофизиологични криотерапевтични процедури и Операционна маса за Клиника по кардиология и обучение на персонала за работа с нея“.

Министерският съвет одобри също така изменение на Постановление № 88 от 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ - АД, гр. Враца, и на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - АД, гр. Ловеч. С постановлението се удължава срокът за възстановяване на средствата от лечебните заведения до 10.12.2022 г.

Проектът на Постановление съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаване качеството на медицинската помощ.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с нормализиране на дейността на болниците и оптимално задоволяване на потребностите на населението от болнична медицинска помощ в областите Враца и Ловеч.

С друго постановление правителството одобри промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

Държавата ще увеличи акционерното си участие в капитала на дружеството чрез парична вноска в размер на 490 000 лв. от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г

Със средствата се предвижда да бъде извършен ремонт и реконструкция на Акушеро-гинекологично отделение на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово.

 

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

 

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. в размер на 61 015 900 лв.

Предложението за одобряване на допълнителен трансфер е във връзка с прогнозирано неизпълнение на приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. и необходимостта от финансиране на утвърдените разходи за 2020 г.

С одобряването на допълнителен трансфер от централния бюджет по бюджета на Националната здравноосигурителна каса в размер на 61 015 900 лв. ще бъде компенсирано неизпълнението на приходите по бюджета на НЗОК за 2020 г. след използване на възможността за финансиране на разходите с наличности по сметката на НЗОК, с което ще се осигури разплащането на медицински дейности в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НЗОК за 2020 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕ­НИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012 - 2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОБРОВОЛЕН ПРИНОС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НА СТОЙНОСТ 100 000 ЛЕВА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИ ГОДИШ­НИ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПРОТИВОЕПИДЕ­МИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВА­ТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА СМЕТКА НА ИКОНОМИИ НА РАЗХОДИ И/ИЛИ ТРАНС­ФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ДРУГИ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА СМЕТКА НА ИКОНОМИИ НА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ДРУГИ ПЪРВОС­ТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИ­РАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАН­СПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯ­ТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ДИМО ДИМОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 30044/10), „Я. Т. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 41701/16), „ВАНЬО ТОДОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 31434/15), „ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 58400/16), „ВЕЛКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 34503/10), „РАШЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 66993/13), „ПЕТРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГА­РИЯ” (ЖАЛБИ № 49817/14, 51592/14 И 47845/15), „ПЕНДОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 44229/11), „ЗЕТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 39257/17) И „ПАНА­ЙОТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 66491/14).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧ­НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА, ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪР­ЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА КОЧЕРИНОВО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СТРАНА РАФАЕЛ ДИМИТРОВ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЯ В РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ, И ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ­ТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЯ, РЪКОВО­ДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОН­СУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВО­ДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ВАРНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАС­ТИТЕ ГАБРОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД, ШУМЕН, СИЛИСТРА, ДОБРИЧ И ВАРНА, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МИЛЕН РАЙКОВ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ВАРНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ГАБРОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД, ШУМЕН, СИЛИСТРА, ДОБРИЧ И ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОГОДБАТА ЗА СЪТРУДНИ­ЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА, ПОДПИСАНА НА 27 МАРТ 2015 Г. В СОФИЯ, И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО­ТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА ЧЕРНА ГОРА ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНО ВИДЕОКОНФЕРЕНТНО ЗАСЕДАНИЕ НА МИ­НИСТРИТЕ НА ТРАНСПОРТА НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНА НА 13 НОЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИ­НИСТРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РИБАРСТВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 16 НОЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИС­ТРИТЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 20 НОЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 455 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ДОЛО­МИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЯДОВО-БИНДЕР”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЯДОВО, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИ­ЩЕ „ЛЕМИЩЕ”, УЧАСТЪЦИ „ЛЕМИЩЕ - ИЗТОК” И „ЛЕМИЩЕ - ЗАПАД”, РАЗ­ПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЛАДИМИРОВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВ­ЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА, НА „ПЪТИЩА М” ЕООД - МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА НОВИТЕ ЗАЩИТЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИ УЧИЛИЩА, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 857 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г., И ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБХВАТИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА, НАВЪРШИЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНИ ОТ КОНЦЕСИОНЕРИ­ТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРИ ЗА КОНЦЕ­СИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „СБА”, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, МОР­СКИ ПЛАЖ „АЛБЕНА”, ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, МОРСКИ ПЛАЖ „СЛЪНЧЕВ ДЕН”, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА, МОРСКИ ПЛАЖ „СВ. ВЛАС - БОЛНИЦАТА”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС, МОРСКИ ПЛАЖ „КРАЙМОРИЕ”, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС И МОРСКИ ПЛАЖ „РОСЕ­НЕЦ - СЕВЕР”, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ   № 257 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРА­МА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИ­ШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. ЗА НЕПРЕД­ВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВА­НЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕ­ТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНО ВИДЕОКОНФЕРЕНТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕНЕР­ГИЙНИТЕ МИНИСТРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ПОСРЕДСТВОМ ДОБРО­ВОЛНИ ВНОСКИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СТОЙНОСТ   493 375 ЛВ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПО­РАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ЧЕРНА ГОРА, КОСОВО, УКРАЙНА, Р МОЛДОВА, ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2020 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБ­ЩЕНИЯТА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  14 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕ­ДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 И 16 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2020 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВА­ЩИ ЯЗОВИР „АХЕЛОЙ” И ЯЗОВИР „ПОРОЙ”, НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС И ОПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ КАТО ВОДОИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРИ­ОРИТЕТНО ПИТЕЙНО - БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 10 И 11 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО И В ОБЩИНА ГАБРОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТАНК Т-72 ЗА НУЖДИТЕ НА ТАНКОВИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ”.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА „БУЛ БИЛ - НЦЗПБ” ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, КОЕТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 106Б, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 НА  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗЛИХВЕНА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ” АД - ВРАЦА, И НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА” АД - СОФИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД - ГАБРОВО.

Внася: министърът на здравеопазването