EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 08.02.2023 г.

08.02.2023

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

         Правителството разреши влизане на кораб на Румъния в териториалните води на Република България

 

Министерският съвет на Република България прие Решение за разрешаване за влизане в териториалните води на Република България и посещение на пристанище Царево на катер с борден номер „МА13066“ на Гранична полиция на Румъния. Същият ще участва в съвместната операция THEMIS 2023, провеждана от FRONTEX във водите на Средиземно море в периода 12.02.-22.06.2023 година.

 

Увеличава се съставът на Делегацията на България към НАТО с две нови длъжности

 

Министерският съвет на Република България прие Решение, с което изменя и оптимизира състава на Делегацията на България към НАТО (ДРБН).

С приемането на това Решение на Министерския съвет се урежда изменение в състава на ДРБН във връзка с нарасналите ангажименти, свързани с предизвикателства в сигурността и отбраната и новите инициативи на Алианса.

С настоящото Решение се увеличава съставът на Делегацията на България към НАТО с две нови длъжности, които ще бъдат заети от Министерството на отбраната.

Министерският съвет прие също така решение за разрешаване участието на контингент от въоръжените сили на Република България в състава на многонационалния батальон на EUFOR във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (EUFOR ALTHEA).

Контингентът се състои от рота и национален поддържащ елемент в състава на многонационалния батальон на EUFOR в операция ALTHEA. С това участие се повишава ангажираността на страната ни към осигуряване на сигурността и стабилността в Босна и Херцеговина.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

 С решение на правителството имот - публична държавна собственост става частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на община Пловдив. Това ще позволи благоустрояването на терена и изграждането на необходимата пътна и техническа инфраструктура в район „Западен“ в град Пловдив. Имотът се намира на ул. „Димитър Страшимиров“ в града и представлява терен с площ 5 809 кв. м.

Министерският съвет предоставя на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Благоевград управлението на части от имот - публична държавна собственост. Те представляват три самостоятелни обекта в сграда № 1 на ул. „Свобода“ № 1 в гр. Благоевград. Частите от имота са с площ съответно 233 кв. м, 6 кв. м и 8 кв. м. С решението на Министерския съвет най-големият от тях, до момента управляван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, се отнема от нея поради отпаднала необходимост.

По решение на правителството Агенцията за социално подпомагане получава управлението върху имот - публична държавна собственост в гр. Перник за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Перник. Той представлява самостоятелен обект с площ 16,97 кв. м, разположен на 13-ия етаж във вх. Б на сграда, намираща се на пл. „Свети Иван Рилски“ № 1. Имотът ще бъде използван за работни помещения предвид увеличената численост на служителите в дирекцията.

Правителството реши да предостави безвъзмездно за управление на Министерството на околната среда и водите, за нуждите на Регионална инспекция по околната среда и водите, десет поземлени имота - публична държавна собственост, в местността „Пода“ в гр. Бургас. Те са необходими за реализацията на проект „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ по приоритетна ОС 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Защитените водни площи ще се ползват от РИОСВ-Бургас до приключване на дейностите по проекта.

Министерският съвет отмени осем правителствени решения, както и част от едно решение на МС за даване на съгласие и определяне на условията и реда за учредяване на право на строеж върху имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната, находящи се в гр. Пловдив, гр. Стара Загора, гр. София, гр. Поморие, гр. Бургас и гр. Варна. След постановяване на решенията с Постановление № 358/07.11.2022 г. Министерският съвет прие Наредба за условията и реда на провеждане на търгове за възмездно учредяване право на строеж върху недвижими имоти- частна държавна собственост, в управление на МО. Поради това, при стартиране на процедура за учредяване на право на строеж върху имоти - частна държавна собственост, в управление на МО, ще бъдат прилагани разпоредбите на наредбата. Въпросните решения на Министерския съвет до момента не са изпълнени и няма да бъдат прилагани.

 

Одобрен е проект на Правителствена гаранция за Държавния департамент на САЩ

 

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Правителствена гаранция за Държавния департамент на Съединените американски щати за нетрансфер и употреба, и за защита и гарантиране на получените данни и информация за системата за обмен на тактически данни - Link 22 (Правителствена гаранция).

С одобряването на проекта новопридобиваните от Военноморските сили на Република България многофункционални модулни патрулни кораби ще могат да бъдат оборудвани със система за осъществяване на защитен обмен на тактически данни с корабни платформи и въздухоплавателни средства на Алианса.

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 14 февруари 2023 г. в Брюксел.

По време на заседанието министрите ще обсъдят икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна и ще проведат дискусия по прегледа на икономическото управление в ЕС.

Очаква се министрите да одобрят проект на Решение за изпълнение на Съвета на ЕС за одобряване на изменение на Плана за възстановяване и устойчивост на Германия, както и мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20 на 23-24 февруари 2023 г.

 

Правителството прие решение относно представителството на България в международни финансови институции

 

Министерският съвет прие решение за изменение и отмяна на свои актове във връзка с определянето на представители на Република България в управителни органи на Международната инвестиционна банка (МИБ) и Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС).

Решението е във връзка с приетия на 01.02.2023 г. от Народното събрание Закон за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество.

 

Правителството одобри позицията на България за участие в извънредното заседание на Европейския съвет

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в извънредното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 9 и 10 февруари 2023 г. в Брюксел, Кралство Белгия. Република България ще бъде представена от президента Румен Радев.

Основните теми, които европейските лидери ще обсъдят на извънредното заседание на Европейския съвет, са: Украйна/Русия, икономика и миграция.

В контекста на икономиката се очаква лидерите да приемат заключения, които поставят основите на действия, насочени към гарантиране на дългосрочна конкурентоспособност, икономическо благосъстояние и водеща роля на световната сцена за ЕС. Тези действия са базирани на всеобхватен подход за укрепване на икономическата, индустриална и технологична база на Съюза и на европейския суверенитет и стратегическа автономност.

Европейските лидери ще обсъдят ситуацията с миграцията и ще оценят изпълнението на заключенията от юни, октомври и декември 2021 г., с цел засилване на работата в следните направления: по-ефективен контрол на външните граници на ЕС, засилени външни действия със страните на произход и транзит, засилване на сътрудничеството при връщане и реадмисия, борба с контрабандата на мигранти, както и напредък по Пакт за миграцията и убежището.

 

Прието е Постановление за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 - 2027 г.

 

Правителството прие Постановление за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 - 2027 г.

С Постановлението се определят правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 - 2027 г. Регламентира се структурният състав на оценителните комисии, изискванията към лицата, участващи в тях, както и правилата за работа на комисиите. Разписан е редът за провеждане на отделните етапи на оценителния процес.

Предвидени са изисквания за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на европейско финансиране, за провеждане на публични обсъждания, информационни кампании и обучения за бенефициентите.

Постановлението създава гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила при предоставяне на безвъзмездна помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове за периода 2021 - 2027 г. Налице са реални предпоставки за повишаване на ефективността и намаляване на административната тежест в процесите по кандидатстване, оценка на проектните предложения и сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ.

 

Допълнение в Наредба на Министерския съвет дава възможност за осигуряване на непрекъсваемост на техническите средства и комуникационните връзки в ДМОС-МВР

 

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

Промяната въвежда възможност длъжността „системен администратор“ (II, III и IV степен) да се прилага и в дирекция „Международно оперативно сътрудничество” (ДМОС) при МВР, каквато действащата правна рамка не предоставя. По този начин структурата ще бъде обезпечена с технически експерти, които да подпомагат служителите за въвеждането и спазването на изискванията на европейските регламенти (за Шенгенската информационна система (ШИС) за оперативната съвместимост, за Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ЕТИАС), за Европол и други).

Допълнението в Наредбата ще осигури и непрекъсваемост на техническите средства и комуникационните връзки в режим 24/7 и ще повиши ефективността на задълженията е национално значение, изпълнявани от ДМОС-МВР. Дирекцията е национална точка за контакт по линия на Интерпол, на Европол, на ЕТИАС и ШИС, както и национална точка за контакт в Република България на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC). Дейността на ДМОС е свързана и с координацията на цялостния процес на национално ниво, свързан с влизането в експлоатация на новата версия на ШИС и пълното привеждане в изпълнение на трите нови регламента на Европейския парламент и на Съвета за функционирането й.

Постановлението за допълнение на наредбата не води до въздействие върху държавния бюджет.

 

Изменя се Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

 

Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Оптимизира се вътрешната структура на агенцията, с цел повишаване на ефективността и ефикасността в работата на контролната дейност и разширяване на възможностите за международна дейност в областта на трансплантацията и асистираната репродукция. Щатната численост на агенцията остава непроменена. Чрез прецизирането на функциите и отговорностите на структурните звена се постига по-висока степен на комплексен надзор върху предоставяната в страната медицинска помощ.

Контролът върху дейността на лечебните заведения ще се осъществява от дирекция „Контрол на медицинските дейности и права на пациентите“. Капацитетът на дирекцията се допълва с правен отдел, който до момента бе структуриран в дирекцията, администрираща режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност.

Промените ще дадат възможност дирекция „Управление, координация и контрол на трансплантацията и асистирана репродукция“  да активизира контролните си функции. Към отговорностите на дирекцията се включват и дейностите по планиране, организиране, подпомагане и координиране на международната дейност и сътрудничеството в областта на трансплантацията и асистирана репродукция.

Дейностите по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, както и подпомагането на министъра на здравеопазването при издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на заведенията за болнична помощ, ще се осъществяват от дирекция „Разрешения и регистрация на лечебни заведения“.

 

 С три решения на кабинета се одобрява помощ на кандидатите по програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в България вследствие на военните действия в Украйна

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на помощ на кандидатите по  „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“, приета с решение № 145 от 2022 г.

Крайният резултат от приемането на настоящия акт е изпълняване на плащанията към одобрените за финансиране кандидати за целият период на Програмата в общ размер на 5 711 506,00 лв., съгласно приложен Списък № 13, неразделна част от проекта решението.

С приемането на акта ще изплати помощ по общо 160 подадени заявления от лица предоставили хуманитарна помощ изразяваща се в 133 879 нощувки и изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на бежанци в периода обхващащ времето от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“.

Правителството одобри също помощ на кандидатите по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с РМС № 317 от 2022 г.

Настоящият акт за одобряване на помощ за кандидатите по Програмата обхваща периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. по верифицирани заявления на заинтересованите лица, съгласно списък № 14, неразделна част от проекта на РМС.

Получатели на помощта са хотелиери и лица, упражняващи дейност в обекти държавна и общинска собственост, настанили и изхранвали или само настанили лица, получили временна закрила, без оглед на правноорганизационната им форма.

За периода е верифицирана помощ в размер на 2 807 802,45 лв. с ДДС за предоставени нощувки по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Списък № 14).

С друго решение кабинетът одобри помощ на кандидатите по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с РМС № 317 на Министерския съвет от 2022 г. Актът обхваща периода от 16.11.2022 г. до 31.12.2022 г. по верифицирани заявления на заинтересованите лица, съгласно списък № 15, неразделна част от проекта на РМС. Получатели на помощта са хотелиери и лица, упражняващи дейност в обекти държавна и общинска собственост, настанили и изхранвали или само настанили лица, получили временна закрила, без оглед на правноорганизационната им форма.

За периода е верифицирана помощ в размер на 6 389 579,25 лв. с ДДС за предоставени нощувки по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Списък № 15).

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ВЛИЗАНЕТО НА КОРАБ НА РУМЪНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 887 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО В БРЮКСЕЛ И ПОДГОТОВКАТА Й ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ В НАЦИОНАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ВОЕННИ КОНТАКТНИ ГРУПИ В КОМАНДНИТЕ СТРУКТУРИ НА АЛИАНСА.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА КОНТИНГЕНТ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪСТАВА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИЯ БАТАЛЬОН НА EUFOR ВЪВ ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (EUFOR ALTHEA).

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ -ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - ПЕРНИК.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА НЕТРАНСФЕР И УПОТРЕБА И ЗА ЗАЩИТА И ГАРАНТИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ (ПРАВИТЕЛСТВЕНА ГАРАНЦИЯ).

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ФЕВРУАРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 И 10 ФЕВРУАРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на

 

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 145 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на туризма