EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 07.12.2022 г.

07.12.2022

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

         Одобрен е План за оценка на изпълнението на бизнес програмите на микро-, малки и средните публични предприятия за 2022 г.

 

Правителството одобри План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на микро-, малки и средни публични предприятия за 2022 г.

В плана са включени 3 микро-, 3 малки и 3 средни предприятия с над 50 на сто държавно участие в капитала. Съгласно Закона за публичните предприятия, Агенцията за публични предприятия и контрол за 2022 г. ще извърши проверка на изпълнението на одобрените бизнес програми на всички големи публични предприятия, както и на деветте предприятия, включени в настоящия план. На базата на тази оценка Агенцията дава предложения за подобряване на управлението и работата на съответната структура.

Изпълнението на заложените програми ще се оценява по четиристепенна скала, която включва следните нива: незадоволително изпълнение, задоволително изпълнение, добро изпълнение и много добро изпълнение. Целта е постигане на по­добри финансови резултати, както и по-ефективно управление на държавните предприятия.

 

Министерството на икономиката и индустрията ще е водещо в преговорите по европейския регламент за забрана на продукти,

произведени с принудителен труд

 

Министерският съвет определи Министерството на икономиката и индустрията да бъде водещо в преговорния процес по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за забрана на продукти, произведени с принудителен труд, на пазара на Съюза, а Министерството на труда и социалната политика и Агенция „Митници“ да го подпомагат.

С регламента се въвежда забрана за икономическите оператори да предоставят на пазара на Съюза и да изнасят продукти, произведени с принудителен труд, включително и на деца.

Предвижда се всяка държава-членка да създаде компетентен орган, който да разследва случаи на принудителен труд и да издава решение за забрана или за изтегляне от пазара на ЕС на съответните продукти. Забраната обхваща местно произведени и внесени продукти.

 

По-малко средищни детски градини и училища

 

Средищните институции в страната намаляват на 957, реши правителството с актуализацията на Списъка за учебната 2022/2023 година. През миналата година те бяха 971. Средищни са 194 детски градини, 39 части от детски градини и 724 училища от 647 населени места в 28 области. 29 институции за първи път получават статут на средищни.

В този тип градини и училища се обучават 17 412 деца и 172 586 ученици. Пътуващите деца, за които държавата осигурява безплатен транспорт, са 2 609, а учениците до 16-годишна възраст са 37 691.

 

266 са защитените детски градини и училища

 

266 детски градини и училища имат статут на защитени, след като правителството актуализира Списъка със защитените образователни институции. Той включва 78 детски градини, 24 части от детски градини и 164 училища. От тях нови са две детски градини, една част от детска градина и две училища.

Списъкът се актуализира всяка година по предложение на кметовете на общини след решение на общинските съвети.

Определянето на защитени детски и образователни институции цели да повиши обхвата на децата и учениците, както и да намали броя на преждевременно напусналите образователната система в над 15% от детските градини и в над 34% от училищата на територията на цялата страна.

 

Министърът на електронното управление е определен за национален координатор на Единната цифрова платформа на ЕС

 

Министерски съвет прие решение, с което определя министъра на електронното управление за национален координатор на Единната цифрова платформа на ЕС, по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1724 от 2 октомври 2018 година, за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация до процедури и услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми. Платформата ще осигури единна входна точка за достъп до онлайн информация, административни процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми, необходими на гражданите и предприятията, за свободно движение в рамките на ЕС, за правата и задълженията на потребителите в областта на вътрешния пазар. Потребителите ще имат достъп и възможност да извършват процедури, свързани с житейски или бизнес събития, изцяло онлайн, при условие че съответната процедура е въведена в държава членка.

Единната цифрова платформа ще включва общ потребителски интерфейс, достъпен на всички официални езици на Съюза и интегриран в съществуващия в момента портал „Вашата Европа“.

Съгласно Регламента Националният координатор отговаря за контактите с ЕК по всички въпроси, свързани с платформата. Той насърчава еднаквото прилагане от компетентните органи на изискванията на Регламента, относно качеството на информацията; процедурите и услугите за оказване на помощ и решаване на проблеми; трансграничния достъп до онлайн процедури и услуги.

Националният координатор в сътрудничество с ЕК следва да подпомогне изграждането на техническата система за трансграничен автоматизиран обмен на удостоверителни документи и прилагането на принципа на еднократност. Съгласно своята компетентност националният координатор гарантира, че при наличие на препоръки от Европейската комисия относно качеството на осигуряваните от компетентните органи информация и услуги, те се прилагат надлежно.

 

Министерският съвет одобри над 1 милион лева насърчителни мерки за пътна инфраструктура в община Бургас

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Бургас ще се предоставят средства в размер до 1 175 643 лева за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: „Обслужваща улица от о.т. 63е-203-204-205-206- 158-159-161-162-149 до о.т. 238 по плана на ПЗ „Север”, гр. Бургас”.

Улицата осигурява непосредственото транспортно обслужване на голям брой урегулирани поземлени имоти, част от които към момента са застроени, а други имат непосредствени инвестиционни намерения и издадени разрешения за строеж. Рехабилитацията на настилката на улицата е от изключителна важност за осигуряване на безопасен и безпрепятствен автомобилен и пешеходен достъп до прилежащите предприятия, намиращи се на нея. Изграждането на инфраструктурата ще повиши качеството на транспортните комуникации, ще подобри транспортното обслужване, ще доведе до благоприятни условия за развитие на бизнеса. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Бургас.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Предприятие за опаковки за хранително-вкусовата промишленост” в гр. Бургас на „Сидоренко Фудтех” ЕООД и „Сидоинвест” ЕООД.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на иновациите и растежа

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на иновациите и растежа за 2022 г.

С предвиждането на допълнително финансиране за 2022 г. в размер до 9 373 992 лв. ще се осигури бюджетен ресурс, общият размер на който ще позволи да бъдат насърчени общо 14 дружества, изпълняващи инвестиционни проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), на обща стойност около 429.59 млн. лв. и предвиждащи разкриване на около 3 671 нови работни места.

Чрез увеличение на бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г. ще се осъществи успешна подкрепа на дружествата, изпълняващи инвестиционни проекти и създаващи значима заетост - сертифицираните по ЗНИ инвеститори.

Финансовите стимули по ЗНИ са предназначени за насърчаване на инвестициите на местни и чужди предприятия за изграждане на нови производствени мощности и създаване на дългосрочни нови работни места.

 

Правителството одобри промени в Постановление № 66 за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

 

Правителството одобри промени в Постановление № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. Целта е да бъдат осигурени средства за възнаграждения на материално отговорни лица, които отговарят за техническа поддръжка на движими и недвижими активи - мощности за военновременна дейност, с отпаднала необходимост.

Очакванията са тези активи да бъдат предоставени на структура, която да ги използва реално и целесъобразно в зависимост от тяхното специфично предназначение.

 

Предприети са действия за социално-икономическата интеграция на приети в България афганистански граждани

 

Правителството упълномощи министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров да проведе преговори и да сключи споразумения с областни управители, кметове на общини, кметства, райони или ръководители на юридически лица с нестопанска цел за социално-икономическата интеграция на афганистанските граждани, приети в България през август 2021 г.

Тогава с решение на Министерския съвет у нас бяха настанени афганистански граждани, които са работили в посолството на страната ни в Кабул или са били в служебни отношения с Европейския съюз и НАТО или техни структури в Афганистан.

С новото решение кабинетът създава възможности за жилищното им настаняване и за тяхната интеграция чрез оказване на социална подкрепа, предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа и включване в програми и мерки за заетост и обучение.

 

Правителството прие промени в Постановление № 295 на МС от 2001 г. за определяне на групите пътници,

ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания

 

Правителството прие промени в Постановление № 295 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, както и за определяне размера на намалението.

Целта на промените е да се осигурят равни възможности за възрастните граждани на държави членки на Европейския съюз или друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или Швейцария, предпочели да живеят в България. По този начин се регламентира право на 50 на сто намаление от определената цена за превоз на пътници при пътувания с железопътен транспорт.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по общински бюджети

 

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 421 610 лв. С допълнителните средства ще бъдат компенсирани разходите за месец септември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини.

Средствата се предоставят във връзка с приетите в чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. разходи по централния бюджет за 2022 г.

 

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 249 548 лева

 

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. в размер на 249 458 лева. Средствата са предназначени за изплащане на възнаграждения и дължими осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети. Размерът им е определен въз основа на предоставената информация от 22 общини със създадени одитни комитети, в които са включени външни за съответната община лица.

Трансферите се отпускат в изпълнение на чл. 23 от ПМС № 31/2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., във връзка с чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Необходимите допълнителни средства се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 година.

 

306 даровити деца ще получат стипендии

 

Министерският съвет одобри допълнителни 297 405 лева по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински, държавни и частни училища.

Средствата са предназначени за изплащане на стипендии на 306 талантливи ученици от цялата страна, представили се успешно на национални и международни олимпиади, конкурси и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта.

228 960 лева се предоставят на 42 общини. С тях ще бъдат осигурени стипендии за 230 ученици от общински и частни училища. Стипендии ще получат и 74 ученици от държавни училища, за което се прехвърлят 68 445 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет - София, 2 430 лв., в чиято структура е Технологичното училище „Електронни системи“ с двама стипендианти.

 

Още близо 2,5 млн. лв. за пътувания на ученици и учители

 

С 2 417 500 лв. ще бъдат финансирани 174 общински училища за пътувания на ученици и учители по Национална програма „Отново заедно“, реши правителството. Средствата се предоставят на 94 общини.

Програмата осигурява финансиране от централния бюджет за шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. на човек, който включва: настаняване - 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. Според условията при подаване на формуляра се финансират 50% от заявената сума.

Одобрените от правителството средства са за останалите до 50%, които се предоставят при представяне по електронен път в МОН на сключения договор с туроператор и справка от училището за извършените фактически разходи.

Целта на Национална програма „Отново заедно“, която стартира през 2021г., е да създаде условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. Тя продължи и през 2022 г., като за безплатни ученически пътувания са одобрени училища през учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.

 

3,75 млн. лева допълнително за транспорт на учители

 

Министерският съвет одобри допълнителни 3 752 006 лв. за възстановяване на разходи за транспорт и наем на учители, които работят в различно населено място от това, в което живеят.

Със същото постановление на Министерския съвет се предоставят и 1 877 949 лв. за допълнително финансиране на издръжката на учениците в VIII клас, приети през учебната 2022 - 2023 година в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

 

Училищата получават над 1,7 млн. лв. за електронни ресурси и учебни помагала

 

Над 1,7 млн. лв. ще получат училищата за електронни ресурси и учебни помагала, реши правителството. Средствата са разпределени по националните програми „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” и „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала”.

По първата програма 1640 общински образователни институции ще получат общо 1 135 600 лв. Финансирането е за внедряване на образователни електронни ресурси и съдържание, софтуер за професионално обучение, софтуерни продукти за администриране и управление на учебния процес, както и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес.

Средства за интернет получават 1205 общински образователни институции - общо 404 840 лв. На три общински училища се предоставят общо 168 740 лв. за разработени 7 учебни помагала на чужд език по общообразователните предмети за IX и за X клас, с изключение на учебния предмет български език и литература и учебния предмет чужд език. Едно общинско училище получава 29 460 лв. за изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за начален етап за ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти.

 

Над 1,5 млн. лв. за безплатен транспорт на деца и ученици

 

Министерският съвет отпусна допълнително по бюджетите на общините 1 579 145 лв. за 2022 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици.

Средствата за транспорт на децата и учениците са неотложен разход за образователната система, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от населените места, в които няма детска градина или училище.

Правителството отпусна и 669 979 лв. по бюджетите на общините за 2022 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст. Средствата са за 3261 деца от 23 общини, които имат приети решения на общинските съвети и са осигурили необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст от началото на учебната 2022 - 2023 година.

С предоставянето на финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, ще бъдат осигурени образование и социализация в ранна детска възраст, което е от съществено значение за развитието на ключовите компетенции.

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на МОСВ за 2022 г.

 

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2022 г.

С вътрешнокомпенсираната промяна между утвърдените разходи по области на политики и бюджетна програма се извършва основно поради формирана икономия в резултат на неизпълнени дейности от политиките и мерките залегнали в Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 - 2025           г., подписано от последното редовно правителство. Извършва се и преразпределение на разходите за персонал между областите на политики.

Промените няма да доведат до допълнителни разходи по бюджета на МОСВ, тъй като промяната се извършва в рамките на утвърдените разходи по бюджета на министерството.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет възложи на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата. Той ще бъде предоставен безвъзмездно за управление на Министерството на околната среда и водите за нуждите на РИОСВ - Пловдив. Със закупуването на имота се осигурява допълнителна работна площ за нуждите на РИОСВ-Пловдив, което ще обезпечи по-доброто административно обслужване на гражданите.

Правителството учреди безсрочно вещо право - сервитут, върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, разположени в района на Държавно горско стопанство-Михалково към Южноцентрално държавно предприятие-Смолян Общата площ на сервитутната зона е 0,152 дка в землището на с. Михалково, община Девин и се учредява в полза на „Михалково“ АД. По този начин ще бъде изграден и обслужен подземен водопровод, включително прилежащи към него съоръжения (шахти с площ до 15 кв. м). Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска строителство в горски територии - държавна собственост.

С решение на правителството община Бургас получава държавен имот - частна държавна собственост за изграждането на второстепенна улица. Теренът е с площ 521 кв. м и се намира в ж.к. „Славейков“ в града. С изграждането на улицата се цели подобряването на инфраструктурата на територията на общината.

На община Бяла, област Варна, се предоставят за безвъзмездно управление четири имота публична държавна собственост за срок от 10 години. Терените са с обща площ от над 40 декара и попадат в землищата на гр. Бяла и рибарско селище „Чайка“. Необходими са за реализацията на проект за предотвратяване на свлачищните и срутищни процеси в района на рибарско селище „Чайка“ и прилежащата акватория. Чрез предвидените мероприятия се цели стабилизиране на брега и осигуряване на неговата цялост и нормална експлоатация, както и защита на човешкото здраве и техническата инфраструктура. Според заключение на „Геозащита“ ЕООД - Варна, стартирането на строително-монтажни работи за изграждане на брегоукрепителни и укрепителни съоръжения не търпи отлагане поради динамичните процеси на терена. С Решение № 722 на Министерския съвет от 5 октомври 2022 г. е разрешено и учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на община Бяла.

 

България открива почетно консулство във ФР Нигерия

 

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България във Федерална Република Нигерия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в град Лагос и консулски окръг, обхващащ територията на щатите Лагос, Огун, Ойо, Едо, Делта, Ривърс, Крос Ривърс и Анамбра, както и за назначаване на г-н Ачики Чарлз Умуна, гражданин на Федерална Република Нигерия, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице.

Г-н Умуна е работил като младши съветник в кабинета на федералния министър на отбраната, като правен съветник във Федералния парламент, като представител на Нигерия пред Международния търговски арбитраж в Париж. Той управлява една от най-големите адвокатски кантори в Лагос, специализирана в областта на международния търговски арбитраж и международно търговски право и е член на бордовете на директори на няколко търговски компании. Член е на комисията по кандидатурите за членство в Лагоската търговска индустриална камара.

В кариерата си г-н Умуна е бил ангажиран като юридически представител в Нигерия на редица български фирми.

 

Одобрено е предложение до НС за ратифициране на Споразумението за InvestEU

 

Споразумението за финансов принос по отношение на раздел „Държава членка“ по програмата Invest EU (Споразумението за InvestEU) е в изпълнение на Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета („Регламентът за InvestEU“) .

Проектът на Споразумение за InvestEU е одобрено като основа за водене на преговори от Министерския съвет с решението по т. 24 от Протокол № 47 от заседанието на правителството на 2 ноември 2022 г. Подписано е на 7 ноември 2022 г. с електронни подписи от министъра на финансите за Република България и от представителя за Европейката комисия Маартен Вервей за Европейския съюз.

Програмата InvestEU предвижда гаранция от страна на ЕС в подкрепа на операции по финансиране и инвестиране в ключови целеви области на политиката на Съюза, консултантска подкрепа, по-специално за разработването на инвестиционни проекти и за достъпа до финансиране („Консултантският център InvestEU“), и база данни, осигуряваща видимост на проектите и обединяваща инвеститори и организатори на проекти („Порталът InvestEU“).

Като резултат с приемането на предложения акт на Министерския съвет и след ратифициране на Споразумението за InvestEU от Народното събрание, ще бъде изпълнена националната процедурата за влизане в сила на подписаното Споразумение с Европейския съюз и включването на България в Програмата за InvestEU, съгласно Регламента за InvestEU.

 

Правителството одобри проект на Рамково Споразумение за отпускане на 45 стипендии за студенти от Централна и Източна Европа

 

Министерският съвет на Република България прие Решение за изменение на Решение № 507 на Министерския съвет от 2022 г., с което беше одобрен проект на Рамково Споразумение между Министерството на външните работи на Република България и Специализирания институт на Франкофонията за администрация и мениджмънт (СИФАМ) чрез Университетската агенция на Франкофонията (УАФ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за отпускане на 45 стипендии за студенти от Централна и Източна Европа.

Приетото изменение на Решение № 507 на Министерския съвет от 2022 г. се наложи с оглед обстоятелството, че в т. 2 на това решение беше предвидено упълномощаването на извънредния и пълномощен посланик на Република България във Френската република, който да проведе преговорите и подпише Рамково Споразумение между Министерството на външните работи на Република България и Специализирания институт на Франкофонията за администрация и мениджмънт (СИФАМ) чрез Университетската агенция на Франкофонията (УАФ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за отпускане на 45 стипендии за студенти от Централна и Източна Европа. Междувременно с Указ № 212 на президента на Република България от 2 август 2022 бе назначено служебно правителство, в чиито състав г-н Николай Милков бе назначен на длъжност служебен министър на външните работи. В тази връзка се наложи да бъде упълномощен Министъра на външните работи на Република България провеждането на преговорите и подписването на споменатото по-горе Рамково споразумение.

 

Одобрен е докладът с резултатите от неформалното заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси ( ЕКОФИН), което се проведе на 8 ноември 2022 г. в Брюксел.

По време на заседанието Председателството представи актуалното състояние по изменението на Директива 1999/62/ЕС във връзка с данъчното облагане на тежкотоварните превозни средства.

Съветът постигна общ подход по останалите части от пакета от законодателни предложения за надзора върху банките и тяхната дейност, въвеждащ стандарта за капиталови изисквания Базел III, и одобри заключения относно статистиката на ЕС.

Участниците обмениха мнения относно нуждите от финансиране на Украйна през 2023 година.

Европейската комисия представи актуалното състояние по отношение на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост, а Европейският фискален съвет – годишния си доклад за 2022 година.

 

Одобрен е докладът с резултатите от заседанието на Съвета ЕКОФИН във формат „Бюджет“

 

Правителството одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) във формат „Бюджет“, което се проведе на 11 ноември 2022 г. в Брюксел, Белгия.

По време на срещата, в която България бе представена от посланик Румен Александров, постоянен представител на Република България към ЕС, държавите членки дадоха мандат на Чешкото председателство на Съвета за преговори с Европейския парламент по проекта за бюджет на Европейския съюз за 2023 г. Преговорите на заседанието на Помирителния комитет се водиха в ограничен формат, в който Съветът бе представляван от Чешкото председателство. След дълги дебати на 11 ноември двете институции не успяха да постигнат съгласие по общия бюджет на ЕС за 2023 година.

Преговорите продължиха на 14 ноември, когато Чешкото председателство на Съвета представи компромисно предложение за постигане на споразумение за общ бюджет, което беше потвърдено от двата бюджетни органа минути преди да изтече срокът на помирителния период.

Съветът ЕКОФИН формално одобри общия бюджет за 2024 г. на 22 ноември, а Европейският парламент го гласува на пленарната си сесия на 23 ноември 2022 година.

 

„ФНС” ООД ще добива пясъчници от находище „Бешовица”

 

„ФНС” ООД, гр. Мездра, ще добива скалнооблицовъчни материали - пясъчници, от находище „Бешовица”, разположено в землището на с. Долна Бешовица, област Враца.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период „ФНС” ООД ще вложи над 150 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 1.6 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Роман.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „ФНС” ООД.

 

ЕТ „Кафадарци-Елхан Кафадаров” ще добива скалнооблицовъчни материали от находище „Бистрица”

 

ЕТ „Кафадарци-Елхан Кафадаров”, с. Плетена, ще добива скалнооблицовъчни материали - амфиболити и гнайси, от находище „Бистрица”, разположено в землището на село Плетена, област Благоевград. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, определяйки търговеца за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период концесионерът ще вложи около 68 хил. лв. за обезпечаване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания за целия период на договора да надхвърлят 346 хил. лв. Съгласно Закона за подземните богатства 50 % от извършеното концесионно плащане постъпва в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Плетена.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия на находище „Бистрица" с ЕТ „Кафадарци-Елхан Кафадаров”.

 

„ХЕМУС-М” АД ще добива варовици от три участъка на находище „Царевец”

 

Дружеството „ХЕМУС-М” АД ще добива скалнооблицовъчни материали - варовици от находище „Царевец”, участъци „Запад- 2007 (Искър), „Централен-2007” и „Царевец 2-2007”. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, определяйки дружеството за концесионер на находището.

Находище „Царевец” се намира на територията на община Мездра, област Враца. Концесията за него се предоставя за 30 години. През този период концесионерът ще вложи близо 2.5 млн. лв. за обезпечаване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания за целия период на договора да надхвърлят 731 хил. лв. Според регламентите на Закона за подземните богатства цялото концесионно плащане постъпва в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ, в случая това е община Мездра.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „ХЕМУС-М” АД.

 

„Булмекс” ЕООД ще добива пясъци и чакъли от находище „Джулиница”, област Враца

 

„Булмекс” ЕООД, с. Бутан, ще добива строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Джулиница“, разположено в землището на с. Гложене, община Козлодуй, област Враца. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период „Булмекс“ ЕООД ще вложи над 380 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 1 млн. лв. без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Козлодуй.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „Булмекс“ ЕООД.

 

„Геоцвет” ЕООД ще добива варовици от находище „Ясака”

 

„Геоцвет” ЕООД, гр. Ловеч, ще добива строителни материали - варовици, от находище „Ясака”. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище „Ясака” е разположено в землището на с. Орляне, община Угърчин, област Ловеч. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период „Геоцвет” ЕООД ще вложи над 920 хил. лева за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 2.9 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Угърчин.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „Геоцвет” ЕООД.

 

Министерският съвет одобри промяна на концесионната площ за два участъка на находище „Бойчовата круша”

 

Концесионната площ на два участъка на находище „Бойчовата круша” - „Бойчовата круша-изток” и „Бойчовата круша-запад” се определя в размер на 25,4 дка за първия участък и 29 дка - за втория. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки мотивирано искане за изменение на концесионния договор, направено от концесионера - „СМС-Родопи” ООД.

Правната възможност за промяна на концесионната площ по мотивирано искане на концесионера е регламентирана със Закона за подземните богатства.

Находище „Бойчовата круша” се намира на територията на община Ивайловград, област Хасково. От него се добиват скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката да проведе преговори и в шестмесечен срок да подпише договор със „СМС-Родопи” ООД, с. Железино.

 

„Холсим България” АД ще добива пясъци и чакъли от един участък на находище „Марудниците”

 

Дружеството „Холсим България” АД ще добива строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Марудниците”, участък „Марудниците-запад”, разположено в землищата на селата Чепинци и Негован, област София. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, определяйки дружеството за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период концесионерът ще вложи над 2.6 млн. лв. за обезпечаване на добивната дейност и на необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се концесионните плащания за целия период на договора да надхвърлят 5 млн. лв. Съгласно Закона за подземните богатства, 50% от извършеното концесионно плащане постъпва в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ. В този случай това е Столичната община.

Със същото решение Министерският съвет отказа да предостави концесия за добив от другия участък на находището - „Марудниците-изток”. Причината е, че той попада в територия, където съгласно подробния устройствен план, предстои изграждането на национален обект или обект на социалната или техническата инфраструктура. Част от него попада и в територия с обществено предназначение, включена в плана за развитие на общината.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия на участък „Марудниците-запад” с „Холсим България” АД.

 

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което ще се проведе на 8 декември 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Дневният ред предвижда възможност за постигането на общ подход между държавите членки в зависимост от развоя на дискусията по Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на условията на труд при работа през платформа, както и постигане на общ подход по Директива относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа.

В рамките на заседанието е планирано провеждането на два ориентационни дебата, първият от които ще бъде посветен на Европейския семестър през 2023 г. Темата на втория дебат ще бъде Европейската стратегия за полагането на грижи.

Предвижда се министрите да приемат Препоръка на Съвета относно образованието и грижите в ранна детска възраст: целите от Барселона за 2030 г., Препоръка относно достъпа до финансово приемливи висококачествени дългосрочни грижи и да се постигне политическо споразумение по Препоръка относно адекватен минимален доход, гарантиращ активно приобщаване.

В дневния ред е и одобряването на заключения относно приобщаването на хората с увреждания на пазара на труда и за равенството между половете във време на икономически сътресения с фокус върху младото поколение.

 

Одобрена е българската позиция за редовното заседание на EPSCO, част „Здравеопазване“

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позицията на Република България и мандата за нейното представяне по време на редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 9 декември 2022 г„ в гр. Брюксел.

В рамките на заседанието ще се проведе дебат за ваксините срещу COVID-19 и по-специално относно мерките, които Европейската комисия следва да предприеме от името на държавите членки във връзка със съществуващите споразумения за закупуване на ваксини (АРА). Акцент ще бъде поставен върху идентифицираните от държавите членки излишъци на ваксини и целесъобразността от прилагането на стандартни национални процедури за възлагане на обществени поръчки като алтернатива на настоящия общ подход.

България поддържа своето становище, че публичният ресурс, предвиден за закупуване на ваксини, следва да бъде разходван отговорно и рационално. Българската страна поддържа становището, че ситуацията на свръхизлишък налага Европейската комисия и фармацевтичните компании да предприемат необходимите действия за приключване на действието на сключените РА. В случай че бъде договорено редуциране на количествата, то следва да бъде с опция за поръчка на реално необходими количества за 2023 г.

Очаква се в рамките на заседанието министрите на здравеопазването да приемат „Заключения на Съвета за ваксинирането като едно от най-ефективните средства за предотвратяване на заболявания и подобряване на общественото здраве“ и „Ревизирана препоръка на Съвета за укрепване на превенцията чрез ранно разкриване: нов подход на ЕС за скрининг на рака и за замяна на Препоръка на Съвета № 2003/878/ЕС.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 11 - 12 декември 2022 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

В рамките на заседанието в областта на рибарството се очаква постигане на политическо споразумение по предложението за Регламент за определяне за 2023 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси в Средиземно и Черно море, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, на възможностите за риболов на някои дълбоководни рибни запаси за 2023 г. и 2024 г.

В областта на земеделието Председателството и Комисията ще представят информация относно проверка на пригодността на законодателството на ЕС за хуманно отношение към животните. Страната ни споделя тезата, че с цел защита на хуманното отношение към животните и създаване на по-справедлива конкуренция за земеделските производители в държавите членки, възприемането на хармонизиран подход на ниво ЕС е от съществено значение. Въпреки това, обръщаме внимание, че предвид настоящата икономическа ситуация в Европа, подходът към промени в законодателството, касаещи хуманното отношение към животните, трябва да бъде постепенен и разумен, за да не се застраши икономическата жизнеспособност на фермерите и устойчивостта на продоволствената осигуреност в Съюза.

Комисията и делегациите на държавите членки ще обменят мнения относно състоянието на селскостопанските пазари, по-специално в резултат на нашествието в Украйна. В случаите на висока степен на несигурност и пазарни смущения, вкл. от продължаващите в Украйна военни действия, трябва да продължи осигуряването на своевременна извънредна подкрепа за засегнатите селскостопански сектори. За финансирането на тези извънредни мерки следва да се използват всички налични възможности и инструменти, сред които и кризисният резерв. Затрудненията при осигуряване на торове несъмнено ще се отразят неблагоприятно върху формирането на добивите от новата реколта.

Комисията ще представи информация относно Стратегическите планове на ОСП и текуща ситуация и новите предизвикателства пред държавите членки. През настоящата седмица се очаква Стратегическият план по ОСП на България да получи одобрение от службите на Комисията. Загрижени сме заради ежедневните предизвикателства, пред които е изправен секторът, като повишаване на цените, инфлацията, световните пазарите, което довежда българските земеделски стопани до невъзможност да поддържат стопанствата си, както и да адаптират бизнеса си към новите условия. В тази връзка е важно да има възможност за гъвкавост при възникване на необходимост от адаптация на стратегическите планове.

 

Одобрена е позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

 

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 9 декември в Брюксел.

Министрите ще обсъдят приемането на общ подход на Съвета по предложението за Директива за защита на околната среда чрез наказателно право.

Предвижда се общ подход да бъде приет и по предложенията за Регламент и Директива относно дигитализацията на съдебното сътрудничество. Двата акта имат за цел да се подобри достъпа до правосъдие, ефективността и устойчивостта на комуникационните потоци при осъществяване на сътрудничеството между съдебните и други компетентни органи при трансгранични дела в рамките на ЕС.

По време на заседанието ще се проведе и дебат по предложението за Директива относно възстановяването на активи и конфискацията. Целта на предложението е да се актуализира съществуващата правна рамка, така че да се улесни и гарантира ефективното отнемане и възстановяване на активи в целия ЕС.

Министрите ще обсъдят и предложението за Директива относно защитата на лица, ангажирани в участието на обществеността, от стратегически съдебни производства (SLAPP). То е една от инициативите, предвидени в Европейския план за действие за демокрация и насочени към укрепване на свободата и плурализма на медиите.

Очаква се министрите да одобрят проектите на Заключения относно борбата срещу безнаказаността по отношение на престъпленията, извършени във връзка с водената от Русия война в Украйна, и на Заключения на Съвета относно засилването на капацитета на Европейската съдебна мрежа за киберпрестъпност.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

 

Министерският съвет на Република България прие постановление, с което се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.

С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 31 110 457 лева, необходими за заплащане на първата вноска по международните договори BU-D-SAD и BU-P-LBC за придобиване на 8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските Военновъздушни сили, както и за придобиване на многофункционална система за разпределение на информация - съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване.

 

Министърът на културата е избран за председател на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България“

 

Министерският съвет прие решение, с което избра министъра на културата за председател на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България“.

Със същото решение на правителството са избрани и членовете на УС на Фонда за срок от 4 години – Жанета Жикова, Бисер Манолов, Копринка Червенкова, Йордан Гълъбов и Татяна Дончева. За изпълнителен директор на Националния дарителски фонд „13 века България“ е избрана Бисера Йосифова за срок от 4 години.

 

Одобрени са допълнителни средства по бюджетите на МЗ и НЗОК

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването и на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

По бюджета на Министерството на здравеопазването са одобрени допълнителни средства в размер на 447 590 лв. за предоставяне на трансфер по бюджета на НЗОК за 2022 г. за заплащане на оказана медицинска помощ на лица с предоставена временна закрила (украински граждани) за периода до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ., бр.32 от 2022 г.)

Одобрен е и допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета на НЗОК за 2022 г. в размер на 6 823 650 лв. за заплащане на здравноосигурителни вноски на лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл.39, ал.6, т.2 и чл.40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване за периода от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване до края на 2022 г.

 

Допълва се постановлението за компенсациите за неприетите в ясли деца

 

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на ПМС № 231 от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

С Постановлението се осигурява възможност да бъдат подпомогнати родителите, които са заплатили еднократно или на вноски сумата по договора преди 1 септември 2022 година да получат компенсация по реда на ПМС № 231 от 1 август 2022 г., пряко свързана с отглеждането и обучението им. Срокът за искания за изплащане на компенсации за месец септември 2022 г. се подават в срок до 15 декември 2022 г.

 

Одобрени са допълнителни трансфери в размер на 599 752 лв. по общински бюджети

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 599 752 лв.

С допълнителните средства ще бъдат компенсирани разходите за месец октомври 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини.

Средствата се предоставят във връзка с приетите в чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. разходи по централния бюджет за 2022 г.

 

Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри позициите на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседанието на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 8 декември 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Представените пред Министерски съвет за одобрение позиции се отнасят до шест теми: Цялостно състояние на Шенгенското пространство; Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния; Агресията на Русия срещу Украйна: ситуацията с бежанците в ЕС и диалог по вътрешната сигурност; Външно измерение на миграцията и ситуацията по основните миграционни пътища; Проект на Регламент за адресиране на случаи на инструментализиране в областта на миграцията и убежището; Подобряване на ефективността на политиката на ЕС за връщане: сътрудничество с трети страни - тема на работния обяд.

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в извънредното заседание на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в извънредното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации, енергетика”, част „Енергетика”, което ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 13 декември 2022 г. По време на заседанието се очаква да бъде постигнато политическо споразумение по предложението за Регламент на Съвета за създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите и икономиката от прекомерно високите цени.

Проектът на законодателен акт е част от временните мерки за справяне с високите енергийни цени и за гарантиране сигурността на доставките на природен газ в ЕС. Предложеният механизъм за корекция на пазара е разработен така, че да отговаря на два основни критерия: да действа като ефективен инструмент срещу епизодични случаи на извънредно високи цени на газа и да се задейства, само ако цените достигнат изключително високи равнища. По този начин ще се избегнат значителни смущения на пазара и прекъсвания в договорите за доставки, които биха могли да доведат до сериозни рискове за сигурността на доставките.

С одобрената позиция, българската страна подкрепя усилията на ЕК за установяване на инструмент за смекчаване на въздействието на необичайно високите цени на природния газ, но отбелязва, че заложените в проекта на Регламент числови стойности и времеви интервал в първоначалната конфигурация са завишени и нереалистични. По този начин механизмът не би могъл да се задейства дори при рекордно високите цени на газа, които бяха регистрирани през м. август 2022 г.

 

Правителството одобри позицията на България за Съвета „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет  „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 13 декември 2022 г. в Брюксел.

СОВ ще подготви декемврийското заседание на Европейския съвет, като ще проведе дискусия по проекта на заключения на лидерите, в който ще бъдат включени следните теми: Украйна/Русия; енергетика и икономически въпроси; сигурност и отбрана; отношенията с държавите от Южното съседство; транс-атлантически отношения.

Министрите ще обсъдят проект на заключения на Съвета относно политиката на разширяване и процеса на стабилизиране и асоцииране. България ще се придържа към Решението на НС от 24 юни 2022 г. във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори на Република Северна Македония.

Министрите ще обсъдят предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране с цел одобрение на Общ подход на Съвета. Българската страна ще подкрепи Общия подход, като ще настоява за по-дълъг срок за прилагане.

СОВ ще проведе дискусия по частите от годишния доклад на ЕК за върховенството на правото, отнасящи се до Полша. Португалия, Румъния, Словения и Швеция, като част от годишния диалог по върховенство на правото.

В рамките на заседанието настоящото Чешко председателство и следващото Шведско председателство на Съвета на ЕС ще представят пътната карта за европейския семестър за 2023 г.

СОВ ще обсъди последващи действия след края на Конференцията за бъдещето на Европа.

 

Агенцията по вписванията разширява предоставяната информация чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС

 

Агенцията по вписванията да разшири информацията, която предоставя чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС (БРИС), реши днес правителството.

На заседанието си МС прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, чрез който се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право.

Предлага се Агенция по вписванията, чрез системата БРИС, незабавно да предоставя информация за вписването и закриването на клон на чуждестранно лице, както и обстоятелства относно фирмата, правната форма, регистрационния номер, седалището, представителството, управителните и контролни органи, обстоятелства за производство по ликвидация и несъстоятелност, заличаването, както и данни относно обявените актове по чл. 6, ал. 3 ЗТРРЮЛНЦ на вписано в търговския регистър дружество.

Агенцията ще трябва да осигури още и възможност за получаване на информация за вписване и закриване на клон в друга държава членка на ЕС на търговско дружество, регистрирано в България, както и на обстоятелства относно фирмата, правната форма, управителни и контролни органи, ликвидация и несъстоятелност и заличаването на чуждестранно лице, регистрирало клон в България, както и данни за оповестените годишни финансови отчети на чуждестранното лице, като получената информация се отбелязва незабавно в ТРРЮЛНЦ.

Предвидени са и промени в Търговския закон, с които се въвежда изискване за вписване на седалището на чуждестранния търговец по партидата на регистрирания от него в България клон.

 

Изменят се техническите изисквания за обем, вид и цвят на съдовете за разделно събиране на бутилки от РЕТ

 

Правителството прие промени в нормативни актове в сферата на управление на масово разпространените отпадъци.

С измененията се добавят конкретни технически изисквания за обем, вид и цвят на съдовете за разделно събиране на бутилки от РЕТ (полиетилен терефталат) в текстове от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО).

Допълват се изискванията към обхвата на програмите за управление на отпадъците на организациите по оползотворяване. Програмите ще трябва да включват прогнози и разчети за разходите, които да обезпечат изпълнението на целите за разделно събиране на РЕТ бутилки.

В разпоредбите относно изготвяните от одитори доклади по наредбите за масово разпространени отпадъци се включва изискване за фактически и конкретни констатации в докладите относно финансовото управление, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Въвежда се и задължително представяне на сертификати от рециклиращите предприятия за удостоверяване на рециклираните количества в наредбите, в които липсва, с цел уеднаквяване на изискванията при доказване изпълнението на целите и задълженията по наредбите за масово разпространени отпадъци.

В НООО се създава нова глава за условията и реда за регистриране на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки. В нея се уточнява информацията, която трябва да бъде предоставена при вписване в електронния регистър на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки.

Постановлението на МС за приемане и изменение на нормативни актове има за основна цел да допълни техническите изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки като следствие от приемането на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, в която са въведени цели за разделно събиране на бутилки от РЕТ с вместимост до 3 л.

В допълнение се цели синхронизиране и уеднаквяване на разпоредбите във всички наредби за масово разпространени отпадъци, свързани с обхвата и изискванията към докладите с фактически констатации, изготвяни от одитори за дейността на организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи целите си индивидуално.

 

Приети са изменения и допълнения в Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“. Промените целят оптимизация на организационната структура и работния процес, както и ефективно управление на процесите, за които Държавен фонд „Земеделие“ отговаря съгласно европейското и националното законодателство.

В тази връзка се създават две нови дирекции - „Мониторинг, докладване и оценка“ и „Специализирани проверки и последващ контрол“. Също така се трансформира звено „Интегрирана система за администриране и контрол“ в дирекция „Интегрирани информационни системи“, която да управлява и функциите в областта на информационните технологии.

Обезпечаването на административен капацитет за посочените промени ще бъде осъществено чрез вътрешно оптимизиране на щата и чрез увеличаването на числеността на персонала в организационните структури на Държавен фонд „Земеделие“ с общо 130 щатни бройки за сметка на намаление на числеността на персонала на регионалните дирекции по горите към Изпълнителната агенция по горите.

 

Одобрена е Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода 2023-2026 г.

 

Със свое решение правителството прие Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода 2023-2026 г.

Приемането на стратегията е следствие на постигнатото в тази област през последните години, както и е в отговор на ключови проблеми, актуални към настоящия момент, свързани с финансово-контролната система в публичния сектор.

Стратегията има за цел да подпомогне през периода 2023-2026 г. прилагането на ефективен вътрешен контрол, базиран на ключови принципи като ефективност, ефикасност, икономичност, законосъобразност и прозрачност, и да допринесе за превенцията в дейността на организациите от публичния сектор във време на безпрецедентна здравна и икономическа криза.

Целта на приетата стратегия е да се постигне устойчиво развитие на системите за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор и да се създадат условия за подобряване на тяхното функциониране, адекватност и ефективност. Също така, да се осигурят условия на сигурност и перспектива за професиите, пряко свързани с извършването на контролни дейности или с вътрешен одит, защото тяхното утвърждаване и бъдещо развитие изисква инвестирането на финансови средства, време и усилия.

В стратегията са набелязани пет фундаментални приоритета, към които вътрешният контрол в публичния сектор трябва да се придържа, за да може България да бъде страна със съвременен модел на вътрешен контрол, в която е гарантирано изпълнението на основния принцип, а именно - доброто държавно управление в интерес на обществото. Отговорността за изпълнението на съответните приоритети, към които са очертани цели и дейности, ще бъде насочена към ръководителите и служителите на организациите от публичния сектор, в т.ч. министъра на финансите, Агенцията по обществени поръчки, ръководителите на звена за вътрешен одит и вътрешните одитори, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите, членовете на одитни комитети, както и към контролните органи.

Изпълнението на стратегията ще се осъществява чрез одобрен от министъра на финансите план за действие.

 

България помага на страни от Западните Балкани, Източното партньорство, Близкия Изток,

Африка и Азия с проекти за 3 376 448 лева

 

Министерският съвет отпуска 3 376 448 лева безвъзмездна помощ за финансиране на проекти в страни от Западните Балкани, Източното партньорство, Близкия Изток, Африка и Азия.

Проектите съответстват на географските и секторни направления на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2020 - 2024 г. с приоритет върху страните от Западните Балкани и Източното партньорство.

В страните от Западните Балкани ще бъдат финансирани общо 39 проекта на стойност 2 215 820 лева.

В Република Северна Македония подкрепата е насочена към осигуряване на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни услуги, защитата и гарантирането на правата на човека със специално внимание към жените, децата и хората с увреждания, осъществяване на демократични реформи, а в Сърбия и Албания - към подпомагане на социално-икономическото развитие, осигуряване на приобщаващо и качествено образование и достъп до качествени здравни услуги.

В Босна и Херцеговина и Косово ще бъдат финансирани дейности за подобряване условията на обучение в детски градини и училища, а в Черна гора - за подкрепа на здравния сектор в страната.

В Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан ще бъдат финансирани общо 12 проекта на стойност 702 227 лева.

Акцент сред одобрените за финансиране предложения в Молдова са изграждане на административен капацитет, осигуряване на приобщаващо и качествено образование и насърчаване на междукултурния диалог. В Армения и Грузия ще бъдат реализирани проекти в областта на образованието, гражданското общество и подкрепа за здравния сектор, а в Азербайджан за защита на правата на децата и предотвратяване на агресията в училищата.

В региона на Близкия изток и Северна Африка ще бъдат финансирани 5 проекта на обща стойност 148 711 лева. Те са насочени към осигуряване на приобщаващо и качествено образование (Ливан, Мароко), осигуряване на устойчива заетост за жени (Йордания) и на достъп до качествено здравеопазване (Тунис).

В региона на Африка на юг от Сахара ще бъдат подкрепени дейности за осигуряване на качествено и приобщаващо образование.

Страната ни ще финансира проект за обучение на деца със специални потребности във Виетнам.

България ще се включи в регионалните инициативи на Екип Европа чрез подкрепа на проект за устойчиво и екологично производство във Виетнам и за насърчаване на местното производството и достъпа до ваксини в Нигерия.

Средствата са от бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Изборът на проектите, извършен заедно със страните бенефициенти, е в съответствие със задачите на българската външна политика, сред които са укрепване европейската перспектива на държавите от Западните Балкани, стимулиране социално-икономическото развитие на страните партньори, инвестиция в сигурността и стабилността на страните от съседните на България региони.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика

 

Правителството прие Постановление за одобряване на 1,9 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2022 г. и възложи на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров да сключи договор за покупка на имоти в полза на държавата с обезпечения финансов ресурс. Те ще бъдат обявени за публична държавна собственост и ще бъдат предоставени безвъзмездно за управление на МТСП.

Имотите са самостоятелни обекти в сграда в град Варна. Те ще се използват за създаване на регионален център на предприятията на социалната и солидарна икономика в изпълнение на проект на министерството от Националния план за възстановяване и устойчивост, както и за обезпечаване на дейността на Главната инспекция на труда и Агенцията за качество на социалните услуги.

Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2022 г.

 

Одобрен е План за изпълнение на препоръчаните действия, включени в Доклада за България

от Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL

 

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на План за изпълнение на препоръчаните действия, включени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа.

Планът е изготвен в изпълнение задачите на междуведомствена работната група, създадена със Заповед № Р-148 от 22 октомври 2020 г. на министър-председателя на Република България, и съдържа информация както за вече предприети от българските компетентни ведомства, органи и институции действия за изпълнение на препоръките на Комитета MONEYVAL, така и за бъдещи планирани действия, които следва да се предприемат.

 

Одобрено е изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

 

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство мерките, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL).

С новата уредба се цели да бъдат адресирани някои пропуски и непълноти в действащата нормативна уредба, включително въвеждане на ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление. Усъвършенства се механизмът за разрешаване на несъответствия между информацията за действителна собственост в Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел и информацията за действителна собственост, установена по други канали, както и се въвежда в регистрите възможност за вписване за наличие на уведомление за несъответствие. Коригират се и някои неточности от техническо естество, които са идентифицирани от надзорните органи.

 

ЕК ще представлява България при оспорване на фактура за допълнителни разходи по предварително споразумение за закупуване, производство, закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 в ЕС

 

Министерският съвет прие проект на протоколно Решение, с което да упълномощи Европейската комисия да представлява Република България при оспорване на издадената от AstraZeneca АВ фактура за допълнителни разходи по Предварително споразумение за закупуване (АРА), за производство, закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 в Европейския съюз (SANTE/2020/C3/037).

С Решението се дава съгласие за упълномощаване на Европейската комисия да представлява Република България при оспорване на издадената от AstraZeneca АВ фактура за допълнителни разходи по Предварително споразумение за закупуване (АРА), за производство, закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 в Европейския съюз (SANTE/2020/C3/037), както и при извънсъдебно и съдебно уреждане на възникналия във връзка с тези допълнителни разходи спор.

С решението се възлага на министъра на здравеопазването да подпише писмо за упълномощаване на Европейската комисия от името на правителството на Република България с посочените права, както и да подписва други необходими документи и да прави волеизявления във връзка с уреждането на възникналия спор.

 

Допълва се постановлението за допълнителни разходи по бюджета на МВР

 

Министерският съвет прие постановление, с което се изменя и допълва ПМС № 275 от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за изплащане на разходи за дейности по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на Министерството на вътрешните работи.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОГРАМИТЕ НА „МИКРО-“ , „МАЛКИ“ И „СРЕДНИ“ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО ДОСИЕ 2022/0269 (COD) - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ С ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД, НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ВНАСЯ: МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1724 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, ДО ПРОЦЕДУРИ И ДО УСЛУГИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „СИДОРЕНКО ФУДТЕХ“ ЕООД И „СИДОИНВЕСТ“ ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ“ В ГР. БУРГАС.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИЕТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АФГАНИСТАНСКИ ГРАЖДАНИ.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПИТЕ ПЪТНИЦИ, ПОЛЗВАЩИ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНИ И С НАМАЛЕНИЕ ЦЕНИ ПЪТУВАНИЯ ПРИ ПРЕВОЗ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА НАМАЛЕНИЕТО.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДЪЛЖИМИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА ВЪНШНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИ КОМИТЕТИ КЪМ ОБЩИНИТЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №'94 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ, ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕГО СЪОРЪЖЕНИЯ (ШАХТИ С ПЛОЩ ДО 15 КВ. М), В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИХАЛКОВО, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА-БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛАГОС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТИТЕ ЛАГОС, ОГУН, ОЙО, ЕДО, ДЕЛТА, РИВЪРС, КРОС РИВЪРС И АНАМБРА, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АЧИКИ ЧАРЛЗ УМУНА, ГРАЖДАНИН НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛАГОС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТИТЕ ЛАГОС, ОГУН, ОЙО, ЕДО, ДЕЛТА, РИВЪРС, КРОС РИВЪРС И АНАМБРА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВ ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗДЕЛ „ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА" ПО ПРОГРАМАТА INVESTEU.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 507 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ИНСТИТУТ НА ФРАНКОФОНИЯТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ (СИФАМ) ЧРЕЗ УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА (УАФ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОТПУСКАНЕ НА 45 СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 8 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „БЮДЖЕТ“ (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), ПРОВЕДЕНО НА 11 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЧНИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЕШОВИЦА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНА БЕШОВИЦА, ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „ФНС“ ООД - МЕЗДРА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - АМФИБОЛИТИ И ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БИСТРИЦА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЛЕТЕНА, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЦАРЕВЕЦ“, УЧАСТЪЦИ „ЗАПАД-2007 (ИСКЪР)“, „ЦЕНТРАЛЕН-2007“ И „ЦАРЕВЕЦ 2-2007“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „ХЕМУС-М“ АД - МЕЗДРА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЖУЛИНИЦА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „БУЛМЕКС“ ЕООД - С. БУТАН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ -ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЯСАКА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОРЛЯНЕ, ОБЩИНА УГЪРЧИН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, НА „ГЕОЦВЕТ" ЕООД - ЛОВЕЧ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНА ОТ „CMC – РОДОПИ“ ООД - С. ЖЕЛЕЗИНО, ПРОМЯНА НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ НА НАХОДИЩЕ „БОЙЧОВАТА КРУША“, УЧАСТЪЦИ „БОЙЧОВАТА КРУША-ИЗТОК“ И „БОЙЧОВАТА КРУША-ЗАПАД“, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „МАРУДНИЦИТЕ“, УЧАСТЪК „МАРУДНИЦИТЕ-ИЗТОК“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЧЕПИНЦИ И С. НЕГОВАН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „МАРУДНИЦИТЕ“, УЧАСТЪК „МАРУДНИЦИТЕ-ЗАПАД“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЧЕПИНЦИ И С НЕГОВАН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ, НА „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД - С. БЕЛИ ИЗВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 И 12 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА  2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Внасят: министърът на здравеопазването;

министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 –  2026 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ЧЕРНА ГОРА, РЕПУБЛИКА КОСОВО, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, ГРУЗИЯ, РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ, РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ, ЛИВАН, КРАЛСТВО МАРОКО, ТУНИЗИЙСКА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА НАМИБИЯ, РЕПУБЛИКА АНГОЛА, СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2022 Г. И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪЧАНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЕТИЯ НА 18 МАЙ 2022 Г. ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ПЕТИ ОЦЕНИТЕЛЕН КРЪГ НА КОМИТЕТА НА ЕКСПЕРТИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (КОМИТЕТА MONEYVAL) КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО Т. 18.5, Б. „А“ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ (АРА), ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19, В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (SANTE/2020/C3/037), ДА ПРЕДСТАВЛЯВА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ОСПОРВАНЕ НА ИЗДАДЕНАТА ОТ ASTRAZENECA AB ФАКТУРА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ    № 275 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи