EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 07.09.2022 г.

07.09.2022

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

         Теодора Иванова е новият председател на Държавната агенция за закрила на детето

 

Теодора Иванова е новият председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), реши правителството. Тя заема длъжността, след като досегашният председател на агенцията Елеонора Лилова подаде оставка на 02.09.2022 г.

Иванова е висококвалифициран експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права. Доктор е по международно право и международни отношения. От средата на 2013 г. до момента Теодора Иванова е изпълнявала длъжността главен секретар на ДАЗД, а преди това е заемала постовете главен директор на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и ръководител на Инспектората на агенцията.

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев на длъжността заместник-председател на ДАЗД е назначена Ивайла Касърова. Тя е юрист по образование. Дългогодишен служител е на АСП РДСП Перник, като включително в периода 2010 г. – 2022 г. е била директор на тази регионална дирекция за социално подпомагане.

 

Одобрена е Национална здравна стратегия 2030

 

Министерският съвет взе решение за предложение до Народното събрание за приемане на Национална здравна стратегия 2030.

Националната здравна стратегия 2030 е водещият стратегически документ за сектор „Здравеопазване“, който представя дългосрочната визия за развитието му, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за тяхното изпълнение. Стратегията адресира съществуващите предизвикателства, свързани със здравето на българските граждани и функционирането на българската здравна система, така че да се гарантира нейната устойчивост и да се създадат условия за постигане на икономически растеж и социално благополучие чрез оптимални инвестиции за по-добро здраве.

Документът кореспондира с реализацията на политиките и интервенциите, заложени в националните стратегически документи от по-висок ранг - Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и Националния план за възстановяване и устойчивост. Националната стратегия е разработена въз основа на анализите на здравно-демографските показатели и на състоянието на системата на здравеопазване в ежегодните доклади за здравето на гражданите, които показват, че през последните десетилетия българската здравна система изостава спрямо здравните системи на страните от ЕС по отношение ключовите фактори за устойчиво развитие.

В Стратегията са формулирани следните стратегически цели: Устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето; Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати и Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата. Реализирането им включва изпълнение на целенасочени политики, групирани в три приоритети:

Приоритет 1: Инвестиции в превенция и насърчаване на здравословно поведение и среда, подкрепяща здравето на всички през целия живот;

Приоритет 2: Инвестиции в трансформиране на здравната система, ориентирана към потребностите на хората;

Приоритет 3: Прилагане на фокусирани стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве.

Мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 ще се извършва ежегодно с Годишния доклад за здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия.

 

Министерство на електронното управление е определено за единно звено за контакт по въпросите

на прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1807

 

Със свое решение Министерският съвет определя Министерство на електронното управление за единно звено за контакт по въпросите на прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1807 относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз.

Министърът на електронното управление е компетентният административен орган, който провежда държавната политика в областта на електронното управление и в областта на информационното общество и информационните технологии във взаимодействие с другите органи на изпълнителната власт. Министерството на електронното управление е и институционален партньор на ЕК в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество в Република България, съгласно политиките на Европейския съюз.

Очакваният резултат от изменението е привеждане на изпълнението на задълженията на България по член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1807 в съответствие с актуалните функции, ангажименти и отговорности на съответните министерства, което отразява и факта, че процедурата за сътрудничество между единните звена на контакт, съдействащи за свободния обмен на данни в ЕС, е в сферата на дейност на Министерството на електронното управление.

Ефективното изпълнение на тези функции ще спомогне за разгръщане потенциала на икономиката, основана на данни и изграждане на приобщаващо информационно общество и електронно управление, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до електронни данни, генериращи висока стойност за администрацията, бизнеса и гражданите.

 

В ОП „Околна среда“ 2014-2020 са одобрени нови мерки за подкрепа за бежанците от Украйна в Република България

 

Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

С промените се осигурява допълнителен финансов ресурс в размер на 30 милиона лева за изпълнение на мерки за справяне с миграционните предизвикателства, настъпили вследствие на военния конфликт в Украйна. С включените мерки ще се осигури покриването на основните нужди и оказването на подкрепа на лицата, разселени от Украйна, на които е предоставена временна закрила в Република България. В съответствие с принципа на партньорство мерките са съгласувани от всички заинтересовани страни с оглед успешното им реализиране в обхвата на оперативната програма.

 

Променя се решение за обезпечаването на действия по линия на сближаването

 

Във връзка с осигуряването на средства от бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за разходите, направени от „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за превоз на украински граждани под временна закрила, се променя решение на правителството за използване на средства от Европейския фонд за регионално развитие за тази дейност.

Поради разплащането на разходите от бюджета на министерството, отпада необходимостта от ползване на средства на стойност 5 000 000 лв. от Европейския фонд за регионално развитие. Те бяха предвидени за включване в специална приоритетна ос в бюджета на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г.

 

 

Осигуряват се средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в държавните училища по изкуствата и училища по културата.

С чл. 1 от Постановлението се одобряват допълнителни разходи за 2022 г. от централния бюджет, в размер на 45 060 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи от държавните училища по изкуствата и училища по културата към Министерството на културата по реда на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г.

Сумата се осигурява за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2022 г.

 

Безплатна почивка за още близо 17 000 ученици

 

Още 16 795 ученици, придружавани от 1726 ръководители, получават средства за безплатна почивка по Национална програма „Отново заедно“.

Правителството отпусна 5 515 500 лева за финансиране на дейностите от втория етап на програмата от 1 до 19 юли. Предоставят се по 500 лева на ученик за шестдневна екскурзия, включваща 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни културни и спортни дейности.

4 955 220 лева се насочват към 142 общини за покриване на разходите по пътуванията на 15 059 ученици и 1539 ръководители от общо 398 общински училища. Министерството на образованието и науката получава 473 000 лв. за финансиране на 39 държавни училища за пътуване на 1038 ученици и 116 ръководители и на 8 частни училища за екскурзии на 400 ученици и 42 ръководители. 44 000 лева отиват в Министерството на културата за финансиране на 4 държавни училища за почивки на 159 ученици, придружавани от 17 ръководители. На Министерството на младежта и спорта се дават 43 250 лв. за пътуванията на 139 ученици и 12 ръководители от 4 спортни училища.

Програма „Отново заедно“ беше създадена през 2021 г. с решение на Министерския съвет. Целта е социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.

За тази година бюджетът на програмата е общо 22 600 000 лева. През първия й етап, който приключи на 30 юни, бяха одобрени за участие над 17 000 ученици и ръководители.

 

69 000 ученици ще спортуват на нови площадки

 

Съвременни условия за спорт на открито ще бъдат осигурени за над 69 000 ученици, обучаващи се в 132 училища в страната. За целта правителството отпусна 15 млн. лева по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища.

12 701 518 лева се предоставят на 77 общини. С тях ще бъдат изградени нови спортни площадки в 60 общински училища, а в други 50 площадките ще бъдат основно ремонтирани.

2 060 593 лева се отпускат за 20 държавни училища към Министерството на образованието и науката. В половината от тях ще бъдат изградени нови спортни площадки, а в останалите 10 предстои ремонт на съществуващите. 237 889 лева са осигурени за изграждането на площадки за спорт в две държавни училища към Министерството на културата.

Целта на програмата е подобряване на спортната култура на учениците чрез изграждане, разширяване и модернизиране на базата на училищата. С нейното изпълнение ще се подобрят условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито, както и на спортни дейности извън учебния план.

 

Определен е съставът на делегацията за редовните годишни срещи на Съветите на управителите

на Групата на Световната банка и на МВФ

 

Със свое решение правителството определи състава на делегацията, с която Република България ще участва в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ), които ще се проведат в периода 14-16 октомври 2022 г. във Вашингтон, САЩ.

Българската делегация ще се води от министъра на финансите Росица Велкова-Желева в качеството й на управител за Република България в организациите от Групата на Световната банка. В срещите ще участват и заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз Атанас Пеканов, управителят на Българската народна банка (БНБ) и управител за България в МВФ Димитър Радев, подуправителят на БНБ и заместник-управител за страната в Световната банка Радослав Миленков и заместник-министърът на финансите и заместник-управител за България в МВФ Даниела Добрева.

По време на дискусиите ще бъдат обсъдени развитието и предизвикателствата пред световната икономика и финансовите пазари в контекста на глобалните кризи, както и инициативи в рамките на двете международни финансови институции.

В рамките на форума българските делегати ще се срещнат с висши ръководни екипи на МВФ и Световната банка, представители на международни финансови институции, на инвестиционни и централни банки.

 

Министерският съвет одобри протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия

 

Министерският съвет на Република България одобри протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия, създадена по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.

Второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия се проведе на 17 юли 2022 г. в София. В рамките на заседанието бе извършен преглед на ефективното прилагане на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, бяха набелязани и приети мерки за подобряване на двустранното сътрудничество и бяха обсъдени въпроси, възникнали по време на изпълнението на Договора.

Комисията е правният механизъм за мониторинг на разпоредбите на международния договор и създава формат, в рамките на който се отчита прилагането на Договора и се обсъждат актуални въпроси по неговото изпълнение.

Текстът на протокола от второто заседание на Комисията е публикуван на официалната страницата на Министерство на външните работи.

 

Одобрен е проект на Лицензионно споразумение за Global System Solutions Data

 

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на проект на Лицензионно споразумение за Global System Solutions Data между Международна асоциация за въздушен транспорт и Държавна агенция „Национална сигурност”, като основа за водене на преговори.

Споразумението предвижда предоставянето на лицензия за използване на база данни на Международната асоциация за въздушен транспорт от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух.

Споразумението ще бъде сключено от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” без последващо утвърждаване и обнародване.

 

Регламентира се осигуряването на предоставяне на представителни разходи за NFIU BGR

 

Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобри проект на Изменение № 1 на Споразумение за поддръжка между Министерството на отбраната на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано от Съюзното съвместно командване на силите на НАТО в Неапол (JFCNP) относно поддръжка за Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО, разположен в София, Република България (NFIU BGR) и упълномощи министъра на отбраната на Република България да го подпише. С подписването на това Изменение се регламентира осигуряването на предоставяне на представителни разходи за NFIU BGR.

 

Одобрена е позицията на България

по дело на Съда на ЕС

 

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-325/22 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване по адм. дело 1785/2020 г. на Административен съд - гр. Варна, със страни министъра на земеделието и бенефициерите по държавна помощ Гладиола Генова, и „Господинов” ООД.

Преюдициалното запитване е във връзка с висящо пред него административно дело за обжалване на Акт за установяване на публично държавно вземане по сключен договор за замяна на поземлени имоти горска територия.

С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Конституирането на Република България като страна по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съдът на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

 

Одобрено е допълнение на РМС № 265 от 2003 г.

 

Министерският съвет одобри допълнение на Решение № 265 от 2003 г. за приемане на Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

До момента в раздел III от Приложението към решение № 265 на МС са включени лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, излизане или влизане през границата на страната, както и незаконно пребиваване в нея с цел участие в тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на НК.

Допълнението е свързано с предложения от главния прокурор на Република България, адресирани до МС за допълване на списъка по чл. 46, т. 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма с 12 лица - шест от тях са привлечени в качеството си на обвиняеми за извършени престъпления по чл. 108а, ал. 1 вр. чл. 20, чл. 2, вр. ал.1 от НК; други шест - по чл. 108а, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 1 и чл. 109, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма

 

Министерският съвет прие Решение на Министерския съвет за одобряване на помощ на кандидатите по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“ и Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 317 от 2022 г. на Министерския съвет.

По второто поред плащане по Програмата, обхващащо периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г., са верифицирани 435 323 броя нощувки на стойност 4 756 200,00 лева без ДДС, респ. 5 159 762,70 лева с включен ДДС.

Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.

 

Министерският съвет одобри целева вноска от страна на БЕХ във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

 

Министерският съвет одобри целева вноска от страна на „Български енергиен холдинг“ ЕАД към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) в индикативен размер 970 млн. лева. Индикативният размер на вноската, средства за която следва да се осигурят на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества - производители на електрическа енергия, е изчислен на база отчетни данни за месец август и прогнозни за месец септември 2022 г.

Средствата са предвидени за покриване на разходите за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г.

Съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ФСЕС следва да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за съответния месец и базовата цена от 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.

За да се извършат предвидените компенсации в Закона е предвидено публичните предприятия от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във ФСЕС за покриване на разходи по чл. 366, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Размерът на вноските се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

 

Одобрен е проект на техническо споразумение с Италия относно мерките по усилена бдителност на НАТО (eVА) в България

 

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на „Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно мерките по усилена бдителност на НАТО (eVА) в България и предоставянето на поддръжка от страната домакин (HNS), и други отговорности“.

Със сключването на това Техническо споразумение се систематизират общите принципи, водещи до създаването и функционирането на бойната група на територията на нашата страна, регламентира се предоставянето на поддръжка като страна домакин от България и се урежда изпълнението на основни отговорности на Рамковата държава Италия и на страните, предоставящи сили в състава на бойната група.

 

Изменя се Устройственият правилник на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”

 

Министерският съвет разгледа и прие Постановление за изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Проектът на Постановление има за цел актуализиране на нормите на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по отношение функциите на Главна дирекция ДРВВЗЗ, длъжностното лице по защита на личните данни и експерта по мрежова и информационна сигурност. С измененията в Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ не се предвижда промяна в числеността на агенцията.

С прецизиране и детайлизиране на разпоредбите на УП на ДА ДРВВЗ ще се постигне съответствие с нормите на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в извънредно заседание на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри на днешното си заседание позицията на България за участие в извънредното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което се провежда в гр. Брюксел, Белгия, на 9 септември 2022 г. По време на заседанието се очаква да бъдат обсъдени възможни спешни мерки за ограничаване на ръста на енергийните цени, както и актуалното състояние на подготвеността за предстоящия зимен период.

С позицията, българската страна изразява силна загриженост относно високите енергийни цени и се присъединява към искането за намиране на подход и подходящи мерки за преодоляване на ситуацията. Нарастващата геополитическа несигурност поради ситуацията в Украйна оказва осезаемо въздействие върху енергийния сектор, като увеличава рисковете от прекъсване на енергийните доставки за ЕС. Наред с кризата с енергийните цени, преустановяването на доставките на газ за България от Газпром експорт на 27 април 2022 г., поставя сериозни предизвикателства пред енергийната и икономическата системи в страната. Подкрепяме факта, че за преодоляване на тези предизвикателства са необходими незабавни и координирани действия в ЕС, с внимание върху мерките за гарантиране устойчивостта на енергийната система и достъпността на енергията за гражданите и бизнеса, както и овладяване на високите енергийни цени.

 

Одобрена е позицията на страната за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси

 

Правителството одобри позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 9 и 10 септември 2022 г. в Прага.

Министрите ще обсъдят военната агресия на Русия срещу Украйна и как да бъдат посрещнати финансовите нужди на Украйна.

Във фокуса на дискусиите ще бъде справянето с икономическите и финансовите последици от войната в Украйна. Ще бъдат обменени мнения по рамката на икономическото управление на ЕС.

Последната тема на заседанието ще бъде хармонизацията в областта на прякото данъчно облагане в рамките на ЕС.

 

Бутилирана вода и хранителни продукти ще бъдат предоставени на пострадалите от наводненията в Пловдивско

 

Бутилирана вода и хранителни продукти ще бъдат предоставени на жителите от населените места в Пловдивско, които пострадаха от наводненията в региона. Служебното правителство прие на днешното си заседание решение, с което от държавния резерв се освобождават общо 68 040 литра бутилирана вода за питейни нужди по 1,5 литра, както и 32 920 кг. консервирани хранителни продукти.

Помощта ще бъде предоставена безвъзмездно на кмета на община Карлово, който следва да организира получаването, разпределението и използването на освободените от резерва количества вода и храна по предназначение за нуждите на населението в пострадалите села. Съгласно решението на правителството, председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” ще организира предаването на количествата бутилирана вода за питейни нужди и консервирани хранителни продукти на Община Карлово.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2030.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 7 ОТ ПРОТОКОЛ № 30 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 17 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДИННО ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1807 ОТНОСНО РАМКА ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА НЕЛИЧНИ ДАННИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 328 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ ПО ЛИНИЯ НА СБЛИЖАВАНЕТО ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ЕВРОПА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНИТЕ ГОДИШНИ СРЕЩИ НА СЪВЕТИТЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ГРУПАТА НА СВЕТОВНАТА БАНКА И НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 14 ДО 16 ОКТОМВРИ 2022 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, СЪЗДАДЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 12 ОТ ДОГОВОРА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 17 ЮЛИ 2022 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА GLOBAL SYSTEM SOLUTIONS DATA МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОДДРЪЖКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE), ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СЪЮЗНОТО СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В НЕАПОЛ (JFCNP) ОТНОСНО ПОДДРЪЖКА ЗА ЩАБНИЯ ЕЛЕМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО, РАЗПОЛОЖЕН В СОФИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (NFIU BGR).

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА УЧАСТВА ПО ДЕЛОТО С-325/22 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО 1785/2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВАРНА, СЪС СТРАНИ: МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И БЕНЕФИЦИЕРИТЕ ПО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ – ГЛАДИОЛА ГЕНОВА, И „ГОСПОДИНОВ“ ООД.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 265 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ГРУПИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СПРЯМО КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ МЕРКИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г., И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ЦЕЛЕВА ВНОСКА ОТ „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД ВЪВ ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО МЕРКИТЕ ПО УСИЛЕНА БДИТЕЛНОСТ НА НАТО (EVA) В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН (HNS), И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСАДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ "ЕНЕРГЕТИКА", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 СЕПТЕМВРИ 2022Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 И 10 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. В ПРАГА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ ОТ БУТИЛИРАНА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И КОНСЕРВИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ИСКАНЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБЯВЕНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА КАРЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи