EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 07.02.2024 г.

07.02.2024

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Определен е поименният състав на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие

 

Националният съвет за превенция и защита от домашното насилие е специализиран, постоянно действащ, колективен и консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика за противодействие на домашното насилие. Той координира, наблюдава и оценява политиките и мерките, предприемани от ангажираните институции.

С цел подчертаване на публичния ангажимент на държавата към проблемите с домашното насилие и за гарантиране на ефективното взаимодействие между компетентните органи, днес с решение на Министерския съвет бе определен поименният състав на Националния съвет, с основни и резерви членове, с което ще започне неговото функциониране.

С РМС № 606 от 2023 г. за председател на Националния съвет е определен вицепремиерът Мария Габриел. С настоящото правителствено решение за заместник-председател е определен министърът на правосъдието Атанас Славов. Членове на Националния съвет са още: министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, министърът на здравеопазването Христо Хинков, министърът на образованието и науката Галин Цоков, министърът на спорта Димитър Илиев, а също така представители на Върховния касационен съд, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Националното сдружение на общините в Република България,  и представители на неправителствения сектор.

 

Одобрен е Отчет за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие (2012 - 2030 г.)

 

Правителството одобри Отчет за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.). Сред основните акценти в документа е подкрепата за семействата и децата. Данните показват, че през 2022 г. са изплатени месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование за 456 491 деца средно на месец. Над 102 000 души са получили обезщетения за майчинство по Кодекса за социално осигуряване на обща стойност над 554 млн. лв. Еднократна помощ за ученици в първи и осми клас е изплатена на семействата на близо 100 000 деца.

Отчетът за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие съдържа информация за изпълнените мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на благоприятна среда за отглеждане и възпитание на деца, подобряване на репродуктивното здраве и общото здравословно състояние на населението. Статистиката показва, че през 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 9 008 лв. и нараства с 16.9% спрямо 2021 година. За последните десет години (2013 - 2022 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,9 пъти.

Към 31 декември 2022 г. населението на България е 6 447 710 души. В сравнение с 2021 г. населението на страната е намаляло с 34 774 души.

Отчетът включва и информация за реализирането на мерки за намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението. Документът е разработен в рамките на междуведомствената работна група по демографските въпроси към министъра на труда и социалната политика с участие на широко представителство от страна на държавните институции, Националния статистически институт, Българската академия на науките, социалните партньори, Сдружението на общините в Република България и Българския червен кръст.

 

Специализираната болница по очни болести за активно лечение във Варна е определена за университетска болница

 

Министерският съвет прие решение за определяне на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна“ ЕООД, гр. Варна, за университетска болница.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Министерският съвет, по предложение на  министъра на здравеопазването, определя кои лечебни заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението/акредитационната оценка. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

 

Полковник Данаил Баев е предложен за назначаване на длъжността Директор на дирекция „Разузнаване“ във Военния секретариат на ЕС

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да назначи полковник Данаил Баев на длъжността „Директор на дирекция „Разузнаване“ във Военния секретариат на Европейския съюз“ и да го удостои с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 01.04.2024 г.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по общински бюджети

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода: 1 ноември - 31 декември 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места

Допълнителните трансфери са за други целеви разходи в общ размер на 1 910 373 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на разходите за периода: 1 ноември - 31 декември 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни или общински детски градини.

Допълнителните трансфери по бюджетите на общините ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

 

Над 1,4 млн. лева отпуска кабинетът за деца без място в детска градина

 

Държавата ще изплати 1 416 877 лева. компенсации на семейства, за чиито деца  не е осигурено място в детска градина в периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г.

От тях 1 413 315 лева са за 1603 деца в Столична община, а 3562 лева са за четири деца в община Пловдив.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

 

България ще участва в „Зелена програма за промишлено възстановяване на Украйна“ на Организацията на ООН за промишлено развитие

 

Министерският съвет одобри участието на Република България в „Зелена програма за промишлено възстановяване на Украйна“ на Организацията на ООН за промишлено развитие (ЮНИДО). Целта на програмата е да подпомогне създаването на благоприятна среда за зеленото възстановяване на промишлеността на Украйна, създаване на работни места, постигане на устойчив икономически растеж и укрепване на продуктивността и конкурентоспособността на приоритетните промишлени сектори с висок потенциал за растеж и привлекателност за инвестиции. Програмата ще се реализира в западната част на страната, където е съсредоточена огромната част от вътрешно разселените лица, което увеличава нуждата от създаване на работни места и разширяване на инфраструктурата.

България ще включи в проект на тема „Икономическо овластяване на младежи, жени и вътрешноразселени лица чрез предприемачество“. Проектът предвижда оказване на подкрепа за две обучителни институции, както и директна подкрепа на 50 лица в целевата група, имащи желание за развитие на предприемаческа дейност и изграждане на знания и умения за стартиране на собствен бизнес. Целта на проекта е генериране на най-малко 150 работни места на пълно работно време.

Програмата ще стартира през 2024 г., като амбициите на ЮНИДО са да мобилизира най-малко 200 млн. евро за нейната реализация. България ще се включи в програмата с доброволен финансов принос в размер на 100 000 евро. Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на Министерството на външните работи.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот и недвижими културни ценности - публична държавна собственост, на община Казанлък за срок от 10 години. Предмет на решението са имот, намиращ се в област Стара Загора, община Казанлък, гр. Шипка, представляващ застроен поземлен имот с площ 46 641 кв. м. заедно с находящите се в него недвижими културни ценности - Тракийски гробници ,,Шишманец“, ,,Хелвеция“ и „Грифоните“ и построената сграда с площ 100 кв. м. Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей - Казанлък.

С друго свое решение правителството обяви имоти - публична държавна собственост за имоти - частна държавна собственост. Единият имот представлява самостоятелен обект в административна сграда в град Добрич, ул. ,,Независимост" №5. Други два имота, също самостоятелни обекти, са съответно в град Пазарджик, ул. ,,Екзарх Йосиф" № 15-А и в град Разград, бул. ,,България" № 15. Със същото решение за имоти - частна държавна собственост са обявени и три имота в град Стара Загора, намиращи се в здание на бул. ,,Цар Симеон Велики" № 108, четири - в град Търговище, ул. ,,Стефан Караджа" № 2 и още един в град Благоевград, пл. ,,Георги Измирлиев - Македончето" № 9.

Правителството промени статута на имоти, които се използват от Гимназията по туризъм „Алеко Константинов" - гр. Банско, от публична в частна държавна собственост и ги предостави на община Банско. Имотите представляват 9 сгради, както и един застроен поземлен имот, които се намират в гр. Банско. С безвъзмездното придобиване на имотите общината ще може да обнови материално - техническата база на гимназията, с което ще спомогне за пълноценния учебен процес.

 

Правителството одобри изменена Рамка на националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на България по презаселване

 

Приетото изменение на Рамката на Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване е продиктувано от необходимостта от актуализиране на нормативните актове, на които документът се позовава. В тази връзка на 8 декември 2023 г. измененията са разгледани и приети на заседание на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция, а тяхното реално изпълнение започва след приемането им от Министерския съвет.

Въпросът с презаселването на бежанци е едно от трите трайни решения при продължителни ситуации заедно с доброволното завръщане и местната интеграция. Страната ни се включи в процесите в израз на солидарност със страните извън Европейския съюз, които приемат голям брой хора, бягащи от война или преследване. В изпълнение на поетите ангажименти е и изработената Рамка на националния механизъм, която определя екипите за подбор, процедурата за практическото изпълнение на механизма, финансирането и източниците на допълнително финансиране за реализирането на процеса. Национално звено за контакт е Държавната агенция за бежанците към МС, чиято задача е да координира подготовката и да предлага за одобрение от Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция /НСМГУИ/ приоритетните категории и предпочитанията за формата на подбор на лицата, които ще бъдат приети по схемата за презаселване в страната ни.

Припомняме, че през 2016 г. с решение на МС беше одобрена Рамка на националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване, изменена година по-късно. На основание на приетия през 2017 г. документ бяха одобрени за презаселване 110 лица. Статистиката сочи, че към 31 декември същата година те са 85. С решение на МС от 2022 г., за периода 2023-2025 г., България поема ангажимента за презаселване на по 50 лица всяка година, отговарящи на критерия сирийски бежанци в региона и по-конкретно от Република Турция. Тази дейност се финансира от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. Програмата на страната ни по фонда е насочена към подкрепа за изграждане и поддържане на стабилни национални системи за прием, настаняване и предоставяне на международна закрила, както и такава за връщане на тези, които вече не отговарят на основанията за пребиваване на територията на ЕС. Фондът укрепва и развива европейската система за убежище, допринася за интеграцията на законно пребиваващите граждани от трети страни и противодейства на незаконната миграция.

 

Одобрена е Спогодба между България и Египет за морско търговско корабоплаване

 

Кабинетът утвърди Спогодбата между Република България и Арабска република Египет за морско търговско корабоплаване. Тя ще бъде подписана от министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков по време на визитата на заместник министър-председателя и министър на външните работи Мария Габриел в Египет през месец февруари т.г.

Новият междуправителствен документ заменя действащата от 1969 г. Спогодба. Това ще допринесе за увеличаване на превозите и ще задълбочи сътрудничеството между България и Египет.

 

Одобрена е позицията на страната ни по дело

на Съда на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България по дело С-624/23 „СЕМ Ремонт“ ЕООД на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

Делото е образувано по преюдициално запитване на Административен съд - Варна във връзка с административно производство за отмяна на ревизионен акт, издаден от териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Чрез документа е отказано ползването на правото на данъчен кредит на получател по извършени към него облагаеми доставки, поради закъсняла регистрация по Закона за данък добавена стойност на доставчика, както и поради късно издаване на неправилен документ за доставката.

Конституирането на България, като страна в производството по това дело, ще ни позволи успешно да се включим в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

 

Одобрена е позицията на Република България по дело на Съда на Европейския съюз

 

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-632/23 на Съда на Европейския съюз за неизпълнение в срок на влязло в сила Решение на Европейската комисия С(2014) 6207 final от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212 (2011/С) и SA.26217 (2011/С), приведена в действие от Република България при замените на горска земя.

С писмо с рег. № 0402-468/ от 02.11.2023 г. от Министерство на външните работи е постъпила информация, че от Съда на Европейския съюз е получено официално уведомление с приложена искова молба, постъпила на 30.10.2023 г. за образувано дело С-632/23 Европейската комисия срещу Република България на основание чл. 108, параграф 2 и чл. 288, параграф 4 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Повод за предявяване на исковата молба е отправено твърдение от Европейската комисия за непредприети мерки от страна на българската държава за изпълнение на Решение от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212 (2011/С) и SA.26217 (2011/С) приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии.

 

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Правителството прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което ще се проведе на 8 и 9 февруари 2024 г. в Генк, Белгия. Ръководител на българската делегация ще бъде заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова.

Дневният ред включва пленарна сесия на тема „Към силен единен пазар и конкурентоспособна европейска индустрия". Ще се проведат и три паралелни работни сесии относно: ,,Засилване на ролята на обществените поръчки: към по-екологичен, по-социален и иновативен ЕС", ,,Насърчаване на развитието на отворена стратегическа автономност: намаляване на зависимостите за устойчив растеж" и „Индустрия и иновации".

 

Правителството одобри позицията на България на неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност в част „Научни изследвания". То ще се проведе на 15 февруари 2024 г. в град Ла Юлп в рамките на Белгийското председателство.

По време на неформалното заседание ще бъде обсъден трансформиращият характер на европейската рамка за научни изследвания и иновации. Основен акцент в дискусиите ще бъде поставен на Рамковите програми на ЕС - приносът им към научноизследователската политика и останалите политики на Съюза, както и техният отговор на основните предизвикателства.

Министрите ще обсъдят и технологичното развитие за ускоряване на индустриалната декарбонизация и укрепването на конкурентоспособността на ЕС. Белгийското председателство инициира дебат върху това как по-добре ЕС да насърчава интегрирането на зелени технологии за напредване на декарбонизацията, както и как с помощта на научните изследвания и иновациите ЕС може да запази световното си индустриално лидерство.

 

Одобрени са резултатите от участието на България в неформалната среща на министрите по заетостта и социалните въпроси

 

Правителството одобри резултатите от участието на България в неформалната среща на министрите по заетостта и социалните въпроси, която се проведе на 11 и 12 януари 2024 г. в гр. Намюр, Белгия.

В рамките на двудневната среща бяха проведени три пленарни сесии по теми, свързани с прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права и постигането на социалното сближаване и социална справедливост отвъд границите на ЕС. В изказванията си на форума министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова подчерта, че Европейският стълб на социалните права и планът за действие за неговото прилагане имат ключова роля за осигуряването на по-добри и качествени работни места и ефективна социална защита за всички, като по този начин допринасят за приобщаващия и устойчив икономически растеж.

Проведени бяха и три паралелни дискусионни сесии, посветени на въпросите за недостига на работна ръка, устойчивостта на социалния модел и насърчаването на социалното включване чрез осигуряване на достъп до социални услуги.

 

Министерският съвет одобри резултатите от неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда

 

Правителството одобри доклада за резултатите от неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, проведена на 15 и 16 януари 2024 г. в Брюксел.

Министрите дискутираха подготвеността на Европейския съюз за предизвикателствата, произтичащи от изменението на климата. Общо беше разбирането, че оценката и анализът на климатичните рискове имат ключова роля за още по-точното идентифициране на нужните мерки и действия. Това ще подпомогне повишаването на подготвеността на Съюза и ще засили неговата устойчивост към неблагоприятните климатични явления. България подчерта значимостта на въздействието на изменението на климата върху хората и екосистемите, като посочи значимостта на отчитането на този ключов аспект във всички секторни политики. Страната ни постави акцент и върху необходимостта от адресиране на европейско ниво на въпроса за устойчивостта на водите и стратегическото им управление в контекста на климатичните промени. Считаме, че специално внимание следва да бъде отделено на източната граница на Съюза. - Черно море, като най-голямото вътрешно водно тяло на планетата, което вече изпитва последиците от глобалното затопляне.

Дискусиите продължиха с обмен на мнения за различните измерения на Зелената сделка, които да бъдат доразвити по време на следващия законодателен цикъл. Фокус беше поставен на предпоставките, които ще улеснят дискусията за определяне на климатичната цел на ЕС за 2040 г. Министрите отделиха специално внимание и на социално-икономическото отражение на зеления преход. Постигането на социално справедлива екологична трансформация, отговаряща на нуждите на най-уязвимите членове на обществото, беше потвърдено като водещ принцип в надграждането на европейските политики. България посочи, че в светлината на взетото решение на СОР28 за прекратяване на ползването на изкопаеми горива, ЕС трябва да обсъди приемането на амбициозна цел за намаление на емисиите на парникови газове от най-малко 90% до 2040 г. Приемането на подобна цел не само ще допринесе за справянето с климатичната криза, но и ще увеличи конкурентоспособността на европейската икономика и ще доведе до модернизация на индустрията.

Министрите обсъдиха и приноса на кръговата икономика за намаляване на замърсяването, възстановяване на биологичното разнообразие и ограничаване на изменението на климата. Откроена бе съществената роля на потребителите, както и значението на икономическите, финансовите и други стимули, които да насърчат гражданите да правят екологосъобразен избор. България посочи, че поставя кръговата икономика като дългосрочен приоритет на политиката си за развитие, чрез реализирането на който ще бъдат осигурени едновременно икономически растеж и по-чиста околна среда.

 

Одобрени са резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“, част ,,Правосъдие"

 

Министерският съвет одобри днес резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, което се проведе на 26 януари 2024 г. в Брюксел.

По време на заседанието министър Атанас Славов изрази пълна подкрепа за създаването на мрежа от магистрати с практически опит в противодействието на организираната престъпност и наркотрафика.

„За нас създаването на такава мрежа би имало добавена стойност и изразяваме подкрепата си за инициативата. Смятаме, че тя трябва да се формира от прокурори, които имат достатъчен опит и професионална квалификация в разследването на тежки престъпления, както и от съдиите, изпълняващи функциите на звена за контакт с Европейската съдебна мрежа“, заяви доц. д-р Славов.

Българският министър на правосъдието предложи също да бъде проучена възможността мрежата да се обособи като отделен информационен и логистичен център, който да позволи не само взаимодействие и обмен на данни на национално равнище, но и ефективна трансгранична комуникация между компетентните съдебни органи на  членки.

 

 

Правителството одобри доклада от проведеното заседание на Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси" (СОВ), което се проведе на 29 януари 2024 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи г-жа Елена Шекерлетова.

Белгийското председателство представи своите приоритети в рамките на СОВ, а именно: върховенство на правото, укрепване на демокрацията в ЕС, демографските предизвикателства пред ЕС и процеса на разширяване на ЕС.

Министрите проведоха ориентационен дебат по представения от Европейската комисия законодателен пакет „Защита на демокрацията".

Съвет „Общи въпроси" проведе обмен на мнения в рамките на Годишния диалог по върховенството на правото, като бяха обсъдени частите от годишния доклад на ЕК за 2023 г. за Испания, Италия, Франция и Хърватия.

Министрите проведоха работен обяд, посветен на изборите за Европейски парламент през 2024 г. и избирателната активност.

 

Близо 86,5 млн. лв. са приходите от предоставени концесии за добив на подземни богатства през 2019 г.

 

Близо 86,5 млн. лв. са приходите от предоставени концесии за добив на подземни богатства през 2019 г. Това е отчетено в годишните доклади за изпълнението на договорите за концесии за добив на подземни богатства за 2019 г., приети от Министерския съвет на днешното му заседание. От общата сума 71.79 млн. лв. са приходи от концесионни плащания, а останалата част - ДДС, лихви, неустойки и други.

През 2019 г. е осъществен контрол на 556 концесии за добив на подземни богатства, които са разпределени по следния начин: 21 - за метални полезни изкопаеми, 78 - за неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, 1 - за минни отпадъци, 18 - за нефт и природен газ, 16 - за твърди горива и 422 - за строителни и скалнооблицовъчни материали. През годината са сключени 13 нови концесионни договора, се посочва още в докладите, които се приемат за сведение от Министерския съвет.

 

Правителството даде разрешение за влизане на румънски катер във вътрешните морски води на Република България

 

Министерският съвет на Република България разреши влизането във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Бургас на катер на Граничната полиция на Румъния с тактически индикатор „MAI3067".

Същият ще премине през вътрешните морски води на Република България на път за Средиземно море, където ще участва в съвместната операция THEMIS 2024, провеждана от FRONTEX в периода 21.02. - 12.06.2024 г.

 

Правителството одобри Споразумението между България и Египет за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти

 

Министерският съвет на Република България одобри Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Арабска република Египет за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

Проектът на Споразумение предвижда притежателите на дипломатически и служебни паспорти да бъдат освободени от изискването да притежават виза за краткосрочно пребиваване. Така те ще могат да влизат, излизат, преминават транзит или да пребивават за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни, на територията на другата Договаряща страна.

Египет е най-големият търговско-икономически партньор на България в Близкия изток и Африка. Обемите на двустранната търговия в момента надхвърлят 1 милиард евро за 2023 г. и съществува огромен потенциал за тяхното разширяване и диверсификация. В условията на променената международна среда, сътрудничеството със северноафриканската държава придобива нарастваща значимост и стратегически измерения. Географската близост и исторически връзки между двете държави, както и геополитическата тежест на Арабска република Египет обуславят необходимостта от активен политически диалог и развитие на взаимноизгодно търговско-икономическо и инвестиционно двустранно сътрудничество.

Страната има бързоразвиваща се икономика и модернизиращ се енергиен сектор, с потенциал за износ на енергийни ресурси за Европа.

С премахването на визовите изисквания за притежателите на дипломатически и служебни паспорти ще бъде даден тласък за активизиране на политическия диалог и бизнес контактите между Република България и Арабска република Египет.

 

Променя се списъкът на базите, в които се настаняват украински граждани

 

Правителството прие промени в свое Решение № 318 от 20 май 2022 година. Те предвиждат в кръга на изключенията в т. 8 от решението да бъдат включени и базите, стопанисвани от ДП ,,Ръководство на въздушното движение".

Причина за това решение е необходимостта от провеждането на рехабилитационни и профилактично-оздравителни процедури на ръководителите на полети на ДП „Ръководство на въздушното движение", които предприятието извършва в своите бази. Съгласно изискванията за медицинска годност, регламентирани в европейското и българското законодателство, с цел гарантиране безопасността на въздушното движение, на служителите на ДП РВД е задължително да бъдат осигурени условия за провеждане на рехабилитационни и профилактично-оздравителни процедури. Това са част от дейностите по управление на рисковете, свързани с ефектите от стрес и умора на работното място на ръководителите на полети.

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

 

С предложенията за промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са отразени промени в Регламент (ЕС) № 651/2014 (Общ регламент за групово освобождаване), като някои текстове са прецизирани за съответствие с разпоредбите на Регламента.

ЗНИ и Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) представляват т. нар. ,,схема за помощ", по смисъла на чл. 2, т. 15 от Регламента. ,,Схема за помощ" означава всеки акт, на основата на който, и без да се изискват допълнителни мерки за прилагане, индивидуална помощ може да се предостави на предприятията, определени в този акт. Въвеждането на тези промени в ЗНИ и последващо в ППЗНИ, след одобряване на приложимите по ЗНИ схеми за регионална помощ и помощ за обучение, ще позволи продължаване на прилагането на финансовите насърчителни мерки за сертифицираните по закона инвестиционни проекти.

С промените в ЗНИ се предлага също разграничаване на финансовите мерки с оглед приложимостта на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/С 262/01).

Причините за необходимостта от подобно разграничение се състоят в същността на самите мерки. Така например придобиването на недвижим имот или на ограничено вещно право върху имот, както и финансовото подпомагане на изграждането на техническа инфраструктура, попадат в приложеното поле на Известието на Комисията и са в т.нар. режим „не помощ", което не предполага съответствие с изискванията на Регламент № 651/2014. Това ще даде възможност при последващи промени в Регламента мерките, които се прилагат в режим „не помощ", да могат да продължат да бъдат прилагани и в периода, в който се извършва привеждане в съответствие на националното законодателство с европейското.

Останалите мерки с финансово изражение - обучение, частично възстановяване на осигурителните вноски, направени за сметка на работодателя, безвъзмездна финансова помощ, закупуването на недвижими имоти на цени под пазарните следва да отговарят на схемата за  регионална инвестиционна помощ и на схемата за обучение, които произтичат и следват правилата на Регламент № 651/2014.

 

Правителството прие промени в Закона за гражданското въздухоплаване

 

Министерският съвет прие промени в Закона за гражданското въздухоплаване, с които се хармонизира националната уредба със законодателството на Европейския съюз в тази област. Проектът включва промени в авиационната безопасност, авиационната сигурност, таксите за административни услуги и административнонаказателните разпоредби.

С изменението на Закона за гражданското въздухоплаване се въвеждат настъпилите промени в европейското законодателство, свързани с киберсигурността в гражданското въздухоплаване. Предвижда се задължение за летищните оператори, въздушните превозвачи и субектите, определени в националната програма за сигурност на гражданското въздухоплаване, да идентифицират и защитават от кибератаки своите информационни и комуникационни технологични системи, както и данните от критично значение, които могат да засегнат сигурността на гражданското въздухоплаване.

Предлага се назначаването на въздушни превозвачи, извършващи превози по редовни международни линии по силата на международни договори, да се извършва със заповед на министъра на транспорта и съобщенията, с което се цели облекчаване на административната процедура.

 

Изменя се Правилникът за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

С промяната на Правилника значително ще се съкрати срокът за произнасяне на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) при оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане.

Чрез равномерното разпределение на процедурите по освидетелстване в страната, а разглеждане от ТЕЛК на случаен принцип, ще се постигне прозрачност, безпристрастност и бързина.

Задължението ТЕЛК да се произнасят само въз основа на медицинската документация, включително и наличната информация от здравните записи в електронните здравни досиета на лицата, ще обуслови пълноценна и обективна оценка, като ще се намали изискването на ТЕЛК за предоставяне на допълнителни документи.

Определянето на срок за съобщаване на експертните решения на заинтересованите страни, информирането на лицата за датите, на които ще бъдат разгледани техните документи, ангажирането на персонална отговорност за спазване на указанията и др., са организационни мерки, които ще подобрят координацията между страните, участващи в процеса на медицинска експертиза.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОИМЕННИЯ СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012 - 2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНА РАМКА НА НАЦИОНАЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРЕЗАСЕЛВАНЕ, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА" ЕООД - ВАРНА, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 1 НОЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ ИЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 1 НОЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В „ЗЕЛЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УКРАЙНА“ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ (ЮНИДО) С ДОБРОВОЛЕН ФИНАНСОВ ПРИНОС В РАЗМЕР 100 000 ЕВРО (195 583 ЛВ.).

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ И НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАНСКО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ ЗА МОРСКО ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-624/23 „СЕМ РЕМОНТ“ ЕООД НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВАРНА, ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 191/2023 Г. С ЖАЛБОПОДАТЕЛ „СЕМ РЕМОНТ" ЕООД И ОТВЕТНИК - ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ВАРНА, ПРИ ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯ ПО ДЕЛО С-632/23 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В СРОК НА ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С(2014) 6207 FINAL ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ОТНОСНО СХЕМА ЗА ПОМОЩ № SA.26212 (211/С) И SA.26217 (211/С), ПРИВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЗАМЕНИТЕ НА ГОРСКА ЗЕМЯ, СЪС СТРАНИ - ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 И 9 ФЕВРУАРИ В ГР. ГЕНК, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 И 15 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В ГР. ЛА ЮЛП, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ", ПРОВЕДЕНО НА 11 И 12 ЯНУАРИ 2024 Г. В ГР. НАМЮР, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 15 И 16 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ", ПРОВЕДЕНО НА 26 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 29 ЯНУАРИ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЛИЗАНЕТО НА КОРАБ НА РУМЪНИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ НА РЕПУБЛИКА БЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ ЗА ВЗАИМНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 318 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ПОЧИВНИ БАЗИ ЗА ОТДИХ И В БАЗИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на здравеопазването