EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 06.03.2024 г.

06.03.2024

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

        

 

Правителството одобри изготвянето на Втори доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие

 

Министерският съвет одобри решение за изготвяне на Втори доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България.

Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. „Да преобразим света“ на Организацията на обединените нации (ООН) включва 17 Цели за устойчиво развитие (ЦУР), насочени към изкореняване на бедността и постигане на устойчив свят до 2030 г. и след това, който поставя благосъстоянието на хората и здравето на планета в основата си. Европейският съюз изцяло припознава и се ангажира с изпълнението на Програмата, като Целите за устойчиво развитие са интегрирани в Европейския семестър и са фундаментална част от политическата програма на Европейската комисия. България разглежда Програмата на ООН и ЦУР като дългосрочен политически ангажимент на страната.

През 2020 г. България извършва своя първи Доброволен национален преглед, който е представен по време на Политическия форум на високо равнище по устойчивото развитие, проведен през месец юли 2020 г. в Ню Йорк. САЩ. Към днешна дата са направени 329 доброволни национални прегледа, като 134 държави са представили повече от един преглед и подготвят трети и четвърти такъв.

През м. октомври 2023 г. България е приканена от службите на ООН да пристъпи към подготовка и представяне пред Политическия форум на високо равнище по устойчиво развитие на ООН на свой втори доброволен национален преглед. Съгласно указанията на ООН, основен фокус в националните прегледи на държавите трябва да бъде поставен върху споделяне на опит и добри практики, научените уроци, които да помогнат за ускоряване на напредъка на страната, както и анализа на предизвикателствата, идентифицирани в Първия доброволен национален преглед.

Доброволният преглед е възможност България да направи по-задълбочен преглед на напредъка по широк кръг от политики, да разгледа своите стратегически национални приоритети в контекста на Целите на ООН за устойчиво развитие и да определи бъдещи действия за ускоряване на напредъка в тяхното постигане.

Неговата подготовка предвижда широко участие и партньорство с ключови заинтересовани страни, което е възможност за популяризиране на Целите за устойчиво развитие и приобщаване на българското общество към тяхното постигане.

 

Приет е Национален план за действие за периода 2024 - 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите

 

 

Министерският съвет прие Национален план за действие за периода 2024 - 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030).

Планът съдържа мерки във всички приоритети на Националната стратегия - образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура.

Мерките в него са предложени от отговорните институции и организации съобразно техните компетентности. Приетият план съдържа нови мерки, такива, чието изпълнение продължава от предходния план за 2022 - 2023 г., а други са актуализирани. Те са конкретни, посочени са източниците на финансиране и размера на предвидените средства, изброени са индикаторите, които ще се мерят, базовите и целевите стойности, които са заложени.

Планът е консултиран с гражданските организации, които са членове на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и с други активни организации, които са участвали и в подготовката на Националната стратегия и предходния план за периода 2022 - 2023 г.

Финансовото обезпечаване на мерките в плана за действие ще се осъществява със средства от държавния бюджет и финансовата подкрепа чрез инструментите на ЕС и други донори (Финансов механизъм на ЕИП, Норвежки финансов механизъм и Швейцарско-българска програма за сътрудничество).

 

Правителството прие Програма за подпомагане на българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина и одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР

 

С Решение на Министерския съвет на Република България бе приета Програма за подпомагане на българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина през 2024 г.

Програмата е ориентирана към поддържането на устойчиви връзки с българските граждани и българските общности в чужбина и подпомагането на техните структури, организации и медии в справянето с информационни и комуникационни предизвикателства и в създаването на подобрена среда и устойчивост за развитието им.

Програмата за подпомагане на българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина за 2024г. е с фокус към подкрепа на проекти на български общности, организации и медии в държавите от непосредственото съседство (Западните Балкани) и от Източна Европа с традиционни български общности, насочени към създаване на капацитет за борба с дезинформацията и фалшивите новини, повишаване на медийната грамотност и създаване на обществена устойчивост към външна намеса и информационно манипулиране.

Дейностите, които ще се финансират, са курсове, обучения, лекции, създаване на дигитално съдържание, подкасти, информационни портали (видео, аудио, графики, визуализации, куизове, онлайн платформи и мрежи за сътрудничество в проверката на факти и за борба с дезинформацията и фалшивите новини; инициативи, насочени към повишаването на медийната грамотност и на обществената устойчивост и непримиримост към фалшиви новини, дезинформация и външна намеса и информационното манипулиране; дейности, насочени към повишаване на техническия капацитет на българските медии в чужбина и създаване на дигитално медийно съдържание.

Необходимите за Програмата средства са в размер на 200 000 лв. и са за сметка на предвидените разходи по чл. 1, ал. 5, т. 6.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за изпълнението на политика за подкрепа на българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина. Средствата ще се предоставят на българските организации и медии извън страната на проектна основа чрез задграничните представителства на Република България.

 

Правителството прие Решение за обособяване на екип, работещ по въпросите на ОИСР в посолството на България в Париж

 

Министерският съвет прие Решение за обособяване на екип, работещ по въпросите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в посолството на Република България в Париж, Френска република.

Процесът на присъединяване на страната ни към ОИСР стартира на 10 юни 2022г. с приемането от Съвета на ОИСР на Пътната карта за процеса на присъединяване. Процесът вече е навлязъл в интензивната фаза на технически прегледи от страна на комитетите на Организацията.

Като част от координационния механизъм по присъединяване към ОИСР, посолството на България е ключов елемент от взаимодействието между Секретариата на ОИСР и българските институции.

Нарастващата интензивност на срещите в Париж и ангажиментите на дипломатическата ни мисия във френската столица ясно показва необходимостта от укрепване на капацитета на посолството в Париж чрез обособяването на екип, работещ по въпросите на ОИСР. Той ще има важна роля както във връзка с участие на заседания на Комитети на ОИСР, така и за поддържането на активни контакти със Секретариата и постоянните представителства на държавите членки.

Като бъдещ член на ОИСР страната ни трябва да положи усилия да бъде по-видима в работата на Организацията и да демонстрира възможностите си да допринася за постигането на целите на ОИСР.

Екипът ще включва представители на няколко министерства и ще бъде в основата на бъдещото Постоянно представителство на България към ОИСР, което ще бъде открито при пълноправното членство на страната ни в Организацията.

 

Кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

 

Правителството одобри днес допълнителни средства за възстановяване на разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за 2024 година.

Съгласно Решения на Министерски съвет № 631/01.09.2022 г., № 820/20.11.2023 г. и № 866/07.12.2023 г. на жалбоподателите следва да се изплатят обезщетения на обща стойност 65 520 лева от бюджета на Министерството на правосъдието.

Средствата, необходими за изплащане на сумите, са планирани в централния бюджет.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. за обезпечаване на дейности на Българския Червен кръст.

Необходимите допълнителни средства са за продължаване на финансирането през 2024 година на сключеното споразумение между Българския Червен кръст и Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“ във връзка с функционирането на контактен център към Правителствения информационен портал за Украйна.

С проекта на акт се предлага да бъдат одобрени допълнителните разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването, с цел предоставяне на субсидия на Българския Червен кръст за дейности, свързани със засиления миграционен натиск на граждани от Украйна за 2024 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството учреди възмездно сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост. Те са разположени в района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Балчик” към Държавно предприятие „Североизточно държавно предприятие” - Шумен.

Общата площ на сервитутната зона е 0,222 дка в землището на село Стражица, община Балчик, област Добрич и се учредява в полза на „Тесса Грийн Енерджи“ ЕООД безсрочно. По този начин се обезпечава изграждането и обслужването на подземни кабели средно напрежение за обект: „Ветрогенераторен парк“, разположен в землището на село Стражица, община Балчик.

Решението е в съответствие със Закона за горите, с което се допуска строителство в горски територии - държавна собственост.

Министерският съвет даде съгласие за безвъзмездно придобиване от страна на държавата на недвижими имоти - публична общинска собственост, обявяването им за имоти - публична държавна собственост. Те ще бъдат безвъзмездно предоставени за управление на Професионалната гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ и на Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ в Сливен.

Имотите представляват физкултурни салони, изградени от държавата в изпълнение на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ за обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 10 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Сливен, Стара Загора и Хасково. Заради обстоятелството, че са изградени върху общински терени, са станали собственост на общината.

С приемането на решението на Министерския съвет се дава възможност за промяната на статута им от публична общинска в публична държавна собственост, както и за предоставянето им за управление на посочените държавни гимназии.

Правителството обяви имот - публична държавна собственост, за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на Община Чирпан. Поземленият имот с площ от 5018 кв. м се намира в гр. Чирпан и ще бъде използван за изграждане на спортна инфраструктура, предназначена за спорт, тренировки, културни мероприятия и изяви на деца от общината. Досега имотът е управляван и стопанисван от Регионално управление по образование - Стара Загора, но е с отпаднала за него необходимост.

Предвижда се ангажимент на областния управител на област Стара Загора да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Правителството реши да се учреди възмездно безсрочно ограничено вещно право на строеж върху имот - публична държавна собственост, в полза на „ХИДРОПАД“ ООД, гр. Девин.

Поземленият имот - публична държавна собственост, с площ 11 414 кв. м, се намира в гр. Девин, община Смолян и е с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.

Областният управител на област Смолян следва да сключи договор за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху него на цена не по-ниска от пазарната, определена съгласно оценка, изготвена от независим оценител.

 

Правителството реши да открие почетно консулство на Република България в Наукалпан де Хуарес, Мексико

 

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в община Наукалпан де Хуарес и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Мексико, и за назначаване на Дан Тартаковски Олехнович, гражданин на Мексиканските съединени щати, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Мексиканските съединени щати със седалище в община Наукалпан де Хуарес и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Мексико.

Щатът Мексико е една от най-гъсто населените и икономически значими териториални единици на Мексиканските съединени щати. Назначаването на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице в този щат ще създаде нови възможности за обогатяване на двустранните българо-мексикански отношения.

Дан Тартаковски има значителен принос за популяризирането на положителния образ на България, включително за ролята на страната ни в спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. През годините г-н Тартаковски работи активно по въпросите на антисемитизма. Понастоящем е вицепрезидент на най-старата еврейска обществена организация в света B'nai B'rith International за Северна Латинска Америка и Карибите и неин специален посланик пред различни органи в системата на ООН.

Дан Тартаковски е уважавана личност в мексиканското общество. През годините се е доказал като приятел на България и в редица случаи е оказвал ценно съдействие на българското посолство в Мексико, с което е допринесъл за развитието на българо-мексиканските отношения и за популяризиране на положителния образ на България в страната.

Очаква се назначаването на почетен консул на Република България в Мексиканските съединени щати, със седалище в община Наукалпан де Хуарес и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Мексико, да допринесе за допълнителното насърчаване на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес, включително в търговско-икономическата сфера.

 

Правителството одобри проект на Меморандум за изпълнение - договорености между страните - членки, участващи в програмата Интеррег VI-А Румъния – България

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за изпълнение - договорености между страните - членки, участващи в програмата Интеррег VI-A Румъния - България. Меморандумът ще бъде сключен между правителството на Република България, представлявано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, действащо като Национален орган от българска страна, правителството на Румъния, представлявано от Министерството на развитието, благоустройството и администрацията, действащо като Управляващ орган по програмата, и от Светната палата на Румъния, действаща като Одитен орган на Програмата.

С Решение № 229 на Министерския съвет от 15.04.2022 г. Република България изрази съгласие със съдържанието на програмата. Същата е одобрена с Решение за изпълнение на Европейската комисия С(2022) 8928 от 30.11.2022 г. и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

Програма Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027 съдържа четири приоритета: „Добре свързан регион“, „По-зелен регион“, „Образован регион“ и „Интегриран регион.

За програмния период 2021-2027 г. програмата е на обща стойност 207 457 162 евро евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и национален принос от двете държави. Със средствата ще бъдат финансирани дейности, свързани с адаптиране към изменението на климата, опазване на природата, запазване на биологичното разнообразие; изграждане на зелена инфраструктура (специален фокус) и намаляване на всички форми на замърсяване, насърчаване на равния достъп до и завършването на качествено и приобщаващо образование и обучение в трансграничния регион В рамките на четвъртия приоритет ще се финансират интервенции в различни допълващи се сектори като туризъм, опазване на природното и културно наследство, подкрепа на местния бизнес, услуги и др„ като обединяващото звено е развитието на европейски туристически велосипеден маршрут Евро Вело 6 на българска и румънска територия.

Бенефициенти ще бъдат представители на гражданското общество, микро-, малки и средни предприятия, местни власти и регионални структури на централната администрация, неправителствени организации, академични, научни и социални институции.

Освен отворените покани, ще бъдат подкрепяни два стратегически проекта: „Укрепване на способностите за реагиране при бедствия“ - STREAM 2, и „Наблюдение и подготовка за извънредни ситуации свързани с водите“ - Danube RISK.

 

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство с Министерството на туризма и спорта на Република Казахстан

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма и спорта на Република Казахстан в областта на туризма.

Меморандумът предвижда България и Казахстан да насърчават установяване на преки контакти между български и казахстански туристически организации и туроператори, обмяна на опит и добри практики при прилагане на националната маркетингова стратегия и информация за възможностите за инвестиции в областта на туризма, статистически данни и друга информация в областта на туризма.

С подписването на Меморандума ще бъдат създадени необходимите предпоставки за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на туризма между двете страни както на държавно, така и на бизнес ниво.

 

България и Молдова ще си сътрудничат в областта на земеделието, аграрната наука и развитието на селските райони

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на земеделието и храните между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието и хранително-вкусовата промишленост на Република Молдова.

През последните години между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието и хранително-вкусовата промишленост на Република Молдова е налице взаимно желание за разширяване на сътрудничеството в областта на земеделието и храните. С подписването на Меморандума за разбирателство ще бъде създадена нормативна рамка за бъдещото развитие на двустранните отношения в областта на безопасността на храните, растениевъдството, животновъдството, развитието на селските райони, лозаро- винарския сектор и аграрната наука.

Основната цел на сключването на Меморандума за разбирателство е задълбочаване на сътрудничеството между двете министерства чрез обмен на информация, трансфер на експертни познания и обучение, въвеждане на нови технологии в растениевъдството, животновъдството, лозарството и винарството, техническо и административно сътрудничество.

 

Правителството прие позицията на България за Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Министерски съвет прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което ще се проведе на 7 март 2024 г. в Брюксел. Ръководител на българската делегация ще бъде заместник-постоянният представител на Република България към ЕС Иванка Ташева.

В дневния ред на срещата е предвидено провеждането на ориентационен дебат по предложението за Регламент за борба със забавата на плащанията по търговски сделки. Ще бъде дискутирана и темата „Актуално състояние на единния пазар: годишен доклад за 2024 г. за единния пазар и конкурентоспособността“.

По отношение на Регламента за борба със забавата на плащанията по търговски сделки министрите ще обсъдят избора на правен инструмент - регламент или директива, ограничението на периода за плащане от 30 дни и предложението за определяне на национални правоприлагащи органи.

По темата за единния пазар и конкурентоспособността България поставя акцент върху развитието на иновативните цифрови технологии. Страната подкрепя препоръките относно ускоряването на инвестициите в научни изследвания и иновации, както и за засилване превръщането на резултатите от научните изследвания в практически бизнес приложения. Кръговата икономика е ключова за справяне с екологичните предизвикателства: изменение на климата, загуба на биоразнообразие и замърсяване, като същевременно осигурява икономически растеж и чиста околна среда. Друг важен фактор е наличието на работна сила с необходимата квалификация за успешно адаптиране към променящите се работни места.

 

Одобрена е националната позиция за предстоящия преглед от Инвестиционния комитет на ОИСР

 

Министерският съвет одобри национална позиция във връзка с предстоящ преглед на позицията на Република България по инструментите, попадащи в обхвата на Инвестиционния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в т.ч. и Кодексите за либерализация.

Правителството определи и състава на българската делегация за участие в заседанието на Инвестиционния комитет на ОИСР, което ще се проведе на 12 март 2024 г. в Париж, Франция. Министърът на финансите Асен Василев е упълномощен да представи позицията на страната.

Инвестиционният комитет ще извърши прегледа на България на база на изготвен от Секретариата на организацията доклад, описващ съответствието на националното законодателство и практики с принципите, заложени в правните инструменти на ОИСР.

Присъединяването към Кодексите за либерализация е част от пътя към пълноправно членство на страната ни в ОИСР, което е важен външнополитически приоритет на българското правителство. Свободното движение на капитали, инвестиции и услуги е двигател на икономическия растеж, заетостта и развитието, насърчава конкуренцията и икономическата ефективност, осигурява финансови ресурси и технологични иновации на компаниите при запазване на националните интереси.

 

Одобрени са допълнителни разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт (НСИ) за 2024 година в размер на 6 083 300 лв. Така ще се увеличат разходите по функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“.

Това става възможно след осъщественото преструктуриране на дейностите в НСИ.

Осигуряването на необходимите финансови и човешки ресурси е основен фактор за подобряване на производствения процес, а по този начин и за подобряване на качеството на официалната статистика в страната, се подчертава и в Доклад на Евростат от Партньорска проверка на Националната статистическа система, публикуван на 11 ноември 2022 г. Сегашната мярка за повишаване на финансовата обезпеченост на НСИ е част и от поетия ангажимент от правителството на Република България във връзка с осигуряване на доверие в статистиката. Документът, свързан с доверието в статистиката, беше приет в изпълнение на чл. 11 от Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета за европейската статистика. Такива документи се приемат от всички държави членки на ЕС.

Официалната статистика, която се произвежда от НСИ е в основата за изработването на публичните политики и за вземане на информирани управленски решения, а Националният статистически институт вече 15 години е уважаван партньор на Евростат в производството на европейска статистика. През последните години обемът и изискванията към качеството на статистическите изследвания нараства, широко навлизат информационните системи, а класическите статистически методи отстъпват място на интердисциплинарните. Това е свързано с недостиг на експерти статистици. Настоящото увеличение на разходите за персонал ще допринесе за доближаване на средната работна заплата в НСИ до средната за държавната администрация, което ще даде възможност да бъдат привлечени специалисти, които ще спомогнат НСИ да продължи да произвежда обективна и качествена статистическа информация в полза на обществото.

 

Приет е Тригодишен план за действие за безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г.

 

Министерският съвет прие Решение за приемане на Тригодишен план за действие за безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г.

Проектът на план обхваща вторите три години от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. Планът съдържа мерки, произтичащи от определените в условията на национален консенсус в рамките на работа на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата стратегически цели, както и от тематичните направления и области на въздействие на националната политика по безопасност на движението по пътищата.

Планът представя в обобщен вид акценти за въздействие за безопасност на движението по пътищата, обособени по тематични направления, отчитайки констатациите, изводите и препоръките в изготвения Доклад за 2022 г. за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г., приет с Решение No 637/21.09.2023 г. Предвид това, че обхваща тригодишен период на изпълнение, мерките са рамкови и предполагат комплекс от подмерки, които ще бъдат конкретизирани, изпълнявани и отчитани на годишна база.

Първостепенна задача и основна функция на държавната политика по безопасност на движението по пътищата е да гарантира, че условията за осигуряването й са установени, достатъчни и устойчиви. Това изисква наличие на рационална рамка и работещи инструменти за разпределение на ресурсите въз основа на анализ и ефективност.

 

Правителството одобри допълнителни трансфери за над 1 млн. лв. по бюджетите на общини за 2024 година

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2024 г. в размер на 1 070 000 лева.

Средствата са предназначени за съфинансиране на възнаграждения и дължими осигурителни вноски за служителите в областните информационни центрове, чиито функции са разширени във връзка с реализиране на Националния план за възстановяване и устойчивост и информиране за възможностите за финансова подкрепа от пряко управляваните от Европейската комисия програми - Фонд за иновации, Хоризонт, LIFE, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), Creative Europe, Механизъм за свързване на Европа и Еразъм +. Допълнителният трансфер е за сметка на предвидените суми в централния бюджет за 2024 година.

Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на средствата от Европейския съюз се финансира по процедура BG16RFTA001-1.006 - Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България, финансирана от Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Размерът на нужното съфинансиране ще бъде определен въз основа на годишен анализ на заетостта за разпределение на работата им по различните програми с европейски средства.

Неусвоените към 31 декември 2024 г. средства от трансфери се възстановяват от общините до 20 януари 2025 година.

 

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 11 март 2024 г.

В рамките на заседанието е предвидена дискусия с цел одобрение на предварително споразумение по Директивата за подобряването на условията на труд при работата през платформа. Министрите на страните - членки на ЕС, ще проведат и ориентационен дебат на тема „Изпълнение на Европейския стълб на социалните права в рамките на Европейския семестър за 2024 г. и бъдещ социален дневен ред”. Дневният ред на заседанието включва още приемане на Годишния доклад по заетостта за 2024 г.; Заключения относно Годишния преглед за устойчив растеж и Годишния доклад по заетостта, както и становище на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила относно бъдещите политически приоритети на ЕС по отношение на Европейския стълб на социалните права.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет

 

Правителството прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г. за финансово осигуряване на необходимите дейности по демонтаж, транспортиране до площадката за съхранение и опазване на бронзовите фигури и барелефи от мемориален комплекс „Паметник на Съветската армия“ до възлагане на дейностите по тяхната реставрация, извършвани от областния управител на област София в качеството му на държавен орган, който съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост управлява имота - частна държавна собственост. Одобрените допълнителни разходи са в размер на 179 535 лв.

С друго решение са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за изпълнение на проект „Консервация, реставрация и аварийно укрепване на част от „Крепостни стени на турско кале“ - висока тераса, ниска тераса и подход - ПИ с идентификатор № 10971.501.535 по КККР на гр. Видин, урегулиран в УПИ I - „за озеленяване и парк”, квартал 518 по плана на к-с „Калето” град Видин, община Видин, област Видин“. Одобрените допълнителни разходи са в размер на 707 662 лв.

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 12 март 2024 г. в Брюксел, Белгия.

В рамките на Съвета министрите ще обсъдят прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост, както и икономическите и финансови последици от агресията на Русия срещу Украйна.

Очаква се министрите да одобрят препоръката относно освобождаването от отговорност на ЕК във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2022 година, както и заключенията относно насоките за изготвянето на бюджета на ЕС за 2025 г.

 

 

Одобрена е позицията на България за съвместно заседание на ЕКОФИН и Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 

Правителството одобри позицията на България за участие в съвместно заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се проведе на 12 март 2024 г. в Брюксел.

Министрите на финансите и министрите по заетостта и социалната политика на държавите членки ще обсъдят положителните ефекти от социалните реформи и инвестиции върху икономическия растеж и фискалната устойчивост. Ще бъдат дискутирани и националните реформи в областта на заетостта и социалната сфера, които допринасят за по-висок потенциал за растеж. Министрите ще обсъдят и възможностите за засилване на сътрудничеството между двата Съвета.

 

Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 през периода 2024-2026 година.

 

Основната му задача е да допринесе за постигането на трите стратегическите цели на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 (НПР БЪЛГАРИЯ 2030) - ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, реализирането на които е предвидено посредством целенасочени политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие. Те са иновативна и интелигентна България; зелена и устойчива България; свързана и интегрирана България; отзивчива и справедлива България; духовна и жизнена България. За постигането на правителствените намерения в плана за действие е представена детайлизираната стратегия по одобрените 13 национални приоритета, включени в НПР БЪЛГАРИЯ 2030.

В плана за действие е представена и оценка на макроикономическото въздействие на предвидените мерки по приоритетите. За оценката на макроикономическото въздействие на предвидените мерки е използван моделът СИБИЛА 3.0, който показва, че изпълнението на планираните мерки би допринесло за повишаване на икономическия растеж, а оттам и на благосъстоянието на населението. С осъществяването на планираните интервенции през разглеждания период се очаква и положителна промяна по отношение на икономическата активност на трудоспособното население, заетостта и безработицата.

 

Правителството одобри промените в Закона за малките и средните предприятия

 

Предложеното изменение на Закона за малките и средните предприятия има за цел да установи съответствие на националното законодателство с правилата за държавни помощи и в частност Регламент (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 г. Той гласи, че определени категории помощи трябва да са съвместими с вътрешния пазар и Препоръка на Комисията от 6 май 2003            г., относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия.

С приемането на измененията ще се създадат необходимите условия, така че да се избегнат проблеми с управлението на европейски средства, като се възстанови пълното съответствие на дефиницията за малки и средни предприятия с европейското законодателство.

От друга страна предложеният проект цели да въведе в изпълнение Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България като предвижда разпределение на задълженията и отговорностите на министъра на икономиката и индустрията и министъра на иновациите и растежа.

 

Правителството прие промени в Наредбата свързана с прилагането на регламенти за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението.

През 2023 г. бяха публикувани 2 нови регламента на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране. С единия регламент се въвеждат изисквания за екопроектиране за смартфони, мобилни телефони- различни от смартфони, безжични телефони и таблети, а с другия се актуализират изискванията за екопроектиране за битовите барабанни сушилни машини.

С приемането на промените в Наредбата ще се осигури прилагането на двата нови регламента и ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите, съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО, регламенти по отношение на оценяването на съответствието им с изискванията за екопроектиране.

Това налага Наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието за продуктите, които попадат в обхвата на новите регламенти.

 

Регламентира се ред за удостоверяване качеството на придружител на непълнолетните деца

 

Правителството одобри промени в Наредбата за специализиран закрила на деца на обществени места. С измененията се регламентира ред за удостоверяване качеството на придружител на непълнолетно дете, навършило 14-годишна възраст след 22,00 ч., от страна на родител, попечител или лице, което полага грижи за детето, който не може да го придружи на обществени места. Удостоверяването ще се извършва чрез декларация по образец.

С промените в наредбата се предвижда изискване за собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри, чиито обекти се посещават от деца, да поставят на видно място за клиентите, на входните места, табло с информация за изискванията за придружаване на деца на обществени места, включително за изискването за представяне на декларацията по образец, както и да публикуват тази информация и на поддържаните интернет платформи. Предвижда се, че не следва в обектите да се допускат лица, придружаващи деца след 22,00 часа, без представянето на декларация.

 

Изменя се Наредбата за условията и реда за участие на държавни служители от ДАНС в операции и мисии извън територията на България

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ в операции и мисии извън територията на Република България, приета с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2008 г.

Размерите на командировъчни средства на служителите на ДАНС, както и размерите на стипендии за децата на служителите на ДАНС, за периода на участие в операции и мисии извън територията на Република Българи, са актуализирани, с цел преодоляване несъответствието със съвременните социално-икономически условия и ръста на инфлация. Синхронизират се размерите на командировъчни дневни пари на служителите на ДАНС с командировъчните дневни пари на военнослужещите за периода на участие в операции и мисии извън територията на Република България. Синхронизират се размерите на стипендии и възрастта, до която те се получават, от децата на служителите на ДАНС с тези за децата на военнослужещите, за периода на участие в операции и мисии извън територията на Република България.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВТОРИ ДОБРОВОЛЕН НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2027 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021 – 2030).

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ИНИЦИАТИВИ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЗА 2024 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ЕКИП, РАБОТЕЩ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ В ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПАРИЖ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТРАЖИЦА, ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ТАБАКОВ“ – СЛИВЕН, И НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ „АКАД. НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ“ – СЛИВЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ОБЩИНА НАУКАЛПАН ДЕ ХУАРЕС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТА МЕКСИКО, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДАН ТАРТАКОВСКИ ОЛЕХНОВИЧ – ГРАЖДАНИН НА МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ОБЩИНА НАУКАЛПАН ДЕ ХУАРЕС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТА МЕКСИКО.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ – ЧЛЕНКИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ VI-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МАЛКА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (МВЕЦ) ГРЕБЕНЕЦ“, В ПОЛЗА НА „ХИДРОПАД“ ООД – ГР. ДЕВИН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩ ПРЕГЛЕД НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ИНСТРУМЕНТИТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, В Т. Ч. И КОДЕКСИТЕ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 МАРТ 2024 Г. В ПАРИЖ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2024 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТРИГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2024 – 2026 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2024 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 март 2024 г. в Брюксел.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ И НА СЪВЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 МАРТ 2024 Г.

Внасят: министърът на финансите;

министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2024 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА ЧАСТ ОТ „КРЕПОСТНИ СТЕНИ НА ТУРСКО КАЛЕ“ – ВИСОКА ТЕРАСА, НИСКА ТЕРАСА И ПОДХОД – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 10971.501.535 ПО КККР НА ГР. ВИДИН, УРЕГУЛИРАН В УПИ I – „ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПАРК“, КВАРТАЛ 518 ПО ПЛАНА НА К-С КАЛЕТО“ – ГР. ВИДИН, ОБЩИНА ВИДИН, ОБЛАСТ ВИДИН“.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2026 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внасят: министърът на вътрешните работи;

Министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: министър-председателят