EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 05.06.2023 г.

05.06.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Отчетността е основен принцип на доброто управление и предполага всеки орган, упражняващ власт, да се отчита за постигнатите резултати пред обществото. За съжаление, това изискване се пренебрегва в дейността на изпълнителната власт – с изключение на настоящото служебно правителство, нито един кабинет след 2009 г. не е представил такъв отчет в края на мандата си – частичен или пълен.

Предложеният на вниманието Ви отчет, изготвен въз основа на приноса на всички членове на Министерския съвет, е структуриран съобразно приоритетите и целите на служебното правителство:

 • Да бъдат организирани и проведени честни и свободни избори за Народно събрание;
 • Да се подкрепя покупателната способност на българските граждани, да се води борба с обедняването и да се осигури подкрепа на най-уязвимите, вкл. чрез ограничаване на монополите и спекулата;
 • Да се подобряват условията за икономическо развитие, да се оказва подкрепа на родните производители и да се стимулира привличането на чуждестранни инвестиции;
 • Да бъде отделено особено внимание на сигурността на обществото и на гражданите чрез по-нататъшно укрепване на охраната на границата във взаимодействие с Европейската комисия, борба с престъпността, беззаконието по пътищата, укрепване на държавността, правосъдната реформа, противодействията на корупцията;
 • Да бъдат развити постигнатите успехи в европейската интеграция на страната и да укрепи лидерската роля, която България си извоюва в региона чрез иновативни идеи и проекти, водещи до укрепване на сигурността, повишена свързаност, икономически обмен и взаимно доверие;
 • Успоредно с борбата с кризите неотклонно да се разгръщат мерките за укрепване на човешкия капитал на нацията, тъй като носителят на бъдещия прогрес на нацията са децата и младите хора на България.
 1. Изборите за Народно събрание, проведени през април тази година, преминаха спокойно и прозрачно, в съответствие със закона. Съществени нарушения не бяха констатирани. Гражданите изразиха свободно своите политически предпочитания.

Министерството на вътрешните работи се справи успешно с явлението „купуване на гласове“. В хода на кампанията и в деня на изборите бяха получени общо 813 сигнала за нарушение на изборното законодателство и на политическите права на гражданите. Преобладаващата част от тях бяха свързани с купуването на гласове в полза на политически партии или коалиции и за други нарушения, свързани с изборния процес. Образувани бяха 151 наказателни производства. Резултатите от проведените специализирани полицейски операции потвърдиха съществената роля на превенцията. 

Приетите от 48-ото народно събрание промени в Изборния кодекс наложиха в изключително кратки срокове (и за пръв път в рамките на ЕС) да бъде организиран процес по видеонаблюдение и видеозаснемане на преброяването на бюлетините. Изградена бе специализирана платформа с осигурена висока киберзащита. В допълнение тази трудна задача бе решена по ефикасен начин чрез прилагане на най-щадящо за бюджета решение при избор на цялостната система. Бе направено необходимото за укрепване на доверието в изборния процес чрез поредица от информационни и медийни събития, разясняващи посочените нововъведения и осигуряващи прозрачност на цялостния процес.

Успешно бе подготвено провеждането на предсрочните парламентарни избори зад граница, за което бе ангажиран значителен човешки и материален ресурс. Министерството на външните работи и дипломатическите представителства зад граница, съвместно с българските общности, създадоха необходимата организация и логистика за изборите. Разкрити бяха 737 избирателни секции в 61 държави, от които 245 с машинно гласуване. Гласуваха над 185 хил. наши сънародници.

 

 1. Непосредствена и най-трудна задача пред служебното правителство бе разработване и прилагане на мерки за овладяване на цените на основните хранителни продукти.

Първата необходима стъпка бе максимално осветляване на процеса на ценообразуване, за което бе разработена и внедрена информационна система за наблюдаване на цените на основни хранителни продукти (www.foodprice.bg), обобщаваща данни за цените от производител или внос в страната до щанда в магазина.

Засилен бе контролът в търговската мрежа от страна на Комисията за защита на потребителите и Държавната комисия за стоковите борси и тържищата. Предприети бяха мерки за гарантиране  на продоволствената сигурност и безопасност на храните.

            Координираните от правителството усилия на редица министерства и ведомства започват, макар и бавно, да дават резултат: от септември 2022 г. до март 2023 г. темпът на инфлацията спадна с 4,7%. Прогнозата за май месец е инфлацията да бъде под 10%. Съществено се забавя производствената инфлация - през февруари 2023 г. е отчетено най-слабото нарастване на производствени цени от 2 години насам - едва 8,9% на годишна основа (за сравнение съответното повишение през януари е 16,8%).

            В условията на все още висока инфлация особено значение има подкрепата за най-уязвимите групи от населението. Изплатена бе великденска добавка от 70 лева на близо 1 002 000 български пенсионери, чиито пенсии за април без добавките и компенсациите към тях са до линията на бедност от 504 лв. включително. За целта бяха осигурени 72 млн. лв.

 

 1. Съществен напредък бе осъществен в сферата на инвестициите и енергетиката.

Стартира създаването на най-голямата специализирана икономическа зона на Балканите в Доброславци, с фокус върху най-бързо растящият сегмент в икономиката - аутомотив сегмента. Регистрирани са пет нови парка.

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. бе регистриран 15 пъти ръст на инвестициите. За същия период четири пъти нарастват издадените сертификати Клас А на инвеститори.

Подписан бе Меморандум за развитие на проекта за нефтопровод между България и Гърция и се подготвя съвместно българо-гръцко предприятие за управление на проекта.

Подписан бе меморандум по българската инициатива Solidarity Ring на газопреносните оператори от България, Румъния, Унгария и Словакия. Инициативата Solidarity Ring предоставя жизнеспособна и ефективна възможност за диверсификация и повишаване на сигурността на доставките на природен газ за Централна, Източна и Южна Европа. Най-важното е, че този маршрут за доставки на природен газ до 5 млрд. м3/годишно може да се използва още от днес, благодарение на добре развитата газова инфраструктура в нашите страни. Допълнителните количества природен газ от Азербайджан по маршрута STRING са от решаващо значение за постигането на общите ни цели за диверсификация както на източниците, така и на маршрутите за доставка на природен газ за Европа и за гарантиране на енергийната ни сигурност.

Задвижен е проектът за нов интерконектор България – Сърбия. Стартира техническата работа по изграждане на газовата връзка на българска територия.

Приключи процедурата и започна разширението на газовото хранилище в Чирен.

Реализирани са инициативи и мерки за изграждане на нови ядрени мощности на площадките в Козлодуй и Белене.

 

 1. В сферата на сигурността:

Правителството отделяше приоритетно внимание на ограничаване на последствията от увеличения миграционен натиск по границите на страната и обезпечаване на граничния контрол с необходимите средства и оборудване. Миграционният натиск от началото на 2023 година е с 30% по-висок в сравнение със същия период на миналата година. Предотвратени около 31 хил. опита за незаконно преминаване на българската граница.

През мандата си правителството полагаше постоянни усилия за противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, превенция и преодоляване на последствията от природни бедствия.

За периода е намалял общият брой регистрирани престъпления спрямо същия период на 2022 г., в това число престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите. Постигнато е нарастване на общата разкриваемост, включително при умишлените убийства, грабежите, кражбите, посегателствата спрямо МПС, както и престъпленията, свързани с наркотици, престъпленията в условие на домашно насилие, престъпленията против собствеността и документните престъпления.

 

 1. Водещ приоритет в сферата на по-нататъшната евроинтеграция на страната бе реализацията на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Повторно одобрени от Министерския съвет и внесени в 49-ото народно събрание бяха 9 законопроекта, част от плана.

Бяха подобрени и внесени в парламента проектите на нов Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, както и пакетът от промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт, предвиждащи ефективен механизъм за наказателно преследване на главния прокурор и неговите заместници. Народното събрание вече одобри част от тях.

Реално започна създаването на спешна медицинска помощ по въздух на територията на Република България. 

Присъединяването към Шенгенското пространство бе един от приоритетите, които ангажираха вниманието и усилията на правителството. Продължи активният политически диалог с ЕК, Шведското председателство и държавите членки с цел положително решение до края на настоящата година. Динамичните контакти с Австрия вече имат конкретни резултати: съгласувано с ЕК, стартира пилотен проект за ускорена процедура за убежище и връщане, а предложението за подсилване с европейско финансиране на българо-турската граница получи всеобща подкрепа. Продължиха интензивните разговори с Нидерландия, в рамките на които бе намерена формула за начина, по който Нидерландия да извърши преглед на постигнатото от България в областта на върховенството на правото, която ни дава увереност, че при приемане на съответното законодателство нидерландските резерви спрямо България биха отпаднали.

Продължи координацията и активната работа по процеса по встъпване на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Независимо от наложилото се отлагане, продължава подготовката по присъединяването на България към Еврозоната.

 

 1. Служебното правителство полагаше последователни усилия за укрепване на човешкия капитал на нацията посредством мерки в сферата на здравеопазването, образованието, спорта и физическото възпитание и културата.

Реален е напредъкът по изграждането на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца. Всички предвидени от закона процедури за възлагане и изработване на проекта на подробен устройствен план и изменение на плана за регулация и застрояване бяха осъществени в срок и проектът бе одобрен. Предстоят дейности по премахване на стари сгради на определения терен. Подписано е споразумение с Европейската инвестиционна банка за извършване на оценка на търсенето и потребностите.

 

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПЕРИОДА ОТ 3 ФЕВРУАРИ ДО 5 ЮНИ 2023 Г.

Внася: министър-председателят