EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 05.01.2022 г.

05.01.2022

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Изменят се правителствени постановления относно предоставянето на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор

 

Министерският съвет прие изменение на ПМС № 405 от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

С друго правителствено постановление са одобрени промени в ПМС № 427 от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Приетите нормативни актове отразяват настъпилите промени от последното шесто изменение от 18 ноември 2021 г. на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. С (2020) 1863, и нейните изменения С (2020) 2215 от 3 април 2020 г., С (2020) 3156, от 8 май 2020 г., С(2020) 4509 от 29 юни 2020 г., С (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г., С (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и С (2021) 8442 от 18.11.2021 г. за допълнително удължаване на срока на действие на мярката за подпомагане до 30 юни 2022 г. и за увеличаване на размера на допустимата обща помощ.

С измененията на подзаконовите актове се цели синхронизиране с европейското законодателство в областта на държавните помощи, като по този начин се адаптират тавана на мерките ( от 1800 000 евро на 2 300 000 евро) и срока за изпълнението им с цел справяне на предприятията от туристическия сектор с продължителните икономически последици от настоящата криза.

 

Одобрен е доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 7 декември 2021 г. в Брюксел.

На заседанието Европейската комисия представи законодателния пакет за Съюза на капиталовите пазари и актуалното състояние на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията представи и Годишния обзор за устойчив растеж за 2022 г., Доклада за механизма за предупреждение за 2022 г. и Препоръката относно икономическата политика на еврозоната, с което се постави началото на Европейския семестър за 2022 г.

Съветът постигна съгласие по текста за изменение на директивата по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност. Не се постигна съгласие за ревизията на мандата на Работната група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятията). Финансовите министри взеха под внимание докладите на Председателството за постигнатия напредък по укрепването на Банковия съюз и законодателния пакет за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Председателят на Европейския фискален съвет представи годишния доклад на Съвета за 2021 г.

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството одобри доклада на Република България от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 12-13 декември 2021 г., в Брюксел.

Министрите постигнаха политическо споразумение относно Регламента на Съвета за определяне за 2022 г. на възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море. Република България заяви пълната си подкрепа по предложението, като заложените в него риболовни възможности за страната ни се основават на приетите регионални мерки и ангажименти, в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. Отчетени са наличните научни съвети и социално-икономическият аспект при риболова на калкан и цаца в Черно море. Достигната бе и спогодба по Регламента на Съвета за определяне на възможностите за риболов за 2022 г. във води на Съюза и води извън Съюза.

В областта на земеделието бяха гласувани Заключенията на Съвета относно Плана за действие при извънредни ситуации за гарантиране на продоволственото снабдяване и продоволствената сигурност по време на криза. В текста се казва, че засилената междусекторна и трансгранична координация и сътрудничество на ниво ЕС са съществени, за да се отговори ефективно на кризите, при спазване на националните и ЕС компетенции, без дублиране и припокриване на механизми. Страната ни одобри Заключенията и благодари за положените усилия за постигане на приемлив компромис по финалния текст.

Участниците в заседанието проведоха и дебат относно Нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни. Страната ни сподели становището на Европейския икономически и социален комитет за необходимостта от по-всеобхватна продоволствена и търговска политика на Европейския съюз, обхващаща цялата верига на доставки, както и насочване на вниманието към някои допълнителни аспекти, които биха допринесли за постигане на по-издръжлива и устойчива продоволствена система.

 

Определени са нови представители на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество

 

Правителството определи нови представители на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Съгласно Кодекса на труда Националния съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.

С приемането на Решение на Народното събрание на Република България от 13 декември 2021 г. за избиране на Министерски съвет на Република България се налага определяне на нови представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

С решение на Министерския съвет за нови представители са определени Асен Василев - заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите, и Георги Гьоков - министър на труда и социалната политика.

 

Правителството взе решение за освобождаване на генералния консул на Република България във Валенсия

 

Министерският съвет взе решение за освобождаване на генералния консул на Република България в град Валенсия Пламен Георгиев.

Пламен Георгиев е назначен от политическата квота с РМС № 495 от 9 август 2019 година, на основание чл. 63, ал. 5 от Закона за дипломатическата служба, по предложение на тогавашния министър на външните работи Екатерина Захариева.

Настоящото решение за освобождаването му от длъжността генерален консул във Валенсия, Кралство Испания, е свързано с оптимизиране на броя на лицата, назначени за ръководители на задгранични представителства извън състава на дипломатическата служба, който не следва да надхвърля 20 процента от общия брой на ръководителите на задгранични представителства във всеки даден момент.

 

Назначени са девет нови областни управители

 

Правителството прие решение за назначаване на девет областни управители, като освободи заемащите досега съответните длъжности.

Валери Сарандев е новият областен управител на област Благоевград. Той е заемал същата длъжност от февруари до май месец през 2017 година. В периода от 1996 г. до февруари 2017 г. и от 11 май 2017. г. до този момент Сарандев е бил заместник-кмет на Община Гоце Делчев. Валери Сарандев е юрист по образование.

Стойко Танков е назначен за областен управител на област Бургас.  Танков е бил народен представител в 39-о и 40-о Народно събрание. В периода 1995 г. – 1997 г. е бил председател на Общинския съвет на Община Бургас.  От 1998 г. до 2000 г. е изпълнявал длъжността председател на Общинската агенция по приватизация в Бургас. Притежава също дългогодишен управленски опит в частния сектор.

Людмила Илиева е новият областен управител на област Велико Търново. Илиева е юрист. Има дългогодишна адвокатска практика, специализирала се е в областта на вещното, семейно, наследствено и облигационно право. Два пъти е избирана за общински съветник в Общински съвет Горна Оряховица, съответно през 2015 г. и 2019 г.

За областен управител на област Видин е назначен Любен Иванов. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат е от Адвокатска колегия Видин. Работил е в сферата на търговската несъстоятелност.

За областен управител на област Добрич е назначен Галин Господинов. От май 2021 г до момента е заместник областен управител на област Добрич. През периода 2018 г. – 2021 г. е бил главен юрисконсулт в Регионално Управление по образование – Добрич. Преди това е бил юрисконсулт във „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД-Добрич и в „Пътно строителство“ АД-Добрич. Магистър е по право.

Йордан Иванов е назначен за областен управител на област Пловдив.  Иванов е юрист по образование.  От 2019 г. до този момент е зам.-председател на Общинския съвет в Пловдив. Преди това, повече от десетилетие се занимава с консултантска дейност в сферата на правното обслужване и изработката на стратегически, планови документи и управление на проекти.

За областен управител на област Смолян е назначен Емил Хумчев. От 2019 г. до момента е председател на Общинския съвет в Златоград. Преди това дълги години е бил общински съветник в града. От 2013 г. до 2014 г. е заемал длъжността заместник областен управител на област Смолян. Притежава образователно-квалификационна степен магистър в сферата на хотелиерската и ресторантьорска дейност.

Иван Иванов е назначен за областен управител на Софийска област. От 2014 г. до сега е председател на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната и почетен председател на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО – България. В периода 2013-2014 г. е заемал длъжността заместник-министър на отбраната. От 2009 г. до 2012 г. е бил директор на Дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерството на отбраната. Служил е също в Генералния щаб на Българската армия. Магистър е по обслужване и ремонт на електронно-изчислителни машини.

Катя Панева е назначена за областен управител на област Хасково. Била е народен представител в 45-о и 46-о Народно събрание. От 2011 г. до 2021 г. е била общински съветник в община Димитровград. От 20 години работи в сферата на фармацевтиката. Има магистърска степен по публична администрация и мениджмънт, европейска администрация.

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТА­ВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕС­КИЯ СЕКТОР ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРЯКО И/ИЛИ КОСВЕНО ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПОРА­ДИ ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

Внася: министърът на туризма

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТА­ВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ ЗА ВЪЗСТАНО­ВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ КЛИЕНТИ ПО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА COVID-19.

Внася: министърът на туризма

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА  7 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕ­ДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАР­СТВО, ПРОВЕДЕНО НА 12 И 13 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУД­НИЧЕСТВО.

Внася: министър-председателят

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВАЛЕНСИЯ.

Внася: министърът на външните работи