EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 04.01.2023 г.

04.01.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

         Открива се филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще има свой филиал в Бургас, реши правителството. Откриването му е по предложение на висшето училище въз основа на положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Мотивите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за откриване на звеното съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от традицията и значението му като водеща институция за образование от класически тип, подготвяща професионалисти за различните социални и културни сфери на обществения живот. Предвижда се във филиала да се подготвят студенти за придобиване на висше образование в две професионални направления: Музикално и танцово изкуство и Религия и теология. Обучението, съгласно проекта за откриване на звеното, ще се осъществява по три специалности от професионално направление Музикално и танцово изкуство за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление Религия и теология за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма.

С откриването на филиала ще се отговори на необходимостта от кадри за туристическия и културен бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм. Подготовката на кадри с висше образование по специалностите на филиала ще осигури редица предимства на града и региона, поради което общинското ръководство и кметството на Бургас застават зад идеята за създаването му и осигуряват съответната материално-техническа база за нуждите на обучението.

 

България ще участва в 18-ото издание на Венецианското биенале за архитектура

 

Министерският съвет прие Решение за участието на Република България в 18-ото издание на Венецианското биенале за архитектура, което ще се проведе от 20 май до 26 ноември 2023 г. в гр. Венеция, Италия.

Министерството на културата ще осъществи цялостната организация на участието в изложението, като обяви и проведе конкурс за кураторски проект, определи състава на журито и обяви резултатите от проведения конкурс.

Министерството на културата ще определи национален комисар за участие на Република България в 18-то издание на Венецианското биенале за архитектура, който ще бъде натоварен с контрола на проекта за национално участие и ще носи отговорност за реализацията му при спазване на правилата и сроковете на изложението, законодателството на държавата домакин, както и българското законодателство.

Участието на страната в подобен международен форум в областта на архитектурата е от значение за стимулиране не само на диалога между отделни автори, но подпомага утвърждаването на международното сътрудничество в областта на културата като фактор за издигане на международния авторитет на България и използването на нейния капацитет за постигане на значими външнополитически цели и приоритети.

 

Правителството одобри изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

Правителството одобри изменение на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г., с което се предвижда прехвърляне на средства към нови извънредни мерки. Целта е компенсиране на сектор „Рибарство“, който трябва да се справи с последиците, породени от конфликта между Русия и Украйна.

Над 13 млн. лева от общия бюджет на Програмата ще бъдат насочени към операторите в сектор Рибарство. Те ще получат компенсации за пропуснатите от тях приходи и за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, което засегна риболова, аквакултурите и преработката. Предвиждат се и компенсации за временно преустановяване на риболовните дейности поради опасност за сигурността на екипажите. Увеличава се и бюджетът на мярка „Техническа помощ“.

С изменението се осигурява необходимата подкрепа на сектора, както и успешното изпълнение на ПМДР 2014-2020 г. до края на програмния период.

 

Утвърдени са разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2022 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2022 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 9 804,29 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1 412,79 лв., за командировки на областни управители 3 530,50 лв, за командировки на председатели и членове на държавни комисии 300 лв. и за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 474,40 лв.

 

Регионален център за предприятията на социалната и солидарната икономика ще се създаде в град Ловеч

 

Правителството възложи на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров да сключи договор за покупка на недвижим имот в полза на държавата, който ще бъде обявен за публична държавна собственост и ще бъде предоставен безвъзмездно за управление на Министерството на труда и социалната политика.

Имотът се намира в град Ловеч. Придобиването му е в изпълнение на инвестиция „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на проекта е да се създаде мрежа от регионални центрове за предприятията на социалната и солидарна икономика в шестте района за планиране в България. Това ще допринесе за тяхното модернизиране и дигитализиране и за развитие на регионален подход на политиката по социална и солидарна икономика.

Финансирането е със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

МУ-Плевен с нов комплекс за Факултет по ветеринарна медицина

 

Нов комплекс за Факултет по ветеринарна медицина ще бъде изграден към Медицинския университет в Плевен. За целта през март 2022 г. правителството възложи на ректора да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, за обявяване на имота за публична държавна собственост и предоставянето му безвъзмездно за управление на. висшето училище.

Обявената от община Плевен продажна цена в размер на 1 906 300 лв. без ДДС е с 44 300 лв. по-висока от размера на средствата, предвидени в решението на правителството от месец март - 1 862 000 лв. Затова днес Министерският съвет реши имотът да се закупи на цена 2 287 560 лв. с включен данък добавена стойност в размер на 381 260 лв.

Решението не изисква допълнителни средства от държавния бюджет, като разликата от 425 560 лв. е в рамките на утвърдения бюджет на Медицинския университет – Плевен.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за отнемане поради отпаднала нужда от Министерството на отбраната правото на управление върху имот - публична държавна собственост и за обявяването му за имот- частна държавна собственост. Предмет на акта на Министерския съвет е поземлен имот, намиращ се в област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 3, с площ от 1490 кв. м застроена и незастроена площ, застроен с 4 сгради с обща застроена площ 650 кв. м. Имотът се обявява за имот-частна държавна собственост. По силата на чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост остава в управление на областния управител на област Кюстендил.

Съгласно друго правителствено решение се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за модернизацията на участък от Път I-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“ на територията на областите Видин и Монтана. Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен плен за трасето. Те се намират в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци в област Видин, както и с. Каменна Рикса, община Георги Дамяново, с. Белотинци, с. Смоляновци, с. Клисурица, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница и с. Войници, община Монтана в област Монтана. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството промени свое Решение № 423 от 2008 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имоти - публична държавна собственост, на Държавен фонд „Земеделие“. С промяната част от имота - публична държавна собственост, с площ от 51,08 кв. м, представляваща два склада и санитарен възел, се предоставят за управление на Държавен фонд „Земеделие“, който реално ползва имота и към момента. Имотът се намира в град Варна, бул. „Христо Ботев“ № 4-А.

Правителството обяви също имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на земеделието, за публична държавна собственост. Той е с площ 19 942 кв. м и представлява прилежащ терен към язовир „Тича“ с построени в него една втора идеална част от сграда и друга сграда. Имотът се намира в село Сушина, община Връбница. Използва се за административни цели от експлоатационния персонал, изпълняващ дейностите по експлоатацията и текущата поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея, съгласно Закона за водите.

 

Република България открива консулство в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в община Сан Педро Гарса Гарсия и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Нуево Леон

 

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице със седалище в община Сан Педро Гарса Гарсия и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Нуево Леон, и за назначаване на Луис Карлос Урсуа Кастильо, гражданин на Мексиканските съединени щати, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Мексиканските съединени щати, със седалище в община Сан Педро Гарса Гарсия и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Нуево Леон.

Нуево Леон е един от най-развитите в търговско и индустриално отношение мексикански щати. Столицата на щата, гр. Монтерей, е третият по значение икономически център в страната.

Луис Карлос Урсуа Кастильо е бизнесмен с опит в областта на финансовите, икойюмическите и социалните дейности, както и консултант на множество национални и международни компании. Той разполага с добро обществено положение и с широки търговски и политически контакти в щата Нуево Леон.

Очаква се назначаването на почетен консул на Република България в Мексиканските съединени щати, със седалище в община Сан Педро Гарса Гарсия и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Нуево Леон, да допринесе за допълнителното насърчаване на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес, включително в търговско-икономическата сфера.

 

Правителството одобри Меморандум за разбирателство между министерствата на енергетиката на България и на Гърция

 

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на околната среда и енергетиката на Република Гърция. Целта на документа е укрепването на сътрудничеството между двете държави за гарантиране сигурността на доставките и съхранението на природен газ, в дух на солидарност и взаимопомощ.

Меморандумът ще бъде сключен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/1032 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 г. за изменение на Регламенти (ЕС) 2017/1938 и (ЕО) № 715/2009 във връзка със съхранението на природен газ. Според изискванията на регламента всяка държава, която не разполага с подземни съоръжения за съхранение на газ на нейна територия, трябва да поддържа стратегически резерви, равни на 15% от годишното си потребление в друга страна от ЕС.

Един или повече гръцки доставчици на националната система за пренос на природен газ, управлявана от DESFA, следва да се регистрират като потребители на българската преносна система, както е предвидено в Мрежовия кодекс на „Булгартрансгаз” ЕАД. По този начин те ще могат да резервират капацитети за нагнетяване и добив в ПГХ „Чирен” за максимален общ обем на съхранение от 0,7 TWh.

От своя страна слотове и капацитет за съхранение, както и съответният капацитет за регазификация от терминали в Република Гърция, могат да бъдат резервирани от един или повече български доставчици на националната газопреносна система, управлявана от „Булгартрансгаз” ЕАД. Те ще използват втечнен природен газ за директно снабдяване на крайните потребители на територията на България за максимален общ годишен капацитет за регазификация от 2,0 TWh.

Меморандумът ще бъде сключен за 12 месеца и ще влезе в сила след ратифицирането му от Народното събрание на Република България.

 

МС одобри Меморандум за разбирателство между министерствата на енергетиката на България и на Гърция

 

Предвид стратегическото партньорство между Република България и Република Гърция и споделения им ангажимент за устойчиво социално-икономическо развитие на Югоизточна Европа, с решение на Министерски съвет бе одобрен Меморандум за разбирателство между енергийните министерства на страните. Чрез документа двете държави ще си сътрудничат при проучването на възможностите за изпълнение на проект за изграждане на нефтопровод „Александруполис-Бургас”.

Подписването на Меморандума цели създаване на необходимата база за проучване на възможностите за реализиране на инфраструктурния проект за пренос на суров петрол от не-руски източници от пристанището Александруполис в Република Гърция до района на Бургас в Република България.

Предвижда се създаването на специална работна група, с участието на представители на Министерството на енергетиката на България, на Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция, както и на заинтересованите лица от двете страни. Експертният екип ще извърши необходимите предварителни проучвания, ще изследва възможностите за структуриране на проект за изграждане на нефтопровод Александруполис - Бургас и ще анализира вариантите за неговото финансиране. В рамките на работната група следва да бъде изготвен План за действие за реализиране на проекта до края на 2024 г.

Предвижда се капацитетът на предложения нефтопровод да осигурява като минимум пълна замяна на вноса на руски суров нефт в България по море от алтернативни източници.

 

Одобрено е присъединяването на България към Договора за консорциум „Европейско партньорство

за иновативни малки и средни предприятия – Евростарс”

 

Правителството одобри присъединяването на България към Договора за консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия – Евростарс”. Целта на Договора за консорциум е да уточни по отношение на Партньорството за иновативни малки и средни предприятия взаимоотношенията между Страните, по-специално по отношение на организацията на работата, управлението на Партньорството за иновативни малки и средни предприятия и правата и задълженията на Страните по отношение, на отговорността, разрешаването на спорове, финансовите разпоредби и осъществяването на поканите.

Програма „Евростарс“ е съвместна инициатива на Еврика и Европейската комисия. Еврика е най-голямата в света междуправителствена мрежа за иновации и сътрудничество. Тя подпомага конкурентоспособността на европейските фирми чрез развиването на международно сътрудничество, което води до създаването на контакти и изграждането на мрежи за иновации. Целта й е да постигне пазарна реализация на резултатите от висококачествената научноизследователска и развойна дейност и да използва мултиплициращия ефект от съвместната работа за подобряване на качеството на живота.

Инициативата ЕВРИКА като организационно-управленческа рамка-система от механизми и инициативи предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания и бизнес, основан на иновациите. Получаването на статут „проект на ЕВРИКА“ след оценка на проектното предложение и независимо от факта дали за проекта бъде осигурена безвъзмездна помощ, е запазена марка за качество в Европа, гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

 

Правителството одобри участието на България в Съвместната програмата „Европейско партньорство за иновативни МСП – Евростарс”

 

Министерският съвет одобри участието на Република България в Съвместната програмата „Европейско партньорство за иновативни МСП – Евростарс”, разработена от ЕВРИКА и положително оценена от Европейската комисия.

С приемането на предложеното решение ще се осигури преговорния процес и сключването на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства и официално участие на Европейската комисия в съфинансиране за държавите, отговарящи на условията за финансиране от ЕС, както е посочено в правилото за участие в „Хоризонт Европа”.

Правителството упълномощи изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на иновациите и растежа да подпише договорите за присъединяването на страната ни.

Програмата ще се осъществява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия като национален проектен координатор и финансиращ орган, администратор на държавна помощ за българските участници в международните научноизследователски и развойни проекти по програмата.

Средствата за финансиране ще бъдат предоставени от Националния иновационен фонд (НИФ), част от бюджета на Министерството на иновациите и растежа. Предоставянето на държавна помощ ще бъде по Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд ПУСНИФ - 2020 г. по Регламент (ЕС) № 651/2014. До момента ИАНМСП е сключила 11 споразумения за финансиране с български участници по одобрени проекти по Съвместна програма „Евростарс” и „Евростарс-2” на обща стойност 2 330 541, 34 евро.

Инициативата ЕВРИКА като организационно-управленческа рамка - система от механизми и инициативи, предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания и бизнес, основан на иновациите.

Получаването на статут „проект на ЕВРИКА” след оценка на проектното предложение и независимо от факта дали за проекта е осигурена безвъзмездна помощ, е запазена марка за качество в Европа - гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

Насърчаването на участието на български малки и средни предприятия в международни съвместни проекти е в съответствие с политиката на правителството в областта на иновациите, технологичното и икономическото развитие и растеж на Република България.

 

Кабинетът одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което беше проведено на 28-29 ноември 2022 г. в Брюксел.  От българска страна в заседанието участие взеха Иванка Ташева, заместник-постоянен представител на България към ЕС в Постоянното ни представителство в Брюксел, проф. Велислав Минеков, министър на културата и Весела Лечева, министър на младежта и спорта.

В хода на дискусиите държавите членки представиха своя опит в осигуряването на достъп до образователните си системи за деца и студенти-бежанци от Украйна. България се обяви в подкрепа на продължаването на диалога в рамките на Европейското пространство за образование във всичките му измерения, инструменти и средства за подкрепа на украински деца и ученици.

Министрите на културата обсъдиха начините за осигуряване на помощ за опазване и съхранение на културното наследство в Украйна, както и възможностите за цялостна подкрепа за културния и медиен сектор в страната. България заяви готовността си да осигури някои материали за предпазване и съхранение на културните ценности в Украйна, като в момента се проучват конкретните възможности с цел предприемане на съответните действия.

Министърът на младежта и спорта Весела Лечева информира, че страната е приела стотици украински спортисти, на които е осигурила безпрепятствен тренировъчен процес. България ще инвестира средства от Плана за възстановяване и устойчивост за енергийна ефективност на спортните съоръжения.

Повечето държави се обединиха около необходимостта от създаване на условия за участие на младите хора в политическите процеси.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което се проведе на 1 и 2 декември 2022 г. в Брюксел. Делегацията беше ръководена от заместник-министъра на икономиката и индустрията г-н Янко Топалов в частта „Вътрешен пазар и индустрия“ и от заместник-постоянния представител на Република България към Европейския съюз г-жа Иванка Ташева в частите „Космическо пространство“ и „Научни изследвания“.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ беше приет общ подход по предложението за директива относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта, както и по предложенията за два регламента - относно защитата на географските означения за занаятчийски и промишлени продукти и за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема в областта на полупроводниците (Законодателен акт за интегралните схеми). Бяха представени доклади за напредъка по предложенията за регламент за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към устойчиви продукти и за директива по отношение на предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход чрез по-добра защита срещу нелоялни практики и по-добро информиране. Съветът прие заключения относно Европейската програма за туризма 2030 г.

В частта „Научни изследвания“ министрите одобриха два проекта на заключения: за научноизследователските инфраструктури и за Новата европейска програма за иновации, както и Препоръка на Съвета относно ръководните принципи за оползотворяването на знанията. Проведе се и ориентационен дебат за науката като инструмент за улесняване на изготвянето на политики в държавите членки.

В частта „Космическо пространство“ Съветът обсъди темата за използването на космическите данни на ЕС.

 

Одобрен е докладът с резултатите от неформалното заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 6 декември 2022 г. в Брюксел.

Съветът прие един от елементите на пакета за макрофинансова помощ на Украйна - изменението на Финансовия регламент. Под внимание беше взет и докладът, изготвен от Председателството, относно актуалното състояние на новите собствени ресурси.

Участниците в срещата проведоха политически дебат относно преразглеждането на Директивата за енергийното данъчно облагане. Обмениха и мнения по съобщението на Комисията относно прегледа на икономическото управление.

В контекста на Европейския семестър за 2023 г. Комисията представи Годишния обзор за устойчивия растеж и доклада по Механизма за предупреждение за следващата година, Препоръката относно икономическата политика на еврозоната и актуалното състояние по изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Европейската сметна палата представи годишния доклад за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2021 година.

 

Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 

Правителството одобри резултатите от участието на България в Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се състоя на 8 декември 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Държавите членки не постигнаха общ подход по Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на условията на труд при работа през платформа.

По отношение на предложението за директива относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа министрите на държавите членки одобриха постигането на общ подход.

Проведени бяха два ориентационни дебата, първият от които беше посветен на Европейския семестър през 2023 г. Темата на втория дебат беше свързана с Европейската стратегия за полагането на грижи.

Министрите приеха Препоръка на Съвета относно образованието и грижите в ранна детска възраст: целите от Барселона за 2030 г., Препоръка относно достъпа до финансово приемливи висококачествени дългосрочни грижи и одобриха постигането на политическо споразумение по Препоръка относно адекватен минимален доход, гарантиращ активно приобщаване.

В рамките на заседанието бяха одобрени заключения относно приобщаването на хората с увреждания на пазара на труда и за равенството между половете във време на икономически сътресения с фокус върху младото поколение.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в провелото се заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика,

здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

 

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, проведено на 9 декември 2022 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Дискусията на здравните министри засегна темата за закупуването на ваксини срещу COVID-19 и в частност ситуацията с договорите за ваксини. Министрите приканиха Европейската комисия да защити интересите на държавите членки от риска от свръхизлишък на ваксини във връзка със съществуващите споразумения за закупуване на ваксини. От всички държави членки беше отправено настоятелно искане за намаляване и отказ на доставки по сключеното споразумение с производителя Pfizer/BioNTech и адаптиране на количествата към нуждите на държавите. В изказванията беше откроена нуждата от отговорно разходване на публичен ресурс, отчитане на икономическия ефект и бюджетната тежест, както и неприемливостта на подход, при който се произвеждат ваксини, предназначени за унищожаване.

В изказването си министър Асен Меджидиев посочи, че ситуацията със свръхизлишъка от ваксини срещу COVID-19 е изключително сериозна. Министрите на здравеопазването на десет държави членки на ЕС, сред които и България, са изпратили две писма до Европейската комисия с предложения за решения на идентифицираните проблеми. Засегнатите въпроси са изключително важни и с оглед използването на публичен ресурс, който трябва да бъде разходван отговорно и рационално. Правителствата следва занапред да поръчват само реално необходими количества, при заплащане след извършени доставки, без планиране на ваксини за следващи години.

В част „Незаконодателни дейности“ министрите на здравеопазването приеха „Заключения на Съвета за ваксинирането като едно от най-ефективните средства за предотвратяване на заболявания и подобряване на общественото здраве“ и „Ревизирана препоръка на Съвета за укрепване на превенцията чрез ранно разкриване: нов подход на ЕС за скрининг на рака и за замяна на Препоръка на Съвета № 2003/878/ЕС“.

В заключителната част на срещата делегациите бяха информирани за развитието на приоритетните европейски теми в сектора на здравеопазването - ревизия на фармацевтичното законодателство на ЕС, преговорите за международно споразумение за предотвратяването, готовността и реакцията при пандемия, Глобалната здравна стратегия на ЕС, състоянието на подготвеност на Съюза за справяне със здравни заплахи, прилагането на регламента за медицинските изделия. В рамките на срещата Швеция представи приоритетите си като следващо Председателство на Съвета (1 януари - 30 юни 2023 г.): антимикробна резистентност и глобално здраве.

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

 

Министерският съвет одобри днес резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което се проведе на 9 декември в Брюксел.

По време на срещата министрите приеха общ подход по предложението за Директива относно престъпленията срещу околната среда, което има за цел да подобри разследването и наказателното преследване на този вид престъпни деяния, информира колегите си правосъдният министър Крум Зарков.

България подкрепи и общия подход, с който Съветът прие мандат за преговори с Европейския парламент по предложенията за Регламент и Директива относно цифровизацията на съдебното сътрудничество.

Министрите проведоха дискусия по проекта на Директива за възстановяване и конфискация на активи. Дебатите се съсредоточиха по-специално върху процесуалните права на лицата, които не са обвиняеми.

Беше обсъдено и предложението за Директива относно стратегическите дела срещу участието на обществеността (SLAPP). Проектът предоставя на журналисти, защитници на правата на човека и други лица, които активно участват в публичния дебат, подходящ правен инструмент, за да се защитят срещу съдебни дела, целящи да ги сплашат.

По време на заседанието бяха приети Заключения относно борбата срещу безнаказаността по отношение на престъпленията, извършени във връзка с войната на Русия срещу Украйна. Заключенията призовават държавите членки и съответните органи на ЕС да продължат да подкрепят генералната прокуратура на Украйна и Международния наказателен съд (МНС).

 

Приети са Национален профил на риска от бедствия в България и План за управление на риска от бедствия в България

 

Министерският съвет прие Национален профил на риска от бедствия в България и План за управление на риска от бедствия в България.

С Решение № 368 на Министерския съвет от 2019 г. е одобрен списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнението на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонд „Убежище и миграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021-2027 година.

Съгласно Приложение № 2 към РМС № 368 от 2019 г. Министерството на вътрешните работи (МВР) е посочено за водеща институция, която е необходимо съвместно с Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за ядрено регулиране и Министерството на финансите, да осигури изпълнението на тематично отключващо условие „Ефективната рамка за управление на риска от бедствия“ към специфична цел 2.4. „Насърчаване на приспособяването към изменението на климата, управление на риска и устойчивост на бедствия“, което е приложимо за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (КФ). В същото приложение е формулиран и следния критерий за изпълнение на отключващото условие:

„Налице е национален или регионален план за управление на риска от бедствия, въз основата на оценка на риска, отчитайки вероятните въздействия на климатичните изменения и съществуващите стратегии за приспособяване към изменението на климата, който включва:

 1. Описание на основните рискове, оценени в съответствие с разпоредбите на член 6, буква а) от Решение № 1313/2013/ЕС, с отразяване на текущия и развиващ се рисков профил. Оценката на свързаните с климата рискове се основава на прогнози и сценарии за изменението на климата;
 2. Описание на мерките за превенция, готовност и реагиране при бедствия, насочени към идентифицираните основни рискове. Мерките се степенуват по важност в зависимост от рисковете и икономическото им въздействие, пропуски по отношение на капацитета, ефективността и ефикасността, като се вземат под внимание възможни алтернативи;
 3. Информация относно финансовите средства и механизми, които са налични за покриване на разходите за експлоатация и поддръжка, свързани с превенция, готовност и реагиране.“

В резултат на създадената организация от страна на МВР на 6 декември 2019 г. е подписано Споразумение за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия (Споразумението), между Министерството на вътрешните работи и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР, Банката), като Законът за ратифицирането му е обнародван в ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.

В рамките на Споразумението екип от експерти и консултанти на Банката са разработили и предоставили доклади по всичките 5 компонента, като всеки един доклад е предоставен на членовете на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия (СНРБ, Съвета) и членовете на постоянната Национална координационна група към Съвета. В допълнение, предоставените доклади са дискутирани и в рамките на организирани онлайн семинари, в които участие са взели широк кръг от заинтересовани страни.

Проектите на Национален профил на риска от бедствия в България и План за управление на риска от бедствия в България, са разгледани на редовно заседание на СНРБ, проведено на 20.09.2022 г., като на заседанието е взето решение - същите да бъдат предложени за приемане с Решение на Министерски съвет.

Предвид развитието на разбирането, включително и в глобален контекст, по отношение на повишаване ефективността на управлението на риска от бедствия и факта, че Националния план за защита при бедствия е приет с Решение № 973 на Министерския съвет от 2010 г., с проекта на Решение на Министерския съвет се предвижда да бъде създадена организация за преразглеждане и актуализирането му от Съвета за намаляване на риска от бедствия.

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

 

Министерският съвет прие проектозакон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Целта на въведените промени е улеснение на гражданите при издаването на личните документи.

Едно от предложените изменения е отпадането на задължението за смяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство /СУМПС/ при промяна на постоянния адрес на населено място в рамките на една област. Разширява се обхватът на въведената ускорена услуга за издаване на СУМПС /до 3 дни от приемането на заявлението/- при подмяна на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача - смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат. Добавят се и случаите на: първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория; подмяна на СУМПС поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория; възстановяване на правоспособност след като на водача са били отнети контролни точки; възстановяване на правоспособност поради отказ на категория.

В ЗБЛД се създава правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат удостоверения за електронна идентичност. По този начин личните карти могат да бъдат използвани като носител на електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронна идентификация. Регламентирана е и опцията за запис на удостоверения за електронна идентичност в документите тип „паспорт“, както и в разрешенията за пребиваване, които се издават на пребиваващи у нас чужденци. Предвидена е и възможността при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност до 10 години, както и временна карта за самоличност на лица, на които е постановена присъда, която не е влязла в сила.

Със законопроекта се урежда и хипотезата за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да предостави документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване. В тези случаи се предвижда удостоверяването на личността да става с представянето на удостоверителен документ за раждане.

 

Промени в Закона за особените залози въвеждат ясни правила за регистърното производство и по-надеждна защита на личните данни

 

Министерският съвет одобри изменения и допълнения в Закона за особените залози. С тях се цели предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса чрез създаване, поддържане и развитие на функционален и надежден електронен Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ). Предвижда се също осигуряване на по-висока степен на защита срещу злоупотреба с лични данни.

Считано от 1 юли 2023 г. ЦРОЗ преминава към Агенция по вписванията. По подобие на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, промените осигуряват регистриран достъп до делата на залогодателите в ЦРОЗ и съдържащите се в тях електронни образи на документи с лични данни, както и възможност за осъществяване на контрол върху достъпа до личните данни. Регистрираният достъп може да се заявява онлайн или да се предоставя в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Актовете, подлежащи на обявяване в централния регистър, са публични и общодостъпни, като в тях личните данни, освен онези, които се изискват по закон, са заличени.

Детайлизирани са правилата във връзка със съдържанието на заявленията за вписване, заличаване и обявяване на актове в ЦРОЗ. Дава се възможност за отстраняване на допуснати нередовности в заявлението в тридневен срок, без заплащане на нова такса. Урежда се възможност при отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят да може да подаде ново заявление за вписване на същото обстоятелство, като се ползва от представени вече документи. В тези случаи се заплаща нова държавна такса.

Прецизирана е разпоредбата за подаването на документи в електронна форма, с възможност за подписване с електронен подпис.

Регламентира се начинът за служебно откриване на персонална електронна партида на залогодателя след 1 юли 2023 г. в ЦРОЗ към Агенция по вписванията.

 

Етикетът на пчелния мед трябва да посочва страната или страните на произход, където е добит продуктът

 

Етикетът на пчелния мед трябва да посочва страната или страните на произход, където е бил добит продуктът. Това е записано в наредба, която бе приета днес от Министерският съвет. Тя регламентира изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, като целта е да се защитят здравето и правата на потребителите, да бъдат улеснени свободното движение на пчелния мед и достъпът до висококачествени продукти. Разпоредбите не са нови, а са прецизирани и съобразени с промените в европейското и националното законодателство, и по-специално Закона за храните и Закона за управление на агрохранителната верига.

С наредбата се определят изискванията към състава, характеристиките, наименованията на пчелния мед и към етикетирането на продуктите.

Когато пчелният мед се пуска на пазара или се влага в продукти, предназначени за консумация от човека, не се допуска добавянето на хранителни съставки, хранителни добавки или добавянето на друго освен пчелен мед. Пчелният мед не съдържа несвойствени за състава му органични и неорганични примеси, няма чужд вкус или мирис, признаци на начална ферментация, изкуствено предизвикани промени в киселинността и не трябва да е бил нагряван по начин, който да разрушава или значително да деактивира естествените му ензими. Поленът и съставките, характерни за пчелния мед, с изключение на филтрирания пчелен мед, не се отстраняват, освен когато това не може да се избегне при пречистване.

При етикетирането на пчелен мед се спазват изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на ЕП и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите и на Наредбата за предоставянето на информация на потребителите за храните, приета от Министерския съвет и обнародвана в ДВ през 2021 г.

Промените целят да ограничат нарушенията и да се повиши ефективността на извършвания контрол.

Предвижда се постановлението да влезе в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, тъй като е необходим срок за запознаване и адаптиране на бизнес операторите и контролния орган към изискванията на наредбата.

 

Ограничава се използването на анилин в детски играчки

 

Правителството прие допълнения в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на детските играчки. С тях се ограничава използването на веществото анилин до 30 мг/кг в бои за рисуване с пръсти и в текстилни и кожени материали за детски играчки. Целта на рестрикцията е превенция и предотвратяване на възможно негативно въздействие от остатъчни количества от веществото, които могат да се съдържат в материалите, предназначени за детски играчки.

Анилинът е класифициран като канцерогенно вещество от втора категория и мутагенно вещество. До момента беше разрешено използването му в детски играчки в концентрации, равни на или по-малки от 10 000 мг/кг.

Целта на ограниченията е да се осигури максимално висока степен на защита на децата. Изменението е част от задълженията на България за отразяване на промените в действащото европейско законодателство.

 

Приет е Национален план за борба с рака в Република България 2027

 

Министерският съвет прие Национален план за борба с рака в Република България 2027, който следва приоритетите, очертани в Европейския план за борба с рака.

В Националния план за борба с рака е очертана визията за прилагане на мултисекторни политики, свързани с преодоляване на негативните тенденции в страната по отношение на заболяемостта и смъртността от онкологични заболявания.

Основните цели са свързани с развитие на система, която предлага устойчиви и модерни грижи по отношение на онкологичните заболявания; осигуряване на условия за подобряване на здравната осведоменост и култура и за прилагане на навременни превантивни мерки за елиминиране и намаляване на експозицията на вредни влияния, породени от подлежащи на изменение рискови фактори, които да ограничат заболяемостта сред населението и да доведат до по-висока здравна култура и по-здравословен начин на живот; въвеждане на съвременни скринингови програми за рак на дебелото черво, на гърдата, на маточната шийка, на простатата, целящи да обхванат възможно най-голям процент от таргетната популация; осигуряване на възможности за съвременна диагностика за пациентите и равен достъп до диагностични методи, центрове и водещи специалисти, както и до съвременно лечение и успешно интегриране на мултидисциплинарния подход и системното онкологично лечение в клиничната практика в страната. Усилия ще бъдат насочени и към подобряване качеството на живот и удовлетвореността от медицинските и немедицински грижи и реинтеграция чрез изграждане на ефективна мрежа от звена, специалисти и форми за пълноценна комуникация с пациентите и техните близки.

За изпълнение на заложените цели в Плана са предвидени дейности в различни направления, чрез които ще бъдат създадени условия за навременен достъп до съвременни методи за диагностика и лечение на онкологичните заболявания, които се основават на принципите за персонализирано здравеопазване и интегриран мултидисциплинарен подход. Това следва да доведе до намаляване на заболеваемостта и смъртността от онкологични заболявания, повишаване на преживяемостта и значително подобряване на  здравния статус на населението.

 

Одобрена е Национална програма за младежта

 

Правителството одобри Национална програма за младежта. Продължителността на изпълнението й за текущия програмен период е 3 години - 2023-2025 г.

Програмата е разработена в отговор на тези предизвикателства, като основният й приоритет е инвестиране в младежта като значим социален капитал чрез насърчаване на активно включване на младите хора, тяхната инициативност и информираност, неформално образование и обучение, учене през целия живот, иновативност, творчество, солидарност и съпричастност. Участието на младите хора в проекти по Програмата ще разшири техния опит и умения за приобщаване към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот и спорта, както и ще създаде благоприятна среда, в която младите хора да разгърнат потенциала си и да имат своите допълнителни лични постижения. Това ще спомогне за предотвратяване на противообществени прояви и рисково поведение сред младежта в страната.

Изпълнението й е насочено към млади хора между 15 и 29 години, които са нейна пряка целева група.

Програмата предвижда финансиране на младежки дейности по следните ключови области: Младежки дейности и младежка работа, Младежки инициативи и кампании, Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места и Подобряване на условията по младежката инфраструктура.

Необходимите средства за реализацията й през програмния период се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на младежта и спорта за съответната година в периода 2023-2025 г. съобразно разходните тавани в тригодишната бюджетна прогноза.

При реализиране на Програмата, за всяка година от изпълнението й, следва да бъдат обхванати не по-малко от 20% от младите хора, достигнати включително чрез комуникационни кампании и социални мрежи и медии. Делът на младежите, участвали в преки дейности по Програмата, ще бъде 2,5% (съгласно официалните данни на Националния статистически институт за съответните години). Проектите следва да обхванат 10% от младите хора в страната с по-малко възможности и 30% от малки населени места. По Програмата ще бъдат обхванати 100 младежки работници, обновени 16 младежки пространства, ще бъде намален и делът на противообществени прояви и рисково поведение сред младежите в страната.          

 

За ратификация е предложено допълнително споразумение между министерствата на отбраната на България и Украйна

 

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира Допълнително споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерство на отбраната на Украйна за изменение на Споразумение между двете министерства относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано на 5 декември 2022г.

С него се регламентира предоставянето на последваща помощ на украинската страна да се извършва с допълнителни споразумения към Споразумението от 5 декември 2022 г., които ще подлежат на ратификация от Народното събрание на Република България.

На основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Конституцията на Република България Министерският съвет внася в Народното събрание проект на Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение между министерствата на отбраната на България и Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси.

Законът ще влезе в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФИЛИАЛ В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В ГР. БУРГАС.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 18-ОТО ИЗДАНИЕ НА ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ ЗА АРХИТЕКТУРА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 20 МАЙ ДО 26 НОЕМВРИ 2023 Г. ВЪВ ВЕНЕЦИЯ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 116 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТА ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-1 (Е-79) „ВИДИН – БОТЕВГРАД“, УЧАСТЪК ОТ КМ 61+750 (КИЛОМЕТРАЖ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ I-1) ≡ КМ 58+128.47 (КИЛОМЕТРАЖ ПО ПРОЕКТ) ДО КМ 102+060 (КИЛОМЕТРАЖ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ I-1) ≡ КМ 99+193 (КИЛОМЕТРАЖ ПО ПРОЕКТ), НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВИДИН И МОНТАНА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 423 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ОБЩИНА САН ПЕДРО ГАРСА ГАРСИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТА НУЕВО ЛЕОН, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛУИС КАРЛОС УРСУА КАСТИЛЬО – ГРАЖДАНИН НА МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕКСИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ОБЩИНА САН ПЕДРО ГАРСА ГАРСИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТА НУЕВО ЛЕОН.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ И СЪХРАНЕНИЕТО НА ГАЗ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕФТОПРОВОД АЛЕКСАНДРУПОЛИС-БУРГАС.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АСОЦИАЦИЯ АИСБЛ ЗА КОНСОРЦИУМ „ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНОВАТИВНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНОВАЦИИ И МСП (EISMEA) СЪГЛАСНО ПРАВОМОЩИЯТА, ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРОЕКТ 101055476 – INNOVATIVESMES.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 28 И 29 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), ПРОВЕДЕНО НА 1 И 2 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 6 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 9 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 9 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА БОРБА С РАКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2027.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (2023 - 2025).

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УКРАЙНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УКРАЙНА ОТНОСНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, ТЕХНИКА И БОЕПРИПАСИ, ПОДПИСАНО НА 5 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

Внася: министърът на отбраната