EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 03.01.2024 г.

03.01.2024

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството предлага д-р Митко Василев за орден „Стара планина“ заради приноса му в икономическите отношения между България и Германия

 

Министерски съвет прие решение, с което предлага на президента да награди с орден „Стара планина“ без лента - първа степен Главния управител на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБТИК) д-р Митко Василев. Мотивите са изключителния му принос за развитие на търговско-икономическите отношения между България и Германия. Инициативата за отличието е на Управителния съвет на ГБТИК.

Заслугите на д-р Василев за развитието на отношенията в областта на икономиката между двете държави имат 30-годишна история. Той има съществена роля в процеса на привличане на германски инвестиции в България.

Германия е търговски партньор №1 за България от 2009 г., през годините се утвърждава като най-големия чуждестранен пазар за страната ни, а през 2022 г. двустранният стокообмен достига рекордните 12,08 млрд. евро. Съществена заслуга за това има Германо-българската индустриално-търговска камара. Тя е най-голямата двустранна камара в България с над 600 фирми членове.

Д-р Василев ще се оттегли като ръководител на ГБИТК в края на месец февруари 2024 г.

 

Правителството одобри годишен План за оценки на малките и средни предприятия

 

Правителството одобри годишен План за оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро“, „малки“ и „средни“ публични предприятия за 2023 г. от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК).

Приетият План обхваща 6 броя от всички „микро“, „малки“ и „средни“ предприятия с над 50 на сто държавно участие в капитала или в които държавата по друг начин упражнява доминиращо влияние.

Според Закона за публичните предприятия, Агенцията изпълнява функциите на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.

 

Кабинетът одобри проект на Споразумение за копродукция и кинематографски обмен между България и Мароко

 

 

Министерският съвет прие решение, с което одобри проект на Споразумение за копродукция и кинематографски обмен между Република България и Кралство Мароко.

С оглед регламентиране на взаимоотношенията си в областта на копродукцията и кинематографския обмен, България и Мароко изразиха взаимно желание за задълбочаване на сътрудничеството си в тази област, като договориха проект на Споразумение за копродукция и кинематографски обмен.

Проектът на Споразумение е важна стъпка в разширяването на сътрудничеството ни с Мароко. Мароко притежава развити кинематографии и високи професионалисти, с които българските творци биха могли да се кооперират успешно.

Споразумението дава възможност и за по-широко разпространение на готовите кинематографски творби. Договарящите се страни представляват една за друга един голям и нов пазар, от който могат да бъдат почерпени редица предимства.

Проектът на Споразумение е добра предпоставка и за обмена на добри практики между България и Мароко, свързан с представянето на състоянието на индустриите в двете страни - фондове, киносалони, законова и нормативна уредба и т.н.

Споразумението допринася също така и за популяризирането и разпространението на филми чрез организиране на реципрочна основа на Седмици на българското и на мароканското кино.

Проектът на споразумение удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа необходимите текстове за развитие на възможните взаимоотношения в областта на кинематографската копродукция и обмен.

 

 

Приети са промени в Наредбата за антидопинговата дейност

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за антидопинговата дейност, приета с ПМС № 5 от 2021 г.

С предложените изменения и допълнения на Наредбата се постига съответствие със Световния антидопингов кодекс и международните стандарти към него. Освен това, се създава актуална и адекватна нормативна рамка за ефективното извършване на антидопинговата дейност в Република България. Създадени са предпоставки за поощряване на честното поведение на спортистите и спортно-техническия персонал. Спортните организации ще бъдат стимулирани за активно участие в превенцията срещу употребата на допинг и повишаване осъзнатостта за негативните последици за здравето от употребата на допинг.

За изпълнението на предложения акт не са необходими допълнителни разходи, трансфери или други плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта, по сметка за средства от ЕС или за сметка на бюджети по държавния бюджет.

 

Правителството прие промени в наредбата за санкциите при замърсяване на околната среда

 

Правителството прие промени в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Новите текстове определят по-високи санкции при нарушения от страна на едноличните търговци и юридическите лица.

Анализът за периода 2019-2021 г. показва, че повече от десет години не са актуализирани стойностите и ниските санкции нямат никакъв ефект спрямо нарушителите, за които не е проблем да ги плащат редовно и да не предприемат мерки за преустановяване на замърсяването. Ниските санкции водят до повишаване на нарушенията, а от там до увреждане на компонентите на околната среда - атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Това води и до реална опасност от застрашаване на живота и здравето на хората.

С новите текстове се повишават санкциите при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на определени емисионни норми и ограничения. Прилагат се формули за изчисляване на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни норми за допустими емисии. Промените в частта за нарушенията в качеството на атмосферния въздух са в съответствие с европейската директива за емисиите от промишлеността.

С измененията се цели увеличаване на санкциите, което отчита инфлационните процеси, и най-вече спазва принципа „замърсителят плаща“. Предвидено е увеличение на глобите с 50% по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества, а в някои случаи и до 100%.

 

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МИТКО ВАСИЛЕВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“, БЕЗ ЛЕНТА, ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОГРАМИТЕ НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОПРОДУКЦИЯ И КИНЕМАТОГРАФСКИ ОБМЕН МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО МАРОКО.

Внася: министърът на културата

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АНТИДОПИНГОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИДА, РАЗМЕРА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ПРИ УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ И/ИЛИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЕМИСИОННИ НОРМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите