EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 02.11.2022 г.

02.11.2022

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Министерският съвет одобри Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите за 2021 г.

 

Правителството прие Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите за 2021 г. Документът представя състоянието и тенденциите в динамиката на основните показатели, характеризиращи общественото здраве.

През 2021 г. продължава тенденцията за намаляване на заболеваемостта от злокачествени новообразувания (392.3 на 100 хил. души за 2021 г., спрямо 399.3 на 100 хил. за 2020 г. и 434,9 на 100 хил. за 2019 г.), като най-висока е заболеваемостта от рак на храносмилателните органи (91.7 на 100 хил.), рак на млечната жлеза при жените (87.2 на 100 хил.) и рак на женските полови органи (87.2 на 100 хил.).

Майчината смъртност (5.1 на 100 хил.) намалява спрямо 2020 г. (6.8 на 100 хил.). Достигнатото равнище на детската смъртност (5.6 на 1 000) остава по-високо, отколкото в ЕС (3.3 на 1 000).

Запазва се тенденцията за намаляване на раждаемостта. Коефициентът на общата раждаемост е 8.5 на 1 000 души, като остава по-нисък от този за ЕС (9.1 на 1000), но се доближава до нивото в повечето европейски страни.

България продължава да е с висок коефициент на общата смъртност, който през 2021 г. е 21.7 на 1 000 души, при 18.0 на 1 000 за 2020 г. и среден показател за ЕС 11.6 на 1 000. Структурата на смъртността по причини се промени през 2020 г., когато COVID-19 зае трето място, а през 2021 г. вече заема втора позиция като причина за смърт (18.5%) след болестите на органите на кръвообращението (53.7%) и новообразуванията (11.6%). Годишната заболяемост от COVID-19 в България за 2021 г. (7 784,01 на 100 хил. души) е над два пъти по-висока в сравнение с тази в ЕС (2 894,64 на 100 хил.).

Наблюдаваната през последните години структура на смъртността по причини се променя, като през 2021 г. COVID-19 заема втора позиция като причина за смърт (18.5%) след болестите на органите на кръвообращението 53.7%) и новообразуванията (11.6%).

В доклада са представени и дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол и изпълнението на имунизационния календар на страната. Разгледани са рисковите фактори - тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност, обвързани със заболеваемостта и смъртността от хронични незаразни болести. Представени са данни за финансирането на здравните дейности, човешките ресурси в системата, дейността на лечебните заведения, фармацевтичния сектор и лекарствената политика.

 

Проф. д-р Красимир Гигов е предложен за удостояване с орден „Стара планина“

 

Министерският съвет прие проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на проф. д-р Красимир Гигов с орден „Стара планина“ без лента - първа степен, без мечове, за изключително големите му заслуги за развитието на системата на здравеопазването, медицинското образование, науката и практиката в Република България.

Проф. д-р Красимир Гигов е роден на 25 юли 1943 г. в гр. Русе, завършва висше медицинско образование във Военномедицинския институт, София, има две медицински специалности - „Военна токсикология“ и „Организация на медико-санитарната защита“. Получава научна степен „доктор по медицина“ през 1985 г., научна степен „доцент“ през 1989 г., а през 2016 г. придобива научна степен „професор“.

Професионалният му път започва като ординатор във Военна болница, гр. Русе, а през 1976 г. е назначен като асистент във Военномедицински институт, гр. София. В периода 1981-1983 г. е в състава на Военно-медицинската бригада в Алжир. От 1984 г. заема длъжността началник на отделение в сектор „Медицинска защита“ във ВМИ - София, а от 1989 г. е началник на сектора. През периода 1990-1997 г. е началник на създадената за първи път в страната самостоятелна катедра „Медицина на катастрофите“, като от 1992 г. до 1994 г. е назначен и за заместник-началник на Военномедицинска академия по учебната и научната част. По негово предложение е създаден Военномедицинският отряд за бързо реагиране (ВМОБР).

През 1997 г. започва работа като представител на „Експомед“ ЕАД в Тунис, а в периода 2000-2003 г. е изпълнителен директор на дружеството. От 2003 до август 2009 г., както и за няколко месеца през 2018 г., заема длъжността главен секретар на Министерство на здравеопазването и Старши национален представител на България в Съвместния медицински комитет на НАТО (Joint Medical Committee - JMC). През 2010 и 2011 г. е главен секретар на Секретариата на Българския червен кръст, а в периода 2012-2017 г. е назначен за негов генерален директор. От януари 2019 г. до момента е генерален директор на БЧК.

Научните изследвания на проф. Гигов са насочени към актуални и значими проблеми на военната медицина и медицината на бедствените ситуации. Има над 160 публикации, от които 4 учебника в съавторство. Бил е член на редколегиите на научните списания „Военна медицина“, „Здравен мениджмънт“, „Авиационна, морска и космическа медицина“, „Военна медицина и фармация“ и др.

Проф. Гигов е основоположник на специалността „Медицина на бедствените ситуации (медицина на катастрофите)“, като причина за създаването ѝ е значителното нарастване на катастрофите, особено причинени от антропогенен фактор. Така подготовката на медицинските специалисти позволява адекватно и ефективно медицинско обслужване на населението при ядрени, химически и промишлени аварии, природни бедствия, терористични актове и др.

 

Министерският съвет прие нормативни изменения за утвърждаване на позицията на националния координатор

за борба с антисемитизма и неговата дейност

 

Министерският съвет прие промени, за да утвърди като постоянна позицията на националния координатор за борба с антисемитизма. Така беше изпълнен първият ангажимент, който Република България пое по време на Международната конференция на високо равнище, посветена на възпоменанието на жертвите на Холокоста и борбата с антисемитизма, която се проведе в края на 2021 г. в Малмьо, Швеция.

Съгласно промените, националният координатор за борба с антисемитизма ще бъде заместник-министър на външните работи, определен със заповед на министъра на външните работи. С превръщането на позицията на националния координатор в постоянна ще се гарантира приемственост и последователност на дейността му.

Друга част от промените включват институционализиране на дейността на Контактната група, създадена под председателството на националния координатор за засилване на междуведомствената координация и комуникация и подобряваме на мерките, които Република България предприема в борбата с антисемитизма. Също така, промените отчита и напредъка в разработването на първия Национален план за действие за борбата с антисемитизма и опазване на еврейското културно наследство.

Длъжността на националния координатор за борба с антисемитизма бе създадена с Решение на Министерския съвет № 633 през октомври 2017 г. Негова основна функция е да осигури видимост и ефективност на усилията за борба с антисемитизма, включително чрез поддържането на активни контакти с националните координатори на държавите членки на ЕС, както и сътрудничество по темата с международни организации, като Европейската комисия, Бюрото на ОССЕ по демократичните институции и правата на човека и Съвета на Европа.

 

Правителството прие проект за инвестиционен разход в сферата на отбраната

 

Министерският съвет на Република България на основание чл. 22, ал.2, т.11а от ЗОВСРБ прие решение за приемане на проект за инвестиционен разход „Придобиване на 324 мм самонасочващи се торпеда А244 Mod.3 за тритръбен апарат В 515/3 за многофункционалните модулни патрулни кораби”.

Документът е разработен в съответствие с чл. 27, т.8а от ЗОВСРБ като в него са представени необходимостта от придобиване на торпеда А244 Mod.3 и прогнозните финансови средства, необходими за реализация на проекта.

Торпедата са основно въоръжение на корабите, които се придобиват по сключения през 2020 година договор с предмет „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“. Патрулните кораби са основополагаща единица, върху която се формира бойната мощ на ВМС.

Защитата на морския суверенитет от подводен противник се осигурява изключително ефективно чрез използване на торпеда, чиято зона на въздействие позволява бързо и точно противодействие на заплахи от подводници в националните морски пространства и има сдържащ ефект по отношение на потенциалните агресори. Торпедата са основно средство за поразяване на противниковите подводници.

С реализацията на проекта ще се осигури боеспособността на новопридобиваните кораби и ефективното им използване както в национален, така и в съюзен формат. Това ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.

 

Предоставя се бутилирана вода за питейни нужди във връзка с обявеното бедствено положение

на част от територията на Община Омуртаг

 

Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на Областния управител на Област Търговище за преодоляване на последиците от обявено бедствено положение на част от територията на Община Омуртаг - град Омуртаг.

Бедственото положение е обявено поради настъпило продължително засушаване, довело до силно намаляване на дебита на карстов извор при село Кипилово, от който се водоснабдява град Омуртаг.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще способства за обезпечаване нуждите на населението на град Омуртаг.

Количеството предоставена бутилирана вода е в размер на общо 199 188 литра. От тях 124 740 литра са в бутилки по 1,5 литра. Останалите 74 448 литра вода са в бутилки по 11 литра.

 

Правилата за допустимост на разходите по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ се хармонизират с промените в национални и европейски актове

 

Правителството прие промени в ПМС № 190 от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по фонд „Убежище, миграция и интеграция” и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г.

Основната цел на промените е хармонизиране на националните правила за допустимост на разходите по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) за периода 2014-2020 г. с приетите промени в съответните разпоредби на европейското законодателство, както и хармонизирането им с приети промени в национални законови и подзаконови разпоредби.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г., в размер на 2 797 лв., за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.

Средствата са необходими за възстановяване на извършени разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, посетили курортните комплекси и базите за отдих на Министерството на вътрешните работи и болниците за продължително лечение и рехабилитация - филиали на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи.

 

Отпускат се 7 886 лева за рехабилитация на военноинвалиди

 

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 7 886 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

Осигуряват се допълнителни 13 млн. лева за финансиране на ДДС по одобрени проекти на общини по ПРСР 2014-2020 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“-РА в размер на 13 млн. лева. Средствата са за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност (ДДС) на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г.

Разходите за ДДС на общините, бенефициенти по ПРСР, са недопустими за финансиране по европейските фондове, затова те са заложени и се осигуряват от централния бюджет. По този начин се гарантира обезпечаването и изпълнението на проектните предложения на общините по програмата.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост за изграждане на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“, участък 87: „Междугарие Тракия – Скутаре“ от проект 1 „Развитие на железопътен възел Пловдив”. Терените се намират в землищата на гр. Пловдив и с. Скутаре, община Марица. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и се осигуряват Договор за безвъзмездна финансова помощ №INEA/CEF/TRAN/[M2016]/1367173 за финансиране чрез Механизма за свързване на Европа. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Поради отпаднала необходимост правителството отне от Министерството на образованието и науката правото на управление върху два имота - публична държавна собственост и ги обяви за имоти - частна държавна собственост. Те се намират в индустриалната зона на град Ямбол. Единият терен е с площ 4244 кв. м с двуетажната сграда в него. Другият е с площ 3985 кв. м с изградената в него едноетажна сграда. Били са използвани за нуждите на Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в града, но са загубили качеството си на сгради за образование и не се ползват по предназначение. С приемането на решението на Министерския съвет имотите преминават в управление на областния управител на Ямбол съгласно Закона за държавната собственост.

 

Издигаме сътрудничеството с Обединените арабски емирства на стратегическо равнище

 

Министерският съвет при решение за предложение за ратифициране от Народното събрание на Меморандум за разбирателство за стратегическо партньорство между Правителството на Република България и Правителството на Обединените арабски емирства, подписан в Абу Даби на 01.09.2022 г.

Двустранният договор беше подписан на 1 септември 2022 г. от министъра на външните работи Николай Милков по време на посещението на президента Румен Радев в Абу Даби, ОАЕ.

Обединените арабски емирства са сред държавите от региона на Близкия изток, с които през последните години развиваме все по-интензивни връзки и динамично сътрудничество. Меморандумът насърчава развитието и задълбочаването на двустранните връзки в широк спектър от области на икономиката, търговията, инвестициите, туризма, образованието, дигиталните технологии и изкуствения интелект, културата, младежта и спорта и др. Документът създава предпоставки за реализиране на инвестиции между двете страни, стимулира обмена между представители от правителствения, академичния, и частния сектор.

 

Одобрено е присъединяването на страната ни към Многостранното споразумение между компетентните органи

за автоматичен обмен на информация за доходи, получени чрез цифрови платформи

 

Правителството одобри присъединяването на страната ни към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за доходи, получени чрез цифрови платформи.

Споразумението представлява многостранна рамка за практическото осъществяване на обмен на информация между присъединените юрисдикции по отношение на доходи, получени чрез цифрови платформи. Проектът е разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и предложен на юрисдикциите за присъединяване във връзка с развитието на цифровизацията на икономиката и увеличените възможности за укриване на доходи, реализирани чрез цифрови платформи.

Споразумението е отворено за присъединяване, като се предвижда първата официална церемония за подписване да се проведе на 9 ноември 2022 г. в Севиля, Испания, в рамките на пленарно заседание на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Присъединяването към Споразумението ще има изключително позитивно отражение върху имиджа на страната ни като държава, която следва и прилага високи стандарти за данъчна прозрачност и ефективно административно сътрудничество със своите партньори и ще е ясен сигнал, че заставаме зад международните усилия срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане.

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси

 

Правителството одобри позицията на страната ни за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 8 ноември 2022 г. в Брюксел.

Очаква се Съветът да постигне споразумение за преразглеждане на Директива 1999/62/ЕС (Евровинетка) по отношение на някои разпоредби на данъчното облагане на моторни превозни средства.

По време на срещата министрите ще обсъдят икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна, изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост, годишния доклад на Европейския фискален съвет и приетия през август т. г. в САЩ Закон за намаляване на инфлацията.

В дневния ред се предвижда Съветът ЕКОФИН да одобри пакета от законодателни предложения за надзор върху банките и тяхната дейност, въвеждащ стандарта за капиталови изисквания Базел III и проекта на заключения на Съвета относно европейската статистика.

 

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия). То се проведе на 29 септември 2022 г. в Брюксел. Делегацията беше ръководена от заместник-постоянния представител на Република България към Европейския съюз г-жа Иванка Ташева.

Съветът проведе два ориентационни дебата по предложенията за Регламент относно Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (SMEI) и Регламент за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране на устойчиви продукти и за отмяна на Директива 2009/125/ЕО.

По първата тема мнозинството държави членки изразиха принципно разбиране за необходимостта от инструмент за укрепване на единния пазар при кризи, при условие, че той не затруднява икономическите оператори и не създава предпоставки за намаляване на тяхната конкурентоспособност, поради разкриване на конфиденциална информация.

По отношение на предложението за Регламент за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране на устойчиви продукти министрите подкрепиха намирането на ефективен отговор на предизвикателствата за подобрена енергийна и екологична устойчивост на продуктите и опазване на околната среда.

Акцент бе поставен върху необходимостта от предвидимост, опростеност на правилата и съгласуваност между различните инструменти, с цел адаптиране на бизнес моделите на предприятията, без да се създават ненужни тежести, особено за малките и средните предприятия.

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

 

Министерският съвет одобри днес резултатите от участието на България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което се проведе на 13 октомври в Люксембург.

Председателството информира делегациите относно актуалното състояние на съдебните действия и борбата с безнаказаността по отношение на престъпленията, извършени във връзка с водената от Русия агресивна война в Украйна. Беше обърнато специално внимание на стартиралите в 14 държави членки на ЕС разследвания за престъпления, извършени на територията на Украйна.

Министрите обмениха мнения относно съдебното обучение и неговото въздействие върху достъпа до правосъдие в контекста на върховенството на правото. Бяха подчертани значението и ролята на обучението за осигуряване на по-добро качество на съдебната система и за по-нататъшното укрепване на нейната независимост, важността на дейността на националните школи за обучение и участието на съдии в европейски обучения и обмен.

Министърът на правосъдието Крум Зарков проведе и среща с европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши. Тя благодари на българското правителство за ефективната подкрепа за бързото предоставяне на самостоятелна сграда в София и подчерта, че по този начин се прави реална стъпка към гарантиране на автономност и независимост на дейността на европейските делегирани прокурори в България.

 

С промени в Закона за управление на етажната собственост се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване

 

С приемането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) от правителството се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване в многофамилни жилищни сгради.

Промените са в изпълнение на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции“, залегнала в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ/Плана), имаща отношение и към изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване“.

За да се улеснят инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции. Разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение, прието от общото събрание.

Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците. В изрично изброени в закона случаи се предвижда възможност общото събрание да се провежда чрез онлайн връзка, не само присъствено. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост. В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание. То ще може да се извърши до 7 дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя), или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис. Отпада нормативно определената възможност за отлагане на общото събрание за следващия ден, в случаите, когато не е налице изискуемият кворум. Според изменението общото събрание ще се отлага с един час и ще се смята за законно, колкото и идеалните части от общите части на етажната собственост са представени.

С промените се вменява задължение всеки собственик или ползвател в срок до петнадесет дни от придобиване правото на собственост или ползване на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на лица различни от собственика в самостоятелния обект, да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни. При неизпълнение на това му задължение, съответният се наказва с глоба от 50 до 250 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 100 до 500 лв., когато е юридическо лице.

Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид. Данните в нея ще се съобщават на управителния съвет (управителя) чрез декларация по образец.

В законопроекта се предлага заплащане на възнаграждение без значение дали управител е собственик на самостоятелен обект в сградата или управлението е възложено на търговец, извършващ по занятие управление на етажна собственост. Въвежда се и задължението на етажната собственост да избере контролен съвет или контрольор, като за тях също е предвидено заплащане на възнаграждение. Общото събрание има възможност да гласува тези възнаграждения да не се плащат освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец. Запазва се принципът децата, ненавършили 6-годишна възраст, да бъдат освободени от разходи за управление и поддръжка. Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца.

Със законопроекта се регламентира професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. По този начин ще се подобри контролът върху компаниите, извършващи тази дейност и ще се гарантира по-голяма отговорност спрямо потребителите. Въвежда се изискването лицата, които управляват и поддържат етажната собственост, да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на физическите лица - търговци по същия които не могат да бъдат професионални управители. Всички те ще бъдат вписани в специална единна информационна система, която обединява два публични централизирани електронни регистъра: Регистър на професионалните управители на етажна собственост и Регистър на етажната собственост, съдържащ данни за: сдруженията на собствениците на територията на Република България, както и за управителни съвети (управители) на етажна собственост на територията на Република България, регистър към МРРБ и ще получат удостоверяващ документ.

Регистрацията на професионалните управители - търговци е със срок на действие до 5 години и вписаните търговци ще трябва да обновяват информацията в него всеки път, когато настъпят нови обстоятелства, които засягат изискванията към тях. Предвижда се ако професионален управител-търговец, който извършва управление на етажна собственост е без необходимото по този закон удостоверение за регистрация или продължава да осъществява такава дейност след заличаване на регистрацията, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1500 лв. до 2000 лв.

За да бъдат вписани в регистъра и да могат да упражняват дейността на територията на страната, професионалните домоуправители-търговци ще трябва да отговарят на определени условия. Част от тези условия са следните обстоятелства: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани, да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност, да нямат публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения, както и да имат осигурен административен капацитет от минимум едно лице, наето по трудов договор. За професионалните управители-търговци се въвежда и изискване ежегодно без прекъсване да поддържат застраховка „Професионална отговорност“, която ще покрива вреди, причинени при и по повод упражняване на дейността. Целта на промените е правата на потребителите на услугата да бъдат максимално защитени и да се гарантира високото й качество.

 

Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление

 

Правителството прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. С предложените промени се решават ключови въпроси от първостепенна важност за въвеждането на реално електронно управление. Измененията са насочени към улеснения за гражданите и бизнеса, които значително ще намалят административната тежест и ще ускорят обслужването, което държавата и общините са длъжни да предоставят по закон.

Съгласно промените електронните услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица - за да ги заявим ще е нужно само да влезем със средство за електронна идентификация с подходящо ниво на сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма.

Отпадат удостоверенията, които администрацията изисква от гражданите. Нужната информация ще се събира служебно. Общините ще бъдат компенсирани като приходите от отпадналите удостоверения ще им бъдат възстановени пропорционално от централния бюджет.

При заявено съгласие, в системата за сигурно електронно връчване ще бъде възможно електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления. За целта се предлага изменение на чл. 43 от ЗАНН, с който се уреждат редът за връчване на фиш, електронен фиш, акт за установяване на административно нарушение, съставени в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление.

Отпадат като изискване всякакви хартиени документи и други физически носители (вкл. стикери) за доказване на данни за лица или обекти, които са вписани в регистър.

Ще бъдат намалени таксите за административни услуги, когато те се предоставят по електронен път. Регламентира се института на посредника при предоставяне на административни услуги. Така хората, които не използват информационните технологии, ще бъдат улеснени и няма да се налага да пътуват до по-голямо населено място, за да заявят административна услуга. Такива посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки, който има офиси в близост до гражданите.

Създава се възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица като първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на информация за субекти извън държавната администрация, които участват в административното обслужване.

Налага се задължение за водене на регистри в електронен вид, включително чрез система за централизирано управление на регистри. Ако бъде приета от Народното събрание, нормата влиза в сила след година и половина, като в този срок системата трябва да е готова и данните да бъдат мигрирани към нея.

 

Приета е наредба за регистъра на базовите станции на мобилните оператори

 

Министерският съвет прие Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи. Нормативният акт урежда и уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват.

Функционирането на регистъра ще стимулира развитието на електронните съобщителни мрежи и разполагането на базови станции.

Наредбата ще установи ясни правила за воденето, поддържането и ползването на регистъра, както и за дължимите административни такси.

 

Правителството прие Наредба за условията и реда за провеждане на търгове за възмездно учредяване право на строеж

върху недвижими имоти - частна държавна собственост в управление на МО

 

Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за провеждане на търгове за възмездно учредяване право на строеж върху недвижими имоти - частна държавна собственост в управление на Министерство на отбраната.

Нормативният документ се предлага в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и заради спецификата в условията и реда за учредяване на право на строеж върху имоти в управление на Министерство на отбраната.

В наредбата е предвидена възможността Министерството на отбраната да придобива жилища като равностойно имотно обезщетение срещу възмездното учредяване на право на строеж върху имоти - държавна собственост, в управление на ведомството.

По този начин се постигат заложените в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 мерки за осигуряване на подготвен и мотивиран състав. Целта е да бъде постигнат социален статус на военнослужещите, съответстващ на високите им отговорности, включително и осигуряването им с имоти от жилищния фонд на министерството.

По този начин ще бъдат намалени и бюджетните разходи за поддържането на имоти с отпаднала необходимост и изплащането на компенсационни суми на служителите, които ползват жилища под наем при условията на свободно договаряне.

 

Министерският съвет прие проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица

 

Министерският съвет одобри днес проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица. Предлага се правна уредба, която да запълни празнотата в националното законодателство и да уреди производството по несъстоятелност на физическите лица в съответствие с обществените очаквания, изискванията на актовете на Европейския съюз и особеностите на националната правна система. Законопроектът е и в изпълнение на ангажиментите на Република България по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Действащото законодателство не допуска физически лица, които са в неплатежоспособност, да бъдат обявени в несъстоятелност.

Неплатежоспособните длъжници са подложени на сериозни ограничения, стрес и притеснения от финансовите затруднения и очакванията на кредиторите, като особено уязвими са добросъвестните длъжници. Тези лица са изпаднали в неплатежоспособност поради неблагоприятни събития извън техните предвиждания и контрол - временна или трайна загуба на работоспособност, здравословни проблеми, раздяла в семейството, загуба на работа или имущество и др.

Законът урежда условията и реда за провеждане на производство по несъстоятелност на физическите лица, в което да бъдат удовлетворени вземанията на всички кредитори. То е изцяло доброволно, образува се по искане на добросъвестния длъжник и цели справедливо удовлетворяване на неговите кредитори. В производството са осигурени гаранции за задоволяване на жизнените потребности на длъжника чрез определяне на издръжка от поне една минимална работна заплата, както и определена несеквестируемост на имуществото му. В производството се заплащат само прости такси, а останалите разноски са дължими в предвидени от закона случаи.

Уредена е възможност за погасяване на задълженията на добросъвестния длъжник след изтичане на 3-годишен срок от одобряване на плана за погасяване или описа на имуществото му, ако той е заплатил разноските и е удовлетворил поне частично вземанията на кредиторите. Ако добросъвестният длъжник няма секвестируемо имущество, погасяването на задълженията може да настъпи след изтичане на 10-годишен срок. Основанията за погасяване на задълженията се установяват от съда.

 

Одобрено е предложение за ратифициране на Допълнението към Споразумението за заем между

Европейския съюз и страната ни по инструмента SURE

 

Със свое решение правителството предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател по инструмента SURE. Документът беше подписан от министъра на финансите Росица Велкова на 10 октомври 2022 г. и от Европейския съюз на 21 октомври 2022 г.

Необходимостта от сключване на споразумението за заем произтича от отправеното на 23 юни 2022 г., въз основа на РМС по т. 30 от Протокол № 17 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 20 април 2022 г., официално искане от страна на България за допълнителна финансова помощ по линия на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година.

Новият размер на средствата, които Европейският съюз ще отпусне на България по инструмента SURE, е 460 170 000 евро, с 15-годишен максимален среден срок до падежа.

 

Министърът на финансите е упълномощен да води преговори и да подпише Споразумението за финансов принос

по отношение на раздел „Държава членка“ по програмата Invest EU

 

Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да води преговори и да подпише проект на Споразумение за финансов принос по отношение на раздел „Държава членка“ по програмата Invest EU между Република България и Европейския съюз в условията на последваща ратификация.

Сключването на Споразумение за финансов принос по отношение на раздел „Държава членка“ по програмата Invest EU в изпълнение на Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета („Регламентът за InvestEU“).

Програмата InvestEU предвижда гаранция от страна на ЕС в подкрепа на операции по финансиране и инвестиране в ключови целеви области на политиката на Съюза, консултантска подкрепа, по-специално за разработването на инвестиционни проекти и за достъпа до финансиране („Консултантският център InvestEU“), и база данни, осигуряваща видимост на проектите и обединяваща инвеститори и организатори на проекти („Порталът InvestEU“).

Резултатите, които се очакват да бъдат постигнати с приемането на предложения акт на Министерския съвет, са включването на България по Програмата InvestEU.

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на МРРБ

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по политики и програми в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г.

С постановлението се предвижда намаляване на утвърдените разходи по програма „Ефективна администрация и координация“ с 1 200 000 лв. Увеличават се утвърдените разходи по две политики. С 1 000 000 лв. се увеличават разходите по бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“. С 200 000 лв. се увеличават средствата по политиката за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

С промените в бюджета на МРРБ ще се компенсира недостига на средства по отделните политики и програми, включително за възнаграждения на служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и осигурителни вноски към тях.

 

Бъдещата Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца придобива статут на обект с национално значение

 

Министерският съвет прие Решение за определяне на обект „Изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“, за обект с национално значение в УПИ I - „за болничен комплекс“, кв. 117, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“ - Столична община, гр. София, сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 от ЗУТ и даване на съгласие за премахване на два незавършени строежа.

Статутът на обекта, като „обект с национално значение“ ще позволи да бъдат значително съкратени сроковете за провеждане на необходимите административни процедури, свързани с реализацията на проекта.

В обхвата на урегулиран поземлен имот /УПИ/1 попада и поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.4332.545 частна собственост, който се намира приблизително в средата на държавния ПИ с идентификатор 68134.4332.1652 и предопределя неговата неправилна геометрична форма, което значително би възпрепятствало инвестиционното намерение за изграждане на болничен комплекс, включващ съответните функционално свързани болнични и други сгради и съоръжения, необходими за поддръжката на комплекса, както и съответното парково пространство.

Реализирането на процедурата по чл. 15 от Закона за устройство на територията за промяна границите на държавния имот, ще доведе до привеждането му в съответствие със съвременните нормативни изисквания за строителство на лечебни заведения за болнична помощ за деца.

В държавния поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1652 са изградени два незавършени строежа. Същите са в лошо състояние, неподходящи по местоположение и функционално разпределение, и с отпаднала необходимост за Министерство на здравеопазването.

С премахването на двата незавършени строежа ще се осигурят необходимите площи за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца, отговаряща на съвременните нормативните изисквания за проектиране и изграждане на лечебни заведения за болнична помощ за деца.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за 2022 г.

Приемането на правителственото постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на агенцията за настоящата година е свързано с предстоящи разходи за закупуване на нови видове и количества горива за преодоляване на последиците от кризисни ситуации. 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР ГИГОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 633 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА АНТИСЕМИТИЗЪМ, ПРИЕТО ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ АЛИАНС ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХОЛОКОСТА, И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА БОРБА С АНТИСЕМИТИЗМА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД „ПРИДОБИВАНЕ НА 324 ММ САМОНАСОЧВАЩИ СЕ ТОРПЕДА А244 MOD.3 ЗА ТРИТРЪБЕН АПАРАТ В 515/3 ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИТЕ МОДУЛНИ ПАТРУЛНИ КОРАБИ“.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ ОТ БУТИЛИРАНА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ ПО ИСКАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБЯВЕНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ - ГРАД ОМУРТАГ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ И ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“, ЗА ПЕРИОДА ОТ 2014 ДО 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014- 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, УЧАСТЪК 87: „МЕЖДУГАРИЕ ТРАКИЯ – СКУТАРЕ“ ОТ ПРОЕКТ 1 „РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЪЗЕЛ ПЛОВДИВ“, В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ И С. СКУТАРЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - ЯМБОЛ, КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА, ПОДПИСАН НА 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. В АБУ ДАБИ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ МНОГОСТРАННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОХОДИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ЦИФРОВИ ПЛАТФОРМИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ“, ПРОВЕДЕНО НА 29 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 13 ОКТОМВРИ 2022 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 151, АЛ. 1, Т. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И НА УВЕДОМЛЕНИЯТА ЗА РАЗПОЛОЖЕНИ ТОЧКИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ДОСТЪП С МАЛЪК ОБХВАТ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО ЗАЕМОДАТЕЛ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВ ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗДЕЛ „ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ ПО ПРОГРАМА INVESTEU.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА“, ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНА­ЧЕНИЕ, В УПИ I – „ЗА БОЛНИЧЕН КОМ­ПЛЕКС“, КВ. 117, КВ. „ГОРНА БАНЯ“, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ГР. СОФИЯ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТ­РОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВА НЕЗАВЪРШЕНИ СТРОЕЖА.

Внасят: министърът на здравеопазването;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИ­ТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи.