EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 02.08.2023 г.

02.08.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

Правителството назначи областни управители в още две области

Правителството назначи двама областни управители на областите Стара Загора и Сливен.

Ива Радева е новият областен управител на област Стара Загора. Заемала е ръководни позиции в банковия и застрахователния сектор. Завършила е магистратура „Икономика на търговията“ в Икономическия университет – Варна.

Маринчо Христов е новият областен управител на област Сливен. Цялата му професионална  кариера е преминала в частния сектор в сферите на производството на храни, търговията и услугите. Завършил е магистратура  „инженер-агроном“ в Аграрния университет в Пловдив

С правителственото решение са освободени досегашните областни управители на двете области.

 

Бъдещият газопровод между „Чирен“ и мрежата на „Булгартрансгаз“ при Бутай ще е обектс национално значение

Министерският съвет прие решение за определяне на проекта за изграждане на газопровод, свързващ подземното газохранилище „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ В АД в района на с. Бутан, за обект с национално значение и национален обект.

Инвестиционното предложение е тясно свързано с целите за разширяване капацитета на „Чирен“. С изграждането на газопровода ще се създаде техническа възможност за добив и нагнетяване на природен газ, съответстващи на повишените капацитети на съоръжението по нов маршрут.

След реализацията на бъдещото трасе ще се повиши сигурността на доставките на природен газ до и от „Чирен“, тъй като той ще се пренася по още един маршрут.

С решението на Министерския съвет проектът ще се ползва с приоритетен статут на национално равнище и ще бъдат постигнати редица облекчения при провеждане на изискваните процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи и други.

 

Министерският съвет определи за обект с национално значение и за национален обект планираната нова ядрена централа на Площадка 2 на АЕЦ „Козлодуй“

Министерският съвет реши планираната нова ядрена централа на Площадка №2 на АЕЦ „Козлодуй“ да бъде определена за обект с национално значение и за национален обект. Площадката е избрана от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД и е одобрена от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

Изграждането на новата мощност е в съответствие с Решение на Народното събрание от 12.01.2023 г., с което се възлага на Министерския съвет да проведе преговори с правителството на САЩ относно сключването на междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ с технология АР 1000. Според цитираното решение Министерският съвет следва да обяви ядрената централа за „обект с национално значение“ по смисъла на Закона за устройство на територията и за „национален обект“ по смисъла на Закона за държавната собственост.

Определянето на обекта за национален и с национално значение ще приоритизира проекта и ще улесни значително административните процедури, свързани с устройственото планиране. Като следствие от взетото решение ще бъде възможно стартирането на реални дейности в съответствие с условията и мерките на Решението по ОВОС и с изискванията в заповедта на АЯР за одобряване на Площадка 2.

 

Одобрен е график за действията по преобразуване на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Министерският съвет прие Решение за одобряване на График за действията по преобразуване на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Решението е взето в изпълнение на РМС № 1045 от 2022 г. за приемане на програма за преобразуване на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия.

Графикът за действията по преобразуване на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда съдържа информация за нормативните актове с ранг на закон, които следва да бъдат приети, за да бъде извършено преобразуването, както и сроковете, свързани с общественото обсъждане на проектите.

 

Разрешава се участието на до 16 военнослужещи отНационалния мобилен модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в Мисията на Алианса в Ирак

Министерският съвет прие решение, с което разрешава участието на до 16 военнослужещи от състава на Националния мобилен модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в Мисията на НАТО в Ирак (NМI) за период до 6 месеца след 01.11.2023 г.

Ръководството на Министерството на отбраната счита успешното постигане на целите на NМI за ключов фактор в трайното възстановяване на Ирак и в цялостния процес за постигане на сигурност в региона.

Комуникационно-информационните специалисти от националния мобилен модул ще осъществяват комуникационната и информационна поддръжка на щаба на мисията в Ирак.

 

За целите на наказателното производство се актуализира паричната оценка на наркотичните вещества

Актуализира се паричната оценка на наркотичните вещества за целите на наказателното производство с приетото днес от правителството изменение на Постановление № 23 на МС от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

В Постановлението се включват и оценяват всички наркотични веществата от Списък I (растения и вещества с висока степен на риск, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина), предвидени в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Създава се и механизъм за определяне на цените на веществата от Списък II (вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина) и Списък III (рискови вещества), предвидени в същата наредба.

В действащия подзаконов акт цените на наркотичните вещества не са променяни от 1998 г. и не съответстват на новите икономически условия и минималната работна заплата в страната. Това се явява съществен проблем при разследване на престъпления, свързани с държане и/или разпространение на наркотични вещества.

Целта на измененията е да се създадат предпоставки за правилната оценка на наркотичните вещества, която е от значение за преценка на обществената опасност на деянието, за правилната му квалификация, както и за налагането на справедливо наказание.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерство на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта на Министерския съвет са 10 поземлени имота, намиращи се в област Кърджали, община Крумовград. Имотите са с трайно предназначение на територията: земеделска. За тях е отпаднала необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, поради което с приетото правителствено решение тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд.

Съгласно друго решение на Министерския съвет имот публична държавна собственост се предоставя за безвъзмездно управление на Българската агенция по безопасност на храните. Той се намира в м. Саксон алча, с. Капитан Андреево, община Свиленград и представлява едноетажна административна сграда със застроена площ 161 кв. м. Досега е с предоставени права за управление на Агенция „Митници“. Директорът на Агенция „Митници“ и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните трябва да организират предаването и приемането на имота в едномесечен срок.

С друго решение на правителството се променя статутът на имот  публична държавна собственост в имот частна държавна собственост. Същият се намира в Княжеската градина в София и представлява мемориален комплекс „Паметник на Съветската армия”. Решението е по предложение на областния управител на София, в чието управление е имотът. Той трябва да отрази промяната в Акта за държавна собственост.

 

Осигурено е още едно място за изграждане на оперативна база за HEMS на бившето летище Търговище

Правителството предостави безвъзмездно имот за управление на Министерството на здравеопазването. Имотьт се намира върху част от бившето летище Търговище и ще бъде използван за изграждането на оперативна база за нуждите на спешната медицинска помощ по въздух (HEMS).

С предоставянето на този имот терените за изграждане на оперативни бази за нуждите на HEMS стават три, след като с предишно решение правителството осигури места за оперативни бази на летищата в София и Пловдив. Това ще даде максимална ефективност и бързина при оказване на спешна медицинска помощ по въздуха. Средствата за изграждането на базите са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

За ратифициране е продложено Споразумението зазащита на инвестициите между ЕС и неговите държави членки и Сингапур

Правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна, подписано на 19 октомври 2018 г. в Брюксел, и за отмяна на РМС от 26 февруари 2021 г.

С Решение от 11 октомври 2018 г. Правителството одобри Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна.

Споразумението между ЕС и Сингапур ще гарантира, че инвеститорите от ЕС, в т. ч. от България, и техните инвестиции в Сингапур ще се ползват със справедливо и обективно третиране и няма да са дискриминирани в сравнение със сингапурските инвестиции при сходни ситуации.

Документът ще осигури още и високо ниво на защита на инвестициите, като се гарантират правата на ЕС и Сингапур да уреждат отношенията и да преследват легитимните цели на обществените политики като защита на общественото здраве, безопасност и опазване на околната среда.

От датата на влизането си в сила СЗИ между ЕС и Сингапур ще замести и отмени двустранните инвестиционни договори между Сингапур и държавите - членки на ЕС, в т.ч. и България.

 

За ратифициране е предложено  Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговитедържави членкии Виетнам

Правителството прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, подписано на 30 юни 2019 г. в Ханой, и за отмяна на Решение на Министерския съвет от 26 февруари 2021 г.

С Решение от 20 юни 2019 г. Правителството одобри Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, и упълномощи постоянния представител на България към Европейския съюз да подпише Протокола от името на правителството на Република България при условие на последваща ратификация.

СЗИ между ЕС и Виетнам ще осигури високо ниво на защита на инвестициите, като се гарантират правата на ЕС и Виетнам да уреждат отношенията и да преследват легитимните цели на обществените политики като защита на общественото здраве, безопасност и опазване на околната среда. Споразумението ще гарантира, че инвеститорите от ЕС, в т.ч. от България, и техните инвестиции във Виетнам, ще се ползват със справедливо и обективно третиране и няма да са дискриминирани в сравнение с виетнамските инвестиции при сходни ситуации.

От датата на влизането си в сила СЗИ между ЕС и Виетнам ще замести и отмени двустранните инвестиционни договори между Виетнам и държавите - членки на ЕС, в т.ч. и с България.

 

 

Правителството одобри проект на споразумение за представителство в управлението на ЕИБ

 Министерският съвет одобри проект на Споразумение на Избирателната група за представителство в управлението на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и упълномощи министъра на финансите да го подпише.

Със споразумението се регламентират ротационните схеми за поста вицепрезидент и член на Управителния комитет и на член на Одитния комитет, номинацията за позиция в Съвета на директорите на Европейския инвестиционен фонд и участието в работата на Работните групи и Комитети към Съвета на директорите на ЕИБ на страните от новосформираната Избирателна група, в която е Република България.

В контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз са приети изменения в устава на ЕИБ, съгласно който участието на страните членки в работата на органите на ЕИБ се осигурява чрез разпределение в избирателни групи. Формирани са две нови избирателни групи: избирателна група, в която са включени Република Хърватия, Унгария и Република Полша; избирателна група, в която са включени Република България, Република Кипър, Чешката република, Република Малта, Словашката република и Република Словения.

 Страните от  новосформираните избирателни групи номинират поотделно един вицепрезидент и член на Управителния комитет, а заедно - един член на Одитния комитет на ЕИБ. Понастоящем вицепрезидент и член на Управителния комитет е Лиляна Павлова, номинирана от Република България, в съгласие с останалите членове на избирателната група. Проектът на споразумение предвижда цикълът на ротация на всички страни от групата на този пост да приключи в края на м. август 2023 г., с изтичането на мандата на българския представител.

За избора на представител в Одитния комитет между страните от двете избирателни групи в периода февруари -май 2022 г. е подписано Споразумение за ротация.

 

Одобрен е проект на Изявление за намерение за присъединяване към техническо споразумение относно мерките по усилена бдителност на НАТО в България

 

Министерският съвет прие Решение, с което одобри проекта на Изявление за намерение (SOI) на Министерството на отбрана на Република Турция за присъединяване към Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно мерките по усилена бдителност на НАТО (eVA) в България и предоставянето на поддръжка от страната-домакин (НNS) и други отговорности.

С горепосоченото Изявление, Министерството на отбрана на Република Турция изразява съгласието си да спазва разпоредбите на Техническото споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно изпълнението на усилените мерки за бдителност на НАТО (еVА) в България, като допринасяща страна (CN) за осигуряване на поддръжка от страната домакин и други отговорности.

С решението на Министерския съвет Република България потвърждава поетите ангажименти за оказване на поддръжка от страната домакин на сили на НАТО, участващи в изпълнението на мерките за усилена бдителност на НАТО ( еVА) в България.

Към многонационалната бойна група на НАТО на територията на България с рамкова държава Италия вече са се присъединили други държави членки на Алианса като Албания, Гърция, Република Северна Македония, Черна гора и САЩ.

 

 

Правителството одобри подписване на Договореност за съвместно администриране при обработването на лични данни с информационна система -ReMIS

Правителството даде съгласие за подписване на Договореност за съвместно администриране при обработването на лични данни в разработената от Европейската комисия информационна система за отговорно снабдяване с полезни изкопаеми (ReMIS).

Системата е създадена с Регламент (ЕС) 2017/821 за надлежна проверка на веригата на доставки с цел да се ограничат възможностите въоръжени групировки от зони, засегнати от конфликти, да осигуряват финансирането си като търгуват с калай, тантал, волфрам и със злато, като по този начин се допринесе за мира, развитието и стабилността на тези зони. Европейската комисия е разработила електронната информационна система ReMIS и с цел повишаване на прозрачността и видимостта на практиките на вносителите за надлежна проверка по отношение на веригите на доставки на полезни изкопаеми. ReMIS е доброволен инструмент, чрез който вносителите в Съюза на метали и минерали от обхвата на Регламент 2017/821 имат възможност да споделят информация и да обменят добри практики по прилагането на разглеждания регламент.

С приетото Решение на Министерския съвет за подписване на Договореност за съвместно администриране на лични данни в системата ReMIS се създава и възможност за регламентиране на процедурните аспекти като разпределението на съответните роли, отговорности и практически договорености между Европейската комисия и определените национални органи в качеството им на съвместни администратори на лични данни съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и член 26 от Регламент (ЕС) 2016/679.

С днешното си решение Министерски съвет изменя и допълвя и Решение N0 63 на Министерския съвет от 2019 година за определяне на национален компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони. Промяната в Решение № 63 има за цел прецизиране с оглед променената структура на Министерския съвет и преминаването на функцията на национален компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 от бившето Министерство на икономиката към Министерството на икономиката и индустрията (МИИ).

 

Правителството одобри резултатите от заседанието наСъвет „Общи въпроси“ на 10 юли 2023 г.

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 10 юли 2023 r. в гp. Брюксел, Кралство Белгия.

Съветът проведе дискусия по предложението на Европейската комисия за средносрочен преглед и ревизия на Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021-2027 r. Испанското председателство на Съвета на ЕС представи приоритетите, включени в шестмесечната му програма - реиндустриализация на ЕС и гарантиране на неговата открита стратегическа автономия; усъвършенстване на екологичния преход и адаптацията към промените в околната среда; насърчаване на по-голяма социална и икономическа справедливост; укрепване на европейското единство.

Под „Други въпроси“ Председателството информира за напредъка по последващите действия след Конференцията за бъдещето на Европа, а Комисията представи информация за хода на дискусиите по предложението за създаване на Етичен орган на ЕС.

Одобрени са резултатите от неформалната

среща на министрите на Европейския съюз по околна среда

Правителството одобри резултатите от неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, която се проведе на 10 и 11 юли 2023 г. във Валядолид, Кралство Испания.

В началото на своята първа среща под Испанското председателство на Съвета на ЕС министрите обсъдиха предизвикателствата пред интегрираното управление на отделните елементи на околната среда. Общо е разбирането, че отчитането на хоризонталния характер на екологичните съображения и тяхното приобщаване в останалите секторни политики е от решаващо значение. Постигането на високо ниво на съгласуваност в политиките и законодателството на ниво ЕС беше посочено като предизвикателство пред осигуряването на интегрирано управление на елементите на околната среда.

В хода на дискусията беше обсъдена и екологичната ситуация в Украйна, по-специално след взривяването на язовирната стена на ВЕЦ „Каховка".

България подчерта, че остава силно ангажирана и солидарна с Украйна, и припомни, че нанесените екологични щети имат своето отражение и върху останалите държави от региона. Изтъкна, че Европейският съюз трябва да работи заедно с Украйна за възстановяване на компонентите на околната среда, като бъде осигурено целенасочено финансиране в тази посока.

Министрите обсъдиха и мерките, насочени към справяне със замърсяването на моретата и океаните, както и предизвикателствата пред постигането на баланс между разгръщането на възобновяемите енергийни източници и териториално устройство и опазване и възстановяване на биоразнообразието.

В рамките на съвместна сесия министрите на околната среда и на енергетиката обсъдиха очакването на Европейския съюз за резултатите от предстоящата Конференция на ООН за изменението на климата (СОР28), която ще се проведе в Дубай в края на 2023 г. По отношение на приноса на енергийния сектор оценяваме инициативата за установяване на глобални цели на СОР28 с оглед постигане на приетите ангажименти в областта на климата по линия на Парижкото споразумение.

По отношение председателството на СОР 29 през 2024 г. България подчерта, че поддържа кандидатурата си, независимо от блокирания процес и невъзможността на този етап да бъде прието решение за домакинството. За нас е важно СОР29 да се проведе в Източна Европа, като по този начин страната ни се позиционира като изразител и движеща сила по отношение на интересите и приоритетите на региона.

Министерският съвет прие резултатите от заседанието на Съвета на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 11 и 12 юли 2023 г., в град Валядолид, Испания.

В рамките на съвместните сесии на министрите на енергетиката и околната среда бяха обсъдени очакванията на Европейския съюз за Конференция на ООН по изменението на климата (СОР28), както и приносът на енергийния сектор в тази насока. Сесиите в част „Енергетика“ бяха посветени на стратегическата автономност и гарантиране сигурността на доставките в енергийния сектор. Разгледани бяха и начините за постигане на цифровизиран и интегриран вътрешен енергиен пазар в Съюза.

По време на дискусиите в рамките на сесиите в част „Енергетика“ беше отбелязана ролята на кръговата икономика и рециклирането, необходимостта от отчитане на принципа на технологичната неутралност. Обърнато бе внимание на необходимостта от повишаване на информираността на обществото относно ползите от климатичния преход. Очертани бяха ключови въпроси относно постигането на цифровизиран и интегриран вътрешен енергиен пазар, свързани с повишаване гъвкавостта на енергийната система, насърчаването на разходоефективните ВЕИ решения, оптимизирането на съществуващите мрежи, както и насърчаването на инвестициите и дигитализацията на електроенергийната система.

Приети са промени в Закона за обществените поръчки

Министерският съвет одобри днес проект на Закон за изменение и допълнение на Закона обществените поръчки. Промените са в четири групи - изпълняват се ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ); има законодателни мерки в областта на обществените поръчки, свързани с подготовката за членството на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); подобрява се съответствието на 3акона с европейското законодателство; преодоляват се констатирани проблеми в практиката на възложителите.

Предложени са например мерки, които целят намаляване на неконкурентното възлагане при използване на процедури на договаряне без обявление, като е прецизирана дефиницията на „изключителни обстоятелства" в§ 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Така ще бъде ограничено прилагането на тези процедури в резултат от недобро планиране и подготовка от страна на възложителя. Предложено е и двойно увеличение на санкциите при нарушения на правилата за възлагане.

Осигурява се възможност да се изисква обосновка за необичайно благоприятни предложения и при подадени само една или две оферти. В тези случаи съпоставка ще се извършва с обявената прогнозна стойност, а когато е неприложимо (напр. единични цени, отстъпки, надценки и др.) - с друга, предварително обявена от възложителя обективна база за сравнение.

Ще се въведе задължение за публичните възложители да поставят екологични изисквания при възлагане на поръчки за доставки и услуги над определени прагове.

Предложени са промени, свързани с практическото прилагане на закона. Прецизирана е разпоредбата на чл. 117а от ЗОП, с цел преодоляване на противоречиво тълкуване относно възможността за индексиране цените на договори при инфлация, когато за съответния предмет няма одобрена методика. В тези случаи размерът на увеличението ще се установява във всеки конкретен случай въз основа на представените доказателства.

Ще бъде създаден експертен консултативен съвет към министъра на финансите като съвещателен орган по въпросите, свързани с осъществяване на контролната дейност в областта на обществените поръчки.

Правителството прие промени в устройствения правилник на МОСВ

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

С новите текстове се правят промени във функционалните задължения на едно от звената в специализираната администрация на министерството - Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Целта е постигане на съответствие със законодателството, свързано с управлението на европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027 г. и за осигуряване на по-добра ефективност на административните процеси в министерството.

С промените ще се осигури подобряване на процедурното и оперативно изпълнение на функциите и задачите, свързани с управлението на средства от Европейския съюз в сектор „Околна среда“ чрез пълно, точно и изрично съобразяване с изискванията на Регламент (ЕС) 2021/1060, който представя общоприложимите разпоредби за периода 2021-2027 г., като се прецизират функциите на отделни звена според спецификата на извършваната от тях дейност.

 

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните.

Законопроектът има за цел да осигури постигане на пълно съответствие с разпоредбите на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води, така че да се осигури съответствие на българското законодателство с европейското, включително да се гарантира спазването на принципа „един и същ извор - едно търговско описание". В тази връзка се въвеждат определения за понятията „находище" и „подземно водно тяло".

Също така се цели подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите.

С прецизиране на разпоредбата относно издаване на здравен сертификат за износ на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се цели осигуряване на условия за издаване на документ, съответстващ на изискванията на компетентните органи на страната, в която ще бъдат изнасяни бутилираните води, който се очаква да бъде издаден от здравните власти на Република България. С цел уеднаквяване на законодателството в тази област се предлагат изменения и на Закона за здравето.

Със законопроекта се предлагат и промени в действащата уредба с цел да се създадат по-добри условия за подобряване на административното обслужване на износителите на бутилирани води за трети страни.

 

    1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ.

 Внася: министър-председателят

 

     2. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ „ГАЗОПРОВОД, СВЪРЗВАЩ ПОДЗЕМНО ГАЗОВО ХРАНИЛИЩЕ (ПГХ) „ЧИРЕН“ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД В РАЙОНА НА С. БУТАН“, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ВРАЦА, КРИВОДОЛ, БОРОВАН, МИЗИЯ, КОЗЛОДУЙ И ХАЙРЕДИН, ОБЛАСТ ВРАЦА, ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ И ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.

 Внася: Министър на енергетиката;

 

    3. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ – НОВА ЯДРЕНА ЦЕНТРАЛА НА ИЗБРАНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ-НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД И ОДОБРЕНА ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ПЛОЩАДКА (ПЛОЩАДКА № 2), ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ.

 Внася: министърът на енергетиката

 

    4. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

 Внася: министърът на околната среда и водите

 

    5. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНИЯ МОБИЛЕН МОДУЛ ПО КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ НА НАТО В МИСИЯТА НА НАТО В ИРАК.

 Внася: министърът на отбраната

 

    6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО.

 Внася: министърът на правосъдие

 

   7. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

 Внася: министърът на отбраната

 

    8. РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ“ ЕАД СЪС СТОЙНОСТТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПЕРАТИВНА БАЗА ЗА HEMS ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

 Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

    9. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ.

 Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

    10. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА СИНГАПУР, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 19 ОКТОМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 173 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

 

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

    11.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 30 ЮНИ 2019 Г. В ХАНОЙ, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

 Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

    12. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА ГРУПА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

 Внася: министърът на финансите

 

    13. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ (SOI) НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО МЕРКИТЕ ПО УСИЛЕНА БДИТЕЛНОСТ НА НАТО (EVA) В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН (HNS) И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ.

 Внася: министърът на отбраната

 

    14. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА СЪВМЕСТНО АДМИНИСТРИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ В КОНТЕКСТА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОТГОВОРНО СНАБДЯВАНЕ С ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ (REMIS) И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 63 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/821 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 17 МАЙ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ ОТ СЪЮЗА НА КАЛАЙ, ТАНТАЛ И ВОЛФРАМ, НА РУДИТЕ НА ТЕЗИ МЕТАЛИ И НА ЗЛАТО С ПРОИЗХОД ОТ ЗАСЕГНАТИ ОТ КОНФЛИКТИ И ВИСОКОРИСКОВИ ЗОНИ.

 Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

    15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 10 ЮЛИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

 Внася: Заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

    16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 10 И 11 ЮЛИ 2023 Г. ВЪВ ВАЛЯДОЛИД.

 Внася: министърът на околната среда и водите

 

    17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 11 И 12 ЮЛИ 2023 Г. ВЪВ ВАЛЯДОЛИД.

 Внася: министърът на енергетиката

 

    18. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

 Внася: министър на финансите

 

    19. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

 Внася: министърът на околната среда и водите

 

 20. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ.

 Внася: министърът на здравеопазването

 

 21. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

 Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството