EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 02.06.2021 г.

02.06.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Правителството одобри проект на Национален план за действие за повишаване на военната мобилност

 

Министерският съвет одобри проект на „Национален план за действие за повишаване на военната мобилност“. Планът предоставя съгласувана национална рамка за прилагане на единен държавен подход за решаване проблемите на военната мобилност, определяйки водещите принципи, основните отговорности на участващите ведомства и конкретни дейности в главните направления за работа. Целта на плана е създаване на условия за ускоряване развръщането на националните и съюзни сили на територията на страната за участие в мисии и операции, учения и рутинни дейности.

Планът е разработен в контекста на инициативата на Европейския съюз за подобряване на военната мобилност, насочена към бързо и безпрепятствено придвижване на военни контингенти и оборудване в и извън територията на Съюза. Цели се повишаване на готовността и способностите на държавите членки и Съюза да реагират адекватно при кризи и да реализират ефективно операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана.

Решението на Министерския съвет е от съществено значение за отбраната и сигурността на Република България в условията на колективната отбрана на съюзниците от НАТО и в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, с оглед осигуряване на навременното развръщане на съюзните сили на територията на страната за защита на нейния суверенитет. Същевременно то ще способства за изпълнението на поетите ангажименти от Република България в рамките на посочените отбранителни инициативи и инициативата на ЕС за повишаване на военната мобилност.

 

„БДЖ-Товарни превози“ продава имоти в страната

 

„БДЖ-Товарни превози“ ЕООД ще продаде чрез пряко договаряне седемнадесет апартамента в страната. Десет от тях се намират в гр. Момчилград, област Кърджали, пет в гр. Карлово и два в гр. Пловдив, област Пловдив.

С продажбата на недвижимите имоти „БДЖ-Товарни превози” ЕООД ще се разпореди възмездно с активи, които не са пряко свързани с дейността на дружеството и от управлението на които няма съществена икономическа полза.

 

Правителството определи Wizz Air Hungary Ltd. за въздушен превозвач по линията

Бургас-Киев-Бургас

 

Правителството определи Wizz Air Hungary Ltd. за въздушен превозвач, който да оперира по международната въздушна линия Бургас-Киев-Бургас.

Определеният въздушен превозвач е заявил готовност да започне да изпълнява редовни полети по линията Бургас - Киев - Бургас от 11 юни 2021 г. с 3 седмични честоти - понеделник, сряда и петък. Това би допринесло за увеличаване на пътникопотока, което създава условия и за подобряване на свързаността между България и Украйна.

Назначаването на Wizz Air Hungary Ltd., като установен в България въздушен превозвач от държава членка на ЕС, е извършено в съответствие с двустранния международен договор, правото на ЕС и националните правни норми на Република България.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на министрите на земеделието и рибарството на ЕС

 

Правителството се запозна с резултатите от неформалната видеоконференция на министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на Европейския съюз, проведена на 26 април 2021 г.

В рамките на събитието бяха представени резултатите от оценката на Стратегията за хуманно отношение към животните от 2012 до 2015 г., като Европейската комисия обяви своето намерение да представи съответно законодателно предложение до края на 2023 г.

Също така беше представена и актуална информация по напредъка на междуинституционалните преговори по пакета за реформа на Общата селскостопанска политика. Голяма част от министрите на държавите членки заявиха готовност да разгледат компромисното предложение за увеличаване на заделените суми за еко-схеми. По темата бяха изразени и опасения, като от българска страна беше заявено категорично, че трябва да се запази тяхната гъвкавост. Страната ни призова за запазване на преходната национална помощ с промяна на референтната година и още веднъж подчерта значението на обвързаната подкрепа.

По време на заседанието бе поискано разширяване на задължителното етикетиране на методи на отглеждане на кокошки, така че то да обхваща и храни, съдържащи яйца като съставка на преработени храни. По този начин следва да се осигури по-голяма прозрачност и доверие на потребителите в качеството на продукта. В позицията си по темата България заяви, че тези правила трябва да се прилагат на доброволен принцип.

 

Променя се утвърденият максимален размер на новите задължения за разходи,

които могат да бъдат натрупани по бюджета на МС за 2021 г.

 

Правителството прие постановление за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

С постановлението се увеличава утвърденият с чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показател по бюджета на Министерския съвет максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г., със сума в размер 25 875 501 лв.

 

 

Правителството одобри позицията на България за 109-та сесия на Международната конференция на труда

 

Правителството одобри позицията и състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва в 109-та сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода 3-19 юни 2021 г. във виртуален формат.

Българската делегация ще се ръководи от заместник министър-председателя по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев.

По време на сесията ще бъде поставен въпросът за осигуряване на адекватна социална закрила в контекста на настоящите предизвикателства и ще бъде приет заключителен документ за гарантиране на устойчиво възстановяване от кризата, породена от пандемията COVID-19.

 

Повече места за медицински сестри и инженери в университетите

 

Сто и осемнадесет медицински сестри повече ще бъдат приети в държавните висши училища тази година. Предвид необходимостта от здравни специалисти държавата увеличава местата в регулираните професии от професионалните направления „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“. Бройките в тях ще са с 397 повече.

Нараства също приемът на студенти в областта на инженерните и компютърните науки. Повече места ще има в общо 23 направления. Най-голям е процентът на повишение в направление „Общо инженерство“ - 37.2 на сто.

Това става ясно от постановлението на Министерския съвет, с което днес беше утвърден приемът на студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации за следващата академична година. Бройките за държавна поръчка се увеличават с 1652 спрямо миналата година. Те са в специалности, за които се очаква или е налице недостиг на подготвени кадри.

За поредна година намаление на местата ще има в професионални направления от областта на социалните, стопанските и правните науки.

Субсидираните от държавата бройки за следващата година са общо 40 337, разпределени в 38 държавни висши училища. От тях 34 908 са за образователно-квалификационни степени след средно образование.

Местата срещу заплащане са 15 345, от които 9016 - след средно образование.

За докторантите бройките са 2266, като 1647 от тях са в редовна и 619 в задочна форма на обучение. За научните организации са предвидени 312 места, от които 180 в Българската академия на науките и 53 в Селскостопанската академия.

Определени са и 2000 места в бакалавърски и магистърски програми и 40 - за докторанти в наши университети за кандидати от българска народност, които живеят в чужбина.

Ще бъдат осигурени отново и 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония.

 

Правителството одобри мерки за засилване на контрола при изпълнението на договори за обществените поръчки

с предмет доставка на гориво за отопление

 

Министерският съвет на Република България одобри проект на Решение за предприемане на мерки за засилване на контрола при изпълнението на договори за обществените поръчки с предмет доставка на гориво за отопление.

С цел предотвратяване на злоупотреби при възлагането и изпълнението на този вид обществени поръчки се засилва контролът на възложителите. Най-честите нарушения, които се наблюдават са свързани с доставка на гориво, което като вид и параметри се различава от вида и параметрите на горивото, заложени като изисквания в условията на поръчката. Обикновено за доставеното гориво има определена ставка за дължим акциз в по-нисък размер от ставката, дължима за горивото по условията на поръчката. Наблюдават се и случаи, при които доставеното гориво е с по-ниска покупна цена от заявеното по поръчката.

Агенцията по обществени поръчки ще издаде методически указания до възложителите с предвидени мерки за контрол на изпълнението. Ще бъде създадена и междуведомствена работна група за търсене на трайни решения за предотвратяване на злоупотребите при тези обществени поръчки, включително и чрез предложения за необходими промени в нормативната база.

 

Определен е управител за Република България в няколко международни финансови институции

 

Със свое решение правителството определи заместник-министъра на финансите Моника Димитрова-Бийчър за управител за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие, за заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд, за управител за Република България в Международната инвестиционна банка, за ръководител на българската делегация в Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество и член на Съвета и за директор за Република България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка.

България е страна членка в Международния валутен фонд, Международната инвестиционна банка, Международната банка за икономическо сътрудничество, Черноморската банка за търговия и развитие и Европейската инвестиционна банка и като акционер се ползва с правото да определи свои представители в управителните им органи, съгласно учредителните им договори и вътрешните им правила. Съгласно досегашната практика, описаните позиции се заемат от заместник-министъра на финансите, на когото са възложени отговорности, свързани с осъществяване на взаимоотношенията на страната с тези финансови институции.

Решението на Министерския съвет е във връзка с настъпилите персонални промени в Министерството на финансите.

 

Определени са представители на министерствата в Съвета на настоятелите на БАН

 

Правителството прие решение за определяне на представители на министерствата в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките. За представители са определени заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев и началникът на политическия кабинет на министър-председателя Ралица Симеонова.

 

Одобрена е българската позиция за участие в заседанието на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“

 

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 7 юни 2021 г. в гр. Люксембург.

По време на срещата министрите на правосъдието ще обсъдят приемането на общ подход на Съвета по предложението за Регламент относно компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (e-CODEX).

Предвидено е провеждането на дебат с цел постигане на общ подход и по предложението за Регламент относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърляне на вземания.

Министрите на правосъдието ще обсъдят основните елементи на правомощията на прокуратурата, включително по отношение на сътрудничеството по наказателноправни въпроси, като Португалското председателство поставя на дискусия въпроса за ключовите предизвикателства пред добре функциониращите прокуратури.

По време на заседанието ще бъде обсъдена и темата за борбата с незаконното съдържание онлайн в контекста на предложението за законодателен акт за цифровите услуги. Основните цели на този акт са да се модернизират правилата, които регулират цифровите услуги в целия Европейския съюз, като предложението обхваща и някои въпроси от непосредствено значение за правосъдието.

 

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на отбраната

 

Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г.

С постановлението на Министерския съвет се предлага минимална промяна, свързана с допълнение в Приложение № 2 към чл. 27, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната, с което към отдел „Регионална инфраструктура на отбраната“ със седалище гр. Плевен се създава офис във Велико Търново.

Дейностите, които отдел „Регионална инфраструктура на отбраната“ със седалище гр. Плевен осигурява, предполагат по-голяма оперативност по административното обслужване, предвид обстоятелството, че регионалното звено администрира и стопанисва 165 бр. освободени войскови района на територията на 8 административни области - Плевен, Враца, Монтана, Видин, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе.

Новоразкритият офис в гр. Велико Търново ще подпомогне изпълнението на задачите по администриране и стопанисване на 46 освободени войскови района на територията на област Велико Търново, предвидени в зоната на отговорност на регионалната структура.

Очакваният резултат от предложената промяна е, че тя ще се отрази положително по отношение на дейностите по подготовката на документи за бъдещи разпоредителни дейности с освободени войскови райони с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната, по-ефективен контрол по изпълнението на поети задължения по договорите за охрана на недвижимите имоти в тези области и пр., както за област Велико Търново, така и за област Габрово и област Русе. По този начин ще бъде осигурено максимално обезпечаване на дейностите в зоната на отговорност на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната“ със седалище гр. Плевен за област Велико Търново, Габрово и Русе, с което ще се повиши ефективността при изпълнение на възложените задачи.

 

Одобрена е българската позиция за Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“ и „Телекомуникации“), което ще се проведе на 3 и 4 юни 2021 г. в Люксембург.

В сектор „Транспорт“ се очаква министрите да обсъдят общ подход по предложението за изменение на Директива 2006/1 относно наети от транспортните оператори превозни средства без водач. Ще се обсъжда и предложение за изменение на Директива (ЕС) 2017/2397 за преходните мерки за признаване на свидетелства от трети държави. Транспортните министри ще одобрят Заключения относно поставянето на железопътния транспорт начело на интелигентната и устойчива мобилност, както и Заключения относно стратегията на Комисията за устойчива и интелигентна мобилност.

В сектор „Телекомуникации“ ще бъде разгледан напредъкът по европейската рамка за управление на данните и мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза. Предвижда се да се обсъдят и практически действия за постигане на целите на „Цифров компас до 2030 г.: Европейският път за цифровото десетилетие“.

 

Правителството одобри искане за получаване на подкрепа в рамките на специална покана

по Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз

 

Министерският съвет одобри списък с три искания за получаване на техническа подкрепа по специална покана на Европейската комисия в рамките на Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз, насочена към осигуряване на финансиране за подпомагане на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Трите предложения за получаване на подкрепа по Инструмента са: обща техническа помощ за изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост; разработване на подробна система от показатели за наблюдение на изпълнението на реформите/проектите на Министерството на образованието и науката по Плана за възстановяване и устойчивост; подкрепа за повишаване на капацитета на заинтересованите страни в политиката за енергийна ефективност.

Основна цел на инструмента е да подпомогне институционалните, административните и структурните реформи в държавите членки на ЕС, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформиране на институциите, управлението, администрацията, икономическите и социалните сектори, в отговор на икономическите и социални предизвикателства, с цел увеличаване на конкурентоспособността, растежа, заетостта и инвестициите, включително чрез специални покани за набиране на искания от страна на Комисията.

С оглед максимално ефективно използване на средствата от бюджета на ЕС исканията са проверени за наличие на двойно финансиране. В случай, че исканията за подкрепа бъдат одобрени от Европейската комисия, разходите за тяхното изпълнение ще бъдат изцяло за сметка на Инструмента за техническа подкрепа и не се изисква национално финансиране.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

 

Министерският съвет одобри позициите на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 7-8 юни 2021 г. в Люксембург. Представените пред Министерски съвет за одобрение позиции се отнасят до следните теми: COVID-19 и борбата с престъпността - една година по-късно - политически дебат; Изкуствен интелект — поглед през призмата на вътрешната сигурност - представяне от ЕК и обмен на мнения; Легална миграция/ Партньорства за талант - работен обяд; Комуникация за Стратегията за Шенгенското пространство - представяне от ЕК и обмен на мнения; Нов пакт за миграция и убежище: актуално състояние и път напред - доклад за напредъка.

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ВОЕННАТА МОБИЛНОСТ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УТВЪР­ДЕНИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД - СО­ФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА WIZZ AIR HUNGARY LTD. ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗ­ДУШНА ЛИНИЯ БУРГАС - КИЕВ - БУРГАС, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПО­ГОДБАТА ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА УКРАЙНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 26 АПРИЛ 2021 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ЧАСТ И СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНАТА ТРИСТРАННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА 109-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 3 ДО 19 ЮНИ 2021 Г. ВЪВ ВИРТУАЛЕН ФОРМАТ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТРОЛА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ, ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И НА РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В СЪВЕТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЧЛЕН НА СЪВЕТА, И ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОР ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВАТА В СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВО­СЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 7 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТИ „ТРАН­СПОРТ” И „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3 И 4 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК С ИСКАНИЯ ЗА ПОЛУ­ЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА В РАМКИТЕ НА СПЕЦИАЛНА ПОКАНА ПО ИНСТРУ­МЕНТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБО­ТИ”, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 И 8 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи