EN

Дневен ред на извънредното заседание на Министерския съвет на 23.06.2023 г.

23.06.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството предлага двама кандидати за европейски комисар

 

Даниел Лорер и Илиана Иванова са двамата кандидати, които българското правителство предлага на Европейската комисия (ЕК) за овакантения пост на европейски комисар от България. Един от тях трябва да довърши мандата на Мария Габриел, която беше избрана за вицепремиер и министър на външните работи в новия редовен кабинет.

„И двете кандидатури са много силни“, посочи премиерът акад. Николай Денков след заседанието на Министерския съвет днес. Даниел Лорер има експертен профил, по-близък до част от ресора на Мария Габриел - иновациите, а Илиана Иванова има повече опит и експертиза в европейските институции. „Съобразно своите вътрешни правила ЕК ще реши кой от тези кандидати би се вписал по възможно най-добрия начин в настоящата структура на Еврокомисията. Предполагам, че изборът ще бъде резултат от комплексна оценка, която няма как да направим ние от София. В този смисъл предлагането на две кандидатури е добро решение“, обясни министър-председателят.

 

 

Отчисления в размер на 100 % от печалбата за финансовата 2022 г. на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат внесени в полза на държавата

 

Правителството прие Разпореждане за изменение и допълнение на Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 2023 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала, допълнено с Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 2023 година.

Отчисленията от печалбата се определят в размер на 100%, в съответствие с текущите нужди на бюджета.

Дивидентът, който „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) следва да разпредели и внесе в държавния бюджет е не по-малко от 1 588 375 000 лв. Това представлява нетната печалба за 2022 г., декларирана в предварителния отчет на дружеството от 03.02.2023 г., публикуван на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

По отношение държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, които притежават дялове или акции в други търговски дружества, представителите в общите събрания на тези дружества следва да предложат и гласуват при разпределянето на печалбата за 2022 г. отчисление от печалбата за съдружниците, съответно разпределяне на дивидент за акционерите, в размер не по-малко от 50 на сто.

Срокът за внасяне на отчисленията, съответно дивидент е 30 юни 2023 година. Вноските за държавата следва да постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” на Националната агенция за приходите.

Разпореждането е в съответствие с чл. 14, т. 3 от Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

 

Правителството одобри допълнение към българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

 

Министерският съвет одобри допълнение към позицията на Република България за участие в предстоящото заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 26 - 27 юни 2023 г. в Люксембург.

Допълнението към позицията се налага поради внесена от България точка в дневния ред за разглеждане на заседанието. Във връзка с предложеното изменение на законодателството за класификацията, етикетирането и опаковане на вещества и смеси (Регламент CLP) и последиците от това за производството на етерични масла в ЕС, България, подкрепена от Румъния и Словашката република, ще поиска да се запази настоящия подход към класифицирането на етеричните масла. Запазването му ще позволи да се продължи традиционното отглеждане на култури, от които се добиват етерични масла в ЕС и производството на емблематични етерични масла, които са високо ценени от потребителите, както в ЕС, така и в трети страни без същевременно да се компрометира по какъвто и да е начин приложението на високите стандарти на ЕС за опазване на околната среда и общественото здраве.

 

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ОТ ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

Внася: министър-председателят

 

  1. РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

Внася: министърът на финансите

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 И 27 ЮНИ 2023 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕТО ПО Т. 9 ОТ ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 21 ЮНИ 2023 Г.

Внася: министърът на земделието и храните