EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 17.06.2020 г.

17.06.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

MНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л  Ж Б А

 

 

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 3/2020 г.

 

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 3 за 2020 г., образувано по искане на 54 народни представители от 44-ото Народно събрание с искане за установяване на противоконституционност на целия Закон за социалните услуги (ЗСУ) и на всички изменения и допълнения в други закони, предвидени в неговите преходни и заключителни разпоредби, а при условията на евентуалност - и за установяване на противоконституционност на отделни негови членове.

Тезите на вносителите на искането и техните оспорвания на Закона за социалните услуги в цялост като противоречащ на Преамбюла, чл. 1, ал. 2 и 3; чл. 4; чл. 5; чл. 6, ал. 2; чл. 7; чл. 14; чл. 23; чл. 30, ал. 1; чл. 31, ал. 3; чл. 32, ал. 1; чл. 44, ал. 2; чл. 47, ал. 1 и 5; чл. 51, ал. 1 и 3; чл. 53, ал. 6; чл. 56; чл. 57, ал. 1 и 2; чл. 60, ал. 1 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията са оборени в становището на Министерския съвет като недоказани и неоснователни.

 

Проф. д-р Красимир Иванов е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие

 

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие за значимия му принос в областта на медицинската наука и образование в Република България.

Проф. Красимир Иванов е роден през 1960 г. в гр. Варна. През 1986 г. завършва „медицина“ във Висшия медицински институт във Варна, като след това специализира „Хирургия“, „Онкология“, както и „Управление на здравеопазването“. Последователно придобива научните степени „доктор“, „доктор на медицинските науки“. От 2004 до 2012 г. е ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински университет - Варна.

През 2012 г. е избран за ректор на Медицинския университет във Варна, а през 2016 г. е преизбран на поста. През този период е отчетено увеличаването броя на чуждестранните студенти с англоезично обучение, създаването на филиали на университета, способстване разширяването на международния профил на университета, създадените контакти и партньорства с различни институции, както и заетото водещо място от висшето училище по участие в многобройни научни проекти и др.

Успешно изпълнява и функциите на директор на УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна между 2001 г. и 2010 г„ като за съответния период е постигнато модернизирането на университетския болничен комплекс и ангажирането на квалифицирани медицински специалисти.

Професор Иванов има принос за разкриването на първия в страната университетски медико-дентален център, първия в Източна България Център по транслационна медицина и клетъчна терапия, създава първата у нас университетска телевизия и др.

Понастоящем проф. д-р Иванов е практикуващ хирург-онколог с над 25 години стаж, преподавател по коремна хирургия. Избиран е и за национален консултант по хирургия към министъра на здравеопазването.

Професор Красимир Иванов е главен редактор на специализирани медицински списания, член на редакционни колегии на списания, член на родни и чуждестранни научни дружества. Съставител е на над 350 публикации, има участия в съставянето на учебници и ръководства в областта на хирургията. За своята активна и ефективна дейност е удостояван с множество награди и призове за професионално развитие и постижения.

 

Правителството одобри създаването на „Св. Лука - Специализирана болница за продължително лечение

и рехабилитация“ ЕООД, гр. Сливен

 

Министерският съвет прие Решение за одобрение създаването на „Св. Лука - Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, гр. Сливен.

Тригодишният бизнес план за развитие на „Св. Лука - Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, гр. Сливен предвижда лечебното заведение да разполага със 100 легла за лечебна дейност по физикална и рехабилитационна медицина и 100 легла за продължително лечение по вътрешни болести.

Оценката на потребностите, изготвена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ спрямо Националната здравна карта, идентифицира потребност от допълнителни болнични легла по специалност физикална и рехабилитационна медицина, изразяваща се в недостиг към настоящия момент от 9 легла, а за продължително лечение — изразяваща се в недостиг от 75 легла. Броят на леглата за продължително лечение в област Сливен е едва около една трета от установените потребности за населението.

Отделно от това, заявеното в бизнес плана отделение без легла по физикална и рехабилитационна медицина, е разкрити 30 места за краткотраен престой, не попада в обхвата на Националната здравна карта и за него не може да бъде извършена оценка на потребностите.

В рамките на процедурата е получено становище от НЗОК, според което е нецелесъобразно увеличаване на финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Сливен за заплащане на дейности, които се изпълняват от съществуващите лечебни заведения.

По тази причина Министерският съвет одобри създаването на „СВ. ЛУКА“ ЕООД, гр. Сливен, която да осъществява медицински дейности по медицинската специалност физикална и рехабилитационна медицина, както и продължително лечение по вътрешни болести, за които е установена потребност съгласно Националната здравна карта: вътрешни болести, кардиология, нервни болести, ревматология.

 

Правителството освободи председателя и членовете на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

 

Правителството прие Решение за освобождаване на председателя и на членовете на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и за определяне състава на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет за регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите, по ред и начин, определени в Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗСБТ, Комисията се състои от председател и двама членове. Те се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и имат мандат пет години.

Мандатът на председателя и на членовете на ДКСБТ, съгласно Решение № 351 от 21 май 2015 г. на Министерския съвет е изтекъл, но същите запазват правомощията си до определяне на нов състав на Комисията. Това налага да се вземе решение за освобождаване на председателя и на членовете на ДКСБТ и за определяне на нов състав на ДКСБТ. Членовете на новия състав на ДКСБТ, са: Владимир Иванов - председател на ДКСБТ; Калин Стануков - член на ДКСБТ; Кристиан Петков - член на ДКСБТ. Същите отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 5 и ал. 6 от Закона за администрацията.

 

Изменя се програмата за безлихвени кредити, предвидени за хора загубили работата си поради пандемията от COVID-19

 

Правителството прие решение за изменение на „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“.

В хода на изпълнение на Програмата се установи, че заложените в нея изисквания в известна степен затрудняват достъпа на част от нуждаещите се лица да получат безлихвен кредит. Част от предлаганите промени са свързани и произтичат и от процеса на подписване на споразумения между Българската банка за развитие и търговските банки за изпълнение на Програмата. Изменението на Програмата ще осигури по-голяма възможност и достъп на по-широк кръг от лица до осигуреното от държавата финансиране.

Предлага се достъп до Програмата да имат лица, които отговарят на изискването да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди кандидатстването за кредит. Това изискване се отнася само за лицата по трудов договор.

По отношение на самоосигуряващите се лица се предвижда лицето да търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през съответното тримесечие на 2019 г.

Създава се възможност достъп до Програмата да имат, както лица с платени осигурителни вноски, така и лица, които имат декларирани но неплатени осигурителни вноски, за период от поне 6 месеца преди кандидатстването за кредит.

 

Одобрени са допълнително 227 870 лв. по Програмата на мерките за закрила на деца

с изявени дарби от държавни, общински и частни училища

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 227 870 лв. за доизплащане на стипендиите отпуснати през 2019 година и за изплащане на отпуснатите стипендии на ученици от държавните спортни училища и ученици от общински и частни училища през първото тримесечие на 2020 година.

Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 г.

 

Министерският съвет одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за тази година

 

Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за 2020 г. да бъде 9,54.

Предвидените за 2020 г. средства от централния бюджет за експортно застраховане по реда на Закона за експортното застраховане са 120 милиона лева. В резултат, общият размер на брутния застрахователен капацитет за дейността на "Българската агенция за експортно застраховане" ЕАД по Закона за експортното застраховане за 2020 г. ще бъде в размер на 1 319 995 615 лева, от които 1 144 695 615 лева представлява нетния застрахователен капацитет на Агенцията за 2020 г.

 

Отпускат се 16 807 лева за рехабилитация на военноинвалиди

 

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 16 807 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

Осигуряват се 432 183 лв. за спортно-състезателни дейности на студентите

 

Правителството одобри отпускането на 432 183 лв. за спортно-състезателни дей­ности на студентите за 2020 г., от които за държавните висши училища, финансирани от МОН - 389 517 лв., а за частните - 42 666 лева.

Средствата се осигуряват за учебно-тренировъчната и спортно-състезателните дейности на студентите, както и за материално-техническото обезпечаване на тези дейности. Определят се на база разработени от висшите училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на студентите в редовна форма на обучение. Осигуряват се ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите във висшите училища в размер на 3 лв. за студент.

С Постановлението държавата ще осигури средства на 33 държавни висши училища за 129 839 студенти и на 11 частни висши училища за 14 222 студенти. Целта е да се укрепят нагласите и да се създаде мотивация за системни занимания с физически упражнения и спорт у младите хора.

Средствата се предоставят във връзка с изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно- тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото обезпечаване.

 

България ще се включи в инициативата на МВФ за набиране на средства за

Доверителния фонд на МВФ за предотвратяване и ограничаване на щетите от бедствия

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. и одобри участието на Република България в инициативата на Международния валутен фонд за набиране на средства за Доверителния фонд на МВФ за предотвратяване и ограничаване на щетите от бедствия. Инициативата на МВФ е в контекста на разпространението на COVID-19 в световен мащаб и причинените значителни хуманитарни и икономически щети, от които слабо развитите държави са особено засегнати.

МВФ отправи апел към своите икономически стабилни държави-членки, в т.ч. държавите от Г-20 и държавите-членки на Европейския съюз, да допринесат за набирането на средства в размер на 1 млрд. специални права на тираж (СПТ), които представляват около 1,4 млрд. щ.д. под формата на безвъзмездно финансиране за подпомагане на около тридесет бедни и слаборазвити държави в борбата им с пандемията от COVID-19. България ще се включи в инициативата на МВФ, изразявайки солидарност с останалите държави, с финансова помощ в размер на 1,9 млн. СПТ, представляващи около 2,6 млн. щ.д.

 

Одобрени са действия във връзка с подготовката за присъединяване на България към Единния механизъм за преструктуриране

 

Правителството одобри действията, които България ще предприеме във връзка с подготовката за присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране. Страната ни ще участва с всички ангажименти и права, произтичащи от това членство, включително във връзка с финансирането на достъпа до фонда. Присъединяването е в следствие на заявените намерения за участие в Единния надзорен механизъм чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II).

Със своето решение Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да потвърди сумата за прехвърляне от националния Фонд за преструктуриране на банки към Единния фонд за преструктуриране за периода от 2016 г. до датата на влизане в сила на Решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество. Средствата, набрани в националния Фонд за преструктуриране на банки съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в периода от 2016 г. до сега, надвишават неколкократно сумата, която по прогнозни изчисления следва да бъде прехвърлена към Единния фонд за преструктуриране. Потвърдената сума ще се прехвърли от Фонда за преструктуриране на банки към Единния фонд за преструктуриране към датата на влизането в сила на решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество или непосредствено след това и след приемането на окончателно решение за нейното определяне от Единния съвет за преструктуриране.

Правителството одобри и проект на Споразумение за кредитна линия между Република България - като кредитор, и Единния съвет за преструктуриране - като кредитополучател, и упълномощи министъра на финансите да проведе преговори и да го подпише при условие за последваща ратификация. Всички участващи в банковия съюз държави-членки предоставят национална кредитни линии като форма за мостово финансиране, за да се осигури необходимото финансиране за евентуално преструктуриране на банки в съответната държава членка през преходния период (до достигане на целевото равнище на ЕФП до 31 декември 2023 г.). Националната кредитна линия може да бъде използвана само в краен случай - при недостиг на средства в Единния фонд за преструктуриране и след като са изчерпани всички други източници на финансиране. Системата от национални кредитни линии гарантира защитата на данъкоплатците и е фискално неутрална в средносрочен план, тъй като банковият сектор на съответната държава членка е отговорен за погасяване на сумите, изтеглени по кредитната линия.

Присъединяването на Република България към Единния механизъм за преструктуриране дава възможност за достъп, при необходимост, до Единния фонд за преструктуриране. Този фонд, в съчетание с предвидените механизми за ранни интервенции и преструктуриране на банки, предлага възможности за финансиране на преструктурирането, многократно надхвърлящи възможностите на националния Фонд за преструктуриране на банки.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол да извърши приватизация чрез електронен търг на имот - частна държавен собственост, намиращ се в гр. Шумен, местността „Висока поляна“. Имотът включва две сгради - съответно на три и на един етаж е обща застроена площ 964 кв. м. Началната тръжна цена трябва да бъде не по-ниска от пазарната стойност на имота, определена от независим оценител. Приватизацията е по предложение на областния управител на Шумен, в чието управление е имотът. Зданията не се използват по предназначение, поради местоположението и отдалечеността им от административната част на град Шумен. Областната администрация на Шумен не е в състояние да осигури финансови средства в достатъчен размер за поддръжката и охраната на имота, поради което състоянието му непрекъснато се влошава и към момента се нуждае от основен ремонт.

По решение на Министерския съвет се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост за изграждане на 19 км от автомагистрала „Хемус“ от км 103+150 до км 122+260 в област Ловеч. Имотите са в землищата на гр. Угърчин, село Каленик и село Орляне и са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството прие също така решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта на Министерския съвет са шест поземлени имота в област Ямбол, община Елхово.

Съгласно друго решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, за държавна нужда, във връзка с модернизацията на участък с дължина 30,275 км от път 1-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ на територията на общините Видин и Грамада в област Видин. Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Те се намират в землищата на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци, община Видин, и в землищата на с. Срацимирово и гр. Грамада, община Грамада. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Правителството разреши извършването на хидротехнически работи за удълбочаване

на Канал 1 и Канал 2 в Пристанище Варна

 

Министерският съвет разреши изпълнението на хидротехнически работи във връзка с удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 в Пристанище Варна. Дейностите ще се извършват от „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД в изпълнение на сключено споразумение през 2019 г. с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Разрешението е за срок от 710 дни от датата на постановяване на решението.

 

За ратификация е предложено Междуправителственото споразумение за интерконектора Гърция-България

 

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция- България (IGB). Споразумението, чиито основен фокус е стабилизирането на нивата на данъчно облагане за 25 години - периодът на експлоатация на газопровода - е подписано в София на 10 октомври 2019 г. То има за цел да се установи предвидимост на паричните потоци за акционерите в проектната компания, фиксирайки нивата на корпоративния данък в двете държави към ставките, действащи в момента на сключването на споразумението. Това ще позволи и прилагането на конкурентна тарифа за пренос, което ще повиши атрактивността на газопровода за бъдещите търговци на газ.

Междуправителственото споразумение предвижда и разпределение на приходите от проекта на териториален принцип, при който общата печалба от преноса на природен газ по газопровода се разпределя между двете държави пропорционално на дължината на неговото трасе на всяка от двете територии.

С решения на Министерския съвет от 2009 и 2012 г. проектът за междусистемна газова връзка Гърция-България е обявен за обект с национално значение и за национален обект. Той има статут на проект от общ интерес за Европейски съюз и е един от основните приоритетни проекти съгласно инициативата CESEC за междусистемна газова свързаност в Централна и Южна Европа. Реализацията му ще осигури достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа, допринасяйки по този начин за задълбочаване на конкуренцията, диверсификация и енергийна сигурност.

 

Одобрени са резултатите от неформални видеоконференции на ресорни министри от държавите-членки на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от проведената на 16 април неформална видео конференция на министрите на външните работи/търговията на ЕС. Участие във видеоконференцията взе заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова. Участваха също министърът на външните и европейските работи на Хърватия от името на Хърватското председателство на Съвета на ЕС, комисарят по търговия на ЕК, генералният секретар на Европейската служба за външна дейност, както и министри и заместник- министри от държавите членки на ЕС, отговарящи по въпросите на търговията. Министрите обсъдиха търговските аспекти на епидемията от COVID-19 и последиците за търговските отношения и устойчивостта на глобално интегрираните вериги на стойността и доставките.

Министерският съвет одобри също резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на министрите на спорта от ЕС относно последствията от коронавирус върху сектор „Спорт“, която се проведе на 2 юни. В рамките на дискусията министрите на спорта от държавите-членки на ЕС обмениха мнения относно възобновяването на сектор „Спорт“ в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Държавите-членки определиха като приоритет подпомагането на спортния сектор при възобновяването на редовната му дейност, като същевременно считат, че е важно той да стане по-устойчив при евентуални бъдещи здравни кризи. На ниво ЕС бе изтъкната ролята на споделянето на информация и опит, както и на диалога между правителствата и европейските спортни организации. ЕК информира, че е инициирала проучване за въздействието на COVID-19 върху спорта. Резултатите от него ще дадат цялостна картина за състоянието на сектора и ще помогнат за предприемането на целенасочени действия в негова подкрепа.

На 23 юни предстои да се проведе неформална видеоконференция на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз, част „Образование“. Председателството на Съвета ще проведе политически дебат на тема „Противодействие на кризата COVID-19 в образованието и обучението, извлечени поуки и възможни начини за напредък: Подготовка за следващата учебна/академична година и надграждане на възможни последващи иновации в системите за образование и обучение“. По време на обсъждането България ще постави акцент върху начините за противодействие на кризата COVID-19 в образованието и обучението, извлечените поуки и възможностите за напредък. Ще бъде предоставена информация за подготовката за следващата учебна/академична година и мерките, които се предвиждат за провеждане на учебния процес. В допълнение ще бъде поставен акцент и върху възможности за допълнителни иновации в системите за образование и обучение. България ще подчертае водещата роля на иновациите за справянето с последиците от пандемията и социално-икономическите ефекти от тази криза, в т.ч. по отношение създаването на работните места на бъдещето и конкурентоспособността на европейската икономика. Дигитализацията на образованието и осигуряването на модерна среда за учене следва да са водещи приоритети. Приоритет е и да бъдат включени повече средства за образование в рамките на Европейския социален и икономически фонд, както и да отпадане ограничението за закупуване на техника, тъй като нейната липсата се оказва едно от водещите предизвикателство за успешното дистанционно обучение.

Неформална видеоконференция на Съвета на ЕС по околна среда ще се проведе на 23 юни. Министрите на околната среда ще обсъдят как мерките от наскоро представените инициативи, част от Европейската зелена сделка, като Плана за действие за кръгова икономика, Стратегията на ЕС за биоразнообразие 2030 г. и проекта на Европейски климатичен закон, биха могли да допринесат най-ефективно за възстановяването от кризата с COVID-19 и да помогнат да се изгради гъвкава, устойчива и подготвена за бъдещи предизвикателства Европа. Тема на дискусията ще бъде и как прилагането на Съобщението „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“, представено от Европейската комисия на 27 май 2020 г., би могло да осигури стабилна и ориентирана към бъдещето инвестиционна среда, генерираща зелени работни места и зелен растеж, като по този начин помогне на Съюза да задържи курса към постигане на целта за климатично неутрална Европа до 2050 г.

България вече заяви своята подкрепа за постигане на климатична неутралност на ЕС до 2050 г. Страната ни подкрепя визията, че грижата за околната среда и климата трябва да са неизменна част от мерките за възстановяването на Европа от кризата, която пандемията причини и продължава да задълбочава. На мнение сме, че водещите принципи и сега, наред с екологичните ни цели, трябва да бъдат запазване на конкурентоспособността, икономическия растеж и социалното благополучие във всички държави членки, като същевременно се спазват принципите за разходоефективност и технологична неутралност. По време на видеоконференцията предстоящото Германско председателство на Съвета на ЕС ще представи работната си програма за следващите шест месеца.

 

Минимум 30 000 лв. ще бъдат вложени в проучвателни дейности за строителни материали в площ „Чуките-2"

 

„Артескос" АД, гр. Пловдив, ще проучва строителни материали в площ „Чуките-2", разположена в землището на село Гарваново, община Хасково. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период дружеството ще вложи минимум 30 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

Определени са концесионерите на морските плажове „Бутамята“ и „Буните“

 

След проведена открита процедура, „ДИ ЕН ТРЕЙД“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Бутамята“ в община Царево, област Бургас, а „Холдинг Варна“ АД – за концесионер на морски плаж „Буните“ в община Варна, област Варна.

„ДИ ЕН ТРЕЙД“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 5,50 лева с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 5,50 лева, с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,3 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 21 301,73 лв. без ДДС. Инвестициите, свързани с подобряване на облика за срока на концесията са в размер на 385 756,80 лв. с ДДС.

„Холдинг Варна“ АД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 15 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 15 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,30 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 28 017,56 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж е в размер на 21 828 лв. с ДДС.

 

България оценява положително предложените от ЕК План за възстановяване и проект на Многогодишна финансова рамка

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 19 юни чрез видеоконферентна връзка. На него ще бъдат обсъдени предложенията на Европейската комисия за Многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г. и за План за възстановяване.

България оценява предложението на ЕК за Европейски инструмент за възстановяване като добра основа за водене на преговори, тъй като то отразява основните принципи за амбициозен, фокусиран и временен инструмент.

 

Отпускат се 20 млн. лв. за финансиране на разходи за ДДС по одобрени проекти на общини по ПРСР 2014 - 2020 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер до 20 млн. лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/ за 2020 г. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини с одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Разходите за ДДС на общините бенефициенти по европейските програми се финансират от националния бюджет.

 

Правителството одобри законопроект относно търговията с някои стоки,

които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание и други

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за приемане на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета, относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Проектът на Закон е разработен след влизане в сила на Регламент № 2019/125, който е кодифицирана версия на Регламент (ЕО) № 1236/2005. Предложеният законопроект ще доведе до хармонизиране на националното законодателство с това на Европейския съюз.

Към момента действа Закон за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 относно търговията на тези стоки. В него са определени процедурите и необходимите документи за издаване на разрешения за износ, внос, брокерски услуги, транзит и техническа помощ на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и са въведени генерално разрешение на Съюза за износ за определени видове износ и общо разрешение. Определени са издаващия орган и контролните органи, разписани са задълженията на лицата и административно-наказателните разпоредби.

С настоящия законопроект ще се отмени сега действащия Закон за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 относно търговията на тези стоки. Въвежда се нова номерация на членовете, описващи разпоредбите за определени дейности, които подлежат на контрол, нови номера на приложенията със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и нови номера на образците на документи.

 

Обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование предвиждат законови промени

 

Обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование и възможност за обучение от разстояние в електронна среда предвиждат промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Мотивът за предложените от правителството допълнения е, че обхващането в детска градина на децата на 4 години е изключително важно за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното им развитие. Заедно с обучението, възпитанието и социализацията се осигурява и редовна грижа, здравословна храна и контролирани хигиенни условия. В същото време се дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда. Осигуряването на подкрепа за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите на децата ще предотврати натрупването на дефицити, а в последствие отпадането им от образователната система.

В държавния бюджет са предвидени 10 млн. лв., които освен за въвеждане на задължителното предучилищно образование за 4-годишните ще бъдат и за подпомагане заплащането на такси от родителите, които са в неблагоприятно социално положение. По този начин ще се стимулира включването в предучилищно образование на децата, които не посещават детска градина поради нисък социален статус или трайна безработица на родителите.

По отношение на настоятелствата с промените се очаква възпрепятстване на възможността за разходване на средства от имуществото, включително приходите от земеделски земи, за дейности извън постигането на основната им цел по подпомагане, подкрепа и съдействие на образователната институция.

Съществена промяна е въвеждането на трайна законова уредба за обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, което беше приложено успешно по време на обявеното в страната извънредно положение. Такова обучение може да се използва от училищата при грипни епидемии или други непредвидени обстоятелства, поради които компетентен орган е разпоредил преустановяване на учебните часове за учениците в присъствените форми на обучение във всички училища в определен регион или в цялата страна. Обучението от разстояние в електронна среда може да се прилага и за ученици, които по здравословни или други уважителни причини не могат да посещават училище за не повече от 30 учебни дни, а също и като елемент на иновация в организацията в иновативни училища при съответните ограничения - не повече от 20 % от часовете в определени раздели на учебния план.

За да не се преустановява и предоставянето на подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, се предлага още да се въведе трайна законова уредба за провеждането на тези дейности от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Целта на предложението е да се преодолее пропускането на учебен материал, когато поради форсмажорни обстоятелства присъственият учебен процес в училище е преустановен, както и да не се спира предоставянето на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

 

Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор

 

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя. Измененията се налагат, тъй като към момента липсва ясен начин за определяне на този вид обезщетение.

Според новата разпоредба при прекратяване на трудовия договор броят дни неползван платен годишен отпуск, за който се изплаща обезщетение, ще се определят пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

Нормативната промяна подпомага реализирането на задълженията на работодателя и ще гарантира правата на работещите и служителите.

 

Правителството утвърди нови изисквания за регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“

 

Министерският съвет утвърди промени в наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“. Промените са в отговор на предложение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

С изменението се въвежда условие в дипломата за виеше образование да се посочва името на професионалното направление, в което е осъществено обучението, съгласно Класификатора на областите на виеше образование и професионалните направления. Това ще гарантира съответствие на провежданото обучение с нормативните изисквания и ще облекчи процедурите по признаване на проектантска правоспособност на инженерите в инвестиционното проектиране.

 

Създава се Звено за мрежова и информационна сигурност в МРРБ с промяна на Устройствения правилник на министерството

 

 С постановление на Министерския съвет в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се създава Звено за мрежова и информационна сигурност. За тази цел се изменя и допълва Устройственият правилник на министерството.

Промяната се прави, за да бъдат изпълнени задълженията, които произтичат за административните органи от Закона за киберсигурност и от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Съгласно изискванията, всеки административен орган трябва да определи служител или звено, което да отговаря за мрежовата и информационно сигурност. Звеното ще е на пряко подчинение на министъра и ще осъществява функции, свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството. За работата на новата структура ще бъдат разкрити 2 щатни бройки. Това ще стане чрез преструктуриране в рамките на настоящата щатна численост на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и тя остава без промяна.

В изменения и допълнен Устройствен правилник е оптимизирана структурата и числеността на съществуващите административни звена, като функциите на някои от тях са преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани.

С 5 щатни бройки се увеличава числеността на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“. Те също ще бъдат осигурени за сметка на вътрешноведомствени промени в рамките на настоящата щатна численост на министерството. Увеличаването на състава на дирекцията се налага заради новите задължения, които тя ще има след промените в Закона за регионалното развитие. Освен това на тази административна структура ще бъдат възложени и задължения, свързани с организация, координация и изпълнение на дейности по подготовката на Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

 

За ратификация се предлага Спогодбата между България и Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари

 

Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира Спогодбата между България и Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари. Документът бе подписан на 17 юни 2019 г. от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България Росен Желязков и министъра на транспорта и морските въпроси на Черна Гора Осман Нуркович.

Спогодбата регламентира отношенията между двете държави, засягащи автомобилните превози от или до територията на договарящите се страни, както и за транзитното преминаване. Смесена комисия от представители на компетентните органи на двете страни ще осигурява изпълнението на спогодбата чрез обсъждане и решаване на възникнали проблеми при осъществяването на международните автомобилни превози на пътници и товари между България и Черна гора и транзит през техните територии.

 

За ратификация се предлага Споразумение между България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик

           

Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумение между България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик.

Документът бе подписан от министрите на транспорта на двете държави на 26 февруари 2020 г. в Александруполис, Гърция, в рамките на Четвъртата сесия на Съвета за сътрудничество на високо равнище между България и Гърция.

Новият междуправителствен документ ще способства за създаване на двустранната правна рамка в областта на железопътния трансграничен трафик между двете страни с цел улесняване и ускоряване на преминаването през железопътните гранични пунктове между тях.

Също така европейските железопътни предприятия ще получат равноправни условия за извършване на трансгранични услуги. Документът е важна стъпка към цялостното интегриране на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

 

Правителството отпуска 1,62 млн. лв. за изграждане на локално пречиствателно съоръжение за нуждите на Рилската Света обител

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. в размер на 1,62 млн. лв. за изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадни води за нуждите на Рилската Света обител. По този начин ще бъде завършено строителството на обект „Институционална и търговска структура в „Самоковския двор“, източно от манастира.

Одобрени са и допълнителни средства в размер на 15 млн. лв. по бюджета на Столична община за доставка, реновиране и модернизация на метро влакове, както и за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични преградни врати с вертикално отваряне на голям отвор за метростанциите от I и II метродиаметър. Осигуряването на финансовия ресурс ще позволи спазването на заложения график за изпълнение на дейностите по най-големия транспортен проект на територията на столицата, който е със съществен екологичен и социален ефект.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват по бюджетите на Министерския съвет и на Столична община за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.

 

България иска от ЕК удължаване на срока за прилагането на освобождаване от мита и ДДС

при внос на стоки от медицински характер за борбата с COVID-19

 

Правителството одобри подаването на искане от страна на Република България до Европейската комисия за удължаване с три месеца, до 31 октомври 2020 г., на срока за получаване на разрешение за прилагане на освобождаване от мита и ДДС при внос на стоки от медицински характер.

Така България ще бъде включване в общо решение на ЕК за удължаване на срока за разрешаване на прилагането на освобождаване от облагане с мита и ДДС върху вноса на стоки от медицински характер, с цел удовлетворяване на нуждите, свързани с борбата с COVID-19. Стоките, предмет на искането за освобождаване от мита и ДДС при внос, са посочени в приложение към решението на Министерския съвет.

 

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на

Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., с който се увеличава максималният размер

на предвиденото ограничение за новите държавни гаранции

 

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ЗДБРБ за 2020 г.), който отразява необходимостта от издаването на държавни гаранции във връзка с ангажиментите, които възникват за Република България в резултат на създадените на ниво Европейски съюз два инструмента в отговор на пандемията от COVID-19 - Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) и Паневропейският гаранционен фонд.

Инструментът SURE е създаден в отговор на проблемите, възникнали на трудовия пазар след разпространението на пандемията. Той ще допълва националните мерки, като предоставя финансова подкрепа на държавите-членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта. Общият бюджет на инструмента е 100 млрд. евро, като финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем. ЕК ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави впоследствие на държавите-членки, като за целта е необходим ангажимент от държавите-членки за предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС. Размерът на изискуемата гаранция от дадена държава-членка ще бъде пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход (БНД) в този на ЕС, съответно максималният размер на ангажимент от България е приблизително 107,5 млн. евро, които отговарят на 0,4 % от БНД на ЕС. Предвижда се държавите-членки да предоставят гаранциите по силата на гаранционно споразумение, сключено между Комисията и всяка отделна държава-членка.

Като част от цялостния пакет от мерки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка за минимизиране на икономическите последици на пандемията от COVID-19, държавите-членки постигнаха съгласие и за създаване на Паневропейски гаранционен фонд в размер на 25 млрд. евро. Фондът има за цел да предоставя гаранции по операции на ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд, а крайни бенефициенти на финансирането по него ще са микро, малки и средни предприятия, корпорации и публични предприятия, предоставящи важни услуги и по-специално в областта на здравеопазването, медицинските изследвания и образованието. Очаква се фондът да мобилизира до 200 млрд. евро допълнителна целева ликвидност и краткосрочна капиталова подкрепа за европейската икономика. Фондът ще се финансира от държавите членки на ЕС, като приносът им ще бъде под формата на неотменими, безусловни гаранции при първо поискване, които ще покриват загубите и свързаните с тях разходи, възникнали в изпълнение на операции, финансирани от ЕИБ и ЕИФ.

Предлаганите промени в годишния закон за държавния бюджет създават възможност в рамките на годината Министерският съвет да издаде необходимите държавни гаранции. Това налага да бъде увеличен максималният размер на предвиденото в чл. 71 от ЗДБРБ за 2020 г. ограничение за новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през годината от 1,535 млрд. лв. на 1,845 млрд. лева. Същевременно, предложеният законопроект не води до въздействие върху държавния бюджет.

 

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество.

С Постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 140 000 хил. лв., с цел увеличаване на капиталовата адекватност на „Българска банка за развитие" АД, гр. София.

 

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО КОНСТИТУЦИ­ОННО ДЕЛО № 3 ЗА 2020 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР ИВАНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕ­ДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА ЧЛЕ­НОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА­ТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКО­ВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 257 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА „ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖ­НОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19" И ЗА ВЪЗ­ЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 50 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

7 РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ПО ЧЛ. 10, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕН­ЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИНИЦИАТИВАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЩЕТЙТЕ ОТ БЕД­СТВИЯ.

Внасят: министърът на финансите

заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИ­НАНСИТЕ ДА ПОТВЪРДИ СУМАТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БАНКИ В ЕДИННИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУК­ТУРИРАНЕ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРЕДИТНА ЛИНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО КРЕДИТОР И ЕДИННИЯ СЪ­ВЕТ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ КАТО КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМ­ЛЕН ФОНД.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДА­НЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС", УЧАСТЪК ОТ КМ 103+150 ДО КМ 122+260, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО С МОТОРЕН КОРАБ „MILFORD" И МОТОРЕН КОРАБ „SEAFORD", ПЛАВАЩИ ПОД ЗНАМЕТО НА БЕЛИЗ, НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛБОЧАВАНЕ НА КА­НАЛ 1 И КАНАЛ 2, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТНОСНО МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ (ПРОЕКТ IGB), ПОДПИСАНО В СОФИЯ НА 10 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката    .

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕ­НА НА 16 АПРИЛ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА СПОРТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС ВЪРХУ СЕКТОР „СПОРТ", ПРОВЕДЕНА НА 2 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПОД­ЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТ­СТВА, В ПЛОЩТА „ЧУКИТЕ-2", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАРВА­НОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „БУТАМЯТА", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „БУНИТЕ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕ­ДЕ НА 19 ЮНИ 2020 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕ­НИЕ НА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА № 2019/125 ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С НЯКОИ СТОКИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ЦЕЛ ПРИЛАГАНЕ НА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ИЗТЕЗАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ЖЕСТОКО, НЕЧОВЕШКО ИЛИ УНИЗИ­ТЕЛНО ОТНАСЯНЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБ­РАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАБОТ­НОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА МЕЖДУНАРОД­НИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ПОДПИСАНА НА 17 ЮНИ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН ТРАФИК, ПОД­ПИСАНО НА 26 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В АЛЕКСАНДРУПОЛИС.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОДАВАНЕТО НА ИСКАНЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИЛА­ГАНЕ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТА И ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙ­НОСТ ПРИ ВНОС НА СТОКИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР, СВЪРЗАНИ С БОР­БАТА С COVID-19.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД - СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ I-1 (Е79) „ВИДИН - БОТЕВГРАД” ОТ КМ 3+757 ДО КМ 61+750 (КИЛОМЕТРАЖ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ I-1) = 58+128.47 (КИЛОМЕТРАЖ ПО ПРОЕКТ), ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА ОТ КМ 3+757 ДО КМ 34+032.68, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ВИДИН И ГРАМАДА, ОБЛАСТ ВИДИН.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите