EN

Служебното правителство ще проведе заседание на 14 юли

14.07.2021

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 14 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАН ПОПЧЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ГЕОРГИ ПАНИЧЕРСКИ С ОРДЕН „МАДАРСКИ КОННИК“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2021 Г. ЗА ИЗ­ПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021 - 2025 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОП­РЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТАТУТ „УЧАСТНИК“ В КОМИТЕТА ПО НАУЧНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ И РАБОТНИТЕ ОРГАНИ КЪМ НЕГО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ).

Внасят: министърът на финансите

министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 257 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД, ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ - КАЙРО - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПОГОДБАТА ЗА ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЕДИНЕНАТА АРАБСКА РЕПУБЛИКА, ПОДПИСАНА НА 9 ЮЛИ 1959 Г. В ГР. КАЙРО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ - КАЙРО - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПОГОДБАТА ЗА ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЕДИНЕНАТА АРАБСКА РЕПУБЛИКА, ПОДПИСАНА НА 9 ЮЛИ 1959 Г. В ГР. КАЙРО.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ВЪРХОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХОРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА НАУКА“ (ВИХРЕН).

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „БУДИНОВА И ЧАПРАЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 12567/13). „БЕХАР И ГУТМАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 29335/13), „ПОГОСЯН-АХЕНОБАРБ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 65417/16), „ИЛИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 63254/16), „БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА СТАРОСТИЛНА ЦЪРКВА И ДРУГИ
  СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 56751/13) И „НЕЗАВИСИМА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ЗАХАРИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 76620/14).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛО „ЖИВКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 23692/17) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЕСАР АХА МАРИНБО, ГРАЖДАНИН НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. САНТЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА АВТОНОМНА ОБЛАСТ ГАЛИСИЯ, И ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНОТО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ВЛИЗАНЕТО И ПРЕБИВАВАНЕТО ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ И ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РУМЪНСКИ ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКИ КОРАБ С ТАК­ТИЧЕСКИ ИНДИКАТОР MAI 0201 В ПЕРИОДА ОТ 19 ЮЛИ 2021 Г. ДО 23 ЮЛИ 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕМИНАР ПО ТЪРСЕНЕ И СПА­СЯВАНЕ В МОРЕ В РАМКИТЕ НА МНОГОЦЕЛЕВА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТИ „ЧЕРНО МОРЕ 2021“ (MULTIPURPOSE MARITIME OPERATION BLACK SEA 2021), ОРГАНИЗИРАНА, КООРДИНИРАНА И ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ГРАНИЧНА И БРЕГОВА ОХРАНА - ФРОНТЕКС.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „НЕКСТ.Е.ГО БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИЯ ИНВЕС­ТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАТИВЕН ЗА­ВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ E.GO В ГР. ЛО­ВЕЧ“ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОСИ­ГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ТУРИЗМА И ЗАНАЯТИТЕ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБ­ЛАСТТА НА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2024 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, КО­ЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 14 ДО 16 ЮЛИ 2021 Г. В БЪРДО, СЛОВЕНИЯ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБО­ТИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 И 16 ЮЛИ 2021 Г. В БЪРДО ПРИ КРАН, СЛОВЕНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 ЮЛИ 2021 Г. В КРАН, СЛОВЕНИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 И 21 ЮЛИ 2021 Г. В ЛЮБЛЯНА.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВТОРИ ШЕНГЕНСКИ ФОРУМ НА ТЕМА „КАК ДА ЗАСИЛИМ ОБЩАТА СИГУРНОСТ И МОБИЛНОСТТА В ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО“, ПРОВЕДЕН НА 17 МАЙ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО ОТ 13 ДО 15 ЮНИ 2021 Г. В ЛИСАБОН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮНИ 2021 Г. В ЛИСАБОН.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ИНДЖОВА ВЪРБА – 3“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПО­РЕЖДАНЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИ­ТАЛА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБ­ЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи