EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 8 януари

08.01.2020

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 8 януари, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗЛАГАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАУЧНИ КОНСУЛ­ТАЦИИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 416 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛ­НИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪ­ДЕБЕН СЪВЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВО­СЪДИЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА МЕЖДУ ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБ­ЛИКА АРМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА НЕЗА­КОННО ПРЕБИВАВАЩИ ЛИЦА, ПОДПИСАН НА 28 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЕРЕВАН.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ПИ­СМО ЗА ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКА ВЪВ ФЕДЕРАЛНАТА РЕЗЕРВНА БАНКА НА НЮ ЙОРК, ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СМЕТ­КА И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО НЯКОИ СМЕТКИ, СВЪРЗАНИ С ЧУЖДЕСТРАННО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОДАЖБИ ЗА ВОЕННИ ЦЕЛИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА ОФИЦИАЛНАТА БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 17-АТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-КИТАЙСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 И 17 ЯНУАРИ 2020 Г. В ПЕКИН.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ЧЕРНОМОРЕЦ-ЮГ“, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБ­ЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „РАВДА-ЦЕНТРАЛЕН“, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ „ЛОЗЕНЕЦ-КАРААГАЧ“, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮ­ЧЕН НА 3 МАЙ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АНЕСИ ТУР" ООД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ЗЛАТНА РИБКА“, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛ­НОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „АМИ ГРУП Р“ ЕООД.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ТРАХИТИ И ПСАМИТОВИ ТУФИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАРАНОВО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАРАНОВО, ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 16 АВГУСТ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНО­МИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ЛАТИТ“ ООД – БАНКЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ТУФИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЕЛИКА“, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 16 АВГУСТ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИС­ТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И ЕТ „ДИ­МИТЪР КИРОВ – 45“ – БУРГАС.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХО­ДИЩЕ „МЕЧТА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КЪНЧЕВО И С. ЧЕРГАНОВО, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, НА „ТРОН“ ЕООД - С. ДУНАВЦИ, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК.

Внася: министърът на енергетиката