EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 6 януари

06.01.2021

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2024 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕ НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, КОЙТО ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ ОСИ­ГУРЯВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ И ПОДДРЪЖКАТА НА ВЕРТОЛЕТИ AS 532 AL „COUGAR" И ДВИГАТЕЛИ „MAKILA 1А1" ОТ СЪСТАВА НА ВОЕННО­ВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СЪГЛАСИЕ ПО ПОДПИ­САНО НА 14 ЯНУАРИ 2019 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ФЕ­ДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ (STATE­MENT OF INTENT) ЗА УЧАСТИЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. В ПОДДРЪЖКАТА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН И ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ, УСТАНОВЕНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВО­ТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН НА ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗНИ СИЛИ В КОНТЕКСТА НА СЪВМЕСТНИТЕ СИЛИ С МНОГО ВИСО­КА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ (VJTF), С НИВО НА КЛАСИФИКАЦИЯ „NATO RES­TRICTED".

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА УЧАСТВА ПО ДЕЛО С-648/20 PPU, РАЙОННА ПРО­КУРАТУРА - СВИЩОВ, НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА РАЙОНЕН СЪД - УЕСТМИНСТЪР - ОБЕДИ­НЕНОТО КРАЛСТВО.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИ­КА, ЧАСТИ „ТРАНСПОРТ" И „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ", ПРОВЕДЕНА НА 7 И 8 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. И ГОДИШЕН ОТ­ЧЕТ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОТ ИМЕТО НА ДЪРЖАВАТА КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ЗАЩИТЕНА ТЙРИТОРИЯ - ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН" - „СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО" - ОБЕКТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪР­ШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОН­ЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ ЗА 2021 Г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37, Т. 4 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 42, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „РОБИНЗОН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „САХАРА 2", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ОФИЦЕРСКИ - ИЗТОК", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ОФИЦЕРСКИ - ЗАПАД", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО ЮГ - 1", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма