EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 5 февруари

05.02.2020

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 5 февруари, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД - ПЛОВ­ДИВ, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛ­НИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯ­ТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „О.Д. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 34016/18), „ДУМАГАС СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 59271/11) И „ИЛИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 22536/11).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУ­ЩЕСТВОТО НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД – ВАРНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРА­ТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ), ОТ ЕДНА СТРАНА, И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОТ ДРУГА СТРАНА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕСЕТИЯ СВЕТОВЕН ГРАДСКИ ФОРУМ В АБУ ДАБИ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 8 ДО 13 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ФОРМАТ „ЕНЕРГЕТИ­КА“, ПРОВЕДЕНО НА 4 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИО­НАЛНА СИГУРНОСТ“.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на образованието и науката