EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 3 юни

03.06.2020

Правителството ще проведе редовното си заседание присъствено, в сградата на Министерския съвет, от 10 часа, при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АТАНАС ЩЕРЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ­РИЛ И МЕТОДИЙ“-ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАК­РИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 148 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛ­НА ИКОНОМИКА 2020 - 2021 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 Г." В МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДА ПОДПИШЕ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, ГР. БУРГАС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС".

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯ­ТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТО­РИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОЗЛОВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖ­НОСТНО ЛИЦЕ, В РЕПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. УФА И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНИНА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЯРОСЛАВ ШРБОДЕР ЗА ПОЧЕТ­НО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ В РЕПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. УФА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБ­ЛИКА БАШКОРТОСТАН, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВОТО, ПРОВЕДЕНА НА 13 МАЙ 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУРИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 20 МАЙ 2020 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ФОРМАТ „ТЪРГОВИЯ", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КАБАКУМ - СЕВЕР 2", ОБЩИНА ВАРНА, ОБ­ЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СУВОРОВО-2", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СУВОРОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД - ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката