EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 3 февруари

03.02.2021

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ПРЕПОРЪКИ КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ КОМИТЕТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДА­НИЯ (2021 – 2026).

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕ­ДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗ­ВИТИЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТ­РУДНИЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г., И ИН­ДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИ­ОД 2021 – 2027 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ И, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕД­ВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВА­НЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ПРАВОТО НА УП­РАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КЛАСА НА КОНСУЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА НЕГОВОТО СЕДАЛИЩЕ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, В ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОН­СУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ - ОГНЯН ТРАЯНОВ, С КЛАС ПОЧЕТЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪПРОСИ ЗА УСТЕН ОТГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНОТО НА 9 ФЕВРУАРИ 2021 Г. СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛО С-490/20, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ПАНЧАРЕВО, ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД СОФИЯ – ГРАД.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ", ПРОВЕДЕНА НА 22 ЯНУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „ФРАПОРТ ТУНИ СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - ВАРНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ НА ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ - БУРГАС, И ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ - ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 10 СЕПТЕМВРИ 2006 Г„ В СИЛА ОТ 10 НОЕМВРИ 2006 Г., МЕЖДУ РЕПУБЛИКА
  БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, И „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - ВАРНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУ­ЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР, ПРИЕТА С ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на образованието и науката