EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 25 март

25.03.2020

Министерският съвет ще заседава утре при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОП­РЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИ­НИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПЪТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕ­НОСТ, И ЗА ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

   министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 234 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ПРАВО­ТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЧАСТ ОТ ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО Й БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОДАЖБАТА НА ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСА СГРАДИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА В МОСКВА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ГРАДСКИ ФОРУМ, ПРОВЕДЕН ОТ 8 ДО 13 ФЕВ­РУАРИ 2020 Г. В АБУ ДАБИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 5 МАРТ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОНЦЕСИО­НЕРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ТРАХИТИ И ТРАХИТОВИ ТУФИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАЯТА”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ВРАТИЦА И С. ВИНАРСКО, ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 23 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯ­ВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУС­ТРОЙСТВОТО, И „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ” АД - БУРГАС.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ШКОРПИЛОВЦИ - ЦЕНТРАЛЕН”, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ДЕЛФИН”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „РАВДА - ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма