EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 24 юни

24.06.2020

Правителството ще проведе редовното си заседание присъствено, в сградата на Министерския съвет, в сряда, 24 юни, от 10 часа, при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ ЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИО­НАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 7, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИ­ЯТА, УБЕЖИЩЕТО И ИНТЕГРАЦИЯТА 2015 - 2020 Г. И ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА, УБЕЖИЩЕТО И ИНТЕГРАЦИЯТА 2015 - 2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ЗАМЪРСЯ­ВАНЕ ОТ КОРАБИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 686 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗ­ВЪРШЕН ОДИТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СХЕМАТА ЗА ДОБРОВОЛЕН ОДИТ НА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА МЕЖДУНАРОДНАТА МОРСКА ОРГАНИЗА­ЦИЯ (ИМО), И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ КОРАБИ КЪМ МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ПО МНОГОСТРАННА ЛИНИЯ ЧРЕЗ ЦЕЛЕВИ И НЕЦЕЛЕВИ ВНОСКИ ЗА МЕЖДУ­НАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СТОЙНОСТ 209 929 ЛВ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕ­РИТОРИЯТА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ" И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ („СВЕТОВНА БАНКА") ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ОФИС НА СВЕТОВНАТА БАНКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПОДПИСАНО НА 12 АПРИЛ 2019 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕР­ТИФИКАТ ЗА ПРИНОС НА ДОНОРИТЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВА­НЕ НА РЕГИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОТ­ГОВОР НА СИРИЙСКАТА КРИЗА, „ФОНД МАДАД", И НЕГОВИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ПОДПИСАНО НА 14 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУД­НИЧЕСТВО И ОБМЕН МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА УКРАЙНА ЗА УЧЕБНИТЕ 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 И 2023/2024 ГОДИНИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЕНЕРГЕТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 28 АПРИЛ 2020 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕД­ВАНИЯ", ПРОВЕДЕНА НА 29 МАЙ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНИТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ СРЕЩИ НА МИНИСТРИТЕ ПО ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНИ НА 4 И 5 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ПРО­ВЕДЕНА НА 9 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ЛОЗЕНЕЦ", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ШКОРПИЛОВЦИ - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. И ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСОШИСТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЧЕШМА­ТА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЧЕРНИ РИД И С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 27 ЯНУАРИ 2012 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И ЕТ „ОРХАН СЕЛИМОВ-77-ЕУРО ГНАЙС-ИВАН ДИМОВ" - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕ­НИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИ­ЯТА КЪМ КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, РЕДЪТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, КАКТО И УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТА­МЕНТИ ЗА ГОСТИ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИ­ЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на финансите