EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 17 февруари

17.02.2021

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ­ТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАР­ТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕ­ДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРО­ВЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СУБ­СИДИИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ПРИЗНАТА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИ­ТЕЛНОСТ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2021 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРА­НИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА НЕДВИЖИМА АРХЕОЛОГИЧЕСКА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ИЗКЛЮ­ЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУ­СЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внасят: министърът на правосъдието

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОМАНДИРОВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТЕХ­НИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛ­НАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН НА ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗНИ СИЛИ В КОНТЕКСТА НА СЪВМЕСТНИТЕ СИЛИ С МНОГО ВИСО­КА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ (VJTF) В СИЛА ОТ 13 АПРИЛ 2017 Г., С НИВО НА КЛАСИФИКАЦИЯ „NATO RESTRICTED", КЪМ КОЕТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ Е ПРИСЪЕДИНИЛА НА 19 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МНОГОНАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЯ ПРЕЗ 2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУМЪ­НИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТУ­РИЗМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 МАРТ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 25 ЯНУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРОВЕДЕНА НА 28 ЯНУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „АСПАРУХОВО“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА ЧАСТ ОТ МОРСКИ ПЛАЖ „ХИЖА ЧЕРНОМОРЕЦ – ЮГ“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАР­НА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ ХИТРИНО-3", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛИВАК, ОБЩИНА ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН, НА „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД - ШУМЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГО­ВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БО­ГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИ­ЩЕ „АХМАТОВО", ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮЧЕН НА 1 ФЕВРУАРИ 2001 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯ­ВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУС­ТРОЙСТВОТО, И „КАРИЕРИ" АД - ПЛОВДИВ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕ­СИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГО­ВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТ­СТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЗЕМЕН", УЧАСТЪК „ТУРСКО УСОЕ", ОБЩИНА ЗЕМЕН, ОБЛАСТ ПЕРНИК, СКЛЮЧЕН НА 12 ФЕВРУАРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИ­ТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ" АД - ЗЕМЕН, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГО­ВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТ­СТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ПЕТ МОГИЛИ - ИЗТОК", ОБЛАСТ СОФИЯ, СКЛЮЧЕН НА 7 ЮНИ 2002 Г. МЕЖ­ДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД - СОФИЯ, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕ­НИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИ­ОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГО­ВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТ­СТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ И ПЯСЪЧНИЦИ, ОТ НАХО­ДИЩЕ „ЧИРИКОВЕЦ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛЕСИЧАРКА, ОБЩИНА ГАБРОВО, ОБЛАСТ ГАБРОВО, СКЛЮЧЕН НА 17 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯ­ВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУС­ТРОЙСТВОТО, И „ДИМАС" АД - ГАБРОВО, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕ­НИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИ­ОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ТИТУ­ЛЯР НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИ­ТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-26 ТЕРВЕЛ", РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮ­ЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, ОБЯВЕН С РЕШЕНИЕ № 485 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ШИШМАНЦИ-3", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШИШМАНЦИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРА­ЛИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМ­НИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЪРЗЕЙ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТАМБОЛОВО И С. ЖЪЛТИ БРЯГ, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ ХАС­КОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕ­МЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите